Skip navigation links

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

pro prodej zboží spotřebiteli prostřednictvím internetového obchodu společnosti Garmin Czech s.r.o.

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují prodej produktů společností Garmin Czech s.r.o. se sídlem Evropská 176, 160 41 Praha 6, IČO: 017 39 808, DIČ: CZ01739808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka C211111 (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zbožím se v kupní smlouvě i v těchto obchodních podmínkách rozumí hmotný i nehmotný předmět koupě (věc).

1.3 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jedná-li při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4 Používání samotné Webové stránky je podmíněno provozem webové stránky Garmin. Podmínky použití.

1.5 Naše zásady ochrany osobních údajů také upravují vaše používání tohoto webu. Přečtěte si pozorně naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete důležité informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

1.6 Před zadáním objednávky na tomto webu si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Objednáním produktu ze stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Podmínky jsou právní dohodou mezi společností Garmin a Vámi a lze je změnit pouze se souhlasem společnosti Garmin.

1.7 Garmin si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění jejich změnou na webu, pokud taková změna neovlivní nákupy provedené před změnou.

2. Objednávání a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá či poskytne zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2.2 Objednávku na nákup produktu inzerovaného na webovém rozhraní obchodu můžete zadat kliknutím na příslušnou položku a podle pokynů na obrazovce. Máte možnost zkontrolovat a opravit případné chyby v objednávce až do okamžiku jejího odeslání.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (to se netýká nákladů spojených s dopravou a balením zboží). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu

2.4 Po odeslání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že e-mail je potvrzením Vaší objednávky a nepředstavuje její přijetí. Při odeslání Vaší závazné objednávky dojde ke vzniku kupní smlouvy.

2.5 K přijetí vaší objednávky dojde, jakmile vám společnost Garmin zašle e-mail s informací, že vám budou produkty odeslány, pokud Vám nebylo oznámeno, že společnost Garmin Vaši objednávku nepřijme, nebo pokud jste svou objednávku dříve sami nezrušili.

2.6 Stav nevyřízené objednávky můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce.

3. Ceny a platby

3.1 Pro uživatele platí ceny produktů, které uvádíme na našich stránkách ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou případů zjevné chyby. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH v platné sazbě. Cena uvedená na našich stránkách nezahrnuje poplatky za vybraný způsob doručení, které jsou na stránkách uvedeny zvlášť.

3.2 Ceny se mohou změnit kdykoli před přijetím objednávky (nikoli však po jejím přijetí).

3.3 Vaši objednávku nemůžeme přijmout, dokud ji plně neuhradíte. Platbu lze provést pomocí většiny běžných kreditních a debetních karet zadáním příslušných údajů na pokladní stránce.

3.4 Naše stránky obsahují mnoho produktů a je vždy možné, že i přes naši snahu mohou být některé zobrazené produkty nesprávně oceněny. V rámci našich přepravních postupů obvykle ceny ověřujeme, takže pokud je správná cena výrobku nižší než uvedená cena, při odeslání výrobku Vám naúčtujeme nižší částku. Pokud je správná cena výrobku vyšší než cena uvedená na našich webových stránkách, obvykle Vás podle našeho uvážení před odesláním výrobku kontaktujeme a poskytneme Vám pokyny, nebo Vaši objednávku zrušíme a vyrozumíme vás o tom. Pokud je chyba v ceně zřejmá a jednoznačná a Vy jste ji mohli rozpoznat jako chybu, nejsme povinni dodat výrobky za nesprávnou (nižší) cenu.

3.5 Použitím kreditní/debetní karty k úhradě objednávky zaručujete a potvrzujete, že použitá karta je vaším majetkem nebo že jste byli oprávněni ji použít. Všechny transakce kreditní/debetní kartou podléhají ověření a autorizaci vydavatelem karty. Pokud vydavatel Vaší karty odmítne autorizovat platbu, Vaši objednávku nepřijmeme a nejsme povinni vás informovat o důvodu odmítnutí a neneseme odpovědnost za nedodání zboží. Neneseme odpovědnost za žádné poplatky, které vám uloží vydavatel karty nebo banka v důsledku zpracování platby za Vaši objednávku provedenou kreditní/debetní kartou. Neoprávněné použití karty může být trestáno dle zákona.

3.6 Doporučujeme vám, abyste údaje o své platební kartě nikomu nesdělovali e-mailem nebo v chatu, a to ani nám. Nemůžeme nést odpovědnost za žádné ztráty, ke kterým může dojít při přenosu informací k nám prostřednictvím internetového odkazu, e-mailu nebo chatu. Za jakoukoli takovou ztrátu budete odpovědní pouze vy sami.

3.7 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží; to platí i v případě, že kupující zboží nepřevezme, ačkoliv je umožněno mu s ním nakládat.

