CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ DÀNH CHO FLTPLAN.COM

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Xem lại chính sách trước đây

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa rất quan trọng với Garmin. Chúng tôi phát triển Chính sách về quyền riêng tư này nhằm mục đích cung cấp thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý khi bạn sử dụng các dịch vụ và trang web FltPlan.com, FltLogic.com, FltSafety.com, cũng như các ứng dụng di động đôi FltPlan Go, ứng dụng di động FltLogic và FltTrack.

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm khác của Garmin không chứa liên kết dẫn đến Chính sách về Quyền riêng tư này và có chứa liên kết dẫn đến chính sách về quyền riêng tư khác của Garmin được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư đó. Nhấp vào đây để xem các chính sách về quyền riêng tư khác của chúng tôi.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính.

Để chuyển sang một phần cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Danh mục dữ liệu cá nhân do Garmin xử lý

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN TẠO TÀI KHOẢN FLTPLAN VÀ HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG:

Khi tạo tài khoản FltPlan, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng. Khi tạo hồ sơ người dùng FltPlan, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin người dùng, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email, căn cứ sân bay và thông tin phi công, chẳng hạn như tên phi công, số điện thoại, địa chỉ email và số giấy phép.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

(a) Garmin xử lý tên người dùng vì bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý tên người dùng của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của bạn.

(b) Garmin xử lý thông tin về người dùng và phi công để giúp bạn truy cập những thông tin có liên quan một cách dễ dàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như tạo kế hoạch chuyến bay hoặc thực hiện phép tính. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn một công cụ lưu trữ dữ liệu trong quá trình sử dụng dịch vụ.

(c) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin quan trọng về các sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của FltPlan, chẳng hạn như thông tin an toàn quan trọng hoặc những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin về an toàn hoặc thông tin quan trọng khác về các dịch vụ, ứng dụng hoặc tài khoản của FltPlan hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính sách về quyền riêng tư này.

(d) Garmin cũng xử lý địa chỉ email để liên kết với tài khoản FltPlan của bạn khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng có chất lượng.

(e) Nếu bạn chọn đăng ký FltBrief, Garmin sẽ xử lý địa chỉ email của bạn để gửi bản tin FltBrief. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết Hủy đăng ký trong một email FltBrief bất kỳ hoặc hủy đăng ký qua trang FltBrief trên FltPlan.com.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN THÊM MÁY BAY VÀO TÀI KHOẢN FLTPLAN:

Khi thêm máy bay vào tài khoản FltPlan, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin, chẳng hạn như thương hiệu, mẫu máy, thiết bị, số đuôi và mã hiệu cuộc gọi. Chúng tôi cũng cần biết thông tin sản phẩm điện tử hàng không của bạn, chẳng hạn như số mẫu, số nhận dạng hệ thống hoặc đơn vị và dữ liệu ICAO của máy bay. Dữ liệu ICAO bao gồm căn cứ, tên nhà vận hành, thông tin liên lạc khẩn cấp, thông tin liên lạc không vận và số điện thoại vệ tinh.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm giúp bạn sắp xếp thông tin về máy bay và để sử dụng trong quá trình lập kế hoạch cho chuyến bay. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một tổ chức hàng không và dịch vụ lập kế hoạch cho chuyến bay có chất lượng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO TÀI KHOẢN FLTPLAN:

Bạn có thể bổ sung các loại thông tin khác vào tài khoản FltPlan của mình, chẳng hạn như các hành trình đã lưu, tài liệu, nhật ký điều hướng, thông tin hành khách, phi công và thông tin máy bay. Loại dữ liệu được xử lý phụ thuộc vào loại thông tin bạn bổ sung vào tài khoản của mình nhưng có thể bao gồm vị trí hoặc nhật ký GPS, tên, thông tin liên hệ hoặc thương hiệu và mẫu máy bay.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm giúp bạn sắp xếp thông tin về máy bay và để sử dụng trong quá trình lập kế hoạch cho chuyến bay. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một tổ chức hàng không và dịch vụ lập kế hoạch cho chuyến bay có chất lượng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN FLTPLAN ĐỂ LẬP VÀ GỬI KẾ HOẠCH CHUYẾN BAY:

