Skip navigation links

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 13 mars 2021

Välkommen till webbplatserna som tillhör Garmin Ltd. och dess dotterföretag ("Garmin"). "Garmin-webbplatser" är garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com och andra webbplatser där dessa Användarvillkor finns publicerade. Garmin-webbplatserna, produkter och innehåll kan vara märkta med Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® och andra märken som ägs av Garmin. Garmin kan här benämnas som "vi," "oss" eller "vår".

LÄS DE HÄR ANVÄNDARVILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER NÅGON GARMIN-WEBBPLATS. Om du använder någon Garmin-webbplats innebär det att du godkänner Användarvillkoren. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor får du inte använda Garmin-webbplatserna.

Observera att särskilda villkor kan gälla för vissa tjänster eller funktioner som erbjuds på vissa Garmin-webbplatser. Sådana villkor publiceras i anknytning till den tillämpliga tjänsten eller funktionen. Alla sådana villkor gäller utöver de här Användarvillkoren och har företräde över de här Användarvillkoren, i händelse av konflikt.

Garmin kan komma att ändra de här Användarvillkoren när som helst genom att uppdatera den här publiceringen. Du är bunden av sådana ändringar eller revideringar och bör därför periodvis besöka den här sidan för att granska Användarvillkoren.

Användning av Innehåll

Innehållet på Garmin-webbplatserna, såsom text, grafik, bilder, ljud, video och annat material, samt även domännamn, slogan, struktur och användarutseende/-hantering (tillsammans kallat "Innehåll"), är skyddat av upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra motsvarande lagar i USA och andra länder, och ägs och kontrolleras av Garmin eller av tredje part som har licensierat sitt Innehåll till Garmin. Obehörig användning av Innehållet kan strida mot upphovsrätten, varumärkeslagen och andra lagar. Om en Garmin-webbplats är konfigurerad så att det går att hämta visst Innehåll får du hämta ett exemplar av sådant Innehåll till en enda dator endast för personligt och icke-kommersiellt hemmabruk, förutsatt att (a) du bevarar alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns i det ursprungliga Innehållet, (b) du inte säljer eller ändrar Innehållet eller reproducerar, visar, offentligt framför, sprider eller på annat sätt använder Innehållet för offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd av Garmin, och (c) du inte använder Innehållet på något sätt som antyder en koppling till någon av våra produkter, tjänster eller varumärken.

Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från Garmin, på någon annan server "spegla" något material som finns på någon Garmin-webbplats. Användning av innehållet på någon annan webbplats eller i en miljö med nätverksanslutna datorer, oavsett ändamål, är förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Varumärken, logotyper och tjänstemärken ("Märken") som visas på Garmin-webbplatser ägs av Garmin eller tredje part. Du är förbjuden att använda dessa märken utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Garmin eller sådan tredje part. Om du vill ha information om hur du får tillstånd från Garmin att använda innehållet på din webbplats skickar du ett meddelande till [email protected].

I den händelse vi erbjuder hämtningar av programvara på en Garmin-webbplats och du hämtar sådan programvara gäller att sådan programvara, inbegripet utan begränsningar eventuella filer, bilder som ingår eller genereras av programvaran samt data som åtföljer programvaran (tillsammans kallat "Programvara") licensieras till dig av oss eller tredje parts licensgivare för ditt personliga och icke-kommersiella hemmabruk. Vi överlåter inga rättigheter till programvaran åt dig. Du får inte sprida eller på annat sätt exploatera programvaran eller dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller på annat förvandla den till en för människor läsbar form. OM INTE ANNAT SPECIFIKT OCH UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS NÅGON ANNANSTANS FRISKRIVER SIG GARMIN HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER I FRÅGA OM PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHETER OCH SKYDD MOT INTRÅNG, OAVSETT OM SÅDANA GARANTIER ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING GARMIN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR (1) BRISTER, FEL ELLER FELAKTIGHETER I PROGRAMVARAN, (2) FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA OCH DÄRAV FÖLJANDE SKADOR) SOM BEROR PÅ HÄMTNING ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER SOM BEROR PÅ SÅDAN BRIST, FEL ELLER FELAKTIGHET I PROGRAMVARAN.

