Skip navigation links

Lietošanas noteikumi

Pēdējoreiz atjaunots: 13 March 2021

Sveicam jūs Garmin Ltd. un tā meitasuzņēmumu ("Garmin") tīmekļa vietnēs! "Garmin vietnes" ietver: garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com un citas tīmekļa vietnes, kurās ir izvietoti šie Lietošanas noteikumi. Garmin dažkārt šeit ir dēvēts kā "mēs," "mūs" vai "mūsu". Garmin vietnēm, produktiem un saturam var būt norādīts zīmols Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® vai cits uzņēmumam Garmin piederošs zīmols. Garmin dažkārt šeit ir dēvēts kā "mēs," "mūs" vai "mūsu".

PIRMS IZMANTOJAT KĀDU GARMIN VIETNI, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS. Izmantojot jebkuru Garmin vietni, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat lietot Garmin vietnes.

Ņemiet vērā, ka noteiktās Garmin vietnēs dažiem piedāvātajiem pakalpojumiem vai funkcijām var būt piemēroti īpaši noteikumi. Šie noteikumi tiek izvietoti saistībā ar lietojamo pakalpojumu vai funkciju. Jebkuri šādi noteikumi tiek piemēroti papildus šiem Lietošanas noteikumiem, un konflikta gadījumā tie prevalē pār šiem Lietošanas noteikumiem.

Garmin jebkurā laikā var mainīt šos Lietošanas noteikumus, atjaunojot tos šajā publikācijā. Jebkuri šādi grozījumi jums ir saistoši, tādēļ regulāri ir jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu šos Lietošanas noteikumus.

Satura izmantošana

Garmin vietnēs ietvertais saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, audio un video ieraksti un citi materiāli, kā arī domēnu nosaukumi, devīze, organizācija un lietotāja izskats un darbība (kopā "Saturs") ir aizsargāti ar autortiesību, prečzīmju un citiem šādiem tiesību aktiem Amerikas Savienotajās Valstīs un ārvalstīs un pieder Garmin vai trešām personām, kas licencējušas savu saturu Garmin, un atrodas to pārvaldībā. Neatļauta Satura izmantošana var pārkāpt autortiesību, prečzīmju un citus tiesību aktus. Ja Garmin vietne ir konfigurēta tā, lai iespējotu noteikta Satura lejupielādi, jūs vienā datorā varat lejupielādēt vienīgi vienu šāda Satura eksemplāru savai personīgai nekomerciālai lietošanai mājās ar nosacījumu, ka a) jūs saglabājat visas autortiesību un citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti oriģinālajā Saturā, b) jūs nedrīkstat pārdot vai pārveidot Saturu vai reproducēt, rādīt, publiski izmantot, izplatīt vai citādi lietot Saturu jebkādā veidā jebkuros publiskos vai komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Garmin atļaujas un c) jūs nedrīkstat izmantot Saturu tādā veidā, kas liecina par saistību ar jebkuriem mūsu produktiem, pakalpojumiem vai zīmoliem.

Bez iepriekšējas rakstiskas Garmin atļaujas jūs nevienā citā serverī nedrīkstat "atspoguļot" jebkādu jebkurā Garmin vietnē ietvertu materiālu. Satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai tīklā saistītu datoru vidē jebkādā nolūkā bez nepārprotamas rakstiskas Garmin atļaujas ir aizliegta. Garmin vietnēs izvietotās prečzīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ("Zīmes") ir Garmin vai trešo personu īpašums. Bez Garmin vai šādas trešās personas nepārprotamas rakstiskas atļaujas izmantot šīs Zīmes ir aizliegts. Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kā iegūt Garmin atļauju izmantot Saturu savā tīmekļa vietnē, rakstiet uz e-pasta adresi: [email protected].

