Pravidlá ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na aplikácie Garmin Connect, Garmin Sports a kompatibilné zariadenia Garmin

Posledná aktualizácia: 29. apríla 2021

Zobraziť predchádzajúce pravidlá

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď používate webovú lokalitu a mobilnú aplikáciu Garmin Connect, webovú lokalitu a aplikáciu Garmin Sports a nositeľné zariadenia Garmin alebo iné zariadenia Garmin kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect.

Ostatné webové lokality, služby, aplikácie a produkty spoločnosti Garmin, ktoré obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov, sa riadia danými pravidlami ochrany osobných údajov. Máme napríklad osobitný dokument o ochrane osobných údajov, ktorý sa vzťahuje na našu službu Garmin Pay. Kliknite tu a prečítajte si naše ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Ak chcete prejsť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení účtu Garmin:

Pri vytváraní účtu Garmin vás požiadame o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, mena a hesla. Ak chcete, namiesto celého mena môžete uviesť len krstné meno alebo prezývku.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY:

(a) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu a heslo, pretože ich používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a hesla na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu zabezpečenia vášho účtu.

(b) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o vašich produktoch, službách, aplikáciách alebo účte Garmin, ako sú napríklad dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia alebo podstatné zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Meno, ktoré uvediete, sa priradí k profilu vášho účtu a zobrazí sa, keď na webovú lokalitu alebo do aplikácie Garmin odošlete komentáre alebo iný materiál alebo pri interakcii s inými používateľmi služieb Garmin. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich produktoch, službách, aplikáciách alebo účte Garmin, prípadne podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov, a umožňovať vám interakciu s inými používateľmi služieb Garmin.

(c) Ak udelíte súhlas s prijímaním marketingových informácií od spoločnosti Garmin, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií o produktoch, službách a aplikáciách Garmin, ako aj informačných bulletinov. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou svojich preferencií v účte Garmin alebo prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu uvádzaného v dolnej časti marketingových e-mailov. Marketingové e-maily, ktoré dostávate od spoločnosti Garmin, vychádzajú z predvolieb nastavených vo vašom účte Garmin, z miestneho nastavenia vašej adresy IP, z typov zariadení Garmin, ktoré ste si pridali do svojho účtu Garmin, a z prípadných odberov v tomto účte. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin redukovať počet marketingových e-mailov rozosielaných jednotlivým zákazníkom tým, že namiesto rozosielania každého marketingového e-mailu všetkým zákazníkom, ktorí súhlasili s doručovaním takýchto e-mailov, sa vyberie, ktorým konkrétnym zákazníkom sa jednotlivé marketingové e-maily pošlú.

(d) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k vášmu účtu Garmin, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

(e) Spoločnosť Garmin tiež spracováva vašu e-mailovú adresu na účely upozornenia zákazníkov, keď porušia zmluvné podmienky. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem zaistiť kvalitu zážitku všetkých zákazníkov a zaistiť dodržiavanie našich zmluvných podmienok.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri voliteľnom prihlásení do vášho účtu Garmin prostredníctvom prihlasovacích údajov sociálnych sietí (len v Číne):

Ak máte pobyt v Číne, môžete sa rozhodnúť prihlásiť do účtu Garmin pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete (napr. pomocou prihlasovacích údajov služby WeChat alebo QQ). Keď si tento spôsob vyberiete, pri prvom prihlásení vás požiadame o súhlas s tým, aby prevádzkovateľ sociálnej siete mohol poskytnúť spoločnosti Garmin určité informácie, napr. vaše meno, e-mailovú adresu, profilovú fotografiu, príspevky, komentáre a iné informácie spojené s vaším účtom na sociálnej sieti.

Z dôvodu spôsobu fungovania konfigurácie prihlásenia cez účet sociálnej siete prevádzkovateľ sociálnej siete sprístupní spoločnosti Garmin všetky tieto informácie. Avšak jediný údaj, ktorý si spoločnosť Garmin ponechá a spracuje, je vaša e-mailová adresa. Ak si neželáte, aby prevádzkovateľ sociálnej siete zdieľal vaše informácie so spoločnosťou Garmin, jednoducho sa do svojho účtu Garmin prihláste pomocou poverení k príslušnému účtu Garmin a nie pomocou poverení k vášmu účtu na sociálnej sieti.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Spoločnosť Garmin priradí e-mailovú adresu poskytnutú prevádzkovateľom sociálnej siete k vášmu účtu Garmin, aby ste ju mohli používať na prihlasovanie do svojho účtu Garmin aj v budúcnosti, ak sa už nebudete chcieť prihlasovať pomocou svojich prihlasovacích údajov k účtu na sociálnej sieti. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na takýto účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám alternatívnu možnosť prihlásenia a zabezpečiť váš účet.