Allmänna forum och kommunikation

Med "Allmänt forum" avses ett område, en webbplats eller en funktion som erbjuds som en del av en Garmin-webbplats och där användarna har möjlighet att lämna in innehåll ("Bidrag från användare") för visning av en eller flera användare av Garmin-webbplatsen, inbegripet utan begränsning en anslagstavla, ett forum, en social gemenskap, en diskussionssida eller en blogg.

Du är införstådd med att Allmänna forum och funktioner som erbjuds i dem är till för allmän och inte privat kommunikation, och du har inga förväntningar på sekretess i fråga om några Bidrag från användare till ett Allmänt forum. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar ut genom sådana medier. Du gör sådana utlämnanden frivilligt och på egen risk. Du bör använda ditt goda omdöme när du anslår information, anmärkningar eller annat innehåll rörande användare, tjänsteleverantörer, Garmin eller annan tredje part. Du kan hållas juridiskt ansvarig för skador som drabbar andra användare, Garmin eller tredje parter som ett resultat av olagliga eller ärekränkande kommentarer, anmärkningar eller annan information eller innehåll som du anslår på en Garmin-webbplats. Garmin har inget juridiskt ansvar för Bidrag från användare, även om något Bidrag från användare är kränkande eller på annat sätt åtalbart.

Du är och förblir ensam ansvarig för de Bidrag från användare som du distribuerar på eller via någon Garmin-webbplats i något Allmänt forum och för konsekvenserna av att bidra med och anslå dem. Vi har ingen skyldighet att övervaka något allmänt forum. Du är ensam ansvarig för eventuellt skadestånd som kan uppkomma i samband med intrång i upphovsrätt eller äganderätt och för all skada som kan orsakas av Bidrag från användare. Genom att skicka material till en Garmin-webbplats intygar du automatiskt att ägaren till sådant material uttryckligen ger Garmin royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig och icke-exklusiv rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta och distribuera sådant material (i sin helhet eller delvis) över hela världen och/eller att införliva det i andra verk i alla former, medier eller tekniker som är kända i dag eller som utvecklas i framtiden, under hela giltighetstiden för eventuell upphovsrätt eller andra rättigheter för sådant material. Du tillåter också alla andra användare att få tillgång till, visa, lagra eller reproducera materialet för sitt personliga bruk. Du ger härmed Garmin rätt att redigera, kopiera, publicera och distribuera allt material som du gör tillgängligt på någon Garmin-webbplats.

Du är införstådd med att din användning av eller tilltro till alla Bidrag från användare i Allmänna forum är på egen risk. Vi är till exempel inte ansvariga för, och vi förespråkar inte, åsikter, råd eller rekommendationer som anslås eller skickas av användare i något allmänt forum, och vi friskriver oss specifikt från all ansvarsskyldighet i samband med detta. Vi bekräftar inte kvalifikationerna, bakgrunden eller förmågan hos användare eller den information de anslår i något allmänt forum. Vi rekommenderar därför att du är försiktig och använder gott omdöme när du använder någon Garmin-webbplats eller något Allmänt forum.

Förhållningsregler: Du intygar att du inte kommer att skicka något Bidrag från användare på någon Garmin-webbplats som:

