Bỏ qua các liên kết điều hướng

GARMIN EXPRESS

Sử dụng Garmin Express để cập nhật bản đồ và phần mềm, đồng bộ với Garmin Connect và đăng ký thiết bị của bạn. Phần mềm máy tính để bàn này thông báo cho bạn khi có bản cập nhật và giúp bạn cài đặt chúng.

Cách cái đặt

Để được trợ giúp cài đặt Garmin Express trên máy tính của bạn, hãy xem video này hoặc đọc hướng dẫn từng bước.

Cách cài đặt Garmin Express

Luôn cập nhật thiết bị của bạn