Skip navigation links
Človekove pravice in konfliktni minerali

Človekove pravice in konfliktni minerali

Cilj družbe Garmin je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic vseh delavcev v dobavni verigi družbe ter varne, pravične in nediskriminatorne delovne razmere za vse posameznike. Družba Garmin podpira dobavitelje, ki se strinjajo z nami, da sta pravično delo in varno delovno okolje pomembni človekovi pravici.

Kalifornijski zakon o preglednosti dobavnih verig iz leta 2010

Kalifornijski zakon o preglednosti dobavnih verig iz leta 2010 (SB 657) je začel veljati 1. januarja 2012. Njegov namen je povečati količino informacij, ki jih dajo na voljo določeni proizvajalci in trgovci na drobno o tem, kako obravnavajo vprašanji sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi. V zakonu je predvsem določeno, da določeni proizvajalci in trgovci na drobno razkrijejo svoja prizadevanja za odpravo sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi iz svojih neposrednih verig dobave materialnega blaga za prodajo.

Naša dobavna veriga temelji na materialnih in delovnih virih z vsega sveta. Surovine, ki jih uporabljamo za naše izdelke, se pridobivajo po vsem svetu, izdelke pa proizvajamo v domovini in mednarodno. V družbi Garmin je za upravljanje dobavne verige odgovorna skupina zaposlenih z različnimi funkcijami.

Družba Garmin zahteva, da njeni dobavitelji izpolnjujejo osnovne standarde dela in človekovih pravic. Za ugotavljanje in preverjanje skladnega ravnanja redno izvajamo preglede in revizije svojih dobaviteljev. Naš kodeks ravnanja za dobavitelje obravnava pravilnike dobaviteljev glede vprašanj dela in človekovih pravic, kot so najdaljši delovni čas, osnovna plača, spoštovanje, enakost in omejitve prisilnega dela. Poleg tega nam morajo dobavitelji v skladu z našimi standardnimi pogodbami o dobavi zagotoviti, da za proizvodnjo, izdelavo ali pakiranje izdelkov, ki nam jih dobavljajo, ni bilo uporabljeno prisilno, zaporniško ali otroško delo.

Družba Garmin za ugotavljanje in preverjanje ravnanja v skladu s svojim kodeksom ravnanja za dobavitelje in drugimi zahtevami za dobavne verige redno izvaja preglede in revizije svojih dobaviteljev. Ti pregledi in revizije vključujejo presojo ravnanja v skladu s pravilniki, ki so uvedeni za preprečitev otroškega dela, prisilnega dela in drugih spornih ravnanj s področja človekovih pravic. Te revizijske postopke si prizadevamo uvesti v vseh svojih pisarnah po vsem svetu. Naši postopki upravljanja dobavne verige trenutno ne vključujejo nenapovedanih revizij oziroma naročanja preverjanja naše dobavne verige ali izvajanja revizij pri tretji osebi, vendar morajo v skladu z našim kodeksom ravnanja za dobavitelje vsi dobavitelji in subjekti po celotni dobavni verigi ravnati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in mednarodnimi standardi dela in človekovih pravic.

Družba Garmin si tudi prizadeva izobraziti svoje delavce v zvezi s sodobnim suženjstvom in trgovino z ljudmi ter zagotoviti ravnanje v skladu z veljavnimi zakoni. Naš kodeks ravnanja za zaposlene določa, da morajo naši zaposleni ravnati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, kar vključuje tudi zakone in predpise v zvezi s sodobnim suženjstvom in trgovino z ljudmi. Naši standardi in postopki spodbujajo zaposlene k prijavi vseh kršitev zakonodaje ali kodeksa ravnanja ali pomislekov v zvezi s tem, zaposleni in zunanji izvajalci pa so odgovorni za kakršno koli ravnanje, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ali našim kodeksom ravnanja. Poleg tega družba Garmin zaposlenim in vodstvenemu osebju, ki je neposredno odgovorno za upravljanje dobavne verige, zagotavlja usposabljanje na področju trgovine z ljudmi in suženjstva. Svoje notranje pravilnike in programe usposabljanja nameravamo posodobiti in razširiti, da bodo obravnavali tveganja sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi v skladu z nadaljnjim razvojem našega poslovanja in dobavne verige.

Konfliktni minerali

Konfliktni minerali vključujejo kositer, tantal, volfram in zlato, ki se imenujejo tudi 3TG. Čeprav družba Garmin ne kupuje kositra, tantala, volframa in zlata v surovi obliki od svojih dobaviteljev, pri njih kupuje sestavne dele, ki lahko vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato, ki prihajajo iz rudnikov v Demokratični republiki Kongo ali sosednjih državah.

Podatkovni list družbe Garmin o konfliktnih mineralih

Družba Garmin sodeluje z drugimi panožnimi deležniki, in sicer s sodelovanjem v pobudi za odgovorno pridobivanje mineralov (Responsible Minerals Initiative – RMI, ki se je v preteklosti imenovala Conflict Free Sourcing Initiative), katere namen je razvoj sistemov nadzora talilnic in rafinerij z neodvisno potrjenimi revizijami v okviru postopka pobude RMI za zagotavljanje odgovornega pridobivanja mineralov (Responsible Minerals Assurance Process – RMAP). S postopkom RMAP se v okviru pobude RMI določijo talilnice in rafinerije, ki proizvajajo nekonfliktne materiale. V okviru pobude RMI posebej usposobljeni neodvisni tretji revizorji preverijo, ali se lahko te talilnice in rafinerije štejejo za nekonfliktne, nato pa se v spletu objavi seznam talilnic in rafinerij, ki izpolnjujejo standarde revizije. Poleg tega je bila v okviru pobude RMI pripravljena predloga za poročanje o konfliktnih mineralih (Conflict Minerals Reporting Template – CMRT), ki omogoča standardizirano zbiranje podatkov o konfliktnih mineralih pri dobaviteljih znotraj vseh panožnih dobavnih verig.

