Pravidlá ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na aplikácie Garmin Connect, Garmin Sports a kompatibilné zariadenia Garmin

Posledná aktualizácia: 6. júna 2019

Zobraziť predchádzajúce pravidlá

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď používate web Garmin Connect, aplikáciu Garmin Connect Mobile, web Garmin Sports a nositeľné zariadenia Garmin alebo iné zariadenia Garmin kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect.

Iné weby, aplikácie či produkty Garmin, ktoré neobsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ale obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, sa riadia danými inými pravidlami ochrany osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení účtu Garmin:

Keď si vytvoríte účet Garmin, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy a mena. Ak chcete, namiesto celého mena môžete uviesť len krstné meno alebo prezývku.

Účely a právny základ:

(a) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu, pretože ju spolu s heslom používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu bezpečnosti vášho účtu.

(b) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o vašich produktoch, aplikáciách alebo účte Garmin (napr. dôležitých informácií týkajúcich sa zabezpečenia alebo podstatných zmien týchto pravidiel ochrany osobných údajov). Meno, ktoré poskytnete, priradíme k profilu vášho účtu a bude sa zobrazovať vašim kontaktom, keď s nimi budete interagovať vo výzvach, výsledkových listinách, skupinách či segmentoch a keď odošlete komentáre. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich produktoch, aplikáciách alebo účte Garmin, prípadne podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov a umožňovať vám interakciu s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect.

(c) Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií od spoločnosti Garmin, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií o produktoch a aplikáciách Garmin. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou svojich [preferencií](https://www.garmin.com/account/ MyPreferences) v účte Garmin alebo prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu uvádzaného v dolnej časti marketingových e-mailov. Marketingové e-maily, ktoré dostávate od spoločnosti Garmin, vychádzajú z predvolieb nastavených vo vašom účte Garmin, z miestneho nastavenia vašej adresy IP, z typov zariadení Garmin, ktoré ste si pridali do svojho účtu Garmin, a z prípadných odberov v tomto účte. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin redukovať počet marketingových e-mailov rozosielaných jednotlivým zákazníkom tým, že namiesto rozosielania každého marketingového e-mailu všetkým zákazníkom, ktorí súhlasili s doručovaním takýchto e-mailov, sa vyberie, ktorým konkrétnym zákazníkom sa jednotlivé marketingové e-maily pošlú.

(d) Ak spoločnosti Garmin udelíte príslušný súhlas, spracuje vašu e-mailovú adresu na účely doručovania upozornení (napr. keď sa zapojíte do nejakej výzvy, po skončení výzvy, pri odoslaní komentárov k výzve a pod.). Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením súhlasu s doručovaním takýchto upozornení.

(e) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k vášmu účtu Garmin, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Ďalšie osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, ak sa ich rozhodnete poskytnúť pri vytváraní účtu Garmin:

Do profilu môžete doplniť ďalšie informácie, napríklad svoju polohu, typy aktivít, do ktorých sa zapájate (napr. beh, turistika, cyklistika, golf atď.), svoje pohlavie, dátum narodenia, výšku a váhu.

Účely a právny základ:

Tieto informácie sa používajú na výpočet kalórií, ktoré počas aktivity spálite, a na to, aby ste svojim kontaktom mohli ukázať, akým typom aktivít sa venujete, ak si to želáte. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením týchto informácií z profilu vášho účtu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď sa rozhodnete do účtu Garmin nahrať svoje aktivity, polohu a údaje o aktivitách:

Môžete sa rozhodnúť nahrať svoje aktivity (napr. beh, chôdzu, jazdy na bicykli, plávanie, turistiku, aktivity v posilňovni atď.) a údaje o aktivitách (napr. kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok, polohu, golfové štatistiky, informácie o menštruačnom cykle, hydratáciu, prehrávanú hudbu atď.) zo svojho zariadenia na účet Garmin. Svoje zariadenie môžete používať aj bez toho, aby ste nám udelili súhlas s nahrávaním vašich aktivít do účtu Garmin. Ak sa rozhodnete nahrať svoje aktivity do účtu Garmin, v nastaveniach súkromia svojho účtu Garmin môžete určiť, či vaše údaje o aktivitách smú vidieť aj iní používatelia. Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako „súkromné“.

