Bỏ qua các liên kết điều hướng

Điều khoản sử dụng

Lần cập nhật cuối: Ngày 11 tháng 3 năm 2021

Chào mừng bạn đến với các trang web Internet của Garmin Ltd. và các công ty con của Garmin ("Garmin"). “Trang web của Garmin" bao garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com, thisisant.com, FltPlan.com và các trang web Internet khác đăng tải Điều khoản sử dụng này. Trang web, sản phẩm và nội dung của Garmin có thể mang thương hiệu Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® hoặc các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của Garmin. Trong tài liệu này, đôi khi Garmin được đề cập là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi.”

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA GARMIN. Bằng việc sử dụng bất kỳ Trang web nào của Garmin, bạn thể hiện rằng bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn không được phép sử dụng Trang web của Garmin.

Xin lưu ý rằng các điều khoản đặc biệt có thể được áp dụng cho một số dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp trên một số Trang web của Garmin. Các điều khoản này được đăng liên quan đến dịch vụ hoặc tính năng áp dụng. Mọi điều khoản như vậy bổ sung cho các Điều khoản sử dụng này và sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản sử dụng này trong trường hợp xảy ra xung đột.

Garmin có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi sửa đổi như vậy và do vậy, bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại các Điều khoản sử dụng này.

Sử dụng nội dung

Nội dung trên Trang web của Garmin, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác cũng như tên miền, dòng giới thiệu, cách sắp xếp và giao diện người dùng (gọi chung là "Nội dung") được bảo vệ bằng bản quyền, nhãn hiệu và các luật tương tự khác ở Hoa Kỳ và nước ngoài và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Garmin hoặc bên thứ ba đã cấp phép sử dụng Nội dung của họ cho Garmin. Việc sử dụng trái phép Nội dung có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Trong trường hợp Trang web của Garmin được định cấu hình để cho phép tải Nội dung cụ thể, bạn có thể tải một bản sao của Nội dung đó xuống một máy tính chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại ở nhà riêng của bạn, với điều kiện là (a) bạn giữ lại tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong Nội dung gốc, (b) bạn không được phép bán, sửa đổi Nội dung hoặc sao chép, hiển thị, trình diễn công khai, phân phối hoặc sử dụng Nội dung theo bất cứ cách nào vì bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Garmin và (c) bạn không được phép sử dụng Nội dung theo cách cho thấy có liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào của chúng tôi.

Bạn không được phép "phản chiếu" bất kỳ tài liệu nào có trên bất kỳ Trang web nào của Garmin sang bất kỳ máy chủ nào khác khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Garmin. Việc sử dụng Nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính có kết nối mạng vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Garmin đều bị cấm. Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web của Garmin thuộc quyền sở hữu của Garmin hoặc bên thứ ba. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu đó khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Garmin hoặc bên thứ ba đó. Nếu bạn muốn biết thông tin về cách xin Garmin cho phép sử dụng Nội dung trên trang web của bạn, hãy gửi email theo địa chỉ [email protected].

Trong trường hợp chúng tôi cung cấp các bản tải xuống phần mềm trên Trang web của Garmin và bạn tải xuống phần mềm đó thì phần mềm đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tập tin, hình ảnh được tích hợp trong hoặc được tạo bởi phần mềm đó và dữ liệu đi kèm phần mềm đó (gọi chung là "Phần mềm") chỉ được chúng tôi hoặc nhà cấp phép bên thứ ba cấp phép sử dụng cho bạn đối với các hoạt động sử dụng cá nhân, phi thương mại ở nhà riêng của bạn. Chúng tôi không chuyển giao quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn không được phép phân phối, khai thác Phần mềm hoặc dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc tinh giản Phần mềm về dạng mà con người có thể đọc được. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU CỤ THỂ VÀ RÕ RÀNG Ở NƠI KHÁC, QUA TÀI LIỆU NÀY, GARMIN TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẦN MỀM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM, BẤT KỂ CÁC BẢO ĐẢM ĐÓ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT PHÁP CHO PHÉP, GARMIN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ (1) MỌI SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC HỎNG HÓC SẢN PHẨM; (2) MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI LÀ HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC CÓ TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT) PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC XẢY RA DO BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC HỎNG HÓC NÀO NHƯ VẬY CỦA SẢN PHẨM.