Bạn có thể sử dụng tài khoản FltPlan của mình để lập kế hoạch chuyến bay và gửi kế hoạch chuyến bay đó cho cơ quan hàng không hữu trách. Khi bạn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ xử lý tên và địa chỉ của bạn, thông tin máy bay, ngày và giờ của chuyến bay cũng như các thông tin liên quan đến chuyến bay đó.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm giúp bạn lập kế hoạch chuyến bay và gửi kế hoạch chuyến bay đó cho cơ quan hàng không hữu trách. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một công cụ để lập và gửi kế hoạch chuyến bay cho khách hàng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN FLTPLAN ĐỂ TẠO HƯỚNG DẪN:

Bạn có thể sử dụng tài khoản FltPlan của mình để tạo hướng dẫn, chẳng hạn như tin tức hành khách hoặc FBO. Khi bạn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ xử lý những thông tin như tên công ty, tên phi công, tên thành viên phi hành đoàn và thông tin liên lạc.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm tạo ra hướng dẫn như mong muốn với những thông tin liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một công cụ để tạo hướng dẫn cho khách hàng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN FLTPLAN ĐỂ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH:

Bạn có thể sử dụng tài khoản FltPlan của mình để thực hiện các phép tính, chẳng hạn như phân tích đường băng hoặc trọng tải và cân bằng. Khi bạn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ xử lý thông tin như thời gian khởi hành và đến, thông tin máy bay, ID người dùng và số đuôi.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm thực hiện phép tính mong muốn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là thực hiện hợp đồng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN FLTPLAN ĐỂ TẠO VÀ GỬI BẢNG KÊ KHAI:

Nếu đăng ký dịch vụ eAPIS, bạn có thể sử dụng tài khoản FltPlan của mình để tạo và gửi một bảng kê khai cho chuyến đi bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Khi bạn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ xử lý tên hành khách, quốc gia khai sinh và số hộ chiếu.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm tạo và gửi bảng kê khai đến các cơ quan liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là thực hiện hợp đồng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THEO DÕI CHUYẾN BAY:

Khi bạn sử dụng tính năng theo dõi chuyến bay miễn phí hoặc premium, chúng tôi sẽ xử lý số đuôi của máy bay và (các) địa chỉ email hoặc (các) số điện thoại được cung cấp.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý những thông tin này nhằm giúp bạn theo dõi thông tin quan trọng liên quan đến các chuyến bay để từ đó, bạn có thể chia sẻ thông tin hoặc vị trí máy bay của bạn với những người khác trong chuyến bay. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một công cụ để khách hàng có thể theo dõi thông tin quan trọng về chuyến bay và cho phép họ chia sẻ vị trí của máy bay với những người khác trong chuyến bay.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ELOGBOOK:

Để sử dụng tính năng eLogbook và tạo tài khoản, chúng tôi sẽ xử lý giấy phép, địa chỉ email của bạn cùng câu hỏi và câu trả lời bảo mật. Khi bạn sử dụng tính năng eLogbook để tạo sổ nhật ký, chúng tôi sẽ xử lý thông tin về các chuyến bay của bạn, chẳng hạn như sân bay cất cánh và hạ cánh, thông tin máy bay, ngày và giờ, điều kiện cũng như ghi chú hoặc tài liệu bạn chọn gửi.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi xử lý dữ liệu này nhằm cung cấp công cụ tự động giúp khách hàng duy trì những dữ liệu mà cơ quan quản lý yêu cầu trong nhật ký phi công của họ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp một công cụ tự động giúp khách hàng duy trì các dữ liệu mà cơ quan quản lý yêu cầu trong nhật ký phi công của họ.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN MUA DỊCH VỤ PREMIUM:

Nếu bạn mua dịch vụ premium của FltPlan, Garmin sẽ thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, số điện thoại thanh toán, địa chỉ liên lạc chính và phụ của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cần thiết cho dịch vụ được yêu cầu, chẳng hạn như số đuôi, ngày sinh hoặc địa chỉ gửi chứng nhận, cũng như thông tin thẻ tín dụng như số thẻ, ngày hết hạn và CVV. Dịch vụ bên thứ ba của WorldPay sẽ xử lý thông tin thẻ thanh toán của khách hàng khi khách hàng của Garmin sử dụng thẻ thanh toán để mua hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên xem kỹ Chính sách về quyền riêng tư của Worldpay.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi thu thập những thông tin này để có thể xử lý thanh toán và thực hiện mua hàng của bạn. Chúng tôi cũng xử lý địa chỉ email của bạn để gửi email về mặt hàng bạn đã mua. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ các mục đích này là thực hiện hợp đồng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng nằm trong quy trình phát hiện gian lận của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ mục đích đó là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc bảo vệ Garmin và khách hàng của mình khỏi những nỗ lực tham gia vào các giao dịch gian lận.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHI BẠN LIÊN HỆ VỚI GARMIN:

Khi bạn tiếp xúc với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, địa chỉ email và tùy chọn liên hệ; và thông tin về các sản phẩm điện tử hàng không của bên thứ ba hoặc Garmin mà bạn sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri, số mẫu máy và ngày mua. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện giúp chẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất sản phẩm hoặc ứng dụng và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Nếu bạn muốn đặt lịch một bản demo của FltLogic, chúng tôi sẽ xử lý thông tin liên lạc để liên hệ và hoàn thành yêu cầu của bạn. Để cải thiện dịch vụ khách hàng, tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi lại và xem lại các cuộc trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng và phân tích bất kỳ phản hồi nào được cung cấp cho chúng tôi thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện. Khi có sự đồng ý của bạn, đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể truy cập tài khoản FltPlan của bạn, khi cần thiết, để giúp khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sản phẩm đồng thời giám sát chất lượng, các loại hình hỗ trợ khách hàng và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho sản phẩm . Cơ sở pháp lý cho việc đăng nhập vào tài khoản FltPlan của bạn khi cần thiết nhằm giúp khắc phục và giải quyết vấn đề là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI BẠN ĐĂNG KÝ FLTBRIEF:

Nếu bạn chọn đăng ký FltBrief, bản tin của FltPlan, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ email của bạn.

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi các bản tin FltBrief của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào nút “Hủy đăng ký” ở phía cuối một bản tin FltBrief bất kỳ hoặc hủy đăng ký qua trang web FltBrief của chúng tôi.

Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

CƠ QUAN HÀNG KHÔNG:

Khi bạn sử dụng FltPlan để lập và gửi kế hoạch chuyến bay, kế hoạch chuyến bay của bạn và những thông tin liên quan sẽ được gửi tới cơ quan hàng không hữu trách.

NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN MỜI THEO DÕI CHUYẾN BAY CỦA MÌNH:

Trong tài khoản FltPlan, bạn có thể cho phép mọi người theo dõi vị trí chuyến bay của mình hoặc nhận các thông tin liên quan khác. Thông tin này sẽ được hiển thị theo thời gian thực và trong phần lịch sử theo dõi của tài khoản FltPlan.

NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN CHIA SẺ TÀI LIỆU:

Trong tài khoản FltPlan, bạn có thể chia sẻ tài liệu với những người dùng khác. Cả hai người dùng đều phải bật tính năng chia sẻ này.

CÔNG TY CỦA BẠN NẾU BẠN THUỘC TÀI KHOẢN CÔNG TY:

Nếu tài khoản FltPlan của bạn là một tài khoản con thuộc tài khoản công ty thì (các) quản trị viên tài khoản công ty có thể sử dụng thông tin đã được nhập vào hồ sơ tài khoản của bạn — bao gồm tên người dùng, địa chỉ thực, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin phi công và phi hành đoàn, ghi chú y tế và tên hành khách. Tuy nhiên, mật khẩu tài khoản FltPlan của bạn sẽ không được chia sẻ với (các) quản trị viên tài khoản công ty.

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁC:

Khi được bạn cho phép, Garmin sẽ chuyển thông tin cho các đối tác bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như:

  • FuelerLinx để cung cấp dịch vụ lập kế hoạch nhiên liệu.

  • Caribbean Sky Tours để thúc đẩy quá trình xử lý các chuyến bay quốc tế.

  • FlightBridge để sắp xếp thuê xe hoặc đặt phòng khách sạn.