Účely a právny základ:

(a) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva, aby ste ich mohli analyzovať, vidieť svoju polohu v priebehu aktivity a na mapách segmentov, prezerať si metriky súvisiace so srdcovým tepom, napr. skóre stresu, energetickú rezervu alebo pulzovú oxymetriu, sledovať svoje kondičné ciele a ak si to želáte, prípadne zdieľať údaje o svojich aktivitách s inými používateľmi. Ak máte pobyt v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na takéto spracovanie je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

(b) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách (kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok, informácie o menštruačnom cykle, hydratáciu, prehrávanú hudbu a pod.) zo zariadenia Garmin do svojho účtu Garmin a vybrali ste si možnosť zapojiť sa do štatistík Insights, v účte Garmin sa vám bude zobrazovať sekcia Insights, kde vám budeme poskytovať odporúčania a motivačné správy, informácie a odkazy na články, ktoré vás na základe údajov o vašich aktivitách môžu zaujímať, a tiež porovnanie údajov o vašich aktivitách so súhrnnými údajmi o aktivitách iných členov komunity Garmin Connect. Ak máte pobyt v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na spracovanie takýchto údajov na tento účel je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

(c) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva aj v súhrnnej forme na účely analýzy používania a trendov a na účely vývoja alebo zlepšovania funkcií a služieb. Právnym základom takéhoto spracúvania je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať relevantné a kvalitné funkcie a služby.

(d) Ak sa rozhodnete nahrať údaje o svojich aktivitách do účtu Garmin a súhlasili ste s využívaním údajov na účely zlepšovania produktov, spoločnosť Garmin bude interne spracúvať údaje o vašich aktivitách nahraté do vášho účtu na účely výskumu a vývoja, vďaka čomu budeme môcť vytvárať lepšie a relevantnejšie produkty a služby spoločnosti Garmin. Ak máte pobyt v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, právnym základom na spracovanie takýchto údajov na tento účel je váš výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať vo svojom účte Garmin.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri pridaní zariadenia Garmin do účtu Garmin:

Keď si do účtu Garmin pridáte nejaké zariadenia Garmin, požiadame vás, aby ste uviedli ďalšie informácie, napr. pohlavie, výšku, hmotnosť, dátum narodenia, úroveň aktivity (nízka, stredná alebo vysoká) a časy, kedy obvykle spíte a kedy bdiete.

Účel a právny základ:

Tieto informácie sa spracúvajú na účely výpočtu počtu kalórií, ktoré spálite počas aktivity, poskytovania štatistík Insights o vašich aktivitách a spánku (ak udelíte výslovný súhlas s poskytovaním štatistík Insights) a na to, aby sa počas období, kedy obvykle spíte, vaše nositeľné zariadenie prepínalo do režimu nerušenia. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že zariadenie odstránite zo svojho účtu Garmin a príslušné informácie vymažete zo svojho profilu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaží alebo tréningových aktivít prostredníctvom webových stránok alebo mobilnej aplikácie Garmin Sports:

Môžete sa rozhodnúť zapojiť do súťaží alebo tréningových aktivít (napr. tréningových táborov, kurzov alebo plánov) prostredníctvom webovej lokality Garmin Sports a tieto aktivity (napr. beh, chôdzu, jazdy na bicykli, plávanie, turistiku, aktivity v posilňovni atď.) a údaje o aktivitách (napr. celkový čas, vzdialenosť, priemerné tempo, priemerný srdcový tep, zónu tempa, zónu srdcového tepu a pod.) môžete nahrať zo svojho zariadenia na svoj účet Garmin Connect. Informácie súvisiace so súťažami alebo tréningmi sa zosynchronizujú na váš účet Garmin Sports. Svoje zariadenie môžete používať aj bez poskytnutia súhlasu s účasťou na súťažiach alebo tréningových aktivitách prostredníctvom webu alebo aplikácie Garmin Sports.

