Skip navigation links

Warunki sprzedaży

1. Wstęp

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży („Warunki”) regulują sprzedaż produktów przez firmę Garmin (Europe) Ltd użytkownikowi. Garmin (Europe) Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii z zarejestrowanym adresem Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton SO40 9LR.

1.2 Korzystanie z samej Strony jest uzależnione od działania witryny internetowej firmy Garmin. Warunki korzystania.

1.3 Nasza Polityka prywatności reguluje również korzystanie z niniejszej Strony przez użytkownika. Należy uważnie przeczytać naszą Politykę prywatności, aby uzyskać ważne informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

1.4 Przed złożeniem zamówienia na Stronie należy uważnie przeczytać Warunki. Zamawiając produkt ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Warunki stanowią prawną umowę pomiędzy firmą Garmin a użytkownikiem i mogą zostać zmienione tylko za zgodą firmy Garmin.

1.5 Firma Garmin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez ich zmianę na Stronie, o ile taka zmiana nie wpłynie na wszelkie zakupy zrealizowane przed wprowadzeniem zmiany.

2. Zamawianie

2.1 Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup produktu reklamowanego na Stronie, klikając odpowiednią pozycję oraz wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. Użytkownik ma okazję do sprawdzenia i skorygowania wszelkich błędów w zamówieniu do momentu jego złożenia.

2.2 Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Uwaga: wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i nie oznacza jego przyjęcia.

2.3 Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy pomiędzy firmą Garmin a użytkownikiem ma miejsce z chwilą wysłania do użytkownika przez firmę Garmin wiadomości e-mail informującej o wysyłaniu produktów do użytkownika, o ile użytkownik nie został poinformowany, że firma Garmin nie przyjmie zamówienia, i o ile zamówienie nie zostało wcześniej anulowane przez użytkownika.

2.4 Status niezrealizowanego zamówienia można sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do sekcji „Moje konto” na Stronie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, których utworzenie jest wymagane, aby stać się zarejestrowanym klientem Strony, a następnie wyszukując odpowiednie zamówienie.

3. Ceny i płatność

3.1 Obowiązują ceny produktów, które co pewien czas podajemy na naszej Stronie, z wyjątkiem przypadków oczywistych błędów. Ceny produktów zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena podana na naszej Stronie nie obejmuje opłat za dostawę, które są podawane na Stronie oddzielnie.

3.2 Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia (ale nie po nim).

3.3 Nie możemy przyjąć zamówienia do czasu opłacenia przez użytkownika pełnej należności za zamówienie. Płatności można dokonać, korzystając z większości popularnych kart kredytowych i debetowych, wpisując odpowiednie dane na stronie kasy.

3.4 Nasza Strona zawiera wiele produktów i zawsze jest możliwe, że pomimo naszych wysiłków niektóre prezentowane produkty mogą być nieprawidłowo wycenione. Zazwyczaj weryfikujemy ceny w ramach procedur wysyłki, tak aby w przypadku, gdy prawidłowa cena produktu jest niższa od podanej ceny, przy wysyłce produktu do użytkownika naliczać niższą kwotę. Jeśli poprawna cena produktu jest wyższa od ceny podanej w naszej witrynie internetowej, zazwyczaj, według naszego uznania, albo skontaktujemy się z użytkownikiem w celu uzyskania instrukcji przed wysyłką produktu, albo anulujemy zamówienie i powiadomimy o tym fakcie. Jeśli błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny oraz mógł zostać rozpoznany przez użytkownika jako błąd, nie jesteśmy zobowiązani dostarczać produktów po nieprawidłowej (niższej) cenie.

3.5 Używając karty kredytowej/debetowej do opłacenia zamówienia, użytkownik gwarantuje i potwierdza, że użyta karta stanowi jego własność lub że użytkownik został upoważniony do jej użycia. Wszystkie transakcje z użyciem kart kredytowych/debetowych podlegają kontroli weryfikacyjnej oraz autoryzacji ze strony wystawcy karty. Jeśli wystawca karty odmówi autoryzacji płatności, nie przyjmiemy zamówienia, jak również nie będziemy zobligowani do poinformowania użytkownika o przyczynie odmowy, a także nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty nałożone na użytkownika przez wystawcę karty lub bank w wyniku procesu przetwarzania płatności za zamówienie dokonywanej za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej.

3.6 Zalecamy nie podawać nikomu za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu, w tym także firmie Garmin, danych karty płatniczej. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie może ponieść użytkownik, przesyłając nam informacje z użyciem łącza internetowego albo poczty e-mail lub czatu. Za wszelkie straty tego rodzaju odpowiedzialność ponosi użytkownik.

