POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA USŁUGI GARMIN PAY

Ostania aktualizacja: 5 czerwiec 2020 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana na potrzeby przedstawienia użytkownikom sposobu przetwarzania ich danych osobowych podczas korzystania z usługi Garmin Pay. W niniejszej Polityce prywatności „portfel Garmin Pay” oznacza portfel w urządzeniu firmy Garmin lub, w stosownym przypadku, w urządzeniu innego producenta, który może używać nazwy innej niż Garmin Pay.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszej polityki prywatności i zawierają łącze do innej polityki prywatności firmy Garmin, podlegają zasadom polityki prywatności, do której zawierają łącze. Na przykład przygotowaliśmy oddzielne oświadczenie o ochronie prywatności, które dotyczy aplikacji Garmin Connect oraz zgodnych z nią gadżetów do noszenia na ciele i innych urządzeń.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane w przypadku konfiguracji portfela Garmin Pay:

W przypadku konfiguracji portfela Garmin Pay gromadzimy informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko oraz token uwierzytelniający, a także, jeśli usługa Garmin Pay będzie używana w urządzeniu innego producenta, nazwę użytkownika i adres e-mail. Gromadzimy również informacje o urządzeniu, takie jak numer seryjny, model (urządzenie i telefon), identyfikator, wersja oprogramowania sprzętowego i system operacyjny.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza imię, nazwisko i token uwierzytelniający użytkownika w celach związanych z uwierzytelnianiem. Podstawa prawna przetwarzania imienia, nazwiska i tokena uwierzytelniającego dla realizacji tych celów opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w zapewnieniu bezpieczeństwa portfela Garmin Pay użytkownika.

(b) W przypadku korzystania z urządzeń innych producentów firma Garmin przetwarza nazwę użytkownika i adres e-mail, ponieważ użytkownik wykorzystuje te informacje do logowania się do portfela Garmin Pay. Podstawa prawna przetwarzania nazwy użytkownika i adresu e-mail użytkownika dla realizacji tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w zapewnieniu bezpieczeństwa portfela Garmin Pay użytkownika.

(c) Firma Garmin przetwarza również nazwę użytkownika i adres e-mail użytkownika w celu wykorzystania ich do wykrywania oszustw. Podstawa prawna przetwarzania nazwy użytkownika i adresu e-mail użytkownika dla realizacji tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu im oraz spełnianiu wymogów wystawiających kartę banków i sieci płatności.

(d) W przypadku klientów korzystających z usługi Garmin Pay na urządzeniach firmy Garmin firma Garmin przetwarza również adres e-mail użytkownika w celu przesyłania ważnych informacji o portfelu usługi Garmin Pay lub o wprowadzeniu istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji o portfelu Garmin Pay lub informacji o zmianach w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe, które są przetwarzane po dodaniu przez użytkownika metod płatności w portfelu Garmin Pay:

Kiedy użytkownik doda metodę płatności w swoim portfelu Garmin Pay, gromadzimy jego imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty, datę jej ważności i numer CVV, a także wszelkie inne informacje, których może wymagać wystawiający kartę bank lub sieć płatności w celu weryfikacji tożsamości lub urządzenia.

Cele i podstawa prawna:

(a) Przetwarzamy te informacje, aby potwierdzić tożsamość użytkownika w wystawiającym kartę banku lub sieci płatności zgodnie z ich wymaganiami. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ochronie klientów przed oszustwami.

(b) Przetwarzamy te informacje również po to, aby wystawiający kartę bank lub sieć płatności mogły przeprowadzić weryfikację karty i wygenerować token płatności do wykorzystania w portfelu Garmin Pay. Po wygenerowaniu tego tokena płatności przechowujemy go i inne informacje o karcie, takie jak ostatnie cztery cyfry numeru karty, imię i nazwisko na karcie, grafika na karcie kredytowej, typ karty i adres rozliczeniowy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest konieczność wynikająca z umowy.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik przegląda, zawiesza lub usuwa metody płatności w portfelu Garmin Pay:

Jeśli użytkownik zdecyduje się wyświetlić metodę płatności w swoim portfelu Garmin Pay, wyświetlimy informacje o przechowywanej karcie, w szczególności ostatnie cztery cyfry numeru karty, nazwisko na karcie, grafikę na karcie kredytowej, typ karty i adres rozliczeniowy. Gdy użytkownik zdecyduje się zawiesić metodę płatności w portfelu Garmin Pay, zachowamy informacje o przechowywanej karcie. Powiadomimy jednak wystawiający kartę bank lub sieć płatności, aby zablokować możliwość dokonywania zakupów. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć metodę płatności z portfela Garmin Pay, usuniemy informacje o przechowywanej karcie zgodnie z żądaniem i powiadomimy wystawiający kartę bank lub sieć płatności, aby zablokować możliwość dokonywania zakupów.