 • innebär kränkning, ofredande, hot eller intrång i privatlivet för någon person
 • är diskriminerande, hatiskt eller på annat sätt anstötligt
 • är våldsamt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt sexuellt orienterat, eller på annat sätt skadar eller kan förväntas skada för personer eller grupper
 • är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar olagliga aktiviteter eller diskussioner om olagliga aktiviteter med avsikt att utföra dem, inbegripet Bidrag från användare som är, eller representerar försök att ägna sig åt, barnpornografi, stalkning, sexuella trakasserier, bedrägeri, langning av obscent eller stulet material, droghandel och/eller drogmissbruk, trakasseri, stöld eller förberedelse av kriminella aktiviteter
 • innebär intrång i eller brott mot tredje parts rättigheter, inbegripet: (a) upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella eller kontraktsmässiga rättigheter, (b) rätten till privatliv (framför allt får du inte distribuera andra människors personliga information av något slag utan deras uttryckliga tillstånd) eller publicitet, eller (c) eventuella skyldigheter avseende konfidentialitet
 • är kommersiellt, företagsrelaterat eller innebär reklam eller erbjudande om försäljning av produkter, tjänster eller annat (i vinstsyfte eller ej), eller som innebär en begäran (inbegripet begäran om bidrag eller gåvor)
 • innehåller virus eller andra skadliga komponenter, eller som på annat sätt manipulerar, försämrar eller skadar Garmin-webbplatser eller andra anslutna nätverk, eller som på annat sätt stör personers eller gruppers användning eller nöje av Garmin-webbplatserna
 • (a) inte hör till ämnet eller temat för relevant allmänt forum, (b) bryter mot några specifika begränsningar för ett allmänt forum, inbegripet åldersbegränsningar och procedurer, eller (c) är asocialt, söndrande eller destruktivt, vilket inbegriper "mobbning," "skräppost, " "flooding", "provokationer" och "griefing" såsom dessa termer vanligtvis används och förstås på Internet
 • är falskt eller vilseledande.

Vi kan inte försäkra att andra användare efterlever eller kommer att efterleva dessa förhållningsregler eller några bestämmelser i dessa användarvillkor, och på samma sätt som i relationen mellan dig och oss tar du på dig alla eventuella risker för skada som kan uppstå genom sådan bristande efterlevnad.

Vi förbehåller oss rätten, men friskriver oss från alla skyldigheter, att vägra att anslå, kommunicera eller ta bort något Bidrag från användare på någon Garmin-webbplats om det bryter mot dessa Användarvillkor (inbegripet Förhållningsreglerna).

Konton

Vissa tjänster på Garmin-webbplatserna tillåter eller kräver att du skapar ett konto för att delta eller för att försäkra dig om extra förmåner. Du accepterar att tillhandahålla, upprätthålla och uppdatera sann, riktig, aktuell och fullständig information om dig själv enligt vad som krävs i våra registreringsprocesser ("Registreringsdata"). Du accepterar att inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller ställa falska anspråk på att ha anknytning till en person eller enhet, inbegripet att använda någon annans användarnamn, lösenord eller kontoinformation, eller någon annan persons namn, egenskaper, röst, bild eller foto. Du accepterar också att utan dröjsmål meddela oss på [email protected] om eventuell obehörig användning av ditt användarnamn, lösenord eller din kontoinformation, och om andra säkerhetsbrott som du får kännedom om och som rör någon Garmin-webbplats.

Vi kan avbryta eller avsluta ditt konto och din möjlighet att använda Garmin-webbplatser eller delar av dem om du brister i efterlevnad av dessa Användarvillkor eller några särskilda villkor i samband med en viss tjänst.

Garmins ansvar

Garmin gör inga utfästelser om huruvida Innehållet är korrekt, pålitligt, fullständigt eller lägligt eller om de resultat som kan uppnås genom användning av Garmin-webbplatserna och Innehållet. All användning av Garmin-webbplatserna och Innehållet sker på egen risk. Ändringar av Garmin-webbplatserna genomförs periodvis och kan genomföras när som helst. Garmin förbehåller sig vidare rätten att när som helst ändra eller sluta tillhandahålla någon tjänst eller funktion på Garmin-webbplatserna (inklusive eventuella ändringar i eller borttagning av innehåll) med eller utan föregående meddelande. Garmin ska inte hållas ansvarig av dig eller någon tredje part om sådana rättigheter utövas. Visst Innehåll på Garmin-webbplatserna kan härstamma från tredje part, och Garmin kan inte hållas ansvarigt för sådant Innehåll från tredje part.

