Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 19. marca 2020

Zobraziť predchádzajúce pravidlá

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď si vytvoríte účet Garmin, komunikujete s našimi odborníkmi zákazníckej podpory, nakupujete v niektorom z našich obchodov, navštívite lokalitu Garmin.com alebo navštívite iné webové lokality Garmin či používate aplikácie Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Iné weby, aplikácie či produkty Garmin, ktoré neobsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ale obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, sa riadia danými inými pravidlami ochrany osobných údajov. Máme napríklad samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na aplikáciu Garmin Connect a s ňou kompatibilné nositeľné zariadenia a iné zariadenia.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Ak chcete prejsť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení účtu Garmin:

Keď si vytvoríte účet Garmin, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy a mena. Ak chcete, namiesto celého mena môžete uviesť len krstné meno alebo prezývku.

Účely a právny základ:

(a) Spoločnosť Garmin spracúva vašu e-mailovú adresu, pretože ju spolu s heslom používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu bezpečnosti vášho účtu.

(b) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o vašich produktoch, aplikáciách alebo účte Garmin, ako sú napr. dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia alebo podstatné zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Meno, ktoré uvediete, sa priradí k profilu vášho účtu a zobrazí sa, keď webovú lokalitu alebo do aplikácie Garmin odošlete komentáre alebo iný materiál. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich produktoch, aplikáciách alebo účte Garmin, prípadne podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov a umožňovať vám interakciu s inými používateľmi služieb Garmin.

(c) Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií od spoločnosti Garmin, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií o produktoch a aplikáciách Garmin. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou svojich preferencií v vašom Garmin účte alebo prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu uvádzaného v dolnej časti marketingových e-mailov. Marketingové e-maily, ktoré dostávate od spoločnosti Garmin, vychádzajú z predvolieb nastavených vo vašom účte Garmin, z miestneho nastavenia vašej adresy IP, z typov zariadení Garmin, ktoré ste si pridali do svojho účtu Garmin, a z prípadných odberov v tomto účte. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin redukovať počet marketingových e-mailov rozosielaných jednotlivým zákazníkom tým, že namiesto rozosielania každého marketingového e-mailu všetkým zákazníkom, ktorí súhlasili s doručovaním takýchto e-mailov, sa vyberie, ktorým konkrétnym zákazníkom sa jednotlivé marketingové e-maily pošlú.

(d) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k vášmu účtu FltPlan, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri synchronizácii vášho zariadenia Garmin:

Keď synchronizujete svoje zariadenie prostredníctvom aplikácie Garmin Express, zaznamenávame údaje o prenose, napr. adresu IP použitú pri synchronizácii, čas a dátum synchronizácie, denníky zlyhaní alebo diagnostické denníky, geografickú polohu zariadenia, informácie o zariadení, informácie o sieti použitej pri synchronizácii (napr. Wi-Fi alebo mobilná) a informácie o úrovni nabitia batérie zariadenia.

Účel a právny základ:

Tieto informácie spracúvame, aby sme ľahšie zistili a odstránili prípadné chyby alebo problémy so synchronizáciou. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin odstrániť chyby alebo problémy so synchronizáciou a poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii so spoločnosťou Garmin:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob kontaktovania a informácie o produktoch Garmin, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla a dátum nákupu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Zástupcovia našej zákazníckej podpory sa môžu v prípade potreby s vaším súhlasom prihlásiť do vášho účtu Garmin a pomôcť vám zistiť a vyriešiť váš problém.

Účel a právny základ:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, a na sprostredkovanie opráv, vrátení a výmen. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Právnym základom na prihlásenie do vášho účtu Garmin (v prípade potreby), aby sme vám pomohli zistiť a vyriešiť váš problém, je váš súhlas. Tento súhlas môžete odvolať.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď používate vaše navigačné zariadenie alebo aplikáciu Garmin pre automobily:

Ak používate navigačné zariadenie alebo aplikáciu Garmin pre automobily a poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin bude zhromažďovať a nahrávať z vášho zariadenia údaje, ako sú poloha, rýchlosť, smer a dátum a čas na účely zaznamenávania. Ak po výzve poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin môže tieto kombinované údaje tiež zdieľať s tretími stranami pre zlepšenie kvality funkcií premávky, parkovania a iných funkcií zabezpečovaných poskytovateľmi obsahu.