Ďalšie osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, ak sa ich rozhodnete poskytnúť pri vytváraní účtu Garmin:

Do profilu môžete doplniť ďalšie informácie, napríklad svoju polohu, typy aktivít, do ktorých sa zapájate (napr. beh, turistika, cyklistika, golf atď.), svoje pohlavie, dátum narodenia, výšku a váhu.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie sa používajú na výpočet kalórií, ktoré počas aktivity spálite, a na to, aby ste svojim kontaktom mohli ukázať, akým typom aktivít sa venujete, ak si to želáte. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením týchto informácií z profilu vášho účtu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď sa rozhodnete do účtu Garmin nahrať svoje aktivity, polohu a údaje o aktivitách:

Môžete sa rozhodnúť nahrať svoje aktivity (napr. beh, chôdzu, jazdy na bicykli, plávanie, turistiku, aktivity v posilňovni atď.) a údaje o aktivitách (napr. kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok, polohu, golfové štatistiky, informácie o menštruačnom cykle, hydratáciu, prehrávanú hudbu atď.) zo svojho zariadenia na účet Garmin. Svoje zariadenie môžete používať aj bez toho, aby ste nám udelili súhlas s nahrávaním vašich aktivít do účtu Garmin. Ak sa rozhodnete nahrať svoje aktivity do účtu Garmin, v nastaveniach súkromia svojho účtu Garmin môžete určiť, či vaše údaje o aktivitách smú vidieť aj iní používatelia. Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako „súkromné“.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva, aby ste mohli analyzovať údaje o aktivitách, identifikovať zariadenia Garmin použité na získavanie údajov počas aktivity, vidieť svoju polohu v priebehu aktivity a na mapách segmentov, prezerať si ukazovatele súvisiace so srdcovým tepom, napr. skóre stresu, Body Battery alebo pulzovú oxymetriu, sledovať svoje kondičné ciele a ak chcete, prípadne zdieľať údaje o svojich aktivitách s inými používateľmi. Ak máte pobyt v EHP, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na takéto spracovanie je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

(b) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách (kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok, informácie o menštruačnom cykle, hydratáciu, prehrávanú hudbu a pod.) zo zariadenia Garmin do svojho účtu Garmin a vybrali ste si možnosť zapojiť sa do štatistík Insights, v účte Garmin sa vám bude zobrazovať sekcia Insights, kde vám budeme poskytovať odporúčania a motivačné správy, informácie a odkazy na články, ktoré vás na základe údajov o vašich aktivitách môžu zaujímať, a tiež porovnanie údajov o vašich aktivitách so súhrnnými údajmi o aktivitách iných členov komunity Garmin Connect. Ak máte pobyt v EHP, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na spracovanie takýchto údajov na tento účel je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

(c) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva aj v súhrnnej forme na účely analýzy používania a trendov a na účely vývoja alebo zlepšovania funkcií a služieb. Právnym základom takéhoto spracúvania je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať relevantné a kvalitné funkcie a služby.

(d) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin a súhlasili ste s využívaním údajov na účel zlepšovania produktov, spoločnosť Garmin bude interne spracúvať údaje o vašich aktivitách nahraté do vášho účtu na účely výskumu a vývoja, vďaka čomu budeme môcť vytvárať lepšie a relevantnejšie produkty a služby spoločnosti Garmin. Ak máte pobyt v EHP, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na spracovanie takýchto údajov na tento účel je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri pridaní zariadenia Garmin do účtu Garmin:

Keď si do účtu Garmin pridáte nejaké zariadenia Garmin, požiadame vás, aby ste uviedli ďalšie informácie, napr. pohlavie, výšku, hmotnosť, dátum narodenia, úroveň aktivity (nízka, stredná alebo vysoká) a časy, kedy obvykle spíte a bdiete.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie sa spracúvajú na účely výpočtu kalórií, ktoré spálite počas aktivity, poskytovania štatistík Insights o vašich aktivitách a spánku (ak udelíte výslovný súhlas s poskytovaním štatistík Insights) a na to, aby sa počas období, kedy obvykle spíte, vaše nositeľné zariadenie prepínalo do režimu nerušenia. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že zariadenie odstránite zo svojho účtu Garmin a príslušné informácie vymažete zo svojho profilu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď povolíte e-mailové upozornenia:

Ak povolíte e-mailové upozornenia, spracujeme vašu e-mailovú adresu podľa vašich nastavení upozornení.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Ak spoločnosti Garmin udelíte príslušný súhlas, spracuje vašu e-mailovú adresu na účely doručovania upozornení podľa vášho výberu (napr. keď sa zapojíte do nejakej výzvy, po skončení výzvy, pri odoslaní komentárov k výzve a pod.). Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení e-mailov a zrušením prijímania takýchto upozornení, prípadne vypnutím e-mailových upozornení.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaží alebo tréningových aktivít prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie Garmin Sports:

Môžete sa rozhodnúť zapojiť do súťaží alebo tréningových aktivít (napr. tréningových táborov, kurzov alebo plánov) prostredníctvom webovej lokality Garmin Sports a tieto aktivity (napr. beh, chôdzu, jazdy na bicykli, plávanie, turistiku, aktivity v posilňovni atď.) a údaje o aktivitách (napr. celkový čas, vzdialenosť, priemerné tempo, priemerný srdcový tep, zónu tempa, zónu srdcového tepu a pod.) môžete nahrať zo svojho zariadenia na svoj účet Garmin Connect. Informácie súvisiace so súťažami alebo tréningmi sa zosynchronizujú na váš účet Garmin Sports. Svoje zariadenie môžete používať aj bez poskytnutia súhlasu s účasťou na súťažiach alebo tréningových aktivitách prostredníctvom webu alebo aplikácie Garmin Sports.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Ak sa rozhodnete údaje o svojich aktivitách a tréningoch nahrať do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva, aby ste mohli analyzovať údaje o svojich aktivitách, vidieť súhrn svojich tréningových kurzov vrátane vašej výkonnosti, porovnania osobnej výkonnosti a výkonnosti v rámci triedy, bodov v rámci triedy, výsledkov v rámci súťaží, napríklad kumulatívnych bodov rýchlosti alebo tempa, štatistických údajov o spaľovaní tuku, výsledkov, vzdialeností, nadmorskej výšky a pod. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením údajov o aktivitách a tréningoch zo svojho účtu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri synchronizácii vášho zariadenia Garmin:

Keď synchronizujete svoje zariadenie prostredníctvom webovej lokality alebo mobilnej aplikácie Garmin Connect alebo aplikácie Garmin Express, zaznamenávame údaje o prenose, napr. adresu IP použitú pri synchronizácii, čas a dátum synchronizácie, denníky zlyhaní alebo diagnostické denníky, geografickú polohu zariadenia, informácie o zariadení, informácie o sieti použitej pri synchronizácii (napr. Wi-Fi alebo mobilná) a informácie o úrovni nabitia batérie zariadenia. Pri kompatibilných produktoch budeme takisto zhromažďovať analytické informácie o tom, ako konfigurujete a používate určité funkcie (napr. Garmin Pay, Connect IQ, hudobné funkcie a pod).

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY:

Tieto informácie spracúvame, aby sme ľahšie zistili a odstránili prípadné chyby alebo problémy so synchronizáciou. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin odstrániť chyby alebo problémy so synchronizáciou a poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Tieto informácie spracúvame aj na účely analýzy používania a trendov a na účely vývoja alebo zlepšovania funkcií a služieb. Právnym základom takéhoto spracúvania je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať relevantné a kvalitné funkcie a služby.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet Garmin s aplikáciou tretej strany:

Ak sa rozhodnete povoliť, aby mal váš účet Garmin prístup k účtom, ktoré máte založené u poskytovateľov iných aplikácií, napr. k vášmu účtu MyFitnessPal, Strava či TrainingPeaks, získame o vás informácie z daného účtu, napríklad koľko kalórií ste prijali za určitý deň na základe informácií z vášho účtu MyFitnessPal, či dráhy a segmenty z vášho účtu Strava.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie sa používajú na doplnenie informácií o vašich aktivitách v aplikácii Garmin Connect o informácie, ktoré ste poskytli týmto aplikáciám tretích strán. Právnym základom na takéto spracovanie je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že vo svojom účte Garmin zrušíte jeho prepojenie s aplikáciou tretej strany.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii so spoločnosťou Garmin:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, získavame osobné údaje, napríklad vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a preferovaný spôsob kontaktovania, ako ak údaje o produktoch Garmin, ktoré vlastníte, napríklad ich sériové čísla a dátumy nákupu a informácie o vašich zakúpených odberoch. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Zástupcovia našej zákazníckej podpory sa môžu v prípade potreby s vaším súhlasom prihlásiť do vášho účtu Garmin a pomôcť vám zistiť a vyriešiť váš problém.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, a na sprostredkovanie opráv, vrátení a výmen. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať kvalitnú produktovú podporu. Právnym základom na prihlásenie do vášho účtu Garmin (v prípade potreby), aby sme vám pomohli zistiť a vyriešiť váš problém, je váš súhlas. Tento súhlas môžete odvolať.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď používate služby založené na zisťovaní polohy vo svojom zariadení alebo v aplikácii Garmin:

Ak sa rozhodnete vo svojom zariadení alebo v aplikácii Garmin používať služby založené na zisťovaní polohy, napr. počasie, budú sa získavať informácie o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby vám spoločnosť Garmin alebo naši poskytovatelia mohli tieto služby založené na zisťovaní polohy poskytnúť.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Účelom spracovania polohy vášho zariadenia je poskytnúť vám služby založené na zisťovaní polohy, ktoré chcete použiť. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je dodržanie našej zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď ste hosťom pozvaným pomocou služby LiveTrack alebo kontaktom pre stav núdze na niekoho účte Garmin:

Ak vám používateľ účtu Garmin pošle pozvánku služby LiveTrack alebo vás do svojho účtu Garmin pridá ako kontakt pre stav núdze, poskytne nám vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie použijeme na to, aby sme vám poslali informácie o službe LiveTrack alebo aby sme vás upozornili na nehodu, ktorej účastníkom je daný používateľ účtu Garmin. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je náš legitímny záujem umožniť našim používateľom posielať informácie o službe LiveTrack svojim priateľom a rodine a umožniť našim používateľom informovať svoje kontakty pre stav núdze, ak sa im stane nehoda alebo potrebujú pomoc.

Kategórie príjemcov osobných údajov

INÍ POUŽÍVATELIA APLIKÁCIE GARMIN CONNECT:

Vaše aktivity a údaje o aktivitách priradené k vášmu účtu Garmin sú predvolene nastavené ako „súkromné“. Môžete sa rozhodnúť umožniť iným používateľom prezerať si vaše aktivity a údaje o aktivitách, a to zmenou nastavení súkromia vo vašom účte Garmin. Môžete sa pripojiť do skupín a nadväzovať kontakty s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect. Okrem toho máte možnosť zapájať sa spolu s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect do výziev a výsledkových listín. Keď takto komunikujete s iným používateľmi, vaše údaje spojené s danou výzvou alebo výsledkovou listinou (napr. súhrnný počet krokov v priebehu trvania výzvy alebo výsledkovej listiny týkajúcej sa krokov) sa budú zobrazovať aj v prípade, ak sú vaše nastavenia osobných údajov v účte Garmin nastavené ako „súkromné“.

INÍ POUŽÍVATELIA APLIKÁCIE GARMIN SPORTS:

Môžete sa zapojiť do tréningových aktivít alebo sa zúčastniť súťaží s inými používateľmi aplikácie Garmin Sports prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie Garmin Sports. Počas takejto interakcie s inými používateľmi aplikácie Garmin Sports sa prostredníctvom aplikácie Garmin Sports budú zobrazovať vaše údaje o súhrne tréningov alebo výsledkoch súťaží.

ČLENOVIA RODINY ZAPOJENÍ DO VÝZVY GARMIN JR.:

Keď sa rozhodnete zúčastniť výziev, ktoré zahŕňajú účastníkov, ktorí sú súčasťou rodinného účtu Garmin Jr., účastníci výzvy a ktokoľvek v ich rodinnom účte si môže prezerať vaše údaje spojené s výzvou a jej výsledkovou listinou aj v prípade, ak sa nezúčastňujú výzvy, a aj v prípade, ak sú vaše nastavenia osobných údajov v účte Garmin nastavené ako „súkromné“.