GARMIN GARANTERAR INTE ATT GARMIN-WEBBPLATSERNA FUNGERAR FELFRITT ELLER ATT DERAS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN DATAVIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT MATERIAL. OM DIN ANVÄNDNING AV GARMIN-WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET RESULTERAR I ATT SERVICE BEHÖVER UTFÖRAS ELLER UTRUSTNING BYTAS UT ELLER I FÖRLUST AV DATA ANSVARAR INTE GARMIN FÖR DESSA KOSTNADER.

GARMIN-WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. GARMIN FRÅNSÄGER SIG SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER ALLA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETSGARANTIN, KRÄNKNING AV EGENDOM ELLER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH GARANTIN OM LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN.

GARMIN SKA GÖRA RIMLIGA ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT SKYDDA INFORMATION ELLER DATA SOM DU LÄMNAT PÅ EN GARMIN-WEBBPLATS I SAMBAND MED NÅGON TJÄNST PÅ GARMIN-WEBBPLATSEN, MEN DU SAMTYCKER TILL ATT DU LÄMNAR SÅDAN INFORMATION ELLER DATA HELT PÅ EGEN RISK, OCH ATT DU HÄRMED PÅ ALLA SÄTT BEFRIAR GARMIN FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER AV ELLER ANSPRÅK PÅ SÅDAN INFORMATION.

GARMIN ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DATAAVGIFTER SOM DU KAN ÅDRA DIG I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTER ELLER FUNKTIONER PÅ GARMIN-WEBBPLATSERNA.

Friskrivning från viss skada

Du använder Garmin-webbplatserna på egen risk. Om du är missnöjd med något av Innehållet, annat innehåll, någon av tjänsterna eller funktionerna på Garmin-webbplatserna eller med dessa Villkor är din enda lösning att upphöra använda Garmin-webbplatserna. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA GARMIN ELLER NÅGON TREDJE PART SOM NÄMNS PÅ GARMIN-WEBBPLATSERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAVSIKTLIGA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER AV FÖRLORADE DATA ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA GARMIN-WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET, OAVSETT OM DETTA ÄR BASERAT PÅ GARANTI, AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER ANNAN RÄTTSLIG TEORI, OCH OAVSETT OM GARMIN HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA LÄNDER, STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV GROV FÖRSUMLIGHET, PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL, ELLER FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE KANSKE INTE GÄLLER DIG, OCH DÅ SKA GARMINS ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT SÅDANA UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÅTNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Garmins ansvar för eventuella förluster och skador, inklusive underförstådda garantier, ska inte under några omständigheter överstiga det som är störst av femtio amerikanska dollar (USD 50,00) eller det totala belopp du har betalat till Garmin för att använda en tjänst eller funktion på Garmin-webbplatserna under de tolv månaderna före datumet då ett första anspråk gjorts mot Garmin.

Länkar till andra webbplatser

Garmin-webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser för tredje part som hanteras av andra. Sådana länkar tillhandahålls enbart som bekvämlighet för dig och innebär inte att Garmin förespråkar innehållet på sådana webbplatser från tredje part. Garmin ansvarar inte för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser och gör inga utfästelser och ger inga garantier om innehållet eller riktigheten i material på sådana tredjeparts webbplatser eller deras sekretessregler. Om du beslutar att gå till länkade webbplats från tredje part gör du det på egen risk.

Tredjepartsprogram

På Garmins webbplatser har du ibland möjlighet att hämta program som har utvecklats av tredje part. Garmin ansvarar inte för och gör inga utfästelser eller garantier gällande innehåll eller funktioner hos dessa program från tredje part eller sekretesspolicyn för tredjepartsutvecklare. Om du bestämmer dig för att hämta och använda något av dessa program från tredje part så gör du det på egen risk.

Försäkring

Genom att använda Garmins webbplats accepterar du att, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lagstiftningen, försvara, skydda och hålla Garmin, dess tjänstemän, ledare, anställda och ombud fria från fordringar, åtgärder eller krav, inklusive utan begränsningar rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som uppstår till följd av att du bryter mot dessa Användarvillkor, lagar eller tredje parts rättigheter.

