Skip navigation links

Ribotoji vartotojo garantija

ŠI RIBOTOJI GARANTIJA JUMS SUTEIKIA KONKREČIŲ JURIDINIŲ TEISIŲ, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ JURIDINIŲ TEISIŲ, KURIOS KIEKVIENOJE VALSTIJOJE (ARBA ŠALYJE AR PROVINCIJOJE) SKIRIASI. „GARMIN“ NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ JURIDINIŲ TEISIŲ, KURIOS GALI BŪTI TAIKOMOS PAGAL JŪSŲ VALSTIJOS (ARBA ŠALIES AR PROVINCIJOS) ĮSTATYMUS. NORĖDAMI GERAI SUPRASTI SAVO TEISES, TURĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI SAVO VALSTIJOS, ŠALIES AR PROVINCIJOS ĮSTATYMUS.

Ne aviacijos produktams vienerius metus nuo įsigijimo datos suteikiama medžiagų ir gamybos kokybės garantija. Per šį laikotarpį „Garmin®“ savo nuožiūra remontuos arba pakeis visus komponentus, kurie suges juos naudojant įprastai. Vykdant tokį remontą ar keitimą klientas nemoka už dalis ar darbą, bet sumoka visas transportavimo išlaidas. Ši ribotoji garantija netaikoma: i) kai žala neesminė, pvz., įbrėžimai, įpjovimai ar įlenkimai; ii) eksploatacinėms dalims, pvz., baterijoms, išskyrus atvejus, kai žala produktui padaroma dėl medžiagų ar gamybos defekto; iii) kai žala padaroma eismo įvykio metu, produktą netinkamai naudojant, kai ją padaro vanduo, potvynis, gaisras ar kai jį padaroma dėl kitų su gamta susijusių ar išorinių priežasčių; iv) kai žalą padaro techninę priežiūrą vykdantis asmuo, kuris nėra „Garmin“ įgaliotas techninės priežiūros vykdytojas; v) kai žala padaroma produktą modifikuojant ar keičiant be rašytinio „Garmin“ leidimo; vi) kai žala padaroma produktą prijungus prie maitinimo ir (arba) duomenų perdavimo laidų, kuriuos pateikė ne „Garmin“, arba žala produktui susijusi su kintamosios srovės adapteriais ir laidais, kurie nėra sertifikuoti UL („Underwriters Laboratories“) ir nėra pažymėti kaip ribotosios galios šaltinis (LPS). Be to, „Garmin“ pasilieka teisę nevykdyti garantinių reikalavimų, susijusių su produktais ir paslaugomis, kurie įsigyti ir (arba) naudojami pažeidžiant atitinkamos šalies įstatymus. Šis produktas skirtas naudoti tik kaip pagalbinė priemonė kelionės metu ir neturi būti naudojamas jokiu kitu tikslu, kuriam reikia tikslių krypties, atstumo, vietos ar topografijos matavimų. „Garmin“ neteikia jokių garantijų dėl žemėlapio duomenų tikslumo ar išsamumo.

Ši ribotoji garantija taip pat netaikoma ir „Garmin“ nėra atsakinga už jokio „Garmin“ navigacijos produkto veikimo pablogėjimą, atsiradusį dėl to, kad jis buvo naudojamas šalia telefono ar kito įrenginio, kuris naudoja antžeminį plačiajuosčio ryšio tinklą, veikiantį dažniais, kurie yra artimi bet kokios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS), pvz., pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS), naudojamiems dažniams. Tokių įrenginių naudojimas gali trukdyti priimti GNSS signalus.

TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, Į ŠIĄ RIBOTĄJĄ GARANTIJĄ ĮEINANČIOS GARANTIJOS IR TEISINIŲ GYNIMO PRIEMONĖS YRA IŠSKIRTINĖS IR PAKEIČIA VISAS KITAS GARANTIJAS IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES, KURIŲ „GARMIN“ AIŠKIAI ATSISