Skip navigation links

Ograniczona gwarancja klienta

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZAPEWNIA UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, JEDNAK MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU (ALBO KRAJU LUB REGIONU). FIRMA GARMIN NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY PRAWA DANEGO STANU (ALBO KRAJU LUB REGIONU). ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM STANIE, KRAJU LUB REGIONIE.

Produkty nieprzeznaczone dla lotnictwa objęte są gwarancją, zgodnie z którą dany produkt pozbawiony będzie jakichkolwiek usterek materiałowych lub funkcjonalnych przez okres roku począwszy od dnia zakupu. W ciągu tego okresu firma Garmin® zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy lub wymiany elementów, które uległy awarii w trakcie normalnego użytkowania. W przypadku tego typu naprawy lub wymiany klient będzie zwolniony od opłat za części i robociznę, jednakże z zastrzeżeniem, że ponosi odpowiedzialność za koszty transportu. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje: (i) powierzchownych uszkodzeń, takich jak zadrapania, nacięcia lub wgniecenia; (ii) części podlegających zużyciu, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie produktu nastąpiło wskutek wady materiałowej lub produkcyjnej; (iii) uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, zalania wodą, powodzi, pożaru lub innych zjawisk pogodowych bądź przyczyn zewnętrznych; (iv) uszkodzeń powstałych na skutek wykonania naprawy przez nieautoryzowany serwis; (v) uszkodzeń produktu, który został zmodyfikowany lub zmieniony bez uzyskania pisemnej zgody od firmy Garmin; (vi) uszkodzeń produktu podłączonego do adapterów zasilających i/lub przewodów, które nie posiadają certyfikatu UL (Underwriters Laboratories) i oznaczeń LPS (Limited Power Source). Ponadto firma Garmin zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących produktów lub usług uzyskanych i/lub używanych wbrew prawu obowiązującemu w dowolnym kraju. Produkty nawigacyjne firmy Garmin są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie jako pomoc nawigacyjna i nie powinny być wykorzystywane do jakichkolwiek celów wymagających dokładnych pomiarów kierunku, odległości czy pozycji. Firma Garmin nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dokładności lub kompletności danych map.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania, a firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku pogorszenia wydajności pracy wszelkich urządzeń nawigacyjnych firmy Garmin, które wynika z używania tych urządzeń w pobliżu słuchawki telefonu lub innego urządzenia korzystającego z naziemnej sieci szerokopasmowej o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości systemu GNSS (globalnego systemu nawigacji satelitarnej), jak na przykład usługi GPS (globalnego systemu pozycjonowania). Korzystanie z takich urządzeń może niekorzystnie wpływać na odbiór sygnałów GNSS.

ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE GWARANCJE I ŚRODKI ZADOŚĆUCZYNIENIA SĄ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYŁĄCZNE ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM M.IN., JAKĄKOLWIEK DOROZUMIANĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, USTAWODAWSTWA LUB WYNIKAJĄCĄ Z INNYCH PRZYCZYN, A FIRMA GARMIN WYRAŹNIE SIĘ ZRZEKA TAKICH GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZAPEWNIA UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, JEDNAK MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU. JEŻELI GWARANCJE DOROZUMIANE NIE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W STANIE LUB KRAJU UŻYTKOWNIKA, OKRES ICH OBOWIĄZYWANIA JEST OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE STANY (A TAKŻE KRAJE LUB REGIONY) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, TOTEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM PRZYPADKU.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA GARMIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE POWSTAŁE W WYNIKU PRAWIDŁOWEGO LUB NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USTEREK W PRODUKCIE. NIEKTÓRE STANY (A TAKŻE KRAJE LUB REGIONY) NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TOTEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM PRZYPADKU.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Jeżeli w okresie gwarancyjnym użytkownik złoży reklamację gwarancyjną zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją, firma Garmin, według własnego uznania: (i) naprawi urządzenie przy użyciu nowych części lub poprzednio używanych części, które są zgodne ze standardami jakości firmy Garmin; (ii) wymieni urządzenie na nowe lub odnowione urządzenie, które jest zgodne ze standardami jakości firmy Garmin; lub (iii) dokona pełnego zwrotu ceny zakupu w rozliczeniu za urządzenie. W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI STANOWI TO JEDYNY ŚRODEK ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA. Naprawione lub wymienione urządzenia są objęte 90-dniową gwarancją. Jeżeli przesłane urządzenie jest nadal objęte pierwotną gwarancją, to okres nowej gwarancji wynosi 90 dni lub trwa do końca pierwotnej rocznej gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy.

