Skip navigation links

Patērētāju ierobežota garantija

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA PIEŠĶIR JUMS NOTEIKTAS JURIDISKAS TIESĪBAS, UN JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS JURIDISKAS TIESĪBAS, KAS DAŽĀDĀS PAVALSTĪS (VAI VALSTĪS VAI APGABALOS) ATŠĶIRAS. GARMIN NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO VAI NEAPTUR CITAS JURIDISKAS TIESĪBAS, KAS JUMS VAR BŪT SASKAŅĀ AR JŪSU PAVALSTS (VAI VALSTS VAI APGABALA) TIESĪBU AKTIEM. LAI PILNĪBĀ IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, JUMS IR JĀIEPAZĪSTAS AR SAVAS PAVALSTS VAI VALSTS, VAI APGABALA TIESĪBU AKTIEM.

Aviācijā neizmantojamo produktu garantija apliecina, ka tiem nav materiālu vai ražošanas trūkumu vienu gadu no produktu iegādes datuma. Šajā laikā Garmin® pēc sava ieskata remontēs produktu vai nomainīs jebkuras tā sastāvdaļas, ja produkts normālos ekspluatācijas apstākļos nedarbosies, kā paredzēts. Šādi remonti vai daļu nomaiņa tiks veikti, klientam neprasot maksu par detaļām vai veikto darbu, ar nosacījumu, ka klients sedz jebkuras transportēšanas izmaksas. Šī ierobežotā garantija neattiecas uz: i) kosmētisku bojājumu, piemēram, švīkām, plaisām un iespiedumiem; ii) patēriņa sastāvdaļām, piemēram, baterijām, ja vien produkta bojājums nav radies materiālu vai ražošanas defekta rezultātā; iii) negadījuma, nepareizas ekspluatācijas, nepareizas lietošanas, ūdens, plūdu, ugunsgrēka vai citu dabas parādību vai ārēju iemeslu izraisītu bojājumu; iv) bojājumu, ko radījis pakalpojums, kuru sniegusi jebkura persona, kas nav Garmin pilnvarots pakalpojumu sniedzējs; vai v) bojājumu produktam, kas ir pārveidots vai izmainīts bez rakstiskas Garmin atļaujas; vai vi) bojājumu produktam, kurš ir bijis pievienots strāvas un/vai datu kabeļiem, kas nav Garmin piegādāti, vai bojājumu produktam, kas ir bijis pievienots pie maiņstrāvas adapteriem un kabeļiem, kuri nav UL (uzņēmuma Underwriters Laboratories) sertificēti un nav marķēti kā ierobežots strāvas avots (Limited Power Source — LPS). Turklāt Garmin patur tiesības noraidīt garantijas prasības attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, kas iegūti un/vai izmantoti, neievērojot jebkuras valsts tiesību aktus. Šis produkts ir paredzēts, lai to lietotu tikai kā brauciena palīglīdzekli, un to nedrīkst izmantot tādā nolūkā, kam vajadzīgs precīzs virziena, attāluma, atrašanās vietas vai topogrāfijas mērījums. Garmin negarantē precīzus vai pilnīgus kartes datus.

Šī ierobežotā garantija neattiecas arī uz jebkādu Garmin navigācijas produktu darbības pasliktināšanos, kas rodas to lietošanas jebkuras tādas portatīvās ierīces vai citas ierīces tuvumā, kas izmanto virszemes platjoslas tīklu, kurš darbojas tādu frekvenču tuvumā, ko lieto kāda globālā satelītu navigācijas sistēma (GNSS), piemēram, Globālās pozicionēšanas sistēma (GPS), un Garmin neuzņemas attiecīgi par to atbildību. Šādu ierīču lietošana var pasliktināt GNSS signālu uztveršanu.

MAKSIMĀLĀ PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTU ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ ŠAJĀ IEROBEŽOTAJĀ GARANTIJĀ IEKĻAUTĀS GARANTIJAS UN LĪDZEKĻI IR ĪPAŠI UN AIZSTĀJ VISAS CITAS GARANTIJAS, UN GARMIN NEPĀRPROTAMI ATSAUC VISAS CITAS TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU VAI CITĀDI NOTEIKTAS GARANTIJAS, TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMA) JEBKURAS SAISTĪBAS, KAS IZRIET IZRIET NO JEBKĀDAS AR LIKUMU VAI CITĀDI NOTEIKTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ VEIKTSPĒJU VAI NODERĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA PIEŠĶIR JUMS NOTEIKTAS JURIDISKAS TIESĪBAS, UN JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS JURIDISKAS TIESĪBAS, KAS DAŽĀDĀS PAVALSTĪS UN VALSTĪS ATŠĶIRAS.