4. Informace o přepravě a odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Jakékoli datum dodání uvedené na webovém rozhraní obchodu nebo v jakémkoli dokumentu či e-mailu je přibližné a nepředstavuje žádnou záruku dodání v konkrétním termínu.

4.2 Prodávající odpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou na dohodnutou adresu. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího, dokud nebude provedena plná úhrada kupní ceny.

4.3 Náklady na doručení budou připočteny k celkové splatné částce, jakmile si vyberete jednu z možností doručení ve webovém rozhraní obchodu.

4.4 Doručení zboží z internetového obchodu společnosti Garmin Czech s.r.o. je možné pouze pro zákazníky s dodací adresou na území České republiky.

4.5 Doručení provedeme na adresu uvedenou ve vaší objednávce. Po provedení objednávky svou dodací adresu již nemůžete změnit.

4.6 Příslušné náklady na dopravu jsou kupujícímu uvedeny v objednávkovém formuláři a hradí je kupující, pokud nevyužije svého práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě poskytnuté zákonem. Od celkové hodnoty objednávky nad 1.000 Kč doručí prodávající kupujícímu zboží bez poštovného.

4.7 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a je-li předmětem kupní smlouvy dodávka několika druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží (části). Jakmile kupující oznámí prodávajícímu záměr vrátit výrobek, tedy odstoupit od kupní smlouvy, stačí jej vrátit tak, že se prokážete kopií původního dokladu o koupi.

4.8 Odstoupení musí kupující zaslat na kontaktní adresu prodávajícího (adresu provozovny, případně e-mailovou adresu: [email protected]). K odstoupení od kupní smlouvy smí kupující rovněž využít vzorového formuláře, který je k dispozici na konci těchto podmínek; kupující odpovídá za úplnost a srozumitelnost vyplnění formuláře.

4.9 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.9.1 na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tj. zboží přímo upravené dle pokynů pro kupujícího na míru) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4.9.2 od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

4.9.3 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.9.4 na dodávku novin, periodik a časopisů,

4.9.5 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.10 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující prodávajícímu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na vlastní náklady. Kupující je povinen hradit náklady navrácení zboží rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené, čisté a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu. Vrácením zboží se rozumí převzetí vráceného zboží prodávajícím.

4.11 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na bankovní účet, z něhož bylo zboží uhrazeno při objednávce platební kartou. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.12 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, užíváno, částečně spotřebováno či byla jiným způsobem snížena jeho hodnota vzhledem k předpokládanému dalšímu prodeji zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení odpovídající části kupní ceny.

4.13 Vezměte prosím na vědomí, že následující produkty nelze vrátit, pokud se nejedná o vadu nebo nesrovnalost:
• Při stahování elektronického softwaru po zahájení stahování s Vaším souhlasem a potvrzením, že Vaše právo na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká.
• U služeb, jakmile jsou plně provedeny, pokud byly zahájeny s Vaším předchozím výslovným souhlasem a potvrzením o zániku Vašeho práva na odstoupení od smlouvy po úplném provedení služeb. Pokud služby nebyly zcela provedeny a Vy jste o ně požádali do 14 dnů od ukončení smlouvy o poskytování služeb, bude vám účtována poměrná částka za poskytnuté služby, dokud nám neoznámíte svůj záměr smlouvu o poskytování služeb s konečnou platností zrušit.
• U předem zapečetěného software, který byl po dodání rozpečetěn.

5. Odpovědnost za vady a záruka

5.1 Na zakoupené produkty Garmin se vztahují příslušné podmínky omezené záruky a výjimky platné v době odeslání zboží, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Garmin nebo jsou součástí balení produktu. Kupující se před započetím užívání je povinen s těmito podmínkami seznámit.

5.2 Tyto podmínky omezené záruky nemají vliv na Vaše zákonná práva a doplňují Vaše spotřebitelská práva podle práva EU nebo práva země, ve které máte bydliště, pokud jste spotřebitel.

5.3 Technickou podporu a záruční servis naleznete na adrese support.garmin.com.

5.4 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku a § 2165 a násl. občanského zákoníku).

5.5 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To se však netýká:

5.6.1 u zboží prodávaného za nižší cenu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;

5.6.2 opotřebení zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním;

5.6.3 u použitého zboží vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

5.6.4 vyplývá-li to z povahy zboží.

5.7. Kupující nemá právo z vad zboží, o kterých před převzetím věděl, či musel vědět, anebo je sám způsobil.

5.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5.9. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

5.10.1 na odstranění vady dodáním bezvadného funkčního zboží nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nicméně pokud se vada týká pouze určité součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

5.10.2 na odstranění vady opravou zboží;

5.10.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

5.10.4 na odstoupení od kupní smlouvy.