Diễn đàn công cộng và giao tiếp

"Diễn đàn công cộng" có nghĩa là khu vực, trang web hoặc tính năng được cung cấp như là một phần của bất kỳ Trang web nào của Garmin cung cấp cho người dùng cơ hội gửi nội dung ("Nội dung của người gửi") để xem bởi một hoặc nhiều người dùng Trang web của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng thông báo, diễn đàn, môi trường cộng đồng xã hội, trang trò chuyện hoặc blog.

Bạn công nhận rằng Diễn đàn công cộng và các tính năng được cung cấp ở đó là dành cho tất cả mọi người, không phải là nội dung giao tiếp riêng tư và bạn không mong đợi quyền riêng tư đối với bất kỳ Nội dung nào của người gửi trên Diễn đàn công cộng. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho mọi thông tin mà bạn tiết lộ qua bất kỳ phương tiện nào trong số này; bạn thực hiện các tiết lộ như vậy trên tinh thần tự nguyện và bạn tự chịu rủi ro. Bạn nên suy xét sáng suốt khi đăng thông tin, nhận xét hoặc nội dung khác về người dùng khác, nhà cung cấp dịch vụ, Garmin hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại mà người dùng khác, Garmin hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do các nhận xét bình phẩm có tính chất phỉ báng hoặc có thể dẫn đến kiện tụng pháp lý hoặc các thông tin, nội dung khác mà bạn đăng lên Trang web của Garmin. Garmin không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Nội dung nào của người gửi, kể cả khi Nội dung của người gửi có tính chất phỉ báng hoặc có thể dẫn đến kiện tụng pháp lý.

Bạn luôn chịu trách nhiệm hoàn toàn về Nội dung của người gửi mà bạn phân phối trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web nào của Garmin ở bất kỳ Diễn đàn công cộng nào và về hậu quả của việc gửi và đăng nội dung này. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ Diễn đàn công cộng nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại do bất kỳ vi phạm nào về bản quyền, độc quyền hoặc bất kỳ tổn hại nào khác do Nội dung của người gửi gây ra. Bằng việc gửi tài liệu lên bất kỳ Trang web nào của Garmin, bạn tự động cấp hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu của tài liệu đó đã cấp rõ ràng cho Garmin quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và cấp phép cho Garmin sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biên dịch và phân phối tài liệu đó (toàn bộ hoặc một phần) trên khắp thế giới và đưa tài liệu đó vào các công trình khác ở bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sẽ được phát triển sau này, trong toàn bộ thời hạn của mọi bản quyền hoặc các quyền khác có thể có trong tài liệu đó. Bạn cũng cho phép mọi người dùng khác truy cập, xem, lưu trữ hoặc sao chép tài liệu đó cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng đó. Qua tài liệu này, bạn cấp cho Garmin quyền chỉnh sửa, sao chép, xuất bản và phân phối mọi tài liệu mà bạn cung cấp trên bất kỳ Trang web nào của Garmin.

Bạn công nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng hoặc tin tưởng bất kỳ Nội dung nào của người gửi được đăng trên bất kỳ Diễn đàn công cộng nào. Ví dụ: chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận ý kiến, lời khuyên hoặc đề xuất do người dùng đăng hoặc gửi lên bất kỳ Diễn đàn công cộng nào và chúng tôi từ chối cụ thể bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan đến các nội dung đó. Chúng tôi không xác nhận và cũng không xác minh trình độ, lý lịch hoặc khả năng của người dùng hoặc thông tin mà họ đăng lên bất kỳ Diễn đàn công cộng nào. Do vậy, bạn nên cẩn trọng đồng thời vận dụng hiểu biết thông thường và suy xét sáng suốt khi sử dụng bất kỳ Trang web nào của Garmin hoặc Diễn đàn công cộng.

Quy tắc ứng xử: bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi lên bất kỳ Trang web nào của Garmin bất kỳ Nội dung nào của người gửi có tính chất:

 • phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
 • tin mù quáng vào quan điểm của bản thân, thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm;
 • bạo lực, khiếm nhã, tục tĩu, đồi trụy hoặc khiêu dâm, gây tổn hại hoặc có lý do để cho rằng có thể gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • bất hợp pháp hoặc khuyến khích, ủng hộ hoạt động bất hợp pháp hoặc thảo luận về hoạt động bất hợp pháp với mục đích phạm phải chúng, bao gồm Nội dung của người dùng là hoặc thể hiện nỗ lực tham gia vào khiêu dâm trẻ em, đeo bám, xâm hại tình dụng, gian lận, buôn bán tài liệu đồi trụy hoặc bị đánh cắp, buôn bán thuốc phiện và/hoặc lạm dụng thuốc phiện, quấy rối, trộm cắp hoặc đồng lõa để thực hiện bất kỳ hoạt động phạm pháp nào;
 • xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm: (a) bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, độc quyền hoặc các quyền theo hợp đồng khác; (b) quyền riêng tư (cụ thể, bạn không được phép phân phối bất kỳ loại thông tin cá nhân nào của người khác khi chưa được họ cho phép rõ ràng) hoặc quyền công khai; hoặc (c) mọi nghĩa vụ bảo mật;
 • có tính chất thương mại, liên quan đến kinh doanh hoặc quảng cáo, bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào, v.v (bất kể có vì lợi nhuận hay không) hoặc xúi giục người khác (bao gồm xúi giục đóng góp hoặc quyên góp);
 • chứa vi-rút hoặc cấu phần có hại khác, hoặc can thiệp, làm suy yếu, làm hỏng Trang web của Garmin hoặc bất kỳ mạng kết nối nào khác hoặc can thiệp vào hoạt động sử dụng hoặc trải nghiệm Trang web của Garmin của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
  • (a) nói chung không liên quan đến chủ đề hoặc chủ điểm được chủ định của Diễn dàn công cộng liên quan; (b) vi phạm bất kỳ giới hạn cụ thể nào được áp dụng cho một Diễn đàn công cộng, bao gồm giới hạn tuổi và thủ tục của Diễn đàn đó (c) chống phá xã hội, gây phiền toái hoặc phá hoại, bao gồm "khiêu khích (flaming)", "gửi spam (spamming)", "tấn công flood (flooding)", "chọc phá (trolling)" và "quấy rối người chơi trò chơi (griefing)" vì các thuật ngữ đó được hiểu và sử dụng rộng rãi trên Internet; hoặc
  • sai hoặc gây nhầm lẫn.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng người dùng khác luôn tuân thủ các Quy tắc ứng xử đã nêu hoặc mọi điều khoản khác của Điều khoản sử dụng này. Và giữa bạn và chúng tôi, qua tài liệu này bạn nhận về mình tất cả các rủi ro về tổn hại hoặc thương tích do bất kỳ hành vi không tuân thủ nào như vậy gây ra.

Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý) từ chối đăng, chia sẻ hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào của người gửi vi phạm các Điều khoản sử dụng này (bao gồm Quy tắc ứng xử) khỏi bất kỳ Trang web nào của Garmin.

Tài khoản

Một số dịch vụ trên Trang web của Garmin cho phép hoặc yêu cầu bạn tạo tài khoản để tham gia hoặc để đảm bảo các lợi ích bổ sung. Bạn đồng ý cung cấp, duy trì và cập nhật thông tin trung thực, chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh về bản thân như được nhắc bởi quy trình đăng ký của chúng tôi ("Dữ liệu đăng ký"). Bạn đồng ý không mạo danh bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hoặc xuyên tạc danh tính của bạn hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, bao gồm sử dụng tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản khác của người khác hoặc tên, chân dung, giọng nói, hình ảnh, ảnh của người khác. Bạn cũng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] về mọi hoạt động sử dụng trái phép tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản khác của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật mà bạn biết có dính líu hoặc liên quan đến bất kỳ Trang web nào của Garmin.

Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản và khả năng của bạn trong việc sử dụng bất kỳ Trang web nào của Garmin hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web đó do bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này hoặc mọi điều khoản khác liên quan đến dịch vụ cụ thể.

Trách nhiệm pháp lý của Garmin

Garmin không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh hoặc tính kịp thời của Nội dung hoặc về kết quả có được trong quá trình sử dụng Trang web của Garmin và Nội dung. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web của Garmin và Nội dung. Các thay đổi đối với Trang web của Garmin được thực hiện định kỳ và có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào. Garmin cũng bảo lưu quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên Trang web của Garmin (bao gồm mọi thay đổi hoặc xóa bỏ Nội dung) bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho bạn và Garmin không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi thực hiện các quyền này. Một số Nội dung trên Trang web của Garmin có thể do bên thứ ba cung cấp và Garmin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào như vậy của bên thứ ba.