3.7 W odniesieniu do wszelkich produktów cyfrowych, usług i aplikacji oferowanych przez firmę Garmin do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Garmin lub dowolnego sklepu z aplikacjami (np. Apple App Store lub Google Play Store). Połączenie transmisji danych pomiędzy urządzeniami użytkowników a serwerem danych podczas korzystania z mobilnych usług online, produktów cyfrowych lub aplikacji nie jest częścią usług świadczonych przez firmę Garmin. Każda wymiana danych w celu pobrania lub korzystania z cyfrowych produktów, usług lub aplikacji za pośrednictwem Internetu może wiązać się z dodatkowymi kosztami, w zależności od wybranego przez użytkownika planu danego operatora telefonii komórkowej i dostawcy usług internetowych, zwłaszcza w przypadku działalności za granicą (np. opłaty roamingowe). Aby uzyskać informacje na temat warunków ogólnych korzystania z telefonu komórkowego i planu internetowego, użytkownicy muszą skontaktować się z operatorem sieci komórkowej lub dostawcą usług internetowych.

4. Informacje dotyczące przesyłki i zwrotów

4.1 Każda data dostawy określona na Stronie lub w jakimkolwiek dokumencie bądź wiadomości e-mail jest przybliżona i nie stanowi żadnej gwarancji dostawy w konkretnym dniu.

4.2 Prawo własności i ryzyko straty przechodzi na użytkownika z chwilą dostarczenia przez nas produktów do właściwego przewoźnika, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

4.3 Koszt dostawy zostanie doliczony do łącznej kwoty do zapłaty po wybraniu jednej z opcji dostawy.

4.4 Produkty zostaną dostarczone na adres określony w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia nie można zmienić adresu wysyłki.

4.5 Użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia, zwrotu produktu lub anulowania umowy o świadczenie usług z jakiegokolwiek powodu, w ramach przysługujących mu praw ustawowych. Aby zwrócić produkt zakupiony na Stronie, należy poinformować nas o zamiarze zwrotu lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed upływem 30 dni od daty, kiedy użytkownik lub osoba przez niego wskazana weszła w fizyczne posiadanie produktu(-ów). W przypadku zamówienia wielu produktów w ramach tego samego zamówienia należy poinformować nas o zamiarze zwrotu w dowolnym czasie przed upływem 30 dni od daty, kiedy użytkownik lub osoba przez niego wskazana weszła w fizyczne posiadanie ostatniego produktu z zamówienia. Aby skorzystać z tych praw, wystarczy dostarczyć nam jasne oświadczenie o zamiarze zwrócenia produktu. Można nas o tym powiadomić, wysyłając formularz zamieszczony na końcu niniejszych Warunków, dzwoniąc pod numer +48 22 116 80 06 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Po powiadomieniu nas o zamiarze dokonania zwrotu wystarczy zwrócić produkt z oryginalnym dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem i dołączonymi do niego akcesoriami. Od momentu zgłoszenia zamiaru zwrotu lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług użytkownik ma 14 dni na zwrot produktów. Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu tych towarów. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli wartość zwróconych towarów ulegnie zmniejszeniu w skutek korzystania z nich (z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne było ustalenie sposobu działania, właściwości i funkcji towarów).

Zwrócimy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności za zakupione towary, a także zwrócimy koszty dostawy za najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powyższą informację. Będziemy korzystać z tych samych sposobów płatności, co w przypadku pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty w za taki zwrot. Możemy wstrzymać zwrot środków do momentu otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia przez użytkownika dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Należy pamiętać, że nie można zwrócić następujących produktów, chyba że wystąpią wady lub niezgodności:

 • Elektroniczne pobieranie oprogramowania po rozpoczęciu pobierania za zgodą użytkownika oraz potwierdzeniu utraty prawa do wycofania się.

 • Usługi, po ich pełnym wykonaniu, jeśli ich działanie zostało rozpoczęte po wcześniejszej wyraźnej zgodzie użytkownika oraz potwierdzeniu utraty prawa do wycofania się, gdy usługi zostaną w pełni wykonane. Jeśli usługi nie zostały w pełni wykonane, a użytkownik zażądał wykonania usług w ciągu 14 dni od daty zakończenia umowy o świadczenie usług, zostanie naliczona kwota proporcjonalna do świadczonych usług do momentu poinformowania nas o zamiarze anulowania umowy o świadczenie usług.

 • Zapieczętowane oprogramowanie, które zostało odpieczętowane po dostarczeniu.

5. Gwarancje

5.1 Produkty firmy Garmin zakupione przez użytkownika podlegają stosownym warunkom ograniczonej gwarancji i wyłączeniom obowiązującym w momencie wysyłki, które są wyświetlane w witrynie internetowej firmy Garmin lub znajdują się w opakowaniu produktu.

5.2 Te warunki ograniczonej gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika i są uzupełnieniem praw konsumenta przewidzianych przez prawo UE lub prawo kraju, w którym zamieszkuje użytkownik, jeśli jest on konsumentem.

