Zasady ochrony prywatności dla aplikacji Garmin Golf

Ostania aktualizacja: 6 czerwca 2019 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały opracowane, aby zapewnić informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas korzystania z aplikacji Garmin Golf.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszych Zasad ochrony prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym zasadom ochrony prywatności, do których zawierają łącze.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do szczegółowej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim..

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail użytkownika, ponieważ adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy Garmin. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

Dodatkowe dane osobowe przetwarzane w przypadku ich wprowadzania w aplikacji Garmin Golf:

Użytkownik może wprowadzać dodatkowe informacje do swojego profilu, takie jak główne pole golfowe czy fotografia.

Cele i podstawa prawna:

Te informacje służą do personalizowania profilu na życzenie użytkownika. Zgodę można cofnąć poprzez usunięcie tych informacji z profilu użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane podczas przesyłania danych z urządzenia Garmin do firmy Garmin:

Użytkownik może zdecydować się na przesyłanie informacji o swojej aktywności golfowej (np. statystyk i kart wyników, a także nazw i lokalizacji odwiedzonych pól golfowych oraz dat ich odwiedzin) z urządzenia Garmin na swoje konto Garmin. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie aktywności golfowej do firmy Garmin, wówczas w ustawieniach prywatności informacji golfowych aplikacji Garmin Golf może wybrać, czy inne osoby będą widziały dane dotyczące aktywności golfowej użytkownika.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza dane na temat aktywności golfowej użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości analizowania jego danych, przeglądania jego statystyk i kart wyników, śledzenia jego postępów i celów oraz, na życzenie użytkownika, udostępniania jego aktywności golfowej innym osobom. Aktywność golfowa użytkownika jest również agregowana z aktywnością golfową innych użytkowników w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości porównania jego danych z danymi zagregowanymi. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji o aktywności, wyłączając synchronizację urządzenia z aplikacją. Korzystanie z aplikacji Golf nie jest wymagane do korzystania z funkcji golfowych urządzenia.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i daty zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Inni użytkownicy aplikacji Garmin Golf:

Użytkownik może udostępniać swoje karty wyników innym osobom lub zachować je dla siebie. Aby karty wyników były uwzględniane w tabelach wyników, użytkownik może włączyć ich wyświetlanie po zakończeniu danej rundy lub w czasie rzeczywistym, tj. w czasie trwania rund, zmieniając ustawienia prywatności w aplikacji. Aby możliwe było dołączenie do turnieju, ustawienia prywatności użytkownika muszą pozwalać na wyświetlanie kart wyników w czasie rzeczywistym. Użytkownik może również zamieszczać komentarze do tabel wyników i turniejów, które to komentarze będą widoczne dla innych użytkowników ujętych w danej tabeli lub biorących udział w danym turnieju.

Inni dostawcy usług:

Firma Garmin korzysta z usług chmury podmiotów zewnętrznych, takich jak Adobe i Emarsys, w celu ułatwienia wysyłania wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z aplikacji Garmin Express oraz naszych witryn internetowych i aplikacji.

Inne przypadki udostępniania:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować i aktualizować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania na konto Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Gromadzimy dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z aplikacji Golf. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia mobilnego, ustawienie języka, informacje o tym, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji Golf i innych aplikacji firmy Garmin; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi aplikacjami, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszych produktów, aplikacji i witryn internetowych.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Garmin Connect i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Garmin dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, dane osobowe zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Prawa użytkownika

Osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych:

Jeśli użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, jako rodzic lub opiekun ma prawo do wglądu w ustawę dotyczącą ochrony prywatności dzieci w Internecie (COPPA) lub do usunięcia informacji gromadzonych przez firmę Garmin dotyczących dziecka użytkownika. Użytkownik może również odmówić dalszego gromadzenia lub wykorzystywania tych danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 913-397-0872 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Więcej informacji W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426
Adres e-mail: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii:

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić stronę Centrum Zarządzania Kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Jeśli użytkownik nie mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, ale uważa, że przysługuje mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub niewyrażenia zgodny na takie przetwarzanie na mocy przepisów lokalnych, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc., wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.