Ja mēs piedāvājam programmatūras lejupielādes Garmin vietnē un jūs lejupielādējat šādu programmatūru, mēs vai trešās personas licences devēji piešķiram jums licenci šīs programmatūras, tostarp (bez ierobežojuma) jebkuru failu un attēlu, kas iekļauti programmatūrā vai ir tās ģenerēti, kā arī programmatūrai pievienoto datu (kopā "Programmatūra") vienīgi nekomerciālai lietošanai mājās. Mēs nenododam jums īpašumtiesības uz programmatūru. Jūs nedrīkstat izplatīt programmatūru vai citādi izmantot vai dekompilēt, dekonstruēt, veidot atvasinātus darbus, izjaukt vai citādi reducēt Programmatūru cilvēklasāmā formā. JA VIEN CITUR ĪPAŠI UN NEPĀRPROTAMI NAV NORĀDĪTS, GARMIN AR ŠO ATSAUC VISAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMA) VISAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLO PIEMĒROTĪBU, NODERĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU PĀRKĀPUMU NEESĪBU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠĪS GARANTIJAS IR TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS.

GARMIN, CIKTĀL TO PILNĪBĀ ATĻAUJ TIESĪBU AKTI, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR 1) JEBKĀDU PROGRAMMATŪRAS NEPRECIZITĀTI, KĻŪDU VAI ATTEICI; 2) JEBKĀDU ZAUDĒJUMU VAI KAITĒJUMU (TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMA) JEBKĀDU IZRIETOŠU, NETIEŠU, NEJAUŠU, SPECIĀLU VAI TIPISKU KAITĒJUMU), KAS RODAS JEBKURAS PROGRAMMATŪRAS LEJUPIELĀDES VAI LIETOŠANAS REZULTĀTĀ VAI KO IZRAISA JEBKURA ŠĀDA PROGRAMMATŪRAS NEPRECIZITĀTE, KĻŪDA VAI ATTEICE.

Publiski forumi un saziņa

"Publisks forums" ir zona, vietne vai funkcija, kas piedāvāta kā daļa no jebkuras Garmin vietnes, kas nodrošina iespēju lietotājiem iesniegt saturu ("Lietotāja iesniegtais saturs") viena vai vairāku Garmin vietnes lietotāju skatīšanai, ietverot (bez ierobežojuma) ziņojumu dēli, forumu, sociālas kopienas vidi, sarunu lapu vai emuāru.

Jūs apstiprināt, ka Publiskie forumi un tajos piedāvātās funkcijas ir publiskai, bet ne privātai saziņai, un jums nav privātuma tiesību uz jebkuru Publiskajā forumā Lietotāja iesniegto saturu. Mēs nevaram garantēt jebkuras tādas informācijas aizsardzību, kuru jūs atklājat, izmantojot jebkuru šo vidi, un jūs atklājat šādu saturu brīvprātīgi, pats uzņemoties risku. Publicējot informāciju, komentārus vai citu saturu, kas attiecas uz citiem lietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, Garmin vai jebkuru citu trešo personu, publicējamais saturs ir rūpīgi jāpārdomā. Ja citiem lietotājiem, Garmin vai citām trešām personām jūs radāt kaitējumu, publicējot Garmin vietnē tiesiski apstrīdamus vai apmelojošus komentārus, piezīmes vai citu informāciju vai saturu, jūs var saukt pie juridiskas atbildības. Garmin neuzņemas juridisku atbildību par jebkādu Lietotāja iesniegto saturu, pat ja Lietotāja iesniegtais saturs ir apmelojošs vai tiesiski apstrīdams.

Jūs esat un būsit vienīgā persona, kas atbildīga par Lietotāja iesniegto saturu, kuru izplatāt jebkurā Garmin vietnē un Publiskajā forumā vai izmantojot to, un sekām šāda satura iesniegšanas un izvietošanas rezultātā. Mums nav pienākuma uzraudzīt Publisko forumu. Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par jebkādu kaitējumu, kā iemesls ir autortiesību vai īpašuma tiesību pārkāpums vai jebkurš cits aizskārums, kas izriet no Lietotāja iesniegtā satura. Iesniedzot materiālus jebkurā Garmin vietnē, jūs automātiski piešķirat vai garantējat, ka šāda materiāla īpašnieks ir nepārprotami piešķīris, Garmin bezatlīdzības, pastāvīgas, neatsaucamas, neekskluzīvas tiesības un licenci izmantot, atveidot, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot un izplatīt šādus materiālus (pilnībā vai daļēji) visā pasaulē un/vai ietvert tos citos darbos jebkurā formā, vidē vai tagad zināmā vai turpmāk radītā tehnoloģijā uz jebkuru iespējamu šādā materiālā iekļautu autortiesību vai citu tiesību pilnu termiņu. Turklāt jūs atļaujat jebkuram citam lietotājam piekļūt materiāliem un glabāt vai atveidot tos attiecīgā lietotāja personiskai lietošanai. Jūs ar šo piešķirat Garmin tiesības rediģēt, kopēt, publicēt un izplatīt jebkuru materiālu, ko darāt pieejamu jebkurā Garmin vietnē.