GARMIN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB CỦA GARMIN SẼ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI HOẶC TRANG WEB CỦA GARMIN HOẶC MÁY CHỦ CỦA CÁC TRANG WEB ĐÓ KHÔNG CÓ VI-RÚT MÁY TÍNH HOẶC CÁC HÀNG HÓA CÓ HẠI KHÁC. NẾU VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA GARMIN HOẶC NỘI DUNG DẪN ĐẾN SỰ CẦN THIẾT PHẢI BẢO DƯỠNG HOẶC THAY THẾ THIẾT BỊ HOẶC MẤT MÁT LỢI NHUẬN HOẶC DỮ LIỆU, GARMIN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC CHI PHÍ ĐÓ.

TRANG WEB CỦA GARMIN VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP 'NGUYÊN TRẠNG' MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO ĐẢM NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT PHÁP CHO PHÉP, GARMIN TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH KHÔNG VI PHẠM ĐỘC QUYỀN HOẶC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA VÀ BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

GARMIN SẼ THỰC HIỆN NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU ĐƯỢC BẠN GỬI ĐẾN TRANG WEB CỦA GARMIN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG NÀO TRÊN TRANG WEB CỦA GARMIN, NHƯNG BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG BẢN THÂN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI GỬI NHỮNG THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU NÀY VÀ QUA TÀI LIỆU NÀY, BẠN ĐỒNG Ý MIỄN TRỪ CHO GARMIN KHỎI BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI MẤT MÁT CỦA BẠN HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY DƯỚI BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO.

GARMIN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ DỮ LIỆU NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI BỎ RA KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG NÀO TRÊN TRANG WEB CỦA GARMIN.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với một số thiệt hại

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web của Garmin. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ Nội dung, các nội dung khác, hay bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên Trang web của Garmin hoặc với các Điều khoản và Điều kiện này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web của Garmin. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GARMIN HOẶC MỌI BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TẠI TRANG WEB CỦA GARMIN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, CÓ TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH) XẢY RA DO SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA GARMIN VÀ NỘI DUNG, DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ PHÁP THUYẾT NÀO KHÁC VÀ BẤT KỂ GARMIN CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG. MỘT SỐ QUỐC GIA, TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DO SỰ BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG HOẶC THIỆT HẠI LÀ NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, NÊN NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ KỂ TRÊN KHÔNG THỂ ÁP DỤNG VỚI BẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GARMIN SẼ BỊ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÀY ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH. Trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Garmin cho mọi mất mát và thiệt hại của bạn, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào, sẽ không vượt quá năm mươi đô la Mỹ (50 USD) hoặc tổng số tiền bạn đã trả cho Garmin để sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên Trang web của Garmin trong vòng mười hai tháng trước ngày khiếu nại ban đầu đối với Garmin.

Liên kết tới các trang web khác

Trang web của Garmin có thể chứa liên kết tới trang web của bên thứ ba do các bên khác duy trì. Mọi liên kết như vậy chỉ được cung cấp để tiện lợi cho bạn và không phải là xác nhận của Garmin về nội dung trên các trang web bên thứ ba đó. Garmin không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web liên kết của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web bên thứ ba đó hoặc cách thức bảo vệ quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Nếu bạn quyết định truy cập trang web liên kết của bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này.

Ứng dụng của bên thứ ba

Trên Trang web của Garmin, bạn có thể có tùy chọn tải xuống các ứng dụng do các bên thứ ba phát triển. Garmin không chịu trách nhiệm và không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm nào về nội dung hoặc chức năng của các ứng dụng bên thứ ba này hoặc cách thức bảo vệ quyền riêng tư của các nhà phát triển bên thứ ba. Nếu bạn quyết định tải xuống và sử dụng bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào trong số này thì bạn tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này.

Bồi thường

Bằng việc sử dụng Trang web của Garmin, trong phạm vi luật pháp cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Garmin, các cán bộ, các giám đốc, nhân viên và đại lý của Garmin tránh khỏi tất cả các khiếu nại, kiện tụng hoặc yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí luật pháp và kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

Kiểm soát xuất khẩu

Hoa Kỳ và một số quốc gia khác kiểm soát việc xuất khẩu sản phẩm và thông tin. Bạn đồng ý tuân thủ các giới hạn đó và không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Nội dung tới các quốc gia hoặc cá nhân bị cấm theo luật kiểm soát xuất khẩu. Bằng việc tải xuống Nội dung, bạn đồng ý rằng bạn không cư trú ở quốc gia nơi hoạt động xuất khẩu đó bị cấm và bạn không thuộc Danh sách các cá nhân/công ty bị cấm xuất nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ của Bộ thương mại Hoa Kỳ hoặc Danh sách các công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt của Bộ tài chính Hoa Kỳ. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật của khu vực pháp lý địa phương của bạn về việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Nội dung.

