Thông tin bảo mật

Khi gửi một sự cố hoặc lỗ hổng, vui lòng cung cấp mô tả kỹ thuật cho phép chúng tôi đánh giá tác động của vấn đề.

Ví dụ về sự cố bảo mật bao gồm:

  1. Báo cáo quan ngại hoặc lừa đảo về hỗ trợ kỹ thuật
  2. Báo cáo lỗi bảo mật kỹ thuật trong sản phẩm của Garmin (trang web, chứng chỉ SSL, ứng dụng di động, thiết bị, v.v.)

Nếu bạn không báo cáo vấn đề bảo mật thì chúng tôi không thể trả lời tin nhắn của bạn. Đối với các sự cố không liên quan đến bảo mật (bao gồm các sự cố với tài khoản Garmin, địa chỉ email, mật khẩu, thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc lo ngại về quyền riêng tư), hãy truy cập Hỗ trợ sản phẩm.

Vui lòng chọn vị trí có lỗ hổng bảo mật.
Vui lòng mô tả sự cố bảo mật.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu công nhận công khai?
Thông báo công khai bên ngoài theo kế hoạch?

Vui lòng điền mã ReCAPTCHA

Cảm ơn bạn đã gửi báo cáo