Skip navigation links

Begränsad konsumentgaranti

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER MEN DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ STAT (ELLER LAND ELLER REGION). GARMIN UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR ELLER DRAR IN ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER DU KAN HA ENLIGT LAGARNA I DIN STAT (ELLER DITT LAND ELLER DIN REGION). FÖR EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BÖR DU KONSULTERA LAGARNA I DITT LAND ELLER DIN REGION.

Icke-flygprodukter garanteras vara fria från defekter i material och utförande i tre år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin® efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan någon avgift för kunden vad gäller delar eller arbete, förutsatt att kunden står för alla transportkostnader. Den här begränsade garantin gäller inte för: (i) kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor, (ii) förbrukningsdelar, t.ex. batterier, såvida inte produktskadan uppstått p.g.a. defekter i material eller arbete, (iii) skada orsakad av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra naturhändelser eller yttre orsaker, (iv) skada orsakad av service utförd av någon som inte är behörig serviceleverantör åt Garmin eller (v) skada på en produkt som har modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Garmin, eller (vi) skada på en produkt som har anslutits till ström- och/eller datakablar som inte tillhandahålls av Garmin eller skada på en produkt som har anslutits till kablar som ej är godkända av UL (Underwriters Laboratories) och inte är märkta som Limited Power Source (LPS).Garmin förbehåller sig dessutom rätten att avslå garantianspråk avseende produkter eller tjänster som anskaffats och/eller använts på något sätt som strider mot något lands lagar. Navigeringsprodukter från Garmin är endast avsedda att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi. Garmin ger inga garantier om att kartdata är exakta eller fullständiga i denna produkt.

Denna begränsade garanti gäller dessutom inte för, och Garmin är inte ansvarig för, någon försämring av prestanda hos någon Garmin-navigationsprodukt till följd av dess användning i närheten av mobiltelefon eller annan anordning som utnyttjar markbundet bredbandsnätverk som arbetar på eller nära de frekvenser som används av Global Navigation Satellite System (GNSS), t.ex. Global Positioning Service (GPS). Användning av sådana enheter kan försämra mottagningen av GNSS-signaler.

SÅ LÅNGT SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG GÄLLER DE GARANTIER OCH KOMPENSATIONER SOM ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR, OCH GARMIN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN, ALLA ANDRA GARANTIER OCH KOMPENSATIONER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD KOMPENSATION ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT OCH FRÅN LAND TILL LAND.

OM FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNING I DIN STAT ELLER DITT LAND, ÄR VARAKTIGHETEN AV SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSADE GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. VISSA STATER (OCH LÄNDER OCH REGIONER) TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV VARAKTIGHETEN AV EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

GARMIN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VID ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. VISSA STATER (OCH LÄNDER OCH REGIONER) TILLÅTER INTEUNDANTAG FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER KANSKE INTE DIG.

Om du under garantiperioden gör anspråk på garantiservice i enlighet med den här begränsade garantin, kommer Garmin efter eget val: (i) reparera enheten med nya delar eller tidigare använda delar som uppfyller Garmins kvalitetsstandarder, (ii) ersätta enheten med en ny enhet eller rekonditionerad enhet som uppfyller Garmins kvalitetsstandarder, eller (iii) byta enhet för en fullständig återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN. Reparerade eller utbytta enheter har 3 års garanti. Om enheten INTE byts ut omfattas produkten fortfarande av den ursprungliga garantin.

Innan du söker garantiservice kan du besöka och granska onlinehjälpsresurserna som finns på support.garmin.com. Om enheten fortfarande inte fungerar korrekt efter användning av dessa resurser, kontaktar du en Garmin-auktoriserad serviceverkstad i det ursprungliga inköpslandet eller följer instruktionerna på support.garmin.com för att erhålla garantiservice. Om du är i USA kan du också ringa 1-800-800-1020.

Om du efterfrågar garantiservice utanför det ursprungliga inköpslandet, kan Garmin inte garantera att alla komponenter och produkter som behövs för att reparera eller ersätta produkten finns tillgängliga på grund av skillnader i produktutbud och gällande standarder, lagar och förordningar. I så fall kan Garmin, efter eget gottfinnande och enligt gällande lagar, reparera eller ersätta produkten med jämförbara Garmin-produkter och delar eller kräva att du skickar produkten till ett Garmin-auktoriserat servicecenter i inköpslandet eller till ett Garmin-auktoriserat servicecenter i ett annat land som kan utföra service på produkten, i vilket fall du ansvarar själv för att följa alla tillämpliga import- och exportrestriktioner och för att betala alla tullar, moms, fraktkostnader och andra associerade skatter och avgifter. I vissa fall kan Garmin och dess återförsäljare kanske inte serva produkten i ett land utanför det ursprungliga inköpslandet eller returnera en reparerad eller utbytt produkt till dig i det landet på grund av gällande standarder, lagar eller förordningar i landet.

Inköp via online-auktion: Produkter som köps via online-auktioner är inte kvalificerade för rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin-garantin. Bekräftelse på onlineauktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av den, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte komponenter som saknas från en förpackning som köpts via en online-auktion.

Internationella inköp: En separat garanti kan tillhandahållas av internationella distributörer för enheter som köpts utanför USA beroende på land. Om tillämpligt tillhandahålls denna garanti av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet.

Garantipolicy för marina produkter: En del av de marina produkterna från Garmin inom vissa områden har en längre garantiperiod och extra villkor. Gå till www.garmin.com/sv-SE/legal/marine-warranty-policy för mer information och för att se om din produkt omfattas av garantipolicyn för Garmins marina produkter.

Köp i Australien: Våra varor levereras med garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagen (Australian Consumer Law). Du har rätt till byte eller återbetalning för ett större fel och till kompensation för annan rimligtvis förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av godtagbar kvalitet och felet inte uppgår till ett större fel. Fördelarna i vår begränsade garanti gäller utöver övriga rättigheter och gottgörelser under gällande lagar med hänsyn till produkterna. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australien. Telefon: 1800 235 822