Chính sách về bản quyền

Garmin tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Garmin có chính sách chấm dứt tài khoản của những người dùng có thể vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần bản quyền của bên thứ ba, theo quyết định riêng của Garmin và khi phù hợp.

Để gửi thông báo vi phạm bản quyền cho Garmin liên quan đến Trang web của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung của người gửi hoặc Nội dung, vui lòng gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA") hoặc, nếu có thể, các luật khác, bằng cách gửi những thông tin sau đây dưới dạng văn bản đến các Đơn vị bản quyền được chỉ định bên dưới:

 • Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu một độc quyền được cho là đã bị vi phạm.
 • Thông tin nhận dạng tác phẩm có bản quyền được khiếu nại là đã bị vi phạm hoặc nếu thông báo đề cập đến nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến, hãy cung cấp danh sách đại diện của các tác phẩm trên trang web đó.
 • Thông tin nhận dạng tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và cần được xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập và thông tin đầy đủ ở mức hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ tìm tài liệu.
 • Thông tin đầy đủ ở mức hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có) có thể dùng để liên hệ với bên khiếu nại.
 • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại thành thực tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là thông tin chính xác và, nếu khai man sẽ chịu hình phạt, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.

Bạn công nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của đoạn trước, thông báo của bạn có thể không hợp lệ. Vui lòng xem 17 U.S.C. § 512 để biết thêm thông tin về thông báo DMCA và DMCA.

Bạn có thể liên hệ với người đại diện nhận thông báo về vi phạm bản quyền thay mặt cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Qua email: [email protected]

Qua thư:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Thông tin chung

Ngoại trừ phạm vi được quy định rõ ràng trong đoạn sau đây, tất cả các vấn đề pháp lý phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào của Garmin và các Điều khoản sử dụng này sẽ được diễn giải và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Tiểu bang Kansas áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và thực hiện trong Tiểu bang Kansas mà không tính đến những xung đột với quy định pháp luật. Bằng cách sử dụng Trang web của Garmin, bạn đồng ý tuân theo quyền pháp lý cá nhân và độc quyền của Tòa án liên bang Hoa Kỳ đối với Tiểu bang Kansas hoặc bất kỳ tòa án nào của Tiểu bang Kansas tại Hạt Johnson, để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ Điều khoản sử dụng này hoặc khi bạn sử dụng Trang web của Garmin. Qua tài liệu này, bạn từ bỏ (không hủy ngang) trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, mọi sự phản đối mà bạn có thể có bây giờ hoặc sau này đối với việc đặt nơi xét xử của bất kỳ vụ kiện nào như vậy trong một tòa án như vậy. Bạn cũng từ bỏ mọi khiếu nại rằng vụ kiện bất kỳ được đưa ra xét xử ở một tòa án như vậy đã được nêu ra ở một diễn đàn phiền phức. Nếu (a) bạn không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) bạn không cư trú ở Hoa Kỳ; (c) bạn hiện không truy cập Trang web của Garmin từ Hoa Kỳ và (d) bạn là công dân của một trong những quốc gia được xác định bên dưới, qua tài liệu này, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ Điều khoản sử dụng này hoặc khi bạn sử dụng Trang web của Garmin sẽ chịu sự điều chỉnh của luật áp dụng được nêu bên dưới, không tính đến mọi xung đột của các điều khoản luật. Đồng thời, qua tài liệu này, bạn tuân theo (không hủy ngang) quyền pháp lý của các tòa án nằm ở tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia được xác định bên dưới, luật của những nơi này sẽ được ưu tiên:

Nếu bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh (U.K.), Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland hoặc Úc, luật và tòa án điều chỉnh sẽ trở thành luật và tòa án ở nơi cư trú thường xuyên của bạn.

Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không được áp dụng cụ thể trong Điều khoản sử dụng này.

Trong trường hợp xảy ra khiếu nại hoặc để yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp qua thư bưu điện theo địa chỉ Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, qua điện thoại theo số (913) 397-8200 (xin gặp quản trị viên trang web) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nếu là người chưa đủ tuổi trưởng thành tại quốc gia đang cư trú, bạn nên xem lại Điều khoản sử dụng này với cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo rằng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hiểu Điều khoản sử dụng này.