Skip navigation links

Noggrannhet vid aktivitetsmätning och träningsdata

Garmins accessoarer är avsedda som verktyg för att förse dig med information som uppmuntrar till en aktiv och hälsosam livsstil. Garmins accessoarer förlitar sig på sensorer som spårar din rörelse och registrerar mätdata. Data och information som tillhandahålls av dessa enheter är avsedda att utgöra en bra uppskattning av din aktivitet, men är kanske inte helt korrekta. Garmins accessoarer är inte medicinsk utrustning och de data som tillhandahålls av dem är inte avsedda att användas för medicinska ändamål och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra sjukdomar. Garmin rekommenderar att du rådfrågar läkare innan du deltar i något träningspass.

Noggrannhet för pulsmätning på handleden (Elevate)

Mätaren för optisk pulsmätning vid handleden som finns i Garmins accessoarer är ett värdefullt verktyg som kan ge en noggrann uppskattning av användarens puls vid en viss tidpunkt. Den optiska pulsmätaren är utformad för att övervaka en användares puls dygnet runt. Hur ofta pulsen mäts varierar och beror på användarens aktivitetsnivå. När du påbörjar en aktivitet med din Garmin-enhet med optisk pulsmätare ger den feedback oftare eftersom den optiska sensorn då är på hela tiden och försöker mäta pulsen kontinuerligt under en bestämd aktivitetsperiod. Avsikten är att ge användaren mer tillförlitliga pulsvärden med tätare mätningar under en bestämd aktivitet.

Trots att tekniken för optisk pulsmätning vid handleden är toppmodern finns det begränsningar som under vissa omständigheter kan leda till att pulsmätarens värden inte blir exakta. Sådana omständigheter omfattar fysiska kännetecken, enhetens passform och typ samt aktivitetens intensitet. Informationen från pulsmätaren är inte avsedd att användas för medicinska ändamål, och inte heller för att diagnosticera, behandla, bota eller förhindra sjukdomar eller tillstånd.

Pulsmätning vid handleden under simning är mycket begränsad eller fungerar inte alls på vissa wearables från Garmin. Garmin rekommenderar inte att du använder pulsmätning vid handleden för simaktiviteter om inte din wearable har en simaktivitetsprofil där pulsmätning vid handleden kan aktiveras. I produktbeskrivningen för enheten anges om den har en simaktivitetsprofil som möjliggör pulsmätning vid handleden. Observera att pulsmätning vid handleden är avsiktligt avaktiverad i simaktivitetsprofiler på vissa äldre enheter. Garmin rekommenderar att du använder pulsmätarna med kompatibla enheter för att få bästa noggranhet vid simning.

Noggrannhet för pulsoximetri på handleden

Pulsoximetriavläsningar finns tillgängliga i vissa kroppsnära teknikenheter från Garmin. De kan ge en uppskattning av användarens perifera syremättnad i blodet (SpO2 %) vid en given tidpunkt. Funktionen kan även ställas in för att på ett kontinuerligt sätt under en period göra avläsningar medan användaren sover. Vissa enheter kan även användas för att göra avläsningar med jämna mellanrum under dagen tillsammans med en vy över användarens höjd över havet eller stigning.

Allt görs för att säkerställa en hög grad av noggrannhet men det finns vissa begränsningar som kan orsaka felaktiga mätningar. Användarens fysiska egenskaper, hur enheten sitter, och omgivande ljus kan påverka mätvärdena. Garmin kan lansera ny programvara efter hand för att förbättra olika aspekter av mätningarna. Pulsoximetridata är inte avsedda att användas för medicinska ändamål, och inte heller för att diagnosticera, behandla, bota eller förhindra sjukdomar eller tillstånd.

Kraftfull rörelse och enhetens position kan påverka mätningarnas noggrannhet. Det är viktigt att hålla armen/sensorn stilla i ungefär en minut för bästa noggrannhet.