Skip navigation links

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

pro prodej zboží spotřebiteli prostřednictvím internetového obchodu společnosti Garmin Czech s.r.o.

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují prodej produktů společnosti Garmin Czech s.r.o. se sídlem Evropská 16/176, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 017 39 808, DIČ: CZ01739808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka C211111 (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a osobami jednajícími mimo rámec své soustavné činnosti, podnikání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese dostupné na: https://www.garmin.com/cs-CZ, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zbožím se v kupní smlouvě i v těchto obchodních podmínkách rozumí hmotná i nehmotná věc jako předmět koupě (dále jen „zboží“ nebo „produkt“).

1.3 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je státní či veřejnou organizací, např. obcí, krajem, jednající v rámci působnosti stanovené zákonem, či jedná v postavení podnikatele dle ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.4 Používání samotného webového rozhraní obchodu je podmíněno provozem webové stránky Garmin. Podmínky použití, dostupné na: https://www.garmin.com/cs-CZ/legal/terms-of-use.

1.5 Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují rovněž i na používání tohoto webu. Přečtěte si pozorně naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete důležité informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, dostupné na: https://www.garmin.com/cs-CZ/privacy/global.

1.6 Před zadáním objednávky ve webovém rozhraní obchodu si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Objednáním produktu ze stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Podmínky jsou závaznou dohodou mezi společností Garmin Czech jako prodávajícím a Vámi a lze je změnit pouze výslovnou dohodou mezi stranami.

1.7 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění, a to s účinky do budoucna, tedy případná změna neovlivní právní poměry mezi účastníky nastalé před takovou změnou.

2. Objednávání a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá a poskytne zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu celou kupní cenu na základě vystaveného dokladu (faktury).

2.2 Objednávku na nákup produktu inzerovaného na webovém rozhraní obchodu můžete zadat kliknutím na příslušnou položku podle pokynů na obrazovce. Kupující má možnost zkontrolovat a opravit případné chyby a nedostatky v objednávce až do okamžiku jejího závazného odeslání prostřednictvím tlačítka s názvem „objednávka zavazující k platbě“.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (to se netýká nákladů spojených s dopravou a balením zboží). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.4 Po odeslání objednávky obdržíte bez zbytečného odkladu e-mail na zadanou elektronickou adresu s potvrzením objednávky představující doklad o jejím zaevidování ze strany prodávajícího a rovněž představující doklad o vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, to však s výhradou skutečnosti, kdy dané zboží již nebude fyzicky dostupné, o čemž prodávající musí neprodleně kupujícího informovat; kupní smlouva v takovém případě zanikne pro nemožnost plnění.

2.5 Jste povinni v objednávce zadat správné údaje. Budou-li v objednávce zadány neexistující, fiktivní, či vadné identifikační údaje o Vaší osobě a/nebo nesprávné kontaktní údaje znemožňující plnění objednávky, kupní smlouva z důvodu její neurčitosti nevznikne. Za správnost zadaných údajů odpovídá kupující a nemůže ani namítat, že prodávající na základě takových údajů plnil nesprávně, či vadně.

2.6 Stav nevyřízené objednávky můžete kdykoli zkontrolovat na webové stránce dostupné na: https://www.garmin.com/cs-CZ/account/order-status.

3. Ceny a platby

3.1 Pro uživatele platí ceny produktů, které uvádíme na našich stránkách ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou případů zjevné chyby kdy kupující nemůže být v dobré víře. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH v platné zákonné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena uvedená na našich stránkách nezahrnuje poplatky za vybraný způsob doručení, které jsou na stránkách uvedeny zvlášť.

3.2 Ceny se mohou změnit kdykoli před odesláním zadané objednávky dle odst. 2.2 těchto podmínek, nikoli však později.

3.3 Berte na vědomí, že kupní smlouva se vždy uzavírá s výhradou vlastnického práva, tedy vlastnické právo ke zboží získáte až v okamžiku plné úhrady kupní ceny zboží/výrobků, vč. případných nákladů na doručení. Platbu lze provést pomocí většiny běžných kreditních a debetních karet zadáním příslušných údajů na pokladní stránce. Nebude-li kupní cena řádně a včas uhrazena dostupným platebním prostředkem, nejpozději však do pěti (5) dnů od odeslání přijetí objednávky, má prodávající právo bez dalšího od kupní smlouvy odstoupit a požadovat i dosud vynaložené výdaje na realizaci kupní smlouvy.

