PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE GARMIN PAY

Posledná aktualizácia: 7. nov. 2019

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sme vytvorili, aby ste vedeli, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď používate našu službu Garmin Pay. Výraz „peňaženka Garmin Pay“ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov sa vzťahuje na peňaženku vo vašom zariadení Garmin, prípadne vo vašom zariadení tretej strany, ktoré môže používať iný názov než Garmin Pay.

Iné weby, aplikácie či produkty Garmin, ktoré neobsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ale obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, sa riadia danými inými pravidlami ochrany osobných údajov. Máme napríklad samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na aplikáciu Garmin Connect a s ňou kompatibilné nositeľné zariadenia a iné zariadenia.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Ak chcete prejsť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď si založíte peňaženku Garmin Pay:

Keď si založíte peňaženku Garmin Pay, získavame informácie o používateľovi, napríklad meno a priezvisko a overovací token, a keď sa služba Garmin Pay bude používať na zariadení tretej strany, získavame používateľské meno a e-mailovú adresu. Získavame aj informácie o zariadení, napríklad sériové číslo, model (zariadenie a telefón), identifikátor, verziu firmvéru a operačný systém.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Spoločnosť Garmin spracúva vaše meno, priezvisko a overovací token na účely overenia. Právnym základom na spracovanie vášho mena, priezviska a overovacieho tokenu na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu zabezpečenia peňaženky Garmin Pay.

(b) V prípade používateľov zariadení tretích strán spoločnosť Garmin spracúva vaše používateľské meno a e-mailovú adresu, pretože pomocou týchto informácií sa prihlasujete do svojej peňaženky Garmin Pay. Právnym základom na spracovanie vášho používateľského mena a e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu zabezpečenia vašej peňaženky Garmin Pay.

(c) Spoločnosť Garmin spracúva vaše používateľské meno a e-mailovú adresu aj na účel opatrení na odhaľovanie podvodov. Právnym základom na spracúvanie vášho používateľského mena a e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o odhaľovanie a prevenciu podvodov a dodržiavanie požiadaviek vydávajúcich bánk a platobných sietí.

(d) V prípade zákazníkov, ktorí používajú službu Garmin Pay na zariadení Garmin, spoločnosť Garmin spracúva aj vašu e-mailovú adresu, aby vám mohla posielať dôležité informácie o vašej peňaženke Garmin Pay alebo podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať vám dôležité informácie o vašej peňaženke Garmin Pay alebo o podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď do svojej peňaženky Garmin Pay pridáte spôsoby platby:

Keď do svojej peňaženky Garmin Pay pridáte spôsob platby, získame vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu a platobné informácie, napríklad číslo karty, dátum exspirácie a kód CVV, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vydávajúca banka alebo platobná sieť môže vyžadovať na overenie vašej totožnosti alebo zariadenia.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Tieto informácie spracúvame na overenie vašej totožnosti u vydávajúcej banky alebo platobnej siete podľa ich požiadaviek. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu našich zákazníkov pred podvodmi.

(b) Tieto informácie spracúvame aj preto, aby vydávajúca banka alebo platobná sieť mohla overiť kartu a vygenerovať platobný token na použitie v peňaženke Garmin Pay. Po vytvorení tohto platobného tokenu ho uložíme spolu s ďalšími informáciami o karte, napríklad s poslednými štyrmi číslicami karty, menom na karte, obrázkom kreditnej karty, typom karty a fakturačnou adresou. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je nevyhnutnosť na základe zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď vo svojej peňaženke Garmin Pay zobrazíte, pozastavíte alebo odstránite spôsoby platby:

Keď sa rozhodnete vo svojej peňaženke Garmin Pay zobraziť spôsob platby, ukážeme vám uložené informácie o karte, konkrétne posledné štyri číslice karty, meno na karte, obrázok kreditnej karty, typ karty a fakturačnú adresu. Keď sa vo svojej peňaženke Garmin Pay rozhodnete pozastaviť spôsob platby, uložené informácie o karte zachováme. Vydávajúcu banku alebo platobnú sieť však upozorníme, aby na nej zablokovala vykonávanie nákupov. Keď sa rozhodnete odstrániť z peňaženky Garmin Pay spôsob platby, uložené informácie o karte odstránime podľa požiadavky a vydávajúcu banku alebo platobnú sieť upozorníme, aby na nej zablokovala vykonávanie nákupov.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie spracúvame, aby sme vykonali činnosti, ktoré požadujete. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je nevyhnutnosť na základe zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď pomocou svojej peňaženky Garmin Pay uskutočníte nákup:

Ak pomocou svojej peňaženky Garmin Pay uskutočníte nákup, systému predajcu na predajnom mieste sa odošle váš platobný token. Po dokončení transakcie môže podľa výhradného rozhodnutia vydávajúcej banky alebo platobnej siete spoločnosť Garmin dostať potvrdenie o úspešnom uskutočnení platby.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Platobný token sa odosiela predajcovi, ktorý tieto informácie pošle vydávajúcej banke alebo platobnej sieti na spracovanie platby. Vydávajúca banka alebo platobná sieť pošle spoločnosti Garmin potvrdenie o úspešnom uskutočnení platby, aby vám služba Garmin Pay mohla poslať upozornenie o dokončení platby. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je nevyhnutnosť na základe zmluvy.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vydávajúce banky a platobné siete:

V záujme poskytovania služby bude spoločnosť Garmin zdieľať informácie s vydávajúcimi bankami a platobnými sieťami podľa potreby na účely odhaľovania podvodov, získania platobného tokenu predstavujúceho vašu kreditnú kartu a zobrazovania informácií o transakciách.