Garmin sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiểu rõ hơn mức độ sử dụng trang web FltPlan và ứng dụng FltPlan Go.

CÁC TIẾT LỘ KHÁC:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn với người khác: (a) nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm việc này; (b) tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh pháp lý, lệnh của toà án, thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp lý hợp lệ khác; (c) thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; hoặc (d) thực hiện đến cùng các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý khi cần.

Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị liên kết, công ty con hoặc bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc các chuyển nhượng khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp liên quan đến phá sản hoặc vụ kiện tương tự, với điều kiện là bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến sẽ không được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những điều được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này mà không thông báo cho bạn và xin phép bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Garmin là một doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc sở hữu của Garmin ở các quốc gia khác. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin.

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân cư trú tại một quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"), Vương quốc Anh ("U.K.") hoặc Thụy Sĩ do Garmin Würzburg GmbH kiểm soát và được xử lý thay mặt bởi các công ty khác thuộc sở hữu của Garmin để cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, bảo mật và các chức năng chính khác. Garmin Würzburg GmbH đã tham gia vào các điều khoản hợp đồng mẫu được Ủy ban châu Âu phê duyệt trong đó các công ty này không nằm trong EEA hoặc khu vực pháp lý được Ủy ban châu Âu cho là phù hợp.

Tất cả các công ty thuộc sở hữu của Garmin được yêu cầu tuân theo các nguyên tắc về quyền riêng tư được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Cookies và các công nghệ tương tự

Để có thể phân tích cách bạn và các khách truy cập khác điều hướng trang web, chúng tôi cần tổng hợp số liệu thống kê về mức độ sử dụng và tỷ lệ phản hồi của trang web, từ đó chẩn đoán bất kỳ sự cố nào với máy chủ của Garmin, quản trị trang đăng nhập và duy trì liên tục trải nghiệm người dùng trên các trang web và truy cập trang web. Với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ phân tích của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu, thời gian bạn truy cập, lượt xem trang và các phần tử trang (ví dụ: các liên kết) mà bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh (pixel tag), tập tin chỉ báo web (web beacon), clear GIF hoặc các công cụ tương tự khác trên trang web hoặc trong các thư email để giúp chúng tôi thu thập và phân tích thông tin đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung tốt hơn, có liên quan hơn trên trang web, để xác định và khắc phục sự cố và để cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn trên trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách thức khách hàng tương tác với các sản phẩm và ứng dụng để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và chức năng của các sản phẩm và ứng dụng.

Nếu bạn không muốn thông tin bị thu thập trong quá trình bạn sử dụng các công nghệ này, thì trong hầu hết các trình duyệt đều có một quy trình đơn giản cho phép bạn tự động từ chối nhiều công nghệ trong số này hoặc bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận chúng.

Nếu bạn cư trú ở Liên minh Châu Âu hoặc khu vực pháp lý khác yêu cầu chúng tôi phải xin phép bạn để sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, thì bạn sẽ có cơ hội quản lý các tùy chọn cookie trên các trang web đó; ngoại trừ trường hợp một số cookie là bắt buộc để hỗ trợ tính năng chính của trang web và bạn không thể chọn tắt các cookie đó.

Dưới đây là ví dụ về các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích và các dịch vụ tương tự mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH:

  • Google: Google Analytics được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên trang web. Google Firebase được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên ứng dụng di động. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thông tin phân tích này có thể được sử dụng, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

  • Piwik: Piwik, một dịch vụ của Matomo, cũng được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên trang web.

GIÁM SÁT HIỆU SUẤT ỨNG DỤNG:

Garmin sử dụng AppDynamics để phân tích và giám sát hiệu suất của hệ sinh thái phức tạp của chúng tôi. Để cung cấp các dịch vụ, AppDynamics sẽ nhận được thông tin yêu cầu cơ bản (bao gồm địa chỉ IP) cần thiết cho việc phát hiện và chẩn đoán các lỗi bất thường và thời gian phản hồi.