5.11 V případě podstatného porušení kupní smlouvy dle čl. 5.9 kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

5.12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním funkčního zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání funkčního zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.13 Při dodání funkčního zboží jako náhradu za vadné zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

5.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání funkčního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

5.14.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

5.14.2 použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;

5.14.3 nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

5.14.4 prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

5.15 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nebude nepřiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

5.16 Poskytuje-li u zboží prodávající záruku za jakost, zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

5.17 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny GARMIN CZECH s.r.o., se sídlem Evropská 16/176, 160 00 Praha 6 - Vokovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží za účelem jejího vyřízení.

6. Informace o produktu

6.1 Učinili jsme přiměřená opatření, abychom na obrázcích, které se objevují na webovém rozhraní obchodu, co nejpřesněji znázornili barvy a další detaily našich výrobků. Vzhledem k tomu, že zobrazení barev a detailů na obrazovce závisí na nastavení vašeho monitoru, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na vašem monitoru přesně odráží barvu nebo jiné detaily produktu, který obdržíte.

6.2 Veškeré informace o velikosti produktu uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrativní. Pokud si nejste jisti skutečnou velikostí výrobku, navštivte stránku support.garmin.com.

7. Naše odpovědnost

7.1 Společnost Garmin a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za (i) ztráty, které nebyly způsobeny porušením z naší strany, nebo (ii) jakékoli obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, příjmů, smluv, očekávaných úspor, dat, dobré pověsti nebo zbytečných výdajů), nebo (iii) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, které jste Vy nebo společnost Garmin nemohli předvídat v době uzavření smlouvy o prodeji produktů.

7.2 Zákony některých zemí neumožňují některá nebo všechna výše popsaná omezení. Pokud se na vás tento zákon vztahuje, nemusí se na vás vztahovat některá nebo všechna výše uvedená omezení a můžete mít další práva.

7.3 Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo za smrt či zranění způsobené naší nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

7.4 Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nesplnění našich povinností podle těchto podmínek, pokud toto zpoždění nebo nesplnění vzniklo z příčiny, kterou nemůžeme ovlivnit. Tato podmínka nemá vliv na vaše právo obdržet produkty v přiměřené lhůtě. Pokud dojde ke zpoždění před odesláním produktů, nebudeme Vám zboží nebo služby účtovat až do jejich odeslání a objednávku můžete zrušit kdykoli před jejím odesláním.

8. Kontrola vývozu

8.1 Tato dohoda podléhá platným zákonům o kontrole vývozu. Produkty zakoupené přes stránky webového rozhraní obchodu nesmíte vyvážet do jiné země nebo oblasti, pokud to zakazují zákony o kontrole vývozu. Pokud plánujete vývoz produktu do jiné země nebo oblasti, musíte před takovým vývozem získat všechny zákonem požadované vývozní licence (nebo jiná vládní povolení).

9. Obecné informace

9.1 Pokud zákon neprosazujeme, neznamená to, že se ho vzdáváme. Svá práva podle těchto podmínek nesmíte postoupit ani převést. Pokud v případě porušení těchto podmínek z vaší strany neuplatníme všechna nebo některá z našich práv, nepovažuje se to za vzdání se těchto práv nebo za vzdání se těchto práv v souvislosti s takovým porušením, a žádné vzdání se práv z naší strany neznamená přijetí jakékoli platby. Takové zřeknutí se práva bude provedeno pouze výslovným písemným zřeknutím se práva podepsaným řádně oprávněným zástupcem společnosti Garmin. Žádné zřeknutí se práv nezahrnuje ani neovlivňuje žádná jiná práva, která můžeme mít, a žádné takové zřeknutí se práv nezahrnuje ani žádné následné podobné nebo odlišné porušení.

9.2 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 se v tomto případě nepoužije.

9.3 Pokud je některá část těchto podmínek shledána právně nevymahatelnou, nemá to vliv na zbývající část těchto podmínek a zbývající část těchto podmínek zůstává v plné platnosti a účinnosti.

9.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující je si vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na užívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1), písm. e) občanského zákoníku.

9.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.8. Kupující se smí v rámci mimosoudního vyřizování stížností obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy [email protected] nebo prostřednictvím telefonu +420 253 253 382; tím není dotčeno právo kupujícího svou stížnost směřovat na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

10. Alternativní řešení sporů

Na platformu EU pro řešení sporů online se můžete dostat pomocí následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Poslední aktualizace: červenec 2021


Vzorový formulář pro vrácení produktu

Vyplňte a vraťte prosím tento formulář pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit.

 • Příjemce:
  Garmin Czech s.r.o.
  Evropská 176
  160 41 Praha 6 – Vokovice
 • Já / my [] tímto oznamujeme, že odstupuji od své / naší [] smlouvy o prodeji následujícího zboží [*].
 • Objednáno dne [] / přijato dne [],
 • Jméno a příjmení klienta / klientů
 • Adresa zákazníka
 • Podpis zákazníka (zákazníků) (pouze pokud je tento formulář v papírové podobě)
 • Datum