Poskytovatelia služieb:

Na hosting a poskytovanie služby Garmin Pay využíva spoločnosť Garmin spoločnosť Amazon Web Services. Spoločnosť Garmin tiež využíva spoločnosť Zendesk na poskytovanie zákazníckej podpory úrovne Tier 2 pre poskytovateľa vášho zariadenia, vydávajúcu banku alebo platobnú sieť, keď vám pomáhajú pri problémoch súvisiacich so službou Garmin Pay. Spoločnosť Garmin využíva tretie strany – poskytovateľov služieb, aby nám pomohli lepšie pochopiť, ako ľudia využívajú službu Garmin Pay.

Iné sprístupnenie informácií:

Vaše osobné informácie môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme tak môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam spoločností, ktoré vlastní spoločnosť Garmin. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte do profilu svojho účtu osobné údaje alebo do svojho účtu Garmin odovzdáte údaje, vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú pobyt v krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a v jej mene ich spracúvajú spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc.

Spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. dodržiavajú zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA týkajúce sa zhromažďovania, používania, zdieľania a uchovávania osobných informácií z EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska popísané v našej certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Získajte ďalšie informácie o tzv. štíte na ochranu osobných údajov.

Na činnosť spoločností Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT dohliada americká Federálna obchodná komisia (FTC). Tieto spoločnosti zodpovedajú aj za osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré ich spracúvajú v našom mene. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho dodržiavania zásad štítu na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Svoju sťažnosť môžete adresovať aj nášmu vybranému nezávislému orgánu na riešenie sporov, spoločnosti JAMS. Za určitých okolností sa tiež môžete dovolať rozhodcovského konania v rámci štítu na ochranu osobných údajov.

Všetky spoločnosti Garmin musia dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

Od používateľov získavame údaje o spôsobe, akým službu Garmin Pay používajú. Získavame analytické informácie, napríklad dátum a čas prístupu používateľa k službe, informácie o zariadení, nastavenie jazyka, správanie používateľov (napr. aké funkcie používa a ako často ich používa), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme, ako aj informácie týkajúce sa fungovania služby. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšenie kvality a fungovania služby, na vývoj a marketing produktov a funkcií, ktoré sa budú najviac hodiť vám a iným používateľom, a na pomoc pri čo najrýchlejšej identifikácií a oprave problémov so stabilitou služby a iných problémov používania.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci interagujú so službou Garmin Pay, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie služby.

Tu sú príklady poskytovateľov analytických a podobných služieb tretích strán, ktorých služby momentálne využívame:

ANALYTICKÉ SLUŽBY:

  • Google: Službu Google Analytics používame na sledovanie štatistík o lokalite a demografických údajov používateľov, ich záujmov a správania v službe Garmin Pay. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

Deti

Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov v USA a mladšie ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, aby spoločnosti Garmin neposkytovali žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 13 rokov v USA a mladších ako 16 rokov vo zvyšku sveta, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na weboch a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme váš účet Garmin považovať za aktívny, alebo v prípade používateľov služby Garmin Pay so zariadeniami tretích strán dovtedy, kým nepožiadate alebo prevádzkovateľ údajov nepožiada o odstránenie vašej peňaženky Garmin Pay. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Keď spoločnosť Garmin vystupuje ako sprostredkovateľ:

Keď používate službu Garmin Pay na zariadení Swatch, spoločnosť Garmin vystupuje ako sprostredkovateľ. Ak si chcete uplatniť svoje práva alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na tretiu stranu – poskytovateľa vášho zariadenia.

Keď spoločnosť Garmin vystupuje ako prevádzkovateľ údajov:

Keď používate službu Garmin Pay na zariadení Garmin alebo akomkoľvek inom zariadení tretej strany, spoločnosť Garmin vystupuje ako prevádzkovateľ údajov. Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, osobné údaje spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, ktorá sídli na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko. Zodpovedná osoba spoločnosti pre údaje zhromažďované v rámci EÚ sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak máte pobyt v Číne, osobné údaje spravuje spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., ktorá sídli na adrese 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Čína. Môžete ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Číny, vaše osobné údaje spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo zákona o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018 máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa nariadenia GDPR, ktorú si môžete pozrieť vo viacerých jazykoch. Ak máte pobyt mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak žijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve a chcete si uplatniť niektoré z vašich práv dotknutej osoby v súvislosti so službou Garmin Pay, kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti pre údaje zhromažďované v rámci EÚ na adrese spoločnosti Garmin Würzburg GmbH: Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko alebo e-mailom na adrese [email protected].

Ak žijete v Číne a chcete si uplatniť niektoré z vašich práv dotknutej osoby v súvislosti so službou Garmin Pay, kontaktujte spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. na adrese [email protected]

Ak nežijete v Európskej únii, Spojenom kráľovstve alebo Číne, ale domnievate sa, že máte právo uplatniť si tieto alebo iné práva na základe miestnych právnych predpisov v súvislosti so službou Garmin Pay, obráťte sa na spoločnosť Garmin International, Inc. na adrese [email protected]

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.