Družba Garmin zahteva, da vsi njeni dobavitelji naredijo naslednje:

  • sprejmejo pravilnik o odgovornem pridobivanju mineralov in to zahtevajo od vseh subjektov v svoji dobavni verigi;
  • uvedejo postopke potrebne skrbnosti in načrte za ublažitev posledic, ki podpirajo omenjeno politiko;
  • ravnajo v skladu z našim kodeksom ravnanja za dobavitelje
  • s programom usposabljanja družbe Garmin o konfliktnih mineralih usposobijo in poučijo ustrezne zaposlene;
  • pridobivajo materiale pri družbeno odgovornih dobaviteljih;
  • izpolnijo in nam pravočasno vrnejo predlogo CMRT ter nam posredujejo vse druge podatke, ki jih lahko zahtevamo v zvezi s pridobivanjem mineralov v izdelkih, ki jih dobavijo.

Kopije poročil družbe Garmin o konfliktnih mineralih so na voljo v nadaljevanju.

Če družba Garmin ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, ki veljajo zanj v skladu s tem pravilnikom, uporabi postopek stopnjevanja in z ustreznimi ukrepi odpravi položaj, kar vključuje tudi morebitno prekinitev razmerja z dobaviteljem.

Priporočljivo je, da dobavitelji in drugi zunanji subjekti stopijo v stik s svojim rednim kanalom pridobivanja ali zastopnikom družbe Garmin, če potrebujejo navodila glede uporabe tega postopka ali želijo prijaviti sum zlorabe. Dobavitelji, drugi zunanji deležniki in zaposleni lahko pomisleke v zvezi s pridobivanjem kositra, tantala, volframa in zlata v izdelkih družbe Garmin prijavijo skupini za konfliktne minerale in glavni odgovorni osebi za varovanje zakonitosti poslovanja družbe Garmin z e-poštnim sporočilom na naslov [email protected] ali z dopisom na naslov:

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Switzerland

Modern Slavery Act 2015

Our goal at Garmin (Europe) Ltd. is to ensure that human rights are upheld for all workers involved in our supply chain and that individuals experience safe, fair and non-discriminatory working conditions. Garmin supports suppliers who share our belief that fair labour practices and safe working environments are an inherent part of human rights.

The Modern Slavery Act 2015 seeks to increase transparency in supply chains by requiring certain commercial organisations to provide information to the public regarding their efforts to address the issue of modern slavery and human trafficking. Specifically, the Act 2015 requires certain businesses to prepare “a statement of the steps the organisation has taken during the financial year to ensure that slavery and human trafficking is not taking place.”

GARMIN BUSINESS AND SUPPLY CHAIN STRUCTURE

Garmin is a provider of navigation, communications and information devices, most of which are enabled by Global Positioning System, or GPS, technology. Our products serve the marine, outdoor, fitness, auto, and aviation markets. Our supply chain relies on sources of materials and labour from all around the world. The raw materials used in our products are produced globally, and our products are manufactured internationally. Garmin has a cross functional team of associates who are responsible for supply chain management.

GARMIN POLICIES ON SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING

The Garmin group of companies, including Garmin (Europe) Ltd. (collectively, “Garmin”), Garmin have a zero tolerance policy with regard to slavery and human trafficking. Garmin’s internal Code of Conduct forbids acts constituting human trafficking and slavery, and Garmin has established internal procedures to facilitate the reporting of human rights abuses and violations of our Code of Conduct. Associates responsible for management of Garmin’s supply receive supplemental annual training conducted to help ensure that modern slavery, human trafficking and other human rights abuses have no place in our supply chain.

SUPPLIER ADHERENCE TO GARMIN POLICIES

Garmin has taken a number of measures aimed at eradicating slavery and human trafficking from our direct supply chain. First, Garmin and its affiliates have adopted a Supplier Code of Conduct, which is incorporated as part of our Terms and Conditions of Purchase. The Supplier Code of Conduct addresses issues such as maximum working hours, basic wage, respect, equality and restriction of forced labour, and prohibits suppliers from engaging in involuntary, forced, prison, indentured or slave labour, human trafficking or the hiring of trafficking and debt bondage victims. Secondly, Garmin requires its suppliers and entities throughout its supply chain comply with all applicable laws, regulations and international labour and human rights standards. A supplier’s failure to comply with Garmin’s policies may result in disqualification from doing business with Garmin. Finally, our factories are subject to periodic compliance audits by many of our distributors and other resellers in order to confirm our compliance with applicable laws, regulations and international labour and human rights standards.

This statement is made pursuant to Section 54, Part 6 of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes Garmin (Europe) Ltd.’s slavery and human trafficking statement for the financial year ending December 28, 2019.

Garmin (Europe) Ltd.
Date:March 27, 2020