Účel a právny základ:

Tieto údaje sa zlučujú s údajmi od iných používateľov, ktorí poskytli súhlas, a používajú sa na zvýšenie kvality našich produktov a aplikácií a funkcií premávky, parkovania a iných funkcií zabezpečovaných spoločnosťou Garmin alebo tretími stranami. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na takýto účel je súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou nastavení vášho zariadenia alebo aplikácie Garmin.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri zakúpení produktu alebo služby na webovej lokalite alebo v aplikácii Garmin, prípadne prostredníctvom zákazníckej podpory:

Keď si zakúpite produkt alebo službu na webovej lokalite alebo v aplikácii Garmin, prípadne prostredníctvom zákazníckej podpory, spoločnosť Garmin uchová vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Neprezeráme si informácie o vašej platobnej karte, ani ich neukladáme. V závislosti od regiónu a zakúpeného produktu využívame spracovateľov platieb v pozícii tretích strán. Medzi týchto spracovateľov platieb patria spoločnosti Adyen, Alipay, WeChat Pay, UnionPay, WorldPay, NewebPay a Veritrans. Odporúčame vám podrobne si preštudovať pravidlá ochrany osobných údajov pre tieto služby. Viac informácií o spoločnosti Adyen môžete nájsť tu.

V niektorých regiónoch ďalšia tretia strana, spoločnosť Narvar, poskytuje informácie o doručovaní, pomocou ktorých môžete sledovať tovar zakúpený na webovej lokalite Garmin alebo tovar zakúpený, opravený alebo vymenený prostredníctvom podpory zákazníkov. Odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Narvar.

Účel a právny základ:

Vaše meno, poštovú adresu a telefónne číslo získavame, aby sme mohli spracovať vašu objednávku a dokončiť váš nákup. Právnym základom na spracovanie vášho mena, poštovej adresy a telefónneho čísla je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje tiež spracovávame v rámci procesov na odhalenie podvodov. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je náš legitímny záujem chrániť spoločnosť Garmin a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri zakúpení produktu v obchode spoločnosti Garmin:

Môžeme získavať informácie o vašom mene, adrese, telefónnom čísle, iné kontaktné informácie alebo údaje o nákupe, napríklad číslo faktúry alebo zakúpené produkty, na základe ktorých v našich systémoch vytvoríme faktúru na účely vykazovania dane alebo na vaše požiadanie. V niektorých krajinách sa na vytvorenie výkazov potrebných pre príslušný daňový regulačný úrad môžu využívať poskytovatelia v pozícii tretích strán.

Účel a právny základ:

Právnym základom na spracovanie vašich údajov na vytvorenie faktúry na účely vykazovania daní je splnenie našej právnej povinnosti. Právnym základom na spracovanie vašich údajov na vytvorenie faktúry na vaše požiadanie je plnenie zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri používaní lokalizačných funkcií na vašom zariadení alebo v aplikácii Garmin:

Ak sa rozhodnete vo vašej aplikácii alebo na zariadení Garmin používať služby založené na zisťovaní polohy, ako sú napríklad počasie, informácie o premávke, ceny palív, časy premietania filmov alebo informácie o miestnych podujatiach, zhromaždí sa fyzická poloha vášho zariadenia, aby vám spoločnosť Garmin alebo naši poskytovatelia poskytli tieto služby založené na zisťovaní polohy.

