Skip navigation links

Omezená spotřebitelská záruka

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH (NEBO ZEMÍCH ČI PROVINCIÍCH) LIŠÍ. SPOLEČNOST GARMIN NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM MOHOU NÁLEŽET PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO STÁTU (NEBO ZEMĚ ČI PROVINCIE). PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY VAŠEHO STÁTU, ZEMĚ NEBO PROVINCIE.

Na produkty, které nejsou určeny pro letectví, se vztahuje záruka na bezvadnost materiálu nebo zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení. Během této doby společnost Garmin® podle svého uvážení opraví nebo vymění jakékoli součásti, které při běžném používání selžou. Taková oprava nebo výměna bude provedena bez jakýchkoli poplatků za díly nebo práci zákazníka s tím, že zákazník nese veškeré náklady na dopravu. Tato omezená záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické poškození, jako jsou škrábance, rýhy a promáčknutí; (ii) spotřební díly, jako jsou baterie, pokud k poškození výrobku nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii) poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, vodou, povodní, požárem nebo jinými přírodními událostmi nebo vnějšími příčinami; (iv) poškození způsobené servisem provedeným kýmkoli, kdo není autorizovaným poskytovatelem servisu společnosti Garmin; (v) poškození výrobku, který byl upraven nebo pozměněn bez písemného souhlasu společnosti Garmin, (vi) poškození výrobku, který byl připojen k napájecím a/nebo datovým kabelům, které nedodává společnost Garmin, nebo poškození výrobku, který byl připojen k síťovým adaptérům a kabelům, které nejsou certifikovány společností UL (Underwriters Laboratories) a nejsou označeny jako omezený zdroj napájení (LPS). Kromě toho si společnost Garmin vyhrazuje právo odmítnout záruční nároky na výrobky nebo služby, které byly získány a/nebo používány v rozporu se zákony kterékoli země. Navigační produkty Garmin jsou určeny pouze jako cestovní pomůcka a nesmí být používány k žádným účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo topografie. Společnost Garmin neposkytuje žádnou záruku na přesnost nebo úplnost mapových podkladů.

Tato omezená záruka se rovněž nevztahuje na jakékoli zhoršení výkonu jakéhokoli navigačního produktu Garmin v důsledku jeho používání v blízkosti jakéhokoli sluchátka nebo jiného zařízení, které využívá pozemní širokopásmovou síť pracující na frekvencích blízkých frekvencím používaným jakýmkoli globálním navigačním satelitním systémem (GNSS), jako je například globální polohová služba (GPS), a společnost Garmin za ně neodpovídá. Používání takových zařízení může narušit příjem signálů GNSS.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY OBSAŽENÉ V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE VÝLUČNÉ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÝCH OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ NEBO JINÝCH, A SPOLEČNOST GARMIN SE JICH VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠÍ. POKUD PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO STÁTU NEBO ZEMĚ NELZE ODMÍTNOUT PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, JSOU TYTO ZÁRUKY OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. NĚKTERÉ STÁTY (A ZEMĚ A PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

POKUD JDE O NÁROKY UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLEČNOST GARMIN NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO VÝROBEK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU. V NĚKTERÝCH STÁTECH (A ZEMÍCH NEBO PROVINCIÍCH) NENÍ POVOLENO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NETÝKÁ.

SPOLEČNOST GARMIN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ V PŘÍPADĚ NÁROKU NA PORUŠENÍ ZÁRUKY ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLY V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TENTO VÝROBEK NEBO V DŮSLEDKU VAD VÝROBKU. NĚKTERÉ STÁTY (A ZEMĚ A PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Pokud během záruční doby uplatníte nárok na záruční servis v souladu s touto omezenou zárukou, pak společnost Garmin podle svého uvážení: (i) opraví zařízení pomocí nových dílů nebo dříve použitých dílů, které splňují standardy kvality společnosti Garmin, (ii) vymění zařízení za nové zařízení nebo zařízení Garmin Recertified, které splňuje standardy kvality společnosti Garmin, nebo (iii) vymění zařízení za plnou náhradu kupní ceny. TAKOVÁTO NÁPRAVA JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na opravená nebo vyměněná zařízení se vztahuje 90denní záruka. Pokud je zaslané zařízení stále v původní záruce, pak je nová záruka 90 dní nebo do konce původní jednoleté záruky, podle toho, co je delší.