Jūs apstiprināt, ka jūs pilnībā uzņematies attiecīgo risku par jebkurā Publiskajā forumā izvietota Lietotāja iesniegtā satura izmantošanu vai paļaušanos uz to. Piemēram, mēs neuzņemamies atbildību par viedokļiem, padomiem vai ieteikumiem, kurus jebkurā Publiskajā forumā publicējuši vai nosūtījuši lietotāji, un neatbalstām tos, un mēs īpaši atsakāmies no jebkuras un visas ar to saistītas atbildības. Mēs neapstiprinām un nepārbaudām lietotāju kvalifikāciju, līdzšinējo pieredzi vai kompetenci vai viņu jebkurā Publiskajā forumā izvietoto informāciju. Tādēļ mēs iesakām, izmantojot jebkuru Garmin vietni vai Publisko forumu, uzmanīties un vienmēr rīkoties pārdomāti un piesardzīgi.

Profesionālās ētikas normas: jūs piekrītat, ka nevienā Garmin vietnē neiesniegsit tādu Lietotāja iesniegto saturu, kas:

 • ir apmelojošs, aizvainojošs, iebiedējošs, draudošs vai aizskar citas personas tiesības uz privātumu;
 • ir fanātisks, naidpilns vai rasistiski vai citādi aizvainojošs;
 • ir varmācīgs, rupjš, neķītrs, pornogrāfisks vai citādi nepārprotami ietver seksuālu darbību, vai citā veidā nodara kaitējumu, vai pamatoti var gaidīt, ka nodarīs kaitējumu kādai fiziskai vai juridiskai personai;
 • ir nelikumīgs vai atbalsta vai propagandē nelikumīgu darbību vai nelikumīgu darbību apspriešanu to īstenošanas nolūkā, ietverot tādu Lietotāja iesniegto saturu, kas ir iesaistīšanās bērnu pornogrāfijā, vajāšanā, seksuālā uzbrukumā, krāpšanā, pornogrāfisku vai zagtu materiālu tirdzniecībā, narkotiku izplatīšana un/vai narkomānija, uzmākšanās, zādzība vai vienošanās veikt noziedzīgu darbību vai mēģinājums iesaistīties minētajās darbībās;
 • pārkāpj vai neievēro trešās personas tiesības, tostarp: a) autortiesības, patentu, prečzīmju, tirdzniecības noslēpumu tiesības vai citas īpašumtiesības vai līgumtiesības; b) tiesības uz privātumu (īpaši bez attiecīgās personas nepārprotamas atļaujas jūs nedrīkstat izplatīt jebkāda veida citu personu personas informāciju) vai publicitāti; vai c) jebkuras konfidencialitātes saistības;
 • ir komerciāls, ar uzņēmējdarbību saistīts vai reklamē vai piedāvā pārdot jebkādus produktus, pakalpojumus vai ko citu (kas nes peļņu vai ne), vai lūdz ko (ietverot palīdzības vai ziedojumu lūgumus);
 • satur vīrusu vai citu bīstamu sastāvdaļu vai citādi sagroza, pasliktina vai bojā Garmin vietnes vai jebkuru saistīto tīklu, vai citādi traucē jebkurai fiziskai vai juridiskai personai lietot Garmin tīmekļa vietnes vai tajās iekļautos piedāvājumus;
 • a) kopumā neattiecas uz attiecīgā atklātā foruma paredzēto aplūkojamo jautājumu vai tēmu; b) neievēro atklātajam forumam piemērojamos īpašos ierobežojumus, tostarp vecuma ierobežojumus, un procedūras; vai c) ir antisociāls, nepiemērots vai destruktīvs, tostarp ir "ķengata", "surogātpasta izplatīšana", "pārpludināšana", "lieku diskusiju provocēšana" un "kaitniecība", kas ir vispārīgi saprotami jēdzieni un ko bieži izmanto internetā;
 • ir nepatiess vai maldinošs.

Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka citi lietotāji ievēro vai ievēros iepriekš minētās Profesionālās ētikas normas vai jebkurus citus šo Lietošanas noteikumu nosacījumus, un attiecībās starp mums un jums jūs ar šo uzņematies pilnīgu risku par jebkuru kaitējumu vai zaudējumu, kas izriet no šādas normu neievērošanas.

Mēs paturam tiesības, taču atsakāmies no jebkāda pienākuma vai saistībām atteikties publicēt vai izplatīt vai noņemt no Garmin vietnes jebkuru tādu Lietotāja iesniegto saturu, kas pārkāpj šos Lietošanas noteikumus (tostarp Profesionālās ētikas normas).

Konti

Daži pakalpojumi Garmin vietnēs atļauj vai pieprasa jums izveidot kontu, lai piedalītos vai nodrošinātu papildu ieguvumus. Jūs piekrītat sniegt, uzturēt un atjaunināt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā to lūdz mūsu reģistrācijas procesi ("Reģistrācijas dati"). Jūs piekrītat neuzdoties par citu personu vai organizāciju vai nesniegt par savu personību vai piederību nepatiesus jebkurus personas vai piederības datus, ietverot citas personas lietotājvārda, paroles vai citas konta informācijas vai citas personas vārda, ārējā izskata, balss, attēla vai fotoattēla izmantošanu. Jūs arī piekrītat nekavējoties informēt mūs, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected], par jebkādu neatļautu jūsu lietotājvārda, paroles, citas konta informācijas izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu, par ko uzzinājāt un kas ietver jebkuru Garmin vietni vai ir saistīts ar to.

Ja neievērosit šos Lietošanas noteikumus vai jebkurus ar noteiktu pakalpojumu saistītus īpašus noteikumus, mēs varam apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un jūsu iespēju izmantot jebkuru Garmin vietni vai tās daļu.

Garmin atbildība

Garmin neuzņemas nekādu apliecinājumu vai garantijas par Satura precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai aktualitāti vai par Garmin vietņu un Satura lietošanā iegūstamajiem rezultātiem. Par jebkuru Garmin vietņu un Satura lietošanu jūs uzņematies pilnīgu risku. Garmin vietnē periodiski tiek veiktas izmaiņas, un tās var tikt veiktas jebkurā laikā. Turklāt Garmin patur tiesības jebkurā laikā pārveidot, apturēt vai pārtraukt jebkuru Garmin vietņu pakalpojumu vai funkciju (tostarp veikt jebkuras izmaiņas Saturā vai noņemt to) ar paziņojumu jums vai bez tā, un Garmin neuzņemas atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par šādu tiesību īstenošanu. Dažu Saturu Garmin vietnēs var nodrošināt trešās personas, un Garmin neuzņemsies atbildību par jebkuru šādu trešo personu nodrošinātu Saturu.

GARMIN NEGARANTĒ, KA GARMIN VIETNES DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM VAI KA GARMIN VIETNĒS VAI TO SERVEROS NEBŪS DATORVĪRUSU VAI CITU BĪSTAMU SASTĀVDAĻU. JA GARMIN VIETŅU VAI SATURA LIETOŠANAS REZULTĀTĀ JUMS IR JĀVEIC IEKĀRTAS APKOPE VAI NOMAIŅA VAI JŪS ZAUDĒJAT PEĻŅU VAI DATUS, GARMIN NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU PAR ŠĀDĀM IZMAKSĀM.

GARMIN VIETNES UN SATURS TIEK PIEDĀVĀTI 'TĀDI, KĀ IR', BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM. GARMIN, CIKTĀL TO PILNĪBĀ ATĻAUJ TIESĪBU AKTI, ATSAUC VISAS GARANTIJAS, TOSTARP (BET NE TIKAI) GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDODAMĪBU, ĪPAŠUMA VAI TREŠO PERSONU TIESĪBU PĀRKĀPUMU NEESĪBU UN GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM.

