Skip navigation links

Begrænset forbrugergaranti

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND (ELLER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER FRA PROVINS TIL PROVINS). GARMIN UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE I DIT LAND (ELLER DIN DELSTAT ELLER PROVINS). HVIS DU VIL OPNÅ FULDT KENDSKAB TIL DINE RETTIGHEDER, SKAL DU SE LOVENE I DIT LAND, DIN DELSTAT ELLER DIN PROVINS.

Produkter, der ikke er flyverelaterede, garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i to år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin® efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, forudsat at kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne begrænsede garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som eksempelvis ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som eksempelvis batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en autoriseret serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin, (vi) skader på et produkt, som har været tilsluttet strømkabel og/eller datakabel, der ikke er leveret af Garmin eller skader på et produkt, som har været tilsluttet AC-adaptere og/eller kabler, der ikke er certificeret af UL (Underwriters Laboratories) og ikke er angivet med Limited Power Source (LPS). Garmin forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land. Garmin navigationsprodukter er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.

Denne begrænsede garanti gælder desuden ikke for, og påtager sig ikke ansvar for, eventuel forringelse i performance af navigationsprodukter, der skyldes brug i nærheden af et håndsæt eller en anden enhed, der anvender et terrestrisk bredbåndsnetværk, som opererer på frekvenser i nærheden af dem, der anvendes af et GNSS-system (Global Navigation Satellite System) som f.eks. GPS-tjenesten (Global Positioning Service). Brug af sådanne enheder kan forringe modtagelsen af GNSS-signaler.

I DEN UDSTRÆKNING, DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER GARANTIERNE OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR, OG GARMIN FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT, ALLE ANDRE GARANTIER OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, FORORDNEDE ELLER OPSTÅR PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR, AT PRODUKTET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, LOVMÆSSIGE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER ELLER ANDET. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND OG FRA DELSTAT TIL DELSTAT. HVIS UNDERFORSTÅEDE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES IFØLGE LOVENE I DIT LAND ELLER DIN DELSTAT, ER VARIGHEDEN AF SÅDANNE GARANTIER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. NOGLE LANDE (OG DELSTATER OG PROVINSER) TILLADER IKKE BEGRÆNSNING I VARIGHEDEN AF EN UNDERFORSTÅET GARANTI, HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR KRAV I FORBINDELSE MED BRUD PÅ GARANTI I FORBINDELSE MED NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. NOGLE LANDE (OG DELSTATER OG PROVINSER) TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVARET FOR FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT, AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER FOR DIG.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Hvis du i løbet af garantiperioden anmelder et krav om garantiservice i overensstemmelse med denne begrænsede garanti, vil Garmin efter eget valg: (i) reparere enheden ved hjælp af nye dele eller brugte dele, der lever op til Garmins kvalitetsstandarder, (ii) ombytte enheden med en ny enhed eller en renoveret enhed, der overholder Garmins kvalitetsstandarder, eller (iii) ombytte enheden mod fuld refusion af købsprisen. DETTE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL VED ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN. Reparerede eller ombyttede enheder har 90 dages garanti. Hvis den oprindelige garanti for den enhed, der sendes ind, stadig gælder, er den nye garantiperiode på 90 dage eller til slutningen af den oprindelige 1-årige garantiperiode – den længste af disse perioder er gældende.

Før du anmoder om garantiservice, skal du gå til og gennemse de onlineressourcer til hjælp, der er tilgængelige på support.garmin.com. Hvis din enhed stadig ikke fungerer korrekt, efter at du har brugt disse ressourcer, skal du kontakte en Garmin autoriseret servicefacilitet i det land, hvor du oprindeligt har købt enheden, eller følge instruktionerne på support.garmin.com for at få garantiservice. Hvis du befinder dig i USA, kan du også ringe til 1-800-800-1020.

Hvis du anmoder om garantiservice uden for det land, hvor du oprindeligt købte din enhed, kan Garmin ikke garantere, at de dele og produkter, der skal til for at reparere eller ombytte dit produkt, vil være tilgængelige, på grund af forskelle i produkttilbud og gældende standarder, love og regulativer. I så fald kan Garmin efter eget valg og i henhold til gældende love reparere eller ombytte dit produkt med sammenlignelige Garmin produkter og dele eller kræve, at du sender dit produkt til en Garmin autoriseret servicefacilitet i det land, hvor du oprindeligt købte enheden, eller til en Garmin autoriseret servicefacilitet i et andet land, der kan yde service på dit produkt. I så fald vil du være ansvarlig for at overholde alle gældende import- og eksportlove og -regulativer samt for betaling af told, moms, forsendelsesafgifter og andre associerede skatter og afgifter. I nogle tilfælde kan Garmin og dets forhandlere muligvis ikke yde service på dit produkt i et land uden for det land, hvor du oprindeligt købte enheden, eller returnere et repareret eller ombyttet produkt til dig i det pågældende land på grund af gældende standarder, love eller regulativer i det pågældende land.

Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er købt gennem onlineauktioner, berettiger ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin garantidækning. Bekræftelser for onlineauktioner accepteres ikke som bevis i forbindelse med garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.

Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA afhængigt af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder.

Marine Garantipolitik: Visse Garmin Marine produkter i visse områder har en længere garantiperiode og ekstra vilkår og betingelser. Gå til www.garmin.com/da-DK/legal/marine-warranty-policy for at få yderligere oplysninger, og for at se, om dit produkt er omfattet af Garmins Marine Garantipolitik.

Købt i Australien: Vores varer leveres med en garanti, der ikke kan fralægges i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Du er berettiget til et erstatningsprodukt eller refundering i tilfælde af større fejl. Du er endvidere berettiget til at få produktet repareret eller udskiftet, hvis produktet ikke har en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke vurderes som en større fejl. Fordelene under den begrænsede garanti er ud over de øvrige rettigheder og fejlrettelser i henhold til gældende lovgivning hvad angår pågældende produkter. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822.