3.4 Naše stránky obsahují širokou škálu produktů a je vždy možné, že i přes naši snahu mohou být některé zobrazené produkty nesprávně oceněny. V rámci našich obchodních postupů ceny pravidelně ověřujeme, tudíž pokud je správná cena výrobku nižší než uvedená cena, v rámci úhrady Vám bude účtována nižší částka. Pokud je správná cena výrobku vyšší než cena uvedená na našich webových stránkách, ačkoli jste nemohli být v dobré víře o takto nastavené ceně, obvykle Vás podle našeho uvážení před odesláním výrobku kontaktujeme a poskytneme Vám dodatečné pokyny, popř. si vyhrazujeme právo od takové smlouvy odstoupit. Pokud je chyba v ceně výrobku zřejmá a jednoznačná nejsme povinni dodat výrobky za nesprávnou cenu, přičemž o takovou zjevnou nesprávnost se jedná zejména v případech, kdy není správně uvedena měna, kupní cena je mylně uvedena pouze v halířových částkách nebo nulové částce, či je uváděná cena nižší než 40% ceny stejného zboží prodávaného na trhu. Pro takový případ nesprávnosti je potřebné si před potvrzením objednávky cenu ověřit dotazem u prodávajícího.

3.5 Použitím kreditní/debetní karty, či jiného platebního prostředků k úhradě objednávky zaručujete a potvrzujete, že použitý prostředek k úhradě jste oprávněni legálně použít. Všechny transakce kreditní/debetní kartou podléhají ověření a autorizaci vydavatelem karty. Pokud vydavatel Vaší karty nebo jiného platebního prostředku odmítne autorizovat platbu, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit a neneseme odpovědnost za nedodání zboží. Neneseme odpovědnost za žádné poplatky, které vám uloží vydavatel karty nebo banka v důsledku zpracování platby za Vaši objednávku provedenou kreditní/debetní kartou, či jiným použitým platebním prostředkem. Neoprávněné použití platebního prostředku je trestné dle zákona.

3.6 Doporučujeme Vám, abyste údaje o svém platebním prostředku nikomu nesdělovali e-mailem nebo v chatu, a to ani nám. Nemůžeme nést odpovědnost za žádné ztráty, ke kterým může dojít při přenosu informací k nám prostřednictvím internetového odkazu, e-mailu nebo chatu. Za jakoukoli takovou ztrátu budete odpovědní pouze Vy sami. Potvrzením a odesláním objednávky výslovně souhlasíte s tím, že ze zadaného a autorizovaného platebního prostředku v závislosti na dostupnosti zboží může náš obchodní systém předautorizovat platbu směřující na úhradu v budoucnu dodaného zboží, či v případě zrušení smlouvy takové platby automaticky vracet na Váš účet. Tyto rezervace a úhrady probíhají přes bankovní systém a jsou chráněny platebním systémem vydavatele platebních prostředků.

3.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí; to platí i v případě, že kupující zboží nepřevezme, ačkoliv je umožněno mu s ním nakládat.

3.8 I v případě zaplacení a dodání zboží formou dobírky platí ustanovení o tom, že vlastnické právo ke zboží kupující nabývá až okamžikem úhrady celé kupní ceny (zpravidla rovnající se dobírkové částce) a k přechodu nebezpečí škody na věci dochází dle odst. 3.7 těchto podmínek formou předání pověřeným přepravcem. Dojde-li po úhradě dobírky ke zjištění chyby ve stanovené kupní ceně dle odst. 3.4 těchto podmínek, jsou smluvní strany povinny mezi sebou vyrovnat vzniklý rozdíl, popř. mají smluvní strany právo od takové kupní smlouvy odstoupit a požadovat bezodkladné navrácení již poskytnutých plnění. To samé platí pro případ, že přepravce udá kupujícímu k úhradě nesprávnou dobírkovou částku. V takovém případě je kupující povinen s prodávajícím bezodkladně vyrovnat vzniklý rozdíl oproti sjednané kupní ceně zboží.