Cel i podstawa prawna:

Przetwarzamy te informacje w celu realizacji żądanych działań. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest konieczność wynikająca z umowy.

Dane osobowe, które są przetwarzane, gdy użytkownik dokonuje zakupu przy użyciu portfela Garmin Pay:

Jeśli użytkownik użyje portfela Garmin Pay do dokonania zakupu, token płatności zostanie przedstawiony w systemie punktu sprzedaży sprzedawcy. Po zakończeniu transakcji, według uznania wystawiającego kartę banku lub sieci płatności, firma Garmin może otrzymać potwierdzenie pomyślnego dokonania płatności.

Cel i podstawa prawna:

Token płatności jest przedstawiany sprzedawcy, który prześle informacje do wystawiającego kartę banku lub sieci płatności w celu przetworzenia płatności. Wystawiający kartę bank lub sieć płatności wysyła potwierdzenie udanej płatności do firmy Garmin, co pozwala usłudze Garmin Pay wysłać do użytkownika powiadomienie typu push o dokonanej płatności. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest konieczność wynikająca z umowy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Wystawiające kartę banki, sieci płatności i inni partnerzy:

W celu świadczenia usługi Garmin Pay firma Garmin będzie udostępniać informacje bankom wystawiającym karty, sieciom płatności, wystawcom kart oraz dostawcom usług transportowych lub powiązanym partnerom (takim jak Suica lub Japan Railway East (JRE)) w zależności od potrzeb w celu wykrywania oszustw, uzyskiwania tokenów płatności odpowiadających karcie kredytowej użytkownika oraz wyświetlania informacji o transakcjach.

Dostawcy usług:

Firma Garmin wykorzystuje usługę Amazon Web Services do obsługi i świadczenia usługi Garmin Pay. Firma Garmin korzysta również z usług firmy Zendesk w celu zapewnienia zaawansowanej pomocy technicznej dla dostawcy urządzenia, wystawiającego kartę banku lub sieci płatności, ponieważ firma ta pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z usługą Garmin Pay. Firma Garmin współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usługi Garmin Pay.

Inne przypadki udostępniania:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników spoza Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych aktywności do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz firmy Garmin (Europe) Ltd. w Wielkiej Brytanii. Dane osobowe użytkowników z Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Możemy gromadzić dane na temat korzystania przez użytkowników z usługi Garmin Pay. Gromadzimy dane analityczne, takie jak data i godzina korzystania z usługi przez użytkownika, informacje o urządzeniu, ustawienie języka, zachowanie użytkownika (np. wykorzystywane funkcje, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania usługi. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności usługi, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością usługi oraz rozwiązywania innych problemów z obsługą tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest nasz uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z usługą Garmin Pay, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszej usługi.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

USŁUGI ANALITYCZNE:

  • Google: Usługa Google Analytics służy do monitorowania statystyk oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkowników w usłudze Garmin Pay. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Garmin Connect i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne lub, w przypadku użytkowników usługi Garmin Pay w urządzeniach innych producentów, do czasu, aż użytkownik lub administrator danych poprosi o usunięcie portfela Garmin Pay. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Gdy firma Garmin pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane:

W sytuacji korzystania z usługi Garmin Pay w urządzeniu Swatch firma Garmin pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane. Aby skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać więcej informacji, użytkownik powinien skontaktować się z zewnętrznym dostawcą urządzenia.

Gdy firma Garmin pełni rolę administratora danych:

W przypadku korzystania z usługi Garmin Pay w urządzeniu firmy Garmin lub w dowolnym urządzeniu innego producenta firma Garmin pełni rolę administratora danych. Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. z siedzibą pod adresem 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Chiny. Można się z nią skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawa użytkownika

Osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych:

Jeśli użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, jako rodzic lub opiekun ma prawo do wglądu w ustawę dotyczącą ochrony prywatności dzieci w Internecie (COPPA) lub do usunięcia informacji gromadzonych przez firmę Garmin dotyczących dziecka użytkownika. Użytkownik może również odmówić dalszego gromadzenia lub wykorzystywania tych danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 913-397-0872 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Więcej informacji W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426
Adres e-mail: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii:

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić stronę Centrum Zarządzania Kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Jeśli użytkownik nie mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, ale uważa, że przysługuje mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub niewyrażenia zgodny na takie przetwarzanie na mocy przepisów lokalnych, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc., wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.