Salgs- og Leveringsbetingelser for Online Køb af Varer

Nedenstående betingelser gælder for alle varer leveret af Garmin Danmark A/S, herefter (”Leverandøren”) til danske kunder.

Ordreprocedure – Indgåelse af aftale

1.1 Ordre kan afgives på denne hjemmeside. Ved afgivelse af en ordre accepterer kunden samtidig, at Leverandøren kan påbegynde leverancen på baggrund af de i ordren indeholdte informationer.

1.2 Bindende købsaftale foreligger, når Kunden har indtastet kreditkortsoplysninger og gennemført betaling.

1.3 Leverandøren sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte varer.

1.4 Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen.

1.5 Der fremsendes en faktura samtidig med afsendelsen af varen.

Priser og betaling

2.1 Alle opgivne priser er inkl. moms.

2.2 Betaling kan ske med de på hjemmesiden angivne betalingskort.

2.3 Beløbet trækkes først på kundens konto, når varen afsendes fra leverandøren.

2.4 Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

Levering

3.1 Varen er leveret, når forsendelsen er overleveret til Kunden. Risikoen for tab eller skade på varen overgår til kunden, når varen er blevet leveret.

3.2 Sædvanlig leveringstid er 3 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelsens afgivelse. Såfremt en vare ikke er på lager, kan der dog gå længere tid.

3.3 Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Leverandøren snarest muligt kunden herom pr. e-mail. Såfremt Leverandøren har underrettet om en forsinkelse pr. e-mail, kan denne forsinkelse ikke påberåbes som misligholdelse af aftalen.

3.4 Forsendelser sendes med Post Danmark. Fragtomkostninger betales af kunden. Fragtomkostningerne vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Fortrydelsesret

4.1 Fortryder kunden sit køb, giver Leverandøren fuld returret. En vare, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Leverandøren på den i pkt. 4.6 nævnte adresse, eller ved at indlevere va-ren på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen.

4.2 En vare, der returneres, skal ledsages af faktura i original eller kopi.

4.3 Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af varen.

4.4 Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leverings-omkostninger, vil blive tilbagebetalt efter returnering af varen.

4.5 Ved køb af kortmateriale gælder fortrydelsesretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen.

4.6 Returnering af en vare kan ske på nedenstående adresse:

Garmin Danmark A/S
Hejrevej 19
3450 Allerød

Reklamation

5.1 Kunden har 2-års reklamationsret på alle købte varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter at en vare er blevet leveret.

5.2 Reklamationsretten dækker ikke defekter der skyldes almindeligt slid, forkert brug eller betjening af en vare, fugtskader eller anden brug og anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres sammen med varen.

5.3 Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

5.4 Returnering af en vare, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Leverandørens regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Leverandøren om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 4.6 nævnte adresse.

5.5 Såfremt varen indenfor den i pkt. 5.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Leverandøren sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid. Hvis det af Leverandøren skønnes hensigtsmæssigt, kan Leverandøren i stedet for at udbedre fejl og mangler levere en ny fejlfri vare eller refundere købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering.

Ansvar

6.1 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter.

6.2 Leverandørens ansvar er begrænset til direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, forsendelsesomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv.

Ophavsret

7.1 Leverancer i form af software og lyd- eller billedoptagelser er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning.

7.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

7.3 Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer af de nævnte værker til privat brug i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom.

Andet

8.1 Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 48 10 50 50. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse support@garmin.dk.

8.2 Leverandøren tager forbehold for prisændringer, tastefejl, udsolgte/udgåede varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist der måtte opstå på baggrund af disse salgsbetingelser. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

8.4 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, skal afgøres ved de danske domstole.

Salgs- og leveringsbetingelser som senest ændret d. 7. oktober 2009.