Garmin Health Research Glimpse: Odhalení inovací ve zdravotnictví

Garmin Health Research Glimpse je náš nejnovější seriál blogů, který se zabývá stále větší přítomností společnosti Garmin ve světě zdravotnického a klinického výzkumu. Přináší přehled o tom, jak jsou nositelná zařízení Garmin a propojený ekosystém Garmin Health využívány k poskytování důležitých dat pro klinické studie a výzkumy po celém světě1. Jaké jsou možnosti využití nositelných zařízení Garmin? Ať už se jedná o posílení duševního zdraví, zlepšení výsledků chirurgických zákroků nebo zlepšení výsledků fyzické aktivity, každý příspěvek se bude zabývat cíli a výsledky představených studií.

V tomto článku se budeme zabývat průlomovým výzkumem využívajícím tyto pokročilé nástroje, od vlivu cvičení na duševní zdraví až po roli spánku při regulaci hmotnosti. Jak přesně se na tom podílí Garmin Health?

Jak se na tom podílí společnost Garmin

Ekosystém Garmin Health Connected a jeho různá zařízení se mezi výzkumníky ukázaly jako neocenitelný nástroj pro sběr dat v inovativních studiích týkajících se fyzického i duševního zdraví. Poskytnutí chytrých hodinek nebo fitness trackerů Garmin účastníkům umožňuje snadno shromažďovat množství informací, od sledování fyzické aktivity a spánku až po monitorování srdečního tepu a úrovně stresu. Ve spojení s propojeným ekosystémem Garmin Health, který se skládá z Garmin Health SDK a Garmin Connect Developer Program, jsou tato data snadno dostupná ke čtení a analýze a vrhají nové světlo na širokou škálu zdravotních a wellness témat. Vědci je proto využívají k odhalování nových poznatků a zlepšování našeho chápání lidského těla a mysli.

Přesné stárnutí: Vývoj účinnějších metod léčby stárnutí mozku

Studie: Tento národní výzkumný projekt využívá údaje ze souboru přibližně 3 000 starších dospělých osob k lepšímu pochopení souvislosti mezi mobilitou a kognitivním stárnutím mozku. Tým z Baylor College of Medicine doufá, že shromážděné údaje pomohou identifikovat markery zrychleného stárnutí mozku a vyvinout účinnější léčbu a intervence.

Jak se na tom podílí společnost Garmin: Fitness trackery Garmin vívosmart® 4, které účastníci nosí, slouží k prospektivnímu záznamu fyzických aktivit, kvality spánku a fyziologické reakce na stres. Pomocí rozhraní Garmin Health API se tak získá celkový obraz o pohybové výkonnosti jednotlivce.

Cíl: Propojit vzorce fyzické aktivity, spánku a stresu s biomarkery demence, kognitivních poruch a křehkosti u starších dospělých. Včasná intervence s využitím individualizovanějšího přístupu k péči, nikoliv univerzálního přístupu, by mohla vést k lepším výsledkům u pacientů.

Další zdroje:

https://news.arizona.edu/story/uarizona-awarded-60-million-lead-precision-aging-network

https://www.bcm.edu/news/baylor-researchers-part-of-precision-aging-network

Digitální zdravotnické podněty u mladých kardiaků

Studie: Tento projekt Německého kardiologického centra v Mnichově je jedinečnou randomizovanou kontrolovanou studií, která využívá koncept nudgingu z behaviorální ekonomie. Vzhledem k vysokému riziku fyzické nečinnosti, zejména v období puberty, se do centra studie dostali adolescenti s vrozenou srdeční vadou (VSV).

Jak se na tom podílí společnost Garmin: V této 12týdenní studii byly použity hodinky Garmin vívofit® jr. 2 a rozhraní Garmin Connect API k měření denní úrovně fyzické aktivity účastníků a počtu kroků. Účastníkům byly zasílány digitální podněty ve formě obrázků a textových zpráv, které je k této každodenní aktivitě povzbuzovaly.

Cíl: Věkově přiměřená digitální intervence v kombinaci s inovativní technologií společnosti Garmin má za cíl zapojit mladé kardiaky do jejich každodenního života a podpořit je ve zvýšené fyzické aktivitě.