Exportkontroll

USA och vissa andra länder utövar kontroll över export av produkter och information. Du går med på att rätta dig efter sådana restriktioner och att inte exportera eller återexportera Innehållet till länder eller personer som lyder under exportkontrollagars förbud. Genom att hämta innehållet lovar du att du inte befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden och att du inte finns med i U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders eller listan U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals. Du ansvarar för att följa din lokala jurisdiktions lagar som rör import, export eller vidareexport av innehållet.

Upphovsrättspolicy

Garmin respekterar andras immateriella rättigheter. Det är Garmins policy att, efter eget behag och när så är lämpligt, avsluta konton för användare som eventuellt gör intrång, eller upprepade intrång, i tredje parts upphovsrätt.

Om du vill skicka ett meddelande om intrång i upphovsrätt till Garmin gällande en Garmin-webbplats, inklusive men inte begränsat till Bidrag från användare eller Innehåll, skickar du ett meddelande i enlighet med "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) genom att tillhandahålla nedanstående upphovsrättsombud följande skriftliga information:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk i vilket intrång påstås ha skett, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en webbplats omfattas av ett meddelande, en representativ lista över dessa verk på den webbplatsen.
 • Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara utsatt för intrång och som ska tas bort, eller till vilket åtkomsten ska avaktiveras, och information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet.
 • Information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, som adress, telefonnummer och, om det finns, en e-postadress där denne kan kontaktas.
 • Ett utlåtande om att den klagande parten har rimliga skäl att tro att användning av materialet på det sätt som orsakat klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller i lag.
 • Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och, med vetskap om påföljderna för mened, att den klagande parten är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.

Du är införstådd med att om du inte uppfyller alla krav i föregående stycke kanske ditt DMCA-meddelande inte är giltigt. I 17 U.S.C. § 512 finns mer information om DMCA och DMCA-meddelanden.

Vår agent som tar emot meddelanden om anspråk på upphovsrättsintrång kan nås på följande sätt:

Med e-post: [email protected]

Med post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Allmänt

Förutom det som uttryckligen undantas i följande paragraf gäller att alla juridiska frågor som uppstår i samband med ditt användande av någon Garmin-webbplats och dessa Användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av de lagar i staten Kansas som gäller kontrakt som ingåtts och utövats inom staten Kansas oavsett eventuella konflikter med motstridiga lagar. Genom att använda en Garmin-webbplats samtycker du till att underställa dig den personliga och exklusiva domsrätten hos distriktsdomstolen United States District Court for the District of Kansas, eller annan domstol i staten Kansas placerad i Johnson County för att lösa eventuella tvister, anspråk eller orsaker till åtgärder som uppstår i samband med dessa Användarvillkor eller din användning av Garmin-webbplatserna. Du frånsäger dig ovillkorligen och oåterkalleligen, i enlighet med gällande lag, alla invändningar som du kan ha nu eller hädanefter, gällande platsplaceringen av sådana domstolsförhandlingar. Om (a) du inte är amerikansk medborgare, (b) du inte bor i USA, (c) du inte ansluter till Garmin-webbplatsen från USA och (d) du är medborgare i något av nedanstående länder samtycker du härmed till att tvister, anspråk eller orsaker till åtgärder gällande dessa Användarvillkor eller din användning av Garmin-webbplatserna ska styras av gällande lag enligt nedanstående, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter, och du samtycker härmed oåterkalleligen till att underställa dig den personliga och exklusiva domsrätten hos domstolarna i nedanstående stat, provins eller land vars lagar styr:

Om du bor i ett land i Europeiska unionen, Storbritannien, Schweiz, Norge, Island eller Australien ska styrande lag och forum vara lagarna och domstolarna i landet där du bor.

Särskilt undantagen från tillämpning på dessa Användarvillkor är FN:s konvention för avtal för internationell försäljning av varor.

I händelse av klagomål, eller vid begäran om ytterligare information, kan leverantören kontaktas skriftligen till Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, med telefon på (913) 397-8200 (be att få tala med webmastern), eller via e-post på [email protected].

Om du är minderårig i ditt hemland ska du läsa igenom de här Användarvillkoren med en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa att du och din förälder eller vårdnadshavare förstår de här Användarvillkoren.