Skip navigation links

Omezená spotřebitelská záruka

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠIT. SPOLEČNOST GARMIN NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPŘERUŠUJE PLATNOST JINÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV, KTERÁ MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO ZEMI ČI PROVINCII). K PLNÉMU POROZUMĚNÍ SVÝM PRÁVŮM SI PROSTUDUJTE ZÁKONY VAŠEHO STÁTU, ZEMĚ NEBO PROVINCIE.

Na neletecké produkty je poskytována záruka, že budou bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení. Společnost Garmin® si vyhrazuje výhradní právo opravit nebo vyměnit jakoukoli součást, která při běžném používání selže. Náklady za práci a opravy a výměnu dílů nebudou účtovány zákazníkovi s výhradou, že zákazník bude zodpovědný za jakékoli přepravní náklady. Tato omezená záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické vady jako poškrábání, odření a promáčknutí; (ii) spotřební součásti, jako baterie, pokud nedošlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii) poškození způsobené nehodou, nedbalostí, nesprávným používáním, vodou, záplavou, ohněm nebo jinými přírodními živly a vnějšími vlivy; (iv) poškození způsobené provozováním služeb poskytovatelem neautorizovaným společností Garmin; (v) poškození produktu, který byl upraven nebo změněn bez písemného svolení společnosti Garmin; nebo (vi) poškození produktu, který byl připojen ke zdroji napájení a/nebo k datovým kabelům, které nejsou dodávány společností Garmin nebo poškození produktu, který byl připojený k AC adaptérům nebo kabelům bez UL certifikace (Underwriters Laboratories) a které nejsou označeny jako Limiter Pover Source (LPS). Společnost Garmin si navíc vyhrazuje právo odmítnout reklamační nároky na produkty nebo služby, které byly získány nebo jsou používány v rozporu se zákony jakékoli země. Navigační produkty společnosti Garmin slouží jako cestovní pomůcka a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo místopisu. Společnost Garmin neposkytuje záruku na přesnost nebo úplnost mapových dat.

Tato omezená záruka se nevztahuje na a společnost Garmin není zodpovědná za jakékoli snížení výkonu navigačního zařízení Garmin způsobené jeho použitím v blízkosti telefonů nebo jiných zařízení využívajících pozemní širokopásmovou síť na podobných kmitočtech jako globální satelitní navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System), např. systém GPS (Global Positioning Service). Použití těchto zařízení může narušit příjem signálů GNSS.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, ZÁRUKY A NÁHRADY UVEDENÉ V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A NÁHRADY. SPOLEČNOST GARMIN SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK A NÁHRAD, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZEJMÉNA VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁHRAD A PODOBNĚ. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠIT. POKUD NENÍ MOŽNÉ ZŘEKNOUT SE PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO ZEMI ČI PROVINCII), JE DOBA TRVÁNÍ TĚCHTO ZÁRUK OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. V NĚKTERÝCH STÁTECH (NEBO ZEMÍCH ČI PROVINCIÍCH) NENÍ POVOLENO OMEZENÍ DOBY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NETÝKÁ.

POKUD JDE O NÁROKY UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLEČNOST GARMIN NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO VÝROBEK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU. V NĚKTERÝCH STÁTECH (A ZEMÍCH NEBO PROVINCIÍCH) NENÍ POVOLENO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NETÝKÁ.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Pokud v záruční lhůtě vznesete požadavek na záruční opravu v souladu s touto omezenou zárukou, společnost Garmin dle vlastního uvážení: (i) opraví zařízení s použitím nových nebo dříve použitých dílů splňujících standardy kvality společnosti Garmin, (ii) vymění zařízení za nové nebo opravené zařízení splňující standardy kvality společnosti Garmin, nebo (iii) nabídne plnou náhradu nákupní ceny. TENTO NÁROK BUDE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁROKEM PŘI JAKÉMKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na opravená nebo vyměněná zařízení je poskytována 90denní záruka. Pokud odeslaná jednotka stále podléhá původní záruce, poté bude nová záruka 90 dní nebo bude pokračovat do konce původní jednoleté záruky, podle toho, které doba bude delší.

Než požádáte o záruční opravu, vyhledejte prosím nejprve pomoc v naší online nápovědě na webové stránce support.garmin.com. Jestliže vaše zařízení po využití těchto zdrojů stále nefunguje správně, kontaktujte autorizovaný servis společnosti Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, a požádejte o záruční opravu podle pokynů na webové stránce support.garmin.com. Pokud se nacházíte v USA, můžete také zavolat na telefonní číslo 1-800-800-1020.

Pokud chcete požádat o záruční opravu v jiné zemi, než je země, ve které jste výrobek zakoupili, společnost Garmin nemůže zaručit dostupnost dílů a produktů potřebných k opravě nebo výměně vašeho výrobku z důvodu odlišnosti produktových nabídek a příslušných norem, zákonů a předpisů. V takovém případě společnost Garmin může podle svého uvážení a platných zákonů, opravit nebo vyměnit váš výrobek za porovnatelný výrobek nebo díl Garmin nebo vás požádat o odeslání vašeho výrobku do autorizovaného servisu společnosti Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, nebo do autorizovaného servisu společnosti Garmin v jiné zemi, ve které lze provést opravu vašeho výrobku, přičemž nesete odpovědnost za dodržování platných zákonů týkajících se importu a exportu, úhrady celních poplatků, DPH, přepravy a ostatních souvisejících daní a poplatků. Z důvodu platných norem, zákonů a předpisů v dané zemi společnost Garmin a její prodejci nemusí být v některých případech schopni poskytnout servis, výměnu nebo opravu výrobku v jiné zemi, než je země, ve které byl výrobek zakoupen.

Zakoupení v online aukci: U produktů zakoupených prostřednictvím online aukcí nevzniká podle záruky společnosti Garmin nárok na slevu nebo jinou speciální nabídku. Potvrzení z online aukce nejsou k ověření záruky přijímány. Chcete-li uznat záruční opravu, je nutný originál nebo kopie původní účtenky od původního prodejce produktů. Společnost Garmin neposkytne náhradu za chybějící součásti z jakéhokoli balení zakoupeného prostřednictvím online aukce.

Zakoupení v jiném státě: Na zařízení zakoupená mimo území USA může být poskytnuta samostatná záruka mezinárodními distributory v závislosti na zemi zakoupení. Pokud je to možné, je tato záruka poskytována místním vnitrostátním distributorem a tento distributor také zajišťuje místní servis zařízení. Záruky distributora jsou platné pouze na území předpokládané distribuce.

Politika záruky námořních produktů: Určité námořní produkty společnosti Garmin mají v určitých oblastech delší záruční lhůtu a dodatečné podmínky. Další podrobnosti a informace, zda se na váš produkt vztahuje politika záruky námořních produktů společnosti Garmin, naleznete na webové stránce www.garmin.com/cs-CZ/legal/marine-warranty-policy

Nákupy v Austrálii: Naše zboží je dodáváno se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu zboží nebo na vrácení peněz, pokud je zboží závažným způsobem poškozeno, a na kompenzaci v případě jakýchkoliv jiných přiměřených předvídatelných ztrát nebo škod. Máte rovněž nárok na opravu či výměnu zboží, pokud zboží nedosahuje přijatelné kvality a jeho poškození není vyhodnoceno jako závažné. Výhody plynoucí z omezené záruky jsou doplňkem dalších práv a opravných prostředků v rámci platných zákonů vztahujících se k produktům. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822