5.3 Aby uzyskać pomoc techniczną i obsługę gwarancyjną, należy odwiedzić stronę support.garmin.com.

6. Informacje o produkcie

6.1 Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby przedstawić jak najdokładniej kolory i inne detale naszych produktów na zdjęciach, które pojawiają się na Stronie. Ponieważ sposób wyświetlania kolorów i detali widocznych na ekranie zależą od ustawień monitora, nie możemy zagwarantować, że sposób wyświetlania kolorów na ekranie monitora dokładnie odzwierciedla kolor lub inne detale otrzymanego produktu.

6.2 Wszelkie zawarte na Stronie informacje dotyczące rozmiarów produktów mają jedynie charakter poglądowy. W przypadku wątpliwości co do rozmiaru produktu zalecamy odwiedzenie strony support.garmin.com.

7. Nasza odpowiedzialność

Firma Garmin i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za (i) straty, które nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie z naszej strony, lub (ii) jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utratę zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, renomy firmy lub zmarnowanych wydatków), lub (iii) jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty, których nie można było przewidzieć zarówno dla użytkownika, jak i dla firmy Garmin w momencie zawarcia umowy sprzedaży produktów użytkownikowi.

Prawo niektórych krajów nie zezwala na niektóre lub wszystkie opisane powyżej ograniczenia. Jeśli prawo to ma zastosowanie do użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania i użytkownik może mieć dodatkowe prawa.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za składanie przez nas fałszywych oświadczeń lub za śmierć albo obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub umyślnym naruszeniem przepisów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewywiązanie się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeśli opóźnienie lub niewywiązanie się z nich wynika z jakiejkolwiek przyczyny, na którą nie mamy wpływu. Ten warunek nie ma wpływu na prawo do otrzymania przez użytkownika produktów w rozsądnym terminie. Jeśli opóźnienie nastąpi przed wysłaniem produktów, nie pobierzemy opłaty za produkty do czasu ich wysłania, a użytkownik może anulować zamówienie w dowolnym momencie przed jego wysłaniem.

9. Kontrola eksportu

Niniejsza umowa podlega obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Zabronione jest eksportowanie produktów zakupionych w Sklepie do innego kraju lub regionu, jeśli jest to zabronione przez przepisy dotyczące kontroli eksportu. Jeśli użytkownik planuje eksport produktu do innego kraju lub regionu, przed takim eksportem musi uzyskać wszelkie wymagane prawem licencje eksportowe (lub inne zezwolenia rządowe).

10. Ogólne

10.1 Niewyegzekwowanie przez nas danego prawa nie powoduje naszego odstąpienia od niego. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkownik nie może przypisywać ani przenosić swoich praw. Niedopełnienie przez nas obowiązku dochodzenia wszystkich lub któregokolwiek z naszych praw w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się takich praw ani w odniesieniu do takiego naruszenia, ani też żadne zrzeczenie się z naszej strony nie będzie jednoznaczne z przyjęciem jakiejkolwiek płatności. Zrzeczenie takie będzie wynikać wyłącznie z wyraźnego pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stosownie upoważnionego przedstawiciela firmy Garmin. Żadne zrzeczenie się jakichkolwiek praw nie obejmuje ani nie wpływa na jakiekolwiek inne prawa, które możemy posiadać, ani też takie zrzeczenie nie będzie obejmowało żadnych późniejszych podobnych lub niepodobnych naruszeń.

10.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma w tym przypadku zastosowania.

10.3 Uznanie którejkolwiek części niniejszych Warunków za niewykonalne w świetle prawa nie ma wpływu na pozostałe części niniejszych Warunków; w takiej sytuacji pozostałe Warunki pozostają w mocy.

10.4 Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu angielskiemu. Bez uszczerbku dla stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, użytkownik poddaje się jurysdykcji sądów w Londynie (w Anglii) w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą wyniknąć na mocy niniejszych Warunków. W przypadku klientów mieszkających na terenie Unii Europejskiej wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane na podstawie prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania. Użytkownik może wnieść roszczenie w celu wyegzekwowania swoich praw z zakresu ochrony praw konsumenta w związku z niniejszymi Warunkami w zamieszkałym kraju UE.

8. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Dostęp do platformy internetowej rozstrzygania sporów w UE można uzyskać za pośrednictwem następującego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ostania aktualizacja: 15 grudzień 2021 r.


Wzór formularza odstąpienia od umowy dla zwrotów produktów

Należy wypełnić i zwrócić ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 • Do:
  Garmin Polska Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

 • Ja/my [x] niniejszym zawiadamiam(y), że wycofuję(-emy) się z mojej/naszej [x] umowy sprzedaży następujących towarów [x].

 • Zamówione w dniu [x] / otrzymane w dniu [x],

 • Imię i nazwisko klienta(-ów)

 • Adres klienta(-ów)

 • Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest w formie papierowej)

 • Data