Pravidlá ochrany osobných údajov pre používanie webovej stránky Navigon.com

Last Updated: December 23, 2019

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vytvorili s cieľom poskytnúť vám informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku Navigon.com. Navigon je značka spoločnosti Garmin. Iné weby, aplikácie či produkty Garmin, ktoré neobsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ale obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, sa riadia danými inými pravidlami ochrany osobných údajov. „Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii so spoločnosťou Garmin:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob kontaktovania a informácie o produktoch Garmin, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla a dátumy nákupu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov.

Účel a právny základ:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Iní poskytovatelia služieb:

Spoločnosť Garmin využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Adobe či RapidMail.com, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spoločnosť Garmin na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán, aby jej pomohli lepšie pochopiť používanie webovej stránky Navigon.com a aplikácií, a na podobné účely.

Spoločnosť Garmin využíva služby tretej strany, Freshworks, ktorá je pomáha s poskytovaním zákazníckej podpory. Tieto služby uľahčujú komunikáciu prostredníctvom formulára „Contact Us“ (Kontaktujte nás) na webovej stránke Navigon.com.

Iné sprístupnenie informácií:

Vaše osobné informácie môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Súbory cookie a podobné technológie

Webová stránka:

S pomocou poskytovateľov analytických služieb tretích strán pri vašej návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať spôsob, akým vy a iní návštevníci používate webovú stránku Navigon, kompilovať súhrnné štatistiky o používaní webovej stránky a o miere odoziev a spravovať webovú stránku Navigon. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. prepojenia), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našich stránkach, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našich stránok.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať.

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich webových stránkach, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných webových stránkach. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webových stránok, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Tu sú príklady poskytovateľov analýz a podobných služieb tretích strán, ktorých služby momentálne využívame:

Analytické služby:

  • Google: Službu Google Analytics používame na sledovanie štatistík o lokalite a demografických údajov používateľov, ich záujmov a správania na webových stránkach. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. [Získajte ďalšie informácie] (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout „Google Analytics“) o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na weboch a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovanie osobných údajov

Osobné údaje odoslané prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ budeme uchovávať po dobu dvoch (2) rokov. Osobné údaje, ktoré zhromažďuje zákaznícka podpora a analytické nástroje, budeme uchovávať na neurčitú dobu. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, ktorá sídli na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko. Zodpovedná osoba spoločnosti pre údaje zhromažďované v rámci EÚ sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Osoby s trvalým pobytom v USA:

Ak máte trvalý pobyt v USA, ako rodič alebo zákonný zástupca máte v súlade s Pravidlami ochrany detí online (COPPA) právo skontrolovať alebo odstrániť informácie, ktoré spoločnosť Garmin získava od vášho dieťaťa. Môžete tiež odmietnuť povoliť ďalšie zhromažďovanie alebo používanie informácií. Ak tak chcete učiniť, kontaktujte nás telefonicky na čísle 913-397-0872 alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Ďalšie informácie V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok nás kontaktujte na adrese: Garmin Privacy Office Garmin Ltd. 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 E-mail: [email protected] Telefón: (913) 397-8200

Osoby s trvalým pobytom v EÚ alebo Spojenom kráľovstve:

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo zákona o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018 máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa GDPR, ktorú je možné zobraziť v niekoľkých jazykoch. Ak máte pobyt mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne o odstránenie svojho účtu Garmin, navštívte centrum správy účtu.

Ak žijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve a chcete si uplatniť právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov, kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti pochádzajúcich z EÚ na adrese spoločnosti Garmin Würzburg GmbH: Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko, alebo e-mailom na adrese [email protected]. Ak nežijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, ale domnievate sa, že na základe vašich miestnych právnych predpisov máte právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Garmin International, Inc. na adrese [email protected].

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.