Účel a právny základ:

Účelom spracovania polohy vášho zariadenia je poskytnúť vám služby založené na zisťovaní polohy, ktoré chcete použiť. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je dodržanie našej zmluvy.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaši hostia pozvaní pomocou funkcie LiveTrack:

LiveTrack je funkcia dostupná na niektorých zariadeniach Garmin, ktorá vám umožňuje odoslať odkaz vybraným ľuďom, pomocou ktorého môžu zobraziť polohu vášho zariadenia v reálnom čase. Keďže každý, kto má prístup k odkazu, bude môcť vidieť polohu vášho zariadenia Garmin v reálnom čase, odkaz odošlite len starostlivo vybraným osobám, o ktorých s istotou viete, že ho nepošlú iným osobám, ktoré by polohu vášho zariadenia Garmin vidieť nemali.

Iní poskytovatelia služieb:

Spoločnosť Garmin využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Adobe či Emarsys, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spoločnosť Garmin na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán na odosielanie zakúpených produktov zákazníkom a na to, aby jej pomohli lepšie pochopiť používanie aplikácie Garmin Express a webových lokalít a aplikácií Garmin. V niektorých regiónoch spoločnosť Garmin využíva služby tretej strany, spoločnosti Erply, na poskytovanie služieb v mieste predaja pri nákupoch v obchode a ďalšiu tretiu stranu, spoločnosť Global Blue, na zabezpečovanie administratívy na vrátenie preplatkov dane pre zákazníkov na požiadanie. Spoločnosť Garmin tiež využíva služby tretej strany, spoločnosti VHT, na zabezpečenie funkcie žiadosti spätného zavolania na účely podpory zákazníkov.

Iné sprístupnenie informácií:

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas, (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti, (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam spoločností, ktoré vlastní spoločnosť Garmin. Pre zákazníkov mimo Číny: keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do vášho účtu Garmin, vaše osobné údaje sa zhromaždia a uložia na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA a na serveroch spoločnosti Garmin (Europe) Ltd. v Spojenom kráľovstve. Pre zákazníkov v Číne: keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do vášho účtu Garmin, vaše osobné údaje sa zhromaždia a uložia na serveroch spoločnosti Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. v Číne.

Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú pobyt v krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a v jej mene ich spracúvajú spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc.

Spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. spĺňajú zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA týkajúce sa zhromažďovania, používania, zdieľania a uchovávania osobných informácií z EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska popísané v našej certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Získajte ďalšie informácie o tzv. štíte na ochranu osobných údajov.

Na činnosť spoločností Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT dohliada americká Federálna obchodná komisia (FTC). Tieto spoločnosti zodpovedajú aj za osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré ich spracúvajú v našom mene. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho dodržiavania zásad štítu na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Svoju sťažnosť môžete adresovať aj nášmu vybranému nezávislému orgánu na riešenie sporov, spoločnosti JAMS. Za určitých okolností sa tiež môžete dovolať rozhodcovského konania v rámci štítu na ochranu osobných údajov.

Všetky spoločnosti Garmin musia dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

Webové lokality:

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite Garmin, a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zakúpené produkty, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používanie údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb, nájdete na lokalite Networkadvertising.org.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať.

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Mobilné aplikácie Garmin a Garmin Express:

Tiež zhromažďujeme údaje od používateľov o ich používaní mobilných aplikácií Garmin Mobile a aplikácie Garmin Express. Medzi typy zhromažďovaných analytických informácií patrí dátum a čas prístupu aplikácie na naše servery, verzia aplikácie, poloha zariadenia, nastavenie jazyka, aké informácie a súbory boli stiahnuté do aplikácie, správanie používateľa (napr. aké funkcie používa a ako často ich používa), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme, ako aj informácie týkajúce sa fungovania aplikácie. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšovanie kvality a funkčnosti našich mobilných aplikácií a aplikácie Garmin Express, na vývoj a marketing takých produktov a funkcií, ktoré budú vám a iným používateľom slúžiť najlepšie, a v snahe čo najrýchlejšie zistiť a opraviť problémy so stabilitou aplikácie a iné problémy týkajúce sa použiteľnosti.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci interagujú s našimi produktmi, aplikáciami a webmi, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie našich produktov, aplikácií a webov.