Účel a právny základ:

Ak sa rozhodnete údaje o svojich aktivitách a tréningoch nahrať do účtu Garmin, spoločnosť Garmin ich spracúva, aby ste mohli analyzovať údaje o svojich aktivitách, vidieť súhrn svojich tréningových kurzov vrátane vašej výkonnosti, porovnania osobnej výkonnosti a výkonnosti v rámci triedy, bodov v rámci triedy, výsledkov v rámci súťaží, napríklad kumulatívnych bodov rýchlosti alebo tempa, štatistických údajov o spaľovaní tuku, výsledkov, vzdialeností, nadmorskej výšky a pod. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením údajov o aktivitách a tréningoch zo svojho účtu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri synchronizácii vášho zariadenia Garmin:

Keď synchronizujete svoje zariadenie prostredníctvom aplikácie Garmin Connect, Garmin Connect Mobile alebo Garmin Express, zaznamenávame údaje o prenose, napr. adresu IP použitú pri synchronizácii, čas a dátum synchronizácie, denníky zlyhaní alebo diagnostické denníky, geografickú polohu zariadenia, informácie o zariadení, informácie o sieti použitej pri synchronizácii (napr. Wi-Fi alebo mobilná) a informácie o úrovni nabitia batérie zariadenia. Pri kompatibilných produktoch budeme takisto zhromažďovať analytické informácie o tom, ako konfigurujete a používate určité funkcie (napr. Garmin Pay, Connect IQ, hudobné funkcie a pod).

Účel a právny základ:

Tieto informácie spracúvame, aby sme ľahšie zistili a odstránili prípadné chyby alebo problémy so synchronizáciou. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin odstrániť chyby alebo problémy so synchronizáciou a poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Tieto informácie spracúvame aj na účely analýzy používania a trendov a na účely vývoja alebo zlepšovania funkcií a služieb. Právnym základom takéhoto spracúvania je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať relevantné a kvalitné funkcie a služby.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet Garmin s aplikáciou tretej strany:

Ak sa rozhodnete povoliť, aby mal váš účet Garmin prístup k účtom, ktoré máte založené u poskytovateľov iných aplikácií, napr. k vášmu účtu MyFitnessPal, Strava či TrainingPeaks, získame o vás informácie z daného účtu, napríklad koľko kalórií ste prijali za určitý deň na základe informácií z vášho účtu MyFitnessPal či dráhy a segmenty z vášho účtu Strava.

Účel a právny základ:

Tieto informácie sa používajú na doplnenie informácií o vašich aktivitách v aplikácii Garmin Connect o informácie, ktoré ste poskytli týmto aplikáciám tretích strán. Právnym základom na takéto spracovanie je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že vo svojom účte Garmin zrušíte jeho prepojenie s aplikáciou tretej strany.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii so spoločnosťou Garmin:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob kontaktovania a informácie o produktoch Garmin, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla a dátumy nákupu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Zástupcovia našej zákazníckej podpory sa môžu v prípade potreby s vaším súhlasom prihlásiť do vášho účtu Garmin a pomôcť vám zistiť a vyriešiť váš problém.

Účel a právny základ:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Právnym základom na prihlásenie do vášho účtu Garmin (v prípade potreby), aby sme vám pomohli zistiť a vyriešiť váš problém, je váš súhlas. Tento súhlas môžete odvolať.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď používate služby založené na zisťovaní polohy vo svojom zariadení alebo v aplikácii Garmin:

Ak sa rozhodnete vo svojom zariadení alebo v aplikácii Garmin používať služby založené na zisťovaní polohy, napr. počasie, budú sa zhromažďovať informácie o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby vám spoločnosť Garmin alebo naši poskytovatelia mohli tieto služby založené na zisťovaní polohy poskytnúť.