GARMIN PAMATOTI CENTĪSIES AIZSARGĀT JŪSU GARMIN VIETNĒ SAISTĪBĀ AR JEBKURU GARMIN VIETNES PAKALPOJUMU VAI FUNKCIJU IESNIEGTO INFORMĀCIJU VAI DATUS, BET JŪS PIEKRĪTAT, KA UZŅEMATIES VISUS RISKUS PAR ŠĀDAS INFORMĀCIJAS VAI DATU IESNIEGŠANU, UN JŪS AR ŠO PILNĪBĀ ATBRĪVOJAT GARMIN NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS JEBKĀDĀ VEIDĀ PRET JUMS PAR JEBKĀDU ZAUDĒJUMU VAI SAISTĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU INFORMĀCIJU.

GARMIN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR MAKSĀJUMIEM PAR DATU PĀRSŪTĪŠANU, KAS JUMS VAR RASTIES SAISTĪBĀ AR GARMIN VIETŅU PAKALPOJUMU VAI FUNKCIJU IZMANTOŠANU.

Atruna par noteiktiem zaudējumiem

Par jebkuru Garmin vietņu lietošanu jūs uzņematies pilnīgu risku. Ja jūs neapmierina kāds Garmin vietņu Saturs, citi saturi, jebkurš pakalpojums vai funkcija vai šie Lietošanas noteikumi, jūsu vienīgais aizsardzības līdzeklis ir Garmin vietņu lietošanas pārtraukšana. GARMIN VAI JEBKURA TREŠĀ PERSONA, KAS MINĒTA GARMIN VIETNĒS, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU (TOSTARP (BET NE TIKAI) PAR NEJAUŠIEM, TIPISKIEM UN IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VAI TĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS DATU ZUDUMA VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMA REZULTĀTĀ), KĀ IEMESLS IR GARMIN VIETŅU UN SATURA LIETOŠANA VAI NESPĒJA TOS LIETOT, KĀ PAMATOJOTIES UZ GARANTIJU, LĪGUMU, DELIKTU, TĀ ARĪ CITU TIESĪBU TEORIJU UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI GARMIN IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU VARBŪTĪBU. DAŽĀS VALSTĪS, PAVALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS ATBILDĪBAS PAR ZAUDĒJUMU VAI KAITĒJUMU, KO IZRAISĪJUSI RUPJA NOLAIDĪBA, SMAGU VAI NĀVĒJOŠU PERSONAS TRAUMU, VAI NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOŠANA NAV ATĻAUTA, TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAI IZSLĒGUMS UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES, UN ŠĀDĀ GADĪJUMĀ GARMIN ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA TĀDĀ PILNĪGĀ APMĒRĀ, KĀ ŠĀDS IZSLĒGUMS VAI IEROBEŽOJUMS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTU. Nekādā gadījumā Garmin kopējā atbildība pret jums par visiem zaudējumiem un kaitējumu, tostarp jebkurām ietvertām garantijām, nepārsniedz piecdesmit ASV dolāru (50,00 USD) vai kopējo summu, kuru samaksājāt Garmin par jebkuru Garmin vietņu pakalpojumu vai funkciju lietošanu divpadsmit mēnešos pirms sākotnējās pret Garmin izvirzītās prasības datuma.

Saites uz citām vietnēm

Garmin vietnes var ietvert saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras uztur citas personas. Jebkuras šādas saites tiek piedāvātas jums vienīgi ērtības labad, un tas nenozīmē, ka saturs šādās trešo personu tīmekļa vietnēs ir Garmin apstiprināts. Garmin neuzņemas atbildību par saturu saistītajās trešo personu vietnēs un neuzņemas nekādu apliecinājumu vai garantijas par šādās trešo personu tīmekļa vietnēs esošo materiālu saturu vai precizitāti vai šādu trešo personu privātuma praksi. Ja jūs nolemjat piekļūt saistītajām trešo personu tīmekļa vietnēm, jūs to darāt, pilnībā uzņemoties risku.