4. Informace o přepravě a odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Jakékoli datum dodání uvedené na webovém rozhraní obchodu nebo v jakémkoli dokumentu či e-mailu je pouze přibližné a nepředstavuje závazek prodávajícího k dodání v konkrétním termínu. Z předmětných údajů rovněž nelze dovozovat fixnost závazku dle ustanovení § 1980 občanského zákoníku, ledaže se prodávající ke konkrétnímu času plnění výslovně a písemně zaváže.

4.2 Prodávající odpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou zboží na zadanou adresu.

4.3 Náklady na doručení budou připočteny k celkové splatné částce kupní ceny zboží, jakmile si vyberete jednu z možností doručení ve webovém rozhraní obchodu.

4.4 Doručení zboží z internetového obchodu prodávajícího je možné dle těchto podmínek pouze pro zákazníky s dodací adresou na území České republiky.

4.5 Doručení zboží prodávající provede na adresu uvedenou ve Vaší objednávce. Po odeslání závazné objednávky dle odst. 2.2 podmínek svou dodací adresu již nemůžete změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.6 Příslušné náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny a připočteny v objednávkovém formuláři a hradí je kupující. Od celkové hodnoty objednávky zboží nad 1.000 Kč vč. DPH, doručí prodávající kupujícímu zboží bez poštovného.

4.7 Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem přes webové rozhraní obchodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, a to bez uvedení jakéhokoli důvodu. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.7.1 Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

4.7.2 poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

4.7.3 poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo

4.7.4 první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

4.7.5 Je-li předmětem kupní smlouvy pouze poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (součástí jiného hmotného zboží), končí lhůta uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku ve webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho (1) roku ode dne uplynutí lhůty podle odstavce 4.7 těchto podmínek. V případě, že prodávající poučil kupujícího o právu odstoupit od smlouvy ještě během jednoho (1) roku ode dne uvedeného v odstavcích 4.7.1 až 4.7.4, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující obdržel dané poučení.

4.8 Odstoupí-li kupující jako spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy obdržel. Prodávající však nevrátí spotřebiteli jím zaplacené náklady na dodání zboží ve výši, která převyšuje nejlevnější nabízený způsob dodání. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení nese vždy kupující. Prodávající může zadržet vrácení peněz do doby, než mu kupující zboží vrátí, předá a/nebo prokáže, že jej řádně odeslal na adresu prodávajícího. Za řádné odeslání zboží na adresu prodávajícího se přitom považuje, pokud kupující prodávajícímu doloží minimálně v kopii kumulativně: (i) podací lístek, jiný doklad o odeslání; (ii) aktuální fotografii stavu odesílaného zboží focenou minimálně ze tří (3) stran, ze které bude plynout bezvadný stav zboží; (iii) doklad o pojištění přepravy balíku nejméně na cenu předmětného zboží; a dále (iv) potvrzení o tom, že prodávající smí případná práva z pojištění uplatnit vůči přepravci svým vlastním jménem, pokud dojde ke ztrátě či poškození balíku. Bez ohledu na tyto údaje a doložené dokumenty však odpovídá kupující za to, že zboží se dostane do sféry prodávajícího v takovém stavu, v jakém to předpokládá zákon.

4.9 Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat písemně na kontaktní adresu prodávajícího (adresu provozovny, případně na e-mailovou adresu: [email protected]). K odstoupení od kupní smlouvy smí kupující rovněž využít vzorového formuláře, který je k dispozici na konci těchto podmínek; kupující odpovídá za čitelnost, úplnost a srozumitelnost vyplnění formuláře.

4.10 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.10.1 na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tj. zboží přímo upravené dle pokynů pro kupujícího na míru) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

4.10.2 od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich bezpečnostní pečeť;

4.10.3 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

4.10.4 na dodávku novin, periodik a časopisů;

4.10.5 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.11 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující prodávajícímu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne dojití odstoupení od kupní smlouvy, a to na vlastní náklady. Kupující je povinen hradit náklady navrácení zboží rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené, čisté a neopotřebené a v původním obalu tak, aby jej prodávající opětovně mohl zadat do prodeje jako nepoužité/nové. Vrácením zboží se rozumí okamžik převzetí vráceného zboží prodávajícím.