Tu sú príklady poskytovateľov analýz a podobných služieb tretích strán, ktorých služby momentálne využívame:

Analytické služby:

  • Google: Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a v aplikáciách. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
  • Hotjar: Táto stránka používa webové analýzy Hotjar. Spoločnosť Hotjar nám pomáha merať a hodnotiť správanie pri používaní stránky, napr. kliknutia a pohyby myšou, stlačenia klávesov (okrem informácií identifikujúcich osoby), aktivity posúvania stránky a navštívené stránky a akcie na webe. Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar. Sledovanie správania spoločnosťou Hotjar pri používaní vašej stránky môžete zrušiť na (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out "Hotjar Opt-out").
  • Azure Application Insights: Služba Azure Application Insights nám pomáha lepšie pochopiť používanie aplikácie Garmin Express a vďaka tomu zlepšovať dojem používateľov. Azure Application Insights je služba spoločnosti Microsoft.
  • HockeyApp; Firebase (Crashlytics): Služba HockeyApp, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft, a služba Firebase (Crashlytics), ktorú poskytuje spoločnosť Google, nám pomáhajú lepšie pochopiť používanie našich aplikácií a vďaka tomu zlepšovať skúsenosti používateľov a identifikovať a riešiť hlavné príčiny zlyhaní týchto aplikácií.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry, služba spoločnosti Yahoo, služba Umeng a služba Amplitude nám pomáhajú lepšie pochopiť používanie mobilných aplikácií Garmin na zlepšenie dojmu používateľov.

Správa značiek:

Spoločnosť Garmin pomocou systému správy značiek Tealium IQ a v niektorých regiónoch pomocou nástroja Google Tag Manager spravuje rôzne analytické služby či technológie súborov cookie a pixelových značiek, ktoré používa na meranie používania webu. Na poskytovanie takýchto služieb spoločnosti Tealium a Google dostávajú základné informácie serverových denníkov z webových stránok Garmin (napr. IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme)

Sledovanie výkonnosti aplikácií:

Spoločnosť Garmin pomocou služby AppDynamics analyzuje a sleduje výkonnosť našich zložitých ekosystémov. Na účely poskytovania takýchto služieb dostáva služba AppDynamics základné informácie o žiadostiach vrátane adresy IP. Tieto informácie sú potrebné na zistenie a diagnostiku nezvyčajných chýb a časov odoziev.

Sociálne siete:

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k sociálnym médiám, napríklad Facebook, Google, QQ alebo Sina Weibo, na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách alebo v mobilných aplikáciách spoločnosti Garmin môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

Deti

Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov v USA a mladšie ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, aby spoločnosti Garmin neposkytovali žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 13 rokov v USA a mladších ako 16 rokov vo zvyšku sveta, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na weboch a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme váš účet Garmin považovať za aktívny. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, ktorá sídli na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko. Zodpovedná osoba spoločnosti pre údaje zhromažďované v rámci EÚ sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak máte pobyt v Číne, vaše osobné údaje získavané spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, ktorá sídli na adrese 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Čína, a ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Číny, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo zákona o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018 máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie stránka „Moje práva“ týkajúcej sa nariadenia GDPR, ktorú si môžete pozrieť vo viacerých jazykoch. Ak máte pobyt mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne o odstránenie svojho účtu Garmin, navštívte centrum správy účtu.

Ak žijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve a chcete si uplatniť právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov, kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti pochádzajúcich z EÚ na adrese spoločnosti Garmin Würzburg GmbH: Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko alebo e-mailom na adrese [email protected].

Ak žijete v Číne a chcete si ako dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, obráťte sa na spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. na adrese [email protected].

Ak nežijete v Európskej únii, Spojenom kráľovstve ani Číne, ale domnievate sa, že máte právo uplatniť si tieto alebo iné práva na základe miestnych právnych predpisov, obráťte sa na spoločnosť Garmin International, Inc. na adrese [email protected].

Oznámenie pre obyvateľov Kalifornie v súvislosti s postupmi a právami na ochranu osobných údajov

Ak ste obyvateľom Kalifornie, zákony Kalifornie vám môžu poskytovať ďalšie práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia nájdete v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa zákona CCPA.

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.