Trešo personu lietojumprogrammas

Garmin vietnēs jums var būt iespēja lejupielādēt trešo personu izstrādātas lietojumprogrammas. Garmin neuzņemas atbildību, apliecinājumu vai garantijas par trešo personu lietojumprogrammu saturu vai funkcionalitāti vai šādu trešo personu izstrādātāju privātuma praksi. Ja jūs nolemjat lejupielādēt un lietot jebkuras šādu trešo personu lietojumprogrammas, jūs to darāt, pilnībā uzņemoties risku.

Zaudējumu atlīdzināšana.

Izmantojot Garmin vietni, jūs piekrītat tiesību aktu noteiktā apmērā aizsargāt, nodrošināt un pasargāt Garmin, tā vadības personālu, direktorus, darbiniekus un pārstāvjus no jebkādu pretenziju, darbību vai prasību piemērošanas, tostarp (bez ierobežojuma) piemērotajiem juridisko pakalpojumu vai grāmatvedības maksājumiem, kas tiek attiecināti uz šo Lietošanas noteikumu vai jebkura tiesību akta, vai trešās personas tiesību pārkāpumu vai izriet no tā.

Eksporta kontrole

Amerikas Savienotās Valstis un noteiktas citas valstis kontrolē produktu un informācijas eksportu. Jūs piekrītat ievērot šādus ierobežojumus un neveikt Satura eksportēšanu vai reeksportēšanu uz valstīm vai personām, ja šāda darbība ir aizliegta saskaņā ar eksporta kontroles tiesību aktiem. Lejupielādējot Saturu, jūs piekrītat, ka neatrodaties valstī, kurā šāds eksports ir aizliegts, un neesat persona, kas iekļauta ASV Tirdzniecības ministrijas Pasūtījumu atteikumu sarakstā (Table of Denial Orders) vai ASV Finanšu ministrijas Īpašu kategoriju un aizliegtu personu sarakstā (Specially Designated Nationals). Jūs uzņematies atbildību par vietējās jurisdikcijas tādu tiesību aktu ievērošanu, kas attiecas uz Satura importu, eksportu vai reeksportu.

Autortiesību politika

Garmin ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Garmin politika nosaka, ka Garmin pēc saviem ieskatiem un vajadzības gadījumā slēdz tādu lietotāju kontus, kuri var pārkāpt vai atkārtoti pārkāpj trešo personu autortiesības.

Lai iesniegtu Garmin paziņojumu par autortiesību pārkāpumu, kas attiecas uz Garmin vietni, tostarp (bet ne tikai) Lietotāja iesniegto saturu vai Saturu, lūdzu, iesniedziet paziņojumu saskaņā ar Likumu par autortiesību aizsardzību digitālajā gadsimtā (Digital Millennium Copyright Act — "DMCA"), rakstiski iesniedzot autortiesību aizsardzības pārstāvim tālāk norādīto informāciju.

 • Tās personas fizisks vai elektronisks paraksts, kura ir pilnvarota rīkoties ekskluzīvo tiesību, kas varētu būt pārkāptas, īpašnieka vārdā.
 • To autortiesībām pakļauto darbu norāde, kuru autortiesības varētu būt pārkāptas, vai, ja vienā tiešsaistes vietā ir vairāki autortiesībām pakļauti darbi, kuriem piemērots viens paziņojums, šādu vietnē izvietotu darbu reprezentatīvs saraksts.
 • To materiālu uzskaite, uz kuriem varētu būt attiecināms pārkāpums vai kas var būt pakļauti pārkāpumu ietverošai darbībai un ir izņemami, vai kuriem ir jāliedz piekļuve, kā arī pietiekama informācija, lai pakalpojumu sniedzējs varētu identificēt materiālu.
 • Pietiekama informācija, lai pakalpojumu sniedzējs varētu sazināties ar sūdzības iesniedzēju pusi, piemēram, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejama, elektroniskā pasta adrese, pa kuru ar sūdzību iesniedzēju var sazināties.
 • Paziņojums, ka sūdzības iesniedzējs godprātīgi un labticīgi uzskata, ka autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai tiesību akti neatļauj materiālu izmantošanu sūdzībā norādītajā veidā.
 • Paziņojums, ka ziņojumā iekļautā informācija ir precīza un ka, ņemot vērā sodu par nepatiesi sniegtām ziņām, sūdzības iesniedzējs ir pilnvarots rīkoties ekskluzīvo tiesību, kuras var būt pārkāptas, īpašnieka vārdā.

