Skip navigation links

Begrenset garanti for forbrukere

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT (ELLER ETTER LAND ELLER PROVINS). GARMIN VIL IKKE EKSKLUDERE, BEGRENSE ELLER OPPHEVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER DU KAN HA I HENHOLD TIL LOVENE I DELSTATEN (ELLER LANDET ELLER PROVINSEN). SE LOVENE I DELSTATEN DIN, LANDET DITT ELLER PROVINSEN DIN FOR Å FÅ EN FULLSTENDIG FORSTÅELSE AV RETTIGHETENE DINE.

Produkter som ikke har med flyteknikk å gjøre, garanteres å være feilfrie med hensyn til materiell og utførelse i fem år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin® etter eget valg reparere eller skifte ut eventuelle komponenter som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med mindre produktet har blitt skadet på grunn av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, vann, flom, brann eller andre naturhendelser eller eksterne årsaker; (iv) skade som skyldes service som er utført av personer som ikke er autoriserte serviceleverandører for Garmin; (v) skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin, eller (vi) skade på et produkt som er koblet til strøm- og/eller datakabler fra andre leverandører enn Garmin. I tillegg forbeholder Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som brukes i strid med lovene i et hvilket som helst land. Garmins navigasjonsprodukter er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp og skal ikke brukes til formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, posisjon eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene.

Denne begrensede garantien gjelder ikke, og Garmin er ikke ansvarlig for, eventuell redusert ytelse på Garmins navigasjonsprodukter som følge av bruk i nærheten av håndsett eller andre enheter som bruker bakkebundne nettverk med driftsfrekvenser tett opptil frekvenser som brukes av globale navigasjonssatellittsystemer for navigering (GNSS), for eksempel Global Positioning Service (GPS). Bruken av slike enheter kan påvirke mottaket av GNSS-signaler.

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, ER GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM BESKRIVES I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER, OG GARMIN FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVPÅLAGTE ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGT RETTSMIDDEL ELLER ANNET. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT OG FRA LAND TIL LAND. HVIS UNDERFORSTÅTTE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES IFØLGE LOVENE I DELSTATEN ELLER LANDET, ER SLIKE GARANTIER BEGRENSET I VARIGHET TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER. NOEN DELSTATER (OG LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV VARIGHETEN TIL EN UNDERFORSTÅTT GARANTI, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ANSVARLIG MED HENSYN TIL ET KRAV OM BRUDD PÅ GARANTIEN FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. NOEN DELSTATER (OG LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Hvis du i garantiperioden sender inn et krav om service som dekkes av garantien i henhold til denne begrensede garantien, vil Garmin etter eget valg: (i) reparere enheten ved hjelp av nye eller brukte deler som oppfyller kvalitetskravene til Garmin, (ii) erstatte enheten med en ny eller utbedret enhet som oppfyller kvalitetskravene til Garmin, eller (iii) bytte enheten mot full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD. Reparerte eller erstattede enheter har en garanti på 90 dager. Hvis enheten som sendes inn, fortsatt er dekket av den opprinnelige garantien, gjelder den nye garantien i 90 dager eller til den opprinnelige garantien på ett år utløper, avhengig av hvilken av dem som varer lengst.

Før du ber om service som dekkes av garantien, kan du søke hjelp via de nettbaserte hjelperessursene på support.garmin.com. Hvis enheten fortsatt ikke fungerer etter at du har søkt hjelp via disse ressursene, kan du kontakte et Garmin-autorisert servicested i landet der du kjøpte enheten, eller du kan følge instruksjonene på support.garmin.com for å få service som dekkes av garantien. Hvis du befinner deg i USA, kan du også ringe 1-800-800-1020.

Hvis du ber om service som dekkes av garantien utenfor landet der du kjøpte enheten, kan ikke Garmin garantere at delene og produktene som kreves for å reparere eller erstatte produktet ditt, er tilgjengelig som følge av ulikt produktutvalg og ulike gjeldende standarder, lover og regler. I slike tilfeller kan Garmin etter eget skjønn og i den grad gjeldende lovverk tillater det, reparere eller erstatte produktet ditt med tilsvarende Garmin-produkter og -deler eller kreve at du sender inn produktet ditt til et Garmin-autorisert servicested i landet der du kjøpte produktet, eller til et Garmin-autorisert servicested i et annet land som kan ta seg av produktet. Du blir da ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og regler for import og eksport samt for å betale tollgebyr, mva., frakt og andre tilknyttede skatter og kostnader. I noen tilfeller kan Garmin og Garmins forhandlere være ute av stand til å ta seg av produktet ditt i et land utenfor landet der du kjøpte produktet, eller returnere et reparert eller erstattet produkt til deg i det landet som følge av gjeldende standarder, lover eller regler i det landet.

Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud knyttet til garantidekning fra Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original kvittering eller en kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.

Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av internasjonale distributører for enheter som er kjøpt utenfor USA, avhengig av landet. Hvis aktuelt gis denne garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service på enheten. Distributørgarantier er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon.

Garantiretningslinjer for maritime produkter: Enkelte maritime Garmin-produkter i enkelte områder har lengre garantiperiode og ytterligere vilkår og betingelser. Gå til www.garmin.com/nb-NO/legal/marine-warranty-policy hvis du vil ha mer informasjon, og for å se om produktet ditt er dekket av Garmins garantiretningslinjer for maritime produkter.

Australske kjøp: Varene leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under den australske forbrukerkjøpsloven. Du har rett til å få enheten byttet ut eller erstattet ved alvorlige feil eller som kompensasjon ved tap eller annen skade innen rimelighetens grenser. Du har også rett til å få varen reparert eller erstattet dersom varen ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en alvorlig feil. Fordelene underlagt den begrensede garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler under aktuell lov i sammenheng med produktene. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822