Účel a právny základ:

Účelom spracovania polohy vášho zariadenia je poskytnúť vám služby založené na zisťovaní polohy, ktoré chcete použiť. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je dodržanie našej zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, keď ste hosťom pozvaným pomocou služby LiveTrack alebo kontaktom pre stav núdze na niekoho účte Garmin:

Ak vám používateľ účtu Garmin pošle pozvánku služby LiveTrack alebo vás do svojho účtu Garmin pridá ako kontakt pre stav núdze, poskytne nám vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Účel a právny základ:

Tieto informácie použijeme na to, aby sme vám poslali informácie o službe LiveTrack alebo aby sme vás upozornili na nehody spojené s daným používateľom účtu Garmin. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je náš legitímny záujem umožniť našim používateľom posielať informácie o službe LiveTrack svojim priateľom a rodine a umožniť našim používateľom informovať svoje kontakty pre stav núdze, ak sa im stane nehoda alebo potrebujú pomoc.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Iní používatelia aplikácie Garmin Connect:

Vaše aktivity a údaje o aktivitách priradené k vášmu účtu Garmin sú predvolene nastavené ako „súkromné“. Môžete sa rozhodnúť umožniť iným používateľom prezerať si vaše aktivity a údaje o aktivitách, a to zmenou nastavení súkromia vo vašom účte Garmin. Môžete sa pripojiť do skupín a nadväzovať kontakty s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect. Okrem toho máte možnosť zapájať sa spolu s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect do výziev a výsledkových listín. Keď takto komunikujete s iným používateľmi, vaše údaje spojené s danou výzvou alebo výsledkovou listinou (napr. súhrnný počet krokov v priebehu trvania výzvy alebo výsledkovej listiny týkajúcej sa krokov) sa budú zobrazovať aj v prípade, ak sú vaše nastavenia osobných údajov v účte Garmin nastavené ako „súkromné“.

Iní používatelia aplikácie Garmin Sports:

Môžete sa rozhodnúť zapojiť sa do tréningových aktivít alebo sa zúčastniť súťaží s inými používateľmi aplikácie Garmin Sports prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie Garmin Sports. Keď budete takto komunikovať s iným používateľmi aplikácie Garmin Sports, vaše údaje spojené so súhrnom vašich tréningov alebo výsledkami súťaží sa budú zobrazovať prostredníctvom webu Garmin Sports.

Rodinní príslušníci účastníkov výzvy vívofit jr.:

Keď sa rozhodnete zúčastniť výziev, ktoré zahŕňajú účastníkov, ktorí sú súčasťou rodinného účtu vívofit jr., účastníci výzvy a ktokoľvek na ich rodinnom účte si môže prezerať vaše údaje spojené s výzvou a jej výsledkovou listinou aj v prípade, ak sa nezúčastňujú výzvy, a aj v prípade, ak sú vaše nastavenia osobných údajov v účte Garmin nastavené ako „súkromné“.

Vaši hostia pozvaní pomocou funkcie LiveTrack:

LiveTrack je funkcia dostupná na niektorých zariadeniach Garmin, ktorá vám umožňuje odoslať odkaz vybraným ľuďom, pomocou ktorého môžu zobraziť polohu vášho zariadenia v reálnom čase. Keďže každý, kto má prístup k odkazu, bude môcť vidieť polohu vášho zariadenia Garmin v reálnom čase, odkaz odošlite len starostlivo vybraným osobám, o ktorých s istotou viete, že ho nepošlú iným osobám, ktoré by polohu vášho zariadenia Garmin vidieť nemali.