Jūs apstiprināt, ka gadījumā, ja nespējat izpildīt visas iepriekšējā punktā minētās prasības, jūsu DMCA paziņojums nav spēkā. Lai iegūtu vairāk informācijas par DMCA un DMCA paziņojumiem, lūdzu, sk. 17 U.S.C. § 512.

Ar mūsu pārstāvi iespējamu autortiesību pārkāpumu paziņojuma iesniegšanai var sazināties:

rakstot vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected]

rakstot vēstuli uz adresi:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Vispārīgi

Izņemot gadījumus, kas nepārprotami norādīti nākamajā punktā, visi juridiskie jautājumi, kas izriet no jebkuras Garmin vietnes lietošanas un šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, tiek risināti saskaņā ar Kanzasas pavalsts tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiem, kuri noslēgti un īstenoti Kanzasas pavalstī, un ir pakļauti tiem, neņemot vērā tiesību kolīziju normas. Izmantojot Garmin vietni, jūs piekrītat jebkura tāda strīda, prasības vai pamata lietas ierosināšanai gadījumā, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai tā, kā jūs izmantojat Garmin vietnes, risinājuma pieteikumu iesniegt Amerikas Savienoto Valstu Kanzasas Apgabaltiesas personālā un izņēmuma jurisdikcijā vai jebkurā Kanzasas pavalsts tiesā, kas atrodas Džonsonas apgabalā. Ar šo jūs vispilnīgākajā ar tiesību aktiem pieļaujamā apmērā neatsaucami atsakāties no jebkādiem iebildumiem, kas jums tagad vai turpmāk var būt attiecībā uz šādā tiesā iesniegtas lietas jebkuras tiesvedības vietu, un jebkādām pretenzijām, ka jebkura tiesvedība, kas uzsākta šādā tiesā, tiek skatīta neērtā lietas izskatīšanas vietā. Ja a) jūs neesat ASV pilsonis; b) jūs neuzturaties ASV; c) jūs nepiekļūstat Garmin vietnēm no ASV teritorijas un d) jūs esat kādas tālāk norādītās valsts pilsonis, jūs ar šo piekrītat, ka jebkurš strīds, prasība vai pamats lietas ierosināšanai, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai tā, kā jūs izmantojat Garmin vietnes, ir pakļauti piemērojamo tālāk norādīto tiesību aktu kopai, neievērojot tiesību kolīziju normas, un jūs ar šo neatsaucami iesniedzat iesniegumu tiesu jurisdikcijā, kas atrodas tālāk norādītajā pavalstī, apgabalā vai valstī, kā tiesību akti ir piemērojami.

Ja uzturaties jebkurā Eiropas Savienības valstī, Apvienotajā Karalistē (AK), Šveicē, Norvēģijā, Islandē vai Austrālijā, piemērojamie tiesību akti un lietas izskatīšanas vieta ir jūsu parastās uzturēšanās vietas tiesību akti un tiesas.

Īpaši no piemērojuma šiem Lietošanas noteikumiem ir izslēgta Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Ja jums ir sūdzības vai vēlaties iegūt papildu informāciju, ar pakalpojuma sniedzēju varat sazināties, rakstot uz šādu adresi: Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (ASV) vai zvanot uz tālruņa numuru: (913) 397-8200 (lūdziet sarunu ar tīmekļa pārzini), vai sūtot vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected].

Ja savā uzturēšanās valstī vēl neesat sasniedzis pilngadību, jums ir jāpārskata šie Lietošanas noteikumi kopā ar vecāku vai aizbildni, lai nodrošinātu, ka jūs un vecāks vai likumīgais aizbildnis izprotat šos Lietošanas noteikumus.