JA NETIEŠO GARANTIJU NEVAR ATSAUKT, ŠĀDA GARANTIJA IR IEROBEŽOTA LAIKĀ LĪDZ ŠĪS IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS BEIGU TERMIŅAM. DAŽAS PAVALSTIS UN VALSTIS NEATĻAUJ IEROBEŽOJUMUS TAM, CIK ILGI NETIEŠA GARANTIJA IR SPĒKĀ, TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ GARMIN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR PRASĪBU GARANTIJAS SAISTĪBU PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, NEPAREIZAS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS LIETOT, VAI TĀ TRŪKUMU REZULTĀTĀ. DAŽAS VALSTIS NEATĻAUJ IZSLĒGT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ IEPRIEKŠMINĒTIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

Ja garantijas perioda laikā jūs iesniedzat garantijas pakalpojuma prasību saistībā ar šo ierobežoto garantiju, Garmin pēc saviem ieskatiem: i) remontēs ierīci, izmantojot jaunas vai iepriekš lietotas detaļas, kas atbilst Garmin kvalitātes standartiem, ii) aizstās ierīci ar jaunu vai atjaunotu ierīci, kas atbilst Garmin kvalitātes standartiem, vai iii) apmainīs ierīci pret pilnu jūsu pirkuma cenas atlīdzību. ŠIS BŪS JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS LĪDZEKLIS JEBKURA GARANTIJAS PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ. Remontētajām vai aizstātajām ierīcēm ir 90 dienu garantija. Ja atsūtītajai ierīcei joprojām ir spēkā sākotnējā garantija, jaunā garantija ir 90 dienu vai līdz sākotnējā 1 gada garantijas beigām atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks.

Pirms jūs pieprasāt garantijas pakalpojumu, lūdzu, dodieties uz vietni support.garmin.com un pārskatiet tiešsaistē pieejamās palīdzības iespējas. Ja pēc šo iespēju izmantošanas jūsu ierīce joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar Garmin pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju ierīces sākotnējā pirkuma valstī vai izpildiet norādes vietnē support.garmin.com, lai saņemtu garantijas pakalpojumu. Ja esat Amerikas Savienotajās Valstīs, varat zvanīt uz tālruņa numuru 1-800-800-1020.

Ja garantijas pakalpojumu vēlaties saņemt ārpus sākotnējā pirkuma valsts, Garmin nevar garantēt, ka jūsu produkta remontam vai aizstāšanai nepieciešamās detaļas vai produkti būs pieejami produktu piedāvājumu un piemērojamo standartu, tiesību aktu un noteikumu atšķirību dēļ. Šādā gadījumā Garmin pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem var remontēt vai aizstāt jūsu produktu ar salīdzināmiem Garmin produktiem vai detaļām vai lūgt jūs nosūtīt savu produktu Garmin pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam sākotnējā pirkuma valstī vai Garmin pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam citā valstī, kas var sniegt jūsu produktam nepieciešamo pakalpojumu, un šādā gadījumā jūsu pienākums ir ievērot visus piemērojamos importa un eksporta tiesību aktus un noteikumus un samaksāt visas muitas nodevas, PVN maksājumus, piegādes izdevumus un citus saistītos nodokļus un maksas. Dažos gadījumos Garmin un tā izplatītāji var nespēt nodrošināt pakalpojumu jūsu produktam valstī, kas nav sākotnējā pirkuma valsts, vai nodot jums atpakaļ remontētu vai aizstātu produktu šajā valstī piemērojamo standartu, tiesību aktu vai noteikumu dēļ.

Tiešsaistes izsoles pārdošana: produktiem, kuri ir pirkti tiešsaistes izsoles tirdzniecībā, netiek piemērotas atlaides vai citi īpaši piedāvājumi, ko nodrošina Garmin garantija. Tiešsaistes izsoles apliecinājumi netiek pieņemti garantijas apstiprinājumam. Lai saņemtu garantijas pakalpojumu, nepieciešama sākotnējā mazumtirgotāja tirdzniecības kvīts oriģināls vai tā kopija. Garmin neaizvietos jebkura tiešsaistes izsolē iegādāta iepakojuma trūkstošās sastāvdaļas.

Starptautiski pirkumi: ierīču, kas pirktas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, starptautiskie izplatītāji atkarībā no valsts var piedāvāt atsevišķu garantiju. Ja piemērojams, šo garantiju piedāvā vietējais valsts izplatītājs, un šis izplatītājs nodrošina jūsu ierīcei vietēju pakalpojumu. Izplatītāja garantijas ir spēkā vienīgi paredzētajā izplatīšanas teritorijā. Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā iegādātās ierīces pakalpojuma sniegšanai ir jāatgriež uz Garmin apkopes centru Apvienotajā Karalistē, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā vai Taivānā.

Jūras garantijas politika: atsevišķiem Garmin jūrā izmantojamajiem produktiem noteiktās teritorijās ir garāks garantijas periods un papildu noteikumi. Dodieties uz www.garmin.com/lv-LV/legal/marine-warranty-policy un skatiet pilnīgāku informāciju, kā arī pārliecinieties, vai jūsu produkts ir iekļauts Garmin jūrai paredzēto produktu garantijas politikā.

Pirkumi Austrālijā: mūsu precēm ir pievienotas garantijas, kuras nevar izslēgt saskaņā ar Austrālijas patērētāju tiesībām. Jums ir tiesības uz ierīces aizstāšanu vai atlīdzību nopietna defekta gadījumā un uz kompensāciju jebkura cita pamatoti paredzama zaudējuma vai kaitējuma rezultātā. Jums ir tiesības arī uz preču remontu vai aizstāšanu, ja preces neatbilst pieņemamai kvalitātei un ja defekts neatbilst nopietna defekta prasībām. Mūsu ierobežotās garantijas piedāvātie ieguvumi ir papildus citām tiesībām un līdzekļiem saskaņā ar mūsu produktiem piemērojamo tiesību aktu. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia (Austrālija). Tālrunis: 1800 235 822.