Bỏ qua các liên kết điều hướng

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY BỀN VỮNG

Garmin cam kết phát triển bền vững và cam kết này được thể hiện trong sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng tôi. Chúng tôi đo lường tính bền vững thông qua tác động môi trường và xã hội, kết quả tài chính và khả năng lãnh đạo công ty. Chúng tôi cam kết thực hiện những gì chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ làm và phục vụ tất cả các bên liên quan, bao gồm cộng sự, đối tác kinh doanh, cộng đồng, khách hàng và cổ đông — trong thời gian dài.

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021
Chiến lược - Cliff Penble

QUAN ĐIỂM

Tính bền vững của công ty không phải là hoạt động thụ động. Hoạt động này có nghĩa là tích cực tham gia và tiến hành kinh doanh theo cách thúc đẩy quản lý tài chính, môi trường và xã hội. Hoạt động này đang giảm thiểu rủi ro, khám phá các cơ hội và tạo ra giá trị dài hạn cho tất cả các bên liên quan. Các chủ đề và lĩnh vực trọng tâm về tính bền vững có thể phát triển theo thời gian, nhưng cam kết của chúng tôi về tính bền vững là không thay đổi. Đối với Garmin, việc tiến hành kinh doanh có trách nhiệm luôn là một phần trong văn hóa của chúng tôi và đã ăn sâu vào các giá trị của chúng tôi. Để giúp các bên liên quan sự minh bạch hơn về các nỗ lực phát triển bền vững, chúng tôi sẽ nêu bật một số tác động lên môi trường và xã hội cũng như cách chúng tôi đã tích hợp tính bền vững trong các hoạt động kinh doanh của mình xuyên suốt trang web này.

Để một công ty cung cấp giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan, việc quản lý tài chính và phân bổ nguồn lực phù hợp phải là những thành phần quan trọng về tính bền vững của công ty. Thể hiện khả năng quản lý tài chính và mang lại hiệu quả tài chính vững chắc là rất quan trọng đối với tính bền vững. Để truy cập thông tin tài chính của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Nhà đầu tư của chúng tôi.

NHÀ ĐẦU TƯ

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Để giải đáp thắc mắc về tính bền vững, vui lòng gửi email đến [email protected]