Další zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002870323000856?via%3Dihub
https://www.stiftung-kinderherz.de/was-wir-tun/unsere-foerderprojekte/sportprojekt-digital-nudging-muenchen

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04933786

Jak hudba ovlivňuje naši běžeckou kadenci?

Studie: Tato studie zkoumala vliv čtyřtýdenního běžeckého programu s hudbou na kadenci běhu, rychlost a tepovou frekvenci účastníků.

Jak se na tom podílí Garmin: Vybaveni přístrojem Garmin Forerunner® 645 Music a pásky pro měření srdečního tepu HRM-Dual™ se účastníci vydali na řadu běhů při poslechu hudby, jejíž rytmus překračoval jejich základní kadenci o 7,5-10 %. Výsledná kadence běhu, rychlost a tepová frekvence byly zaznamenány, aby se zjistilo, jaký vliv měla hudba na tyto ukazatele, pokud vůbec nějaký.

Výsledek: Během hudební intervence i po ní bylo zjištěno významné a trvalé zvýšení kadence běhu, zatímco rychlost běhu a tepová frekvence zůstaly nezměněny. Tato zjištění ukazují, že poslech hudby v určitém rytmu může účinně zvýšit kadenci běhu, a tím potenciálně snížit riziko zranění, aniž by ovlivnil fyziologické nároky kladené na organismus.

Další zdroje:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2022.2042398

Vývoj a analýza populačně-zdravotních kohort v Burkině Faso a Keni

Studie: Tento projekt zkoumá zdravotní dopady změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatel ve venkovských oblastech Burkiny Faso a Keni a v poloměstských oblastech Malajsie.

Jak se na tom podílí společnost Garmin: Pomocí fitness trackeru Garmin vívosmart® 5 byly v reálném čase sledovány zdravotní parametry, jako je fyzická aktivita, spánkový poradce a srdeční frekvence, prostřednictvím propojeného ekosystému Garmin Health. To umožnilo získat přehled o tom, jak extrémní povětrnostní události ovlivňují každodenní život a pohodu účastníků.

Cíl: Tento inovativní přístup využívající nositelnou technologii řeší naléhavý problém změny klimatu a její dopady na globální zdraví tím, že dává do souvislosti expozici počasí se zdravotními výsledky. Shromážděné údaje identifikují skupiny s vysokým rizikem špatného zdravotního stavu a pomáhají informovat o intervenčních strategiích šitých na míru, zejména v odlehlých oblastech.

Další zdroje:

https://ukhd.de/digitalGH

Zkoumání vlivu meditace všímavosti na stres pomocí digitálního zdraví

Studie:  Tato studie se zabývá zkoumáním vlivu meditace všímavosti na stres pomocí mobilní zdravotní technologie.

Jak do ní vstupuje společnost Garmin? Údaje o variabilitě srdeční frekvence získané z fitness trackeru Garmin vívosmart® 4 budou analyzovány s cílem zjistit, zda nepřetržitá meditace vede ke změnám v denních vzorcích srdeční frekvence. Kromě toho sběr dat doplní údaje od společnosti Garmin o spánku, počtu kroků, stresu a úrovni aktivity v reálném čase spolu s dotazníky o stresu, cvičení a spánku. Do studie jsou zahrnuti jak pravidelně praktikující meditátoři, tak jedinci bez předchozích zkušeností.

Cíl: Výsledky této studie by mohly potenciálně přispět k podpoře širšího rozšíření meditace a podpoře snižování stresu, zlepšení spánku a celkového zlepšení zdravotního stavu ve společnosti.

Další zdroje:

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/people/k0001_01006.html

https://www.garmin.co.jp/news/pressroom/news2022-0802-garmin-health/

Mohla by nositelná technologie Garmin a ekosystém Garmin Health Connected hrát zásadní roli ve vaší příští zdravotní nebo klinické studii? Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více.

Případně, pokud se chcete dozvědět více o souvisejících projektech, navštivte www.garmin.com/third-party-studies-overview, kde najdete další výzkumné projekty se společností Garmin Health. Kromě toho veškeré informace o výzkumu a klinických studiích naleznete zde.