Przed wysłaniem zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy zapoznać się z zasobami pomocy online dostępnymi pod adresem support.garmin.com. Jeżeli po wykorzystaniu tych zasobów urządzenie nadal działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Garmin w kraju pierwotnego zakupu lub wykonać instrukcje dostępne na stronie support.garmin.com, aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej. W przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych można również zadzwonić pod numer 1-800-800-1020.

W przypadku chęci skorzystania z naprawy gwarancyjnej poza terenem kraju pierwotnego zakupu, firma Garmin nie może zagwarantować dostępności części zamiennych i produktów, które mogą być wymagane do naprawy urządzenia, ze względu na różnice w ofercie produktów oraz obowiązujące normy, prawa i przepisy. W takim przypadku firma Garmin może, według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem, naprawić albo wymienić produkt na porównywalny produkt lub części firmy Garmin, lub zobowiązać użytkownika do wysłania produktu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Garmin w kraju pierwotnego zakupu, lub do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Garmin w innym kraju, w którym możliwa będzie naprawa urządzenia, w którym to przypadku użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów w zakresie importu i eksportu, opłacenie cła, podatku VAT, opłat za wysyłkę oraz wszelkich innych powiązanych podatków i opłat. W niektórych przypadkach firma Garmin i jej dystrybutorzy mogą nie mieć możliwości naprawy produktu użytkownika w kraju innym niż kraju pierwotnego zakupu ani zwrotu naprawionego lub wymienionego produktu w tym kraju ze względu na normy, prawo lub przepisy obowiązujące tym kraju.

Zakupy na aukcjach internetowych: Produkty nabyte za pośrednictwem aukcji internetowych nie podlegają rabatom i nie są objęte ofertami specjalnymi z zakresu gwarancji firmy Garmin. Potwierdzenia transakcji na aukcjach internetowych nie stanowią podstawy dla udzielenia gwarancji. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić oryginał lub kopię paragonu sprzedaży wystawionego przez pierwotnego sprzedawcę. Firma Garmin nie będzie dokonywać wymiany brakujących części w pakietach kupionych za pośrednictwem aukcji internetowej.

Zakupy międzynarodowe: Zależnie od kraju do urządzeń zakupionych poza terenem USA mogą być dołączane osobne gwarancje. W stosownych przypadkach gwarancji tych udzielają lokalni dystrybutorzy krajowi i to na nich spoczywa obowiązek świadczenia usług serwisowych związanych z urządzeniem. Gwarancje udzielane przez dystrybutorów są ważne wyłącznie na obszarze, w którym prowadzą swoją działalność dystrybucyjną.

Zasady gwarancji dla produktów morskich firmy Garmin: Niektóre produkty morskie firmy Garmin Marine są na określonych obszarach objęte dłuższym okresem gwarancyjnym oraz dodatkowymi warunkami. Aby uzyskać więcej informacji i sprawdzić, czy dany produkt jest objęty gwarancją dla produktów morskich firmy Garmin, należy otworzyć stronę www.garmin.com/pl-PL/legal/marine-warranty-policy

Zakupy w Australii: nasze produkty są objęte gwarancją, która nie może zostać wyłączona na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownikowi przysługuje wymiana lub zwrot kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowanie za wszelkie inne straty i uszkodzenia, które można było racjonalnie przewidzieć. Użytkownik ma także prawo do naprawy towaru lub do jego wymiany, jeżeli jakość towaru nie będzie zadowalająca, a uszkodzenie nie okaże się poważną awarią. Korzyści przysługujące użytkownikowi z tytułu naszej Ograniczonej gwarancji stanowią uzupełnienie pozostałych praw i środków prawnych zgodnych z obowiązującym prawem w stosunku do tych produktów. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822