4.12 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne dojití odstoupení od smlouvy a od pominutí možných překážek dle ustanovení odst. 4.8 těchto podmínek. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na bankovní účet, z něhož bylo zboží uhrazeno při objednávce platební kartou.

4.13 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, užíváno, částečně spotřebováno či byla jiným způsobem snížena jeho hodnota vzhledem k předpokládanému dalšímu prodeji zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení odpovídající části kupní ceny.

4.14 Vezměte prosím na vědomí, že následující produkty nelze vrátit a od smlouvy odstoupit (pokud se nejedná o vadu):

4.14.1 Při stahování elektronického softwaru po zahájení stahování s Vaším souhlasem a potvrzením, že Vaše právo na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká.

4.14.2 U služeb, jakmile jsou plně provedeny, a pokud byly zahájeny s Vaším předchozím výslovným souhlasem a potvrzením o zániku Vašeho práva na odstoupení od smlouvy po úplném zpřístupnění digitálních služeb. Pokud digitální služby ještě nebyly zcela poskytnuty a došlo přesto k odstoupení dle předpisů na ochranu spotřebitele v rámci uzavírání distančních smluv, bude Vám účtována jen poměrná částka za poskytnuté digitální služby, umožňuje-li to povaha věci.

4.14.3 U předem zapečetěného software, který byl po dodání rozpečetěn.

5. Odpovědnost za vady a záruka, reklamace

5.1 Na zakoupené zboží Garmin se vztahují příslušné podmínky omezené záruky a výjimky platné v době odeslání zboží, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Garmin nebo jsou součástí balení produktu, dostupné na: https://www.garmin.com/cs-CZ/legal/consumer-limited-warranty/. Kupující se před započetím užívání je povinen s těmito podmínkami seznámit.

5.2 Tyto podmínky omezené záruky nemají vliv na Vaše zákonná práva a doplňují Vaše spotřebitelská práva podle práva EU a vnitrostátních předpisů České republiky.

5.3 Technickou podporu, kontaktní místo pro uplatnění případných vad a záruční servis k zakoupenému zboží lze nalézt na následujících kontaktech:

5.3.1 Telefon zákaznického centra: +420 253 253 381

5.3.2 E-mailový kontakt: [email protected]

5.3.3 Fyzická korespondenční adresa prodávajícího: Evropská 16/176, 160 00 Praha 6 – Vokovice, Česká republika.
Často kladené otázky a jejich řešení lze taktéž nalézt na následujícím webovém odkazu: https://support.garmin.com/cs-CZ.

5.4 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku a § 2158 a násl. občanského zákoníku).

5.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupené nové zboží při převzetí nebude mít vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že tato věc:

5.5.1 bude odpovídat ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

5.5.2 bude vhodná k účelu, pro který ji kupující od prodávajícího zakoupil podle popisu zboží ve webovém rozhraní obchodu;

5.5.3 bude dodána s deklarovaným příslušenstvím a pokyny k použití (zpravidla součástí balení zboží), včetně návodu k montáži nebo instalaci (pokud to zboží vyžaduje).
Kupující může prodávajícímu vytknout vadu zboží, která se na věci projeví v době dvou (2) let od převzetí. Projeví-li se vada zakoupeného zboží již v průběhu prvního (1) roku od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vytknuté vady vylučuje. Doba pro uplatnění vad zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.6 Vady nelze pro vyloučení pochyb uplatnit v následujících případech:

5.6.1 u zboží prodávaného za nižší cenu s uvedením vady, či nedostatku, pro kterou byla nižší cena výslovně ujednána;

5.6.2 opotřebení zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním;

5.6.3 u použitého zboží vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

5.7 Kupující nemá právo z vad zboží, o kterých před převzetím věděl, či musel vědět, a/nebo je sám způsobil např. nevhodným použitím.