Vaše kontakty pre stav núdze:

Ak spoločnosti Garmin poskytnete kontakty pre stav núdze na použitie v prípade zistenia alebo nahlásenia nehody a stanete sa účastníkom nehody, ktorú vaše zariadenie Garmin zaznamená, pošleme vybraným kontaktom pre stav núdze prostredníctvom správy SMS alebo e-mailu informácie o tejto nehode, napríklad informáciu o polohe.

Poskytovatelia obsahu alebo funkcií; iné tretie strany:

Občas sprístupňujeme alebo predávame údaje o aktivitách v podobe, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu, a v súhrnnej forme spoločnostiam, ktoré spoločnosti Garmin a našim zákazníkom poskytujú obsah alebo funkcie, na účely zlepšenia kvality obsahu alebo funkcií, ktoré poskytujú, a iným tretím stranám na výskumné a iné účely.

Aplikácie, platformy alebo poskytovatelia služieb v pozícii tretích strán, s ktorými spoločnosť Garmin zdieľa vaše údaje na základe vašej žiadosti:

Ak sa rozhodnete oprávniť spoločnosť Garmin, aby tretej strane, napríklad poskytovateľovi vášho wellness programu alebo aplikácii ako MyFitnessPal, Strava či TrainingPeaks povolila prístup k údajom o vašich aktivitách uloženým vo vašom účte Garmin, budeme tieto údaje zdieľať s danou treťou stranou. Neurobíme to bez vášho výslovného povolenia. Keď nám dáte pokyn, aby sme vaše údaje zdieľali s treťou stranou, táto tretia strana bude zodpovedať za to, ako bude nakladať s vašimi osobnými údajmi, a mali by ste si pozorne prečítať jej pravidlá ochrany osobných údajov. Zdieľanie údajov s aplikáciou, platformou alebo poskytovateľom služieb v pozícii tretej strany môžete vo svojom účte Garmin kedykoľvek zastaviť.

Iní poskytovatelia služieb:

Spoločnosť Garmin využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Adobe či Emarsys, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spoločnosť Garmin na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán, aby jej pomohli lepšie pochopiť používanie aplikácie Garmin Express a webu a aplikácie Garmin Connect a na podobné účely.

Službu Garmin Pay spravuje spoločnosť FitPay, pričom spoločnosť Garmin nezhromažďuje ani nespracúva údaje týkajúce sa vášho nastavenia alebo používania služieb spoločnosti FitPay. Spoločnosť Garmin však bude zdieľať so spoločnosťou FitPay informácie na účely odhaľovania a prevencie podvodov. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti FitPay.

Iné sprístupnenie informácií:

Vaše osobné informácie môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam spoločností, ktoré vlastní spoločnosť Garmin. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte do profilu svojho účtu osobné údaje alebo do svojho účtu Garmin odovzdáte údaje, vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú pobyt v krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a v jej mene ich spracúvajú spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc.

Spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. dodržiavajú zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA týkajúce sa zhromažďovania, používania, zdieľania a uchovávania osobných informácií z EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska popísané v našej certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Získajte ďalšie informácie o tzv. štíte na ochranu osobných údajov.

Na činnosť spoločností Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT dohliada americká Federálna obchodná komisia (FTC). Tieto spoločnosti zodpovedajú aj za osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré ich spracúvajú v našom mene. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho dodržiavania zásad štítu na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Svoju sťažnosť môžete adresovať aj nášmu vybranému nezávislému orgánu na riešenie sporov, spoločnosti JAMS. Za určitých okolností sa tiež môžete dovolať rozhodcovského konania v rámci štítu na ochranu osobných údajov.

Všetky spoločnosti Garmin musia dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

Webová stránka:

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve nášho webu zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako sa vy a iní návštevníci pohybujete po webovej lokalite Garmin Connect, kompilovať súhrnné štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev, diagnostikovať prípadné problémy so servermi Garmin a spravovať webovú lokalitu Garmin Connect. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našich stránkach, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našich stránok.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať.