HOSTIA POZVANÍ POMOCOU FUNKCIE LIVETRACK:

LiveTrack je funkcia dostupná na niektorých zariadeniach Garmin, ktorá vám umožňuje odoslať odkaz vybraným ľuďom, pomocou ktorého môžu zobraziť polohu vášho zariadenia v reálnom čase. Keďže každý, kto má prístup k odkazu, bude môcť vidieť polohu vášho zariadenia Garmin v reálnom čase, odkaz odošlite len starostlivo vybraným osobám, o ktorých s istotou viete, že ho nepošlú iným osobám, ktoré by polohu vášho zariadenia Garmin vidieť nemali.

VAŠE NÚDZOVÉ KONTAKTY:

Ak spoločnosti Garmin poskytnete kontakty pre stav núdze na použitie v prípade zistenia alebo nahlásenia nehody a stanete sa účastníkom nehody, ktorú vaše zariadenie Garmin zaznamená, pošleme vybraným kontaktom pre stav núdze prostredníctvom správy SMS alebo e-mailu informácie o tejto nehode, napríklad informáciu o polohe.

POSKYTOVATELIA OBSAHU ALEBO FUNKCIÍ, INÉ TRETIE STRANY:

Občas sprístupňujeme alebo predávame údaje o aktivitách v podobe, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu, a v súhrnnej forme spoločnostiam, ktoré spoločnosti Garmin a našim zákazníkom poskytujú obsah alebo funkcie, na účely zlepšenia kvality poskytovaného obsahu alebo funkcií, a iným tretím stranám na výskumné a ďalšie účely.

APLIKÁCIE A PLATFORMY TRETÍCH STRÁN ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB V POZÍCII TRETÍCH STRÁN, S KTORÝMI SPOLOČNOSŤ GARMIN ZDIEĽA VAŠE ÚDAJE NA ZÁKLADE VAŠEJ ŽIADOSTI:

Ak sa rozhodnete oprávniť spoločnosť Garmin, aby tretej strane, napríklad poskytovateľovi vášho wellness programu alebo aplikácii ako MyFitnessPal, Strava či TrainingPeaks povolila prístup k údajom o vašich aktivitách uloženým vo vašom účte Garmin, budeme tieto údaje zdieľať s danou treťou stranou. Neurobíme to bez vášho výslovného povolenia. Keď nám dáte pokyn, aby sme vaše údaje zdieľali s treťou stranou, táto tretia strana bude zodpovedať za to, ako bude nakladať s vašimi osobnými údajmi, a mali by ste si pozorne prečítať jej pravidlá ochrany osobných údajov. Zdieľanie údajov s aplikáciou tretej strany, platformou tretej strany alebo poskytovateľom služieb v pozícii tretej strany môžete vo svojom účte Garmin kedykoľvek zastaviť.

INÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB:

Spoločnosť Garmin využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Adobe, SendGrid a služba Twilio, na účely pomoci pri posielaní e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch, a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spoločnosť Garmin na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Spoločnosť Garmin tiež využíva poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán, aby jej pomohli lepšie pochopiť používanie aplikácie Garmin Express a webovej lokality a aplikácie Garmin Connect, a na podobné účely.

INÉ SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas, (b) na dodržiavanie právnych povinností, ako je platné predvolanie na súd, súdny alebo justičný príkaz alebo právny proces, (c) na vymáhanie ktorejkoľvek z našich podmienok alebo zásad alebo (d) podľa potreby na uplatnenie dostupných právnych nápravných prostriedkov alebo ochranu právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje odoslať pridruženej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme tak môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných firiem vlastnených spoločnosťou Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam firiem, ktoré vlastní spoločnosť Garmin.

Pokiaľ ste zákazníkom v inej krajine ako je Čína, keď si vytvoríte účet Garmin, vyplníte osobné údaje do profilu účtu, alebo nahráte údaje do svojho účtu Garmin, vaše osobné údaje budú zhromaždené a uložené na serveroch v USA, Spojenom kráľovstve alebo Austrálii. Pokiaľ ste zákazníkom v Číne, keď si vytvoríte účet Garmin, vyplníte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do svojho účtu Garmin, vaše osobné údaje budú zhromaždené a uložené na serveroch spoločnosti Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. v Číne.

Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú bydlisko v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a sú v jej mene ich spracúvajú firmy vlastnené spoločnosťou Garmin s cieľom poskytovať podporu, infraštruktúru, bezpečnosť a ďalšie kľúčové funkcie. Spoločnosť Garmin Würzburg GmbH uzavrela vzorové zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ak sa tieto spoločnosti nenachádzajú v EHP alebo v jurisdikcii, ktorú Európska komisia považuje za adekvátnu.

Všetky spoločnosti vlastnené spoločnosťou Garmin musia dodržiavať postupy ochrany osobných údajov stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

Informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií na webových lokalitách spoločnosti Garmin nájdete v našich pravidlách súborov cookie.

Analytické funkcie aplikácie

Od používateľov taktiež získavame údaje o tom, ako používajú mobilnú aplikáciu Garmin Connect, aplikáciu Garmin Sports a Garmin Express. Medzi typy získavaných analytických informácií patrí dátum a čas prístupu aplikácie na naše servery, verzia aplikácie, poloha zariadenia, nastavenie jazyka, aké informácie a súbory boli stiahnuté do aplikácie, správanie používateľa (napríklad aké funkcie používa a ako často ich používa), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme, ako aj informácie týkajúce sa fungovania aplikácie. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšenie kvality a fungovania týchto a ďalších aplikácií, na vývoj a marketing produktov a funkcií, ktoré sa budú najviac hodiť vám a iným používateľom, a na pomoc pri čo najrýchlejšej identifikácii a oprave problémov so stabilitou aplikácie a iných problémov s používaním.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci používajú naše produkty a aplikácie, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie našich produktov a aplikácií.

Tu je niekoľko príkladov poskytovateľov v pozícii tretej strany, ktorých služby momentálne využívame:

  • Google: Google Analytics sa využíva na sledovanie štatistík a demografických údajov, záujmov a správania používateľov aplikácií. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights, službu spoločnosti Microsoft, používame na lepšie pochopenie používania aplikácie Garmin Express, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov.

  • Microsoft App Center, Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, predtým známa ako HockeyApp, a Firebase (Crashlytics), služba spoločnosti Google, slúžia na lepšie pochopenie používania aplikácií Garmin s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť a identifikovať a riešiť hlavné príčiny zlyhania aplikácií.

Deti

Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov v USA a mladšie ako 16 rokov v ostatných častiach sveta, aby spoločnosti Garmin neposkytovali žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje detí mladších ako 13 rokov v USA a mladších ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, čo najskôr podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov, služieb a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ na vrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, či sú tieto zmeny závažné, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na webových lokalitách a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme váš účet Garmin považovať za aktívny. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť Garmin nerobí žiadne rozhodnutia, ktoré sa vás významným spôsobom týkajú, na základe algoritmov ani iného automatizovaného spracovávania.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Nemecko. Pracovníka EÚ pre ochranu údajov spoločnosti môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Ak máte pobyt v Číne, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Číny, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]. Zodpovedná osoba spoločnosti pre ochranu údajov v rámci Brazílie sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Ak máte pobyt v rámci EHP, v Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“) alebo iného príslušného právneho predpisu máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa nariadenia GDPR, ktorú si môžete pozrieť vo viacerých jazykoch. Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne o odstránenie svojho účtu Garmin, navštívte naše centrum správy účtu.

Ak žijete v rámci EHP alebo v Spojenom kráľovstve či Švajčiarsku a chcete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovávania alebo svoje právo namietať voči spracovávaniu, obráťte sa na nášho úradníka EÚ pre ochranu údajov na adrese Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Nemecko, alebo e-mailom na adrese [email protected].

Ak žijete v Číne a chcete si ako dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, obráťte sa na spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Ak nežijete v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku ani Číne, ale domnievate sa, že máte právo uplatniť si tieto alebo iné práva na základe miestnych právnych predpisov, obráťte sa na spoločnosť Garmin International, Inc. prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Oznámenie pre obyvateľov Kalifornie v súvislosti s postupmi a právami na ochranu osobných údajov

Ak ste obyvateľom Kalifornie, zákony Kalifornie vám môžu poskytovať ďalšie práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia nájdete v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa zákona CCPA.

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.