5.8 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Uplatněním vady u prodávajícího se zahajuje reklamační řízení (dále jen „reklamační řízení“). Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace a převzetí zboží k vyřízení odstranění vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět na zadané kontaktní údaje od kupujícího, zpravidla elektronickou cestou. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace s uvedením toho, jak a kdy vadu zjistil a musí mu umožnit odborně přezkoumat reklamované zboží.

5.9 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, kdy a jak kupující vadu zjistil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále vydá prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (zpravidla servisní místo určené prodávajícím).

5.10 Má-li zakoupené zboží oprávněně vytknutou vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

5.10.1 dodání nové věci bez vady; nebo

5.10.2 opravu věci;
ledaže je zvolený způsob odstranění vady pro prodávajícího nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Tuto otázku v reklamačním řízení posoudí prodávající prostřednictvím pověřených techniků zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

5.11 O výsledku posouzení prodávající bude kupujícího informovat bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady zboží a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady. Opomene-li kupující při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající jej o tom poučí. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady zboží, jenž se ukáže v reklamačním řízení jako neopravitelná.

5.12 K odstranění vady převezme prodávající vadné zboží ve svém sídle (či určené provozovně k provedení opravy/výměně zboží) od kupujícího na vlastní náklady.

5.13 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

5.14.1 prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené lhůtě, zpravidla do třiceti (30) dnů ode dne převzetí zboží k reklamaci;

5.14.2 se oprávněně vytknutá vada na zboží projeví opakovaně (tedy alespoň 2x stejná vada u stejného výrobku);

5.14.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

5.14.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné při vyřizování reklamace, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, které však musí pro tyto účely prodávajícímu prokázat.

5.15 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; obecně se má v reklamačním řízení za to, že vada není nevýznamná, opak tedy musí prodávající prokázat konkrétními zjištěními v rámci reklamačního řízení. Přiměřená sleva z kupní ceny se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

5.16 Při dodání funkčního zboží v rámci reklamačního řízení jako náhradu za vadné zboží vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího zboží původně dodané.

5.17 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání funkčního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

5.17.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

5.17.2 použil-li kupující zboží obvyklým způsobem ještě před objevením vady;

5.17.3 nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

5.17.4 zcizil-li kupující zboží ještě před objevením vady, musí osoba uplatňující vadu prokázat, že na ní přešla práva ke zboží i co do práv z vadného plnění; pokud kupující zboží spotřeboval, a/nebo pozměnil-li jej při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

5.18 Poskytuje-li u zboží prodávající zvláštní záruku za jakost, zavazuje se prodávající, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „záruka“). Doba, po kterou lze práva ze záruky vytknout (dále jen „záruční doba“) běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Práva ze záruky se uplatňují přiměřeně jako práva z vad dle ustanovení odst. 5.8 těchto podmínek. Kupující však nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

5.19 Prodávající jako poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě, popř. i elektronickou cestou. Záruční list obsahuje:

5.19.1 údaj o tom, že má kupující právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu stavu zboží, a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno; a

5.19.2 označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, délka záruční doby, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a popř. další vedlejší podmínky poskytnuté záruky.

5.20 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího vždy na kontaktním místě uvedeném v odst. 5.3 těchto podmínek. Za kupujícího jedná vždy kupující osobně, či jeho oprávněný smluvní nebo zákonný zástupce, což je v případě potřeby osoba jednající za kupujícího povinna prokázat (např. formou plné moci, pověření, dokladu o funkci, postavení, příkazu, opatrovnictví, sdělením jiného druhu zákonného zastoupení).

6. Informace o produktech

6.1 Učinili jsme přiměřená opatření, abychom na obrázcích, které se objevují na webovém rozhraní obchodu, co nejpřesněji znázornili barvy a další detaily našeho zboží. Vzhledem k tomu, že zobrazení barev a detailů na obrazovce závisí na nastavení Vašeho monitoru ale i dalších skutečnostech, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev tak, jak jej budete vnímat, přesně odráží barvu nebo jiné detaily zboží, které po zakoupení obdržíte.