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Aplikácie Garmin Connect Mobile a Garmin Express:

Od používateľov taktiež zhromažďujem údaje o tom, ako používajú aplikácie Garmin Connect Mobile a Garmin Express. Medzi typy zhromažďovaných analytických informácií patrí dátum a čas prístupu aplikácie na naše servery, verzia aplikácie, poloha zariadenia, nastavenie jazyka, aké informácie a súbory boli stiahnuté do aplikácie, správanie používateľa (napr. aké funkcie používa a ako často ich používa), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme, ako aj informácie týkajúce sa fungovania aplikácie. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšovanie kvality a funkcií aplikácií Garmin Connect Mobile, Garmin Express či iných aplikácií Garmin, na vývoj a marketing takých produktov a funkcií, ktoré budú vám a iným používateľom slúžiť najlepšie, a v snahe čo najrýchlejšie zistiť a opraviť problémy so stabilitou aplikácie a iné problémy týkajúce sa použiteľnosti.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci interagujú s našimi produktmi, aplikáciami a webmi, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie našich produktov, aplikácií a webov.

Tu sú príklady poskytovateľov analýz a podobných služieb tretích strán, ktorých služby momentálne využívame:

Analytické služby:

-.HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: Služba HockeyApp, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft, a služby Crashlytics a Firebase, ktoré sú službami spoločnosti Google, nám pomáhajú lepšie pochopiť používanie aplikácií Garmin a vďaka tomu zlepšovať skúsenosti používateľov a identifikovať a riešiť hlavné príčiny zlyhaní týchto aplikácií.

Správa značiek:

Spoločnosť Garmin pomocou systému správy značiek Tealium IQ spravuje rôzne analytické služby či technológie súborov cookie a pixelových značiek, ktoré používa na meranie používania webu. Na poskytovanie takýchto služieb spoločnosť Tealium dostáva základné informácie serverových denníkov z webových stránok Garmin (napr. IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme)

Sledovanie výkonnosti aplikácií:

Spoločnosť Garmin pomocou služby AppDynamics analyzuje a sleduje výkonnosť našich zložitých ekosystémov. Na účely poskytovania takýchto služieb dostáva služba AppDynamics základné informácie o žiadostiach vrátane adresy IP. Tieto informácie sú potrebné na zistenie a diagnostiku nezvyčajných chýb a časov odoziev.

Deti

Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov v USA a mladšie ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, aby spoločnosti Garmin neposkytovali žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 13 rokov v USA a mladších ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na weboch a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme váš účet Garmin považovať za aktívny. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, ktorá sídli na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko. Zodpovedná osoba spoločnosti pre údaje zhromažďované v rámci EÚ sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Osoby s trvalým pobytom v USA:

Ak máte trvalý pobyt v USA, ako rodič alebo zákonný zástupca máte v súlade s Pravidlami ochrany detí online (COPPA) právo skontrolovať alebo odstrániť informácie, ktoré spoločnosť Garmin získava od vášho dieťaťa. Môžete tiež odmietnuť povoliť ďalšie zhromažďovanie alebo používanie informácií. Ak tak chcete učiniť, kontaktujte nás telefonicky na čísle 913-397-0872 alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Ďalšie informácie V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok nás kontaktujte na adrese: Garmin Privacy Office Garmin Ltd. 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 E-mail: [email protected] Telefón: (913) 397-8200

Osoby s trvalým pobytom v EÚ alebo Spojenom kráľovstve:

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo zákona o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018 máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa GDPR, ktorú je možné zobraziť v niekoľkých jazykoch. Ak máte pobyt mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne o odstránenie svojho účtu Garmin, navštívte centrum správy účtu.

Ak žijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve a chcete si uplatniť právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov, kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti pochádzajúcich z EÚ na adrese spoločnosti Garmin Würzburg GmbH: Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko, alebo e-mailom na adrese [email protected]. Ak nežijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, ale domnievate sa, že na základe vašich miestnych právnych predpisov máte právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Garmin International, Inc. na adrese [email protected].

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.