Před vyhledáním záručního servisu získejte přístup ke zdrojům online nápovědy dostupným na webu support.garmin.com a prostudujte si je. Pokud vaše zařízení ani po využití těchto zdrojů nefunguje správně, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Garmin v zemi původního nákupu nebo postupujte podle pokynů na webu support.garmin.com a získejte záruční servis. Pokud se nacházíte ve Spojených státech, můžete také zavolat na číslo 1-800-800-1020.

Pokud požádáte o záruční servis mimo zemi původního nákupu, společnost Garmin nemůže zaručit, že díly a produkty potřebné k opravě nebo výměně vašeho produktu budou k dispozici z důvodu rozdílů v nabídce produktů a platných norem, zákonů a předpisů. Společnost Garmin proto může podle svého uvážení a v souladu s platnými zákony opravit váš výrobek srovnatelnými díly nebo vyměnit váš výrobek za srovnatelný výrobek Garmin (nový nebo náhradní výrobek s certifikací Garmin), nebo může požadovat, abyste výrobek zaslali do autorizovaného servisu Garmin v zemi původního nákupu nebo do autorizovaného servisu Garmin v jiné zemi, který může váš výrobek servisovat, přičemž v takovém případě budete odpovědní za dodržení všech platných dovozních a vývozních zákonů a předpisů a za zaplacení všech celních poplatků, DPH, přepravních poplatků a dalších souvisejících daní a poplatků. V některých případech se může stát, že společnost Garmin a její prodejci nebudou schopni provést servis vašeho výrobku v zemi mimo původní zemi nákupu nebo vám v této zemi vrátit opravený nebo vyměněný výrobek z důvodu platných norem, zákonů nebo předpisů v této zemi.

Nákupy v online aukcích: Na výrobky zakoupené v online aukcích se nevztahují slevy ani jiné speciální nabídky záručního krytí společnosti Garmin. Potvrzení z online aukcí nejsou přijímána pro ověření záruky. Pro získání záručního servisu je vyžadován originál nebo kopie prodejního dokladu od původního prodejce. Společnost Garmin nebude nahrazovat chybějící součásti z žádného balení zakoupeného prostřednictvím online aukce.

Mezinárodní nákupy: V závislosti na zemi mohou mezinárodní distributoři poskytovat samostatnou záruku na zařízení zakoupená mimo Spojené státy. V případě potřeby tuto záruku poskytuje místní distributor v dané zemi a tento distributor zajišťuje místní servis vašeho zařízení. Záruky distributorů jsou platné pouze v oblasti zamýšlené distribuce. Zařízení zakoupená ve Spojených státech nebo v Kanadě musí být vrácena k servisu do servisního střediska společnosti Garmin ve Spojeném království, Spojených státech, Kanadě nebo na Tchaj-wanu.

Záruční podmínky pro námořní produkty: Na některé námořní produkty se v určitých oblastech vztahuje delší záruční doba a další podmínky. Další podrobnosti a informace o tom, zda se na váš výrobek vztahují dodatečné záruční podmínky pro námořní produkty, naleznete na adrese: www.garmin.com/cs-CZ/legal/marine-warranty-policy

Nákupy v Austrálii: Na naše zboží se vztahují záruky, které nelze podle australského spotřebitelského zákona vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě závažné poruchy a na náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a závada nepředstavuje závažnou poruchu. Výhody plynoucí z naší omezené záruky doplňují další práva a opravné prostředky podle platných právních předpisů ve vztahu k výrobkům. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Austrálie. Tel: 1800 235 822.