6.2 Veškeré zobrazované produkty, co do jejich velikostí tak, jak jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, jsou pouze ilustrativní. Pokud si nejste jisti rozměry, či možnostmi přizpůsobení výrobku k Vašemu osobnímu užití, kontaktujte nás nejlépe na: [email protected], či navštivte stránku dostupnou na: www.support.garmin.com.

7. Naše odpovědnost

7.1 Společnost Garmin jako prodávající a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za (i) ztráty, které nebyly způsobeny porušením z naší strany, nebo (ii) jakékoli obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, příjmů, smluv, očekávaných úspor, dat, dobré pověsti nebo zbytečných výdajů), nebo (iii) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, které jste Vy nebo společnost Garmin nemohli předvídat v době uzavření kupní smlouvy za účelem koupě vybraného zboží.

7.2 Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo za smrt či zranění způsobené naší nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

7.3 Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nesplnění našich povinností podle těchto podmínek, pokud toto zpoždění nebo nesplnění vzniklo z příčiny, kterou nemůžeme subjektivně ovlivnit. Tato podmínka nemá vliv na Vaše právo obdržet produkty v přiměřené lhůtě při poskytnutí patřičné součinnosti.

8. Kontrola vývozu

8.1 Tato dohoda podléhá platným zákonům o kontrole vývozu. Produkty zakoupené přes stránky webového rozhraní obchodu nesmíte vyvážet do jiné země nebo oblasti, pokud to zakazují zákony o kontrole vývozu. Pokud plánujete vývoz produktu do jiné země nebo oblasti, musíte před takovým vývozem získat všechny zákonem požadované vývozní soukromé, či veřejnoprávní licence (nebo jiná administrativní vývozní povolení).

9. Obecné informace

9.1 Pokud neuplatníme všechna nebo některá z našich práv, nepovažuje se to za vzdání se těchto práv nebo za vzdání se těchto práv v souvislosti i s případným porušením smlouvy. Vzdání se práva může být provedeno pouze výslovným písemným zřeknutím se práva písemně podepsaným statutárním orgánem prodávajícího. Žádné zřeknutí se práv nezahrnuje ani neovlivňuje žádná jiná práva, která můžeme mít, a žádné takové zřeknutí se práv nezahrnuje ani žádné následné podobné nebo odlišné porušení.

9.2 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 se pro účely realizací soukromoprávních kupních smluv nepoužije.

9.3 Pokud je některá část těchto podmínek shledána právně nevymahatelnou, nemá to vliv na zbývající část těchto podmínek a zbývající část těchto podmínek zůstává v plné platnosti a účinnosti (jednotlivá ustanovení jsou oddělitelná). V případě rozporu těchto podmínek s donucujícími (kogentními) ustanoveními zákona platí vůči kupujícímu jako spotřebiteli zákonná ustanovení, pokud jde o jeho ochranu.

9.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení (digitální obsah) a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující je si vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na užívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jako počítačový systém. Neoprávněný zásah do počítačového systému je trestán dle zákona.

9.5 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

9.6 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1), písm. e) občanského zákoníku.

9.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.8 Kupující se smí v rámci mimosoudního vyřizování stížností obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy [email protected] nebo prostřednictvím telefonu +420 253 253 382; tím není dotčeno právo kupujícího svou stížnost směřovat na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru, kterými je na území České republiky Česká obchodní inspekce.

9.9 Pokud nejste spokojeni s vyřízením reklamace zboží po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací je dostupných na: https://www.coi.cz/.

10. Alternativní řešení sporů v rámci EU

10.1 Na platformu EU pro řešení sporů online se můžete dostat pomocí následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Poslední aktualizace: leden 2023

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Vyplňte a vraťte prosím tento formulář pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit.

 • Příjemce/adresát:
  Garmin Czech s.r.o.
  Evropská 176
  160 41 Praha 6 – Vokovice
 • Já [jméno/název, dat. narození, sídlo/pobyt] tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o prodeji následujícího zboží [], a to z důvodu [].
 • Zboží bylo objednáno dne [] / s potvrzením o přijetí ze dne [].
 • Podpis kupujícího spotřebitele (zákazníka) (pouze pokud je tento formulář v papírové podobě).
 • Datum [*]