QUẢN LÝ THẺ:

Garmin sử dụng công cụ Quản lý thẻ IQ Tealium (Tealium IQ Tag Management) để giúp quản lý các dịch vụ phân tích khác nhau và các công nghệ cookie và thẻ điểm ảnh (pixel tag) mà Garmin sử dụng để đo lường mức độ sử dụng trang web. Để cung cấp các dịch vụ đó, Tealium sẽ nhận được thông tin nhật ký máy chủ cơ bản từ người dùng trang web của Garmin (ví dụ: địa chỉ IP, trình duyệt và thông tin hệ điều hành).

Phân tích ứng dụng

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ người dùng về việc họ sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động FltPlan Go, FltLogic và FltTrack. Các loại thông tin phân tích được thu thập sẽ bao gồm ngày tháng và thời gian ứng dụng truy cập máy chủ của chúng tôi, phiên bản ứng dụng, vị trí thiết bị, cài đặt ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống ứng dụng, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin tình trạng thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành và thông tin liên quan đến cách hoạt động của ứng dụng. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và chức năng của ứng dụng này và các ứng dụng khác; để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và tính năng phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định và khắc phục các sự cố về tính ổn định của ứng dụng và các vấn đề về khả năng sử dụng khác trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách thức khách hàng tương tác với các sản phẩm và ứng dụng để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và chức năng của các sản phẩm và ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

  • Firebase: Firebase, dịch vụ Google, được dùng để theo dõi số liệu thống kê ứng dụng và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên ứng dụng di động của chúng tôi. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức thông tin phân tích này có thể được sử dụng, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

  • Trung tâm ứng dụng Microsoft; Crashlytics (Fabric): Trung tâm ứng dụng Microsoft, trước đây được gọi là HockeyApp và Crashlytics (Fabric), một dịch vụ của Google, được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng các ứng dụng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, cũng như xác định và xử lý nguyên nhân gốc rễ của sự cố ứng dụng.

Cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này khi chúng tôi có thêm sản phẩm và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các sản phẩm hiện tại và khi công nghệ và luật thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm sửa đổi lần cuối của Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách tham khảo chú thích "Lần cập nhật cuối" ở đầu trang này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách về Quyền riêng tư đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn nếu thay đổi có tính chất trọng yếu và chúng tôi sẽ xin phép bạn trong trường hợp luật pháp hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ gửi thông báo này qua email hoặc đăng tải thông báo về những thay đổi trên FltPlan.com và qua ứng dụng FltPlan Go.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là tài khoản FltPlan của bạn được coi là đang hoạt động hoặc cho đến khi bạn hủy bỏ các dịch vụ premium yêu cầu những dữ liệu này. Ngoài ra, để biết mô tả về quyền xóa dữ liệu của bạn, hãy xem phần “Quyền hạn của bạn” dưới đây.

Đưa ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ

Garmin không đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thuật toán hoặc quy trình xử lý tự động khác có ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Cán bộ giám sát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cư trú ở quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin Würzburg GmbH, có trụ sở tại Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany. Có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty qua email [email protected].

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ được kiểm soát bởi Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062. Bạn có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [email protected]. Nhân viên bảo vệ dữ liệu người Brazil của công ty có cùng địa chỉ và có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

Quyền hạn của bạn

Nếu cư trú ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, thì theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hoặc Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 2018, bạn có quyền yêu cầu Garmin truy cập hay chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, di chuyển dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân và quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng truy cập trang “Quyền hạn của tôi” của Ủy ban Châu Âu liên quan đến GDPR, có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu cư trú bên ngoài Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, thì bạn có thể có các quyền hạn tương tự theo luật pháp tại quốc gia sở tại của mình.

Để yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa tài khoản FltPlan của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh và bạn muốn thực hiện quyền hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối của mình, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty tại Garmin Würzburg GmbH ở địa chỉ Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Đức hoặc qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn sống ở Trung Quốc và bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền áp dụng cho dữ liệu nào của mình, vui lòng liên hệ với Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. qua địa chỉ [email protected].

Nếu bạn không sống ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc nhưng bạn tin rằng bạn có quyền thực hiện các quyền này hoặc quyền khác theo luật địa phương, vui lòng liên hệ Garmin International, Inc. qua địa chỉ [email protected].

Thông báo về các thông lệ và quyền riêng tư của cư dân California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể bổ sung quy định về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư tại California, hãy truy cập Thông báo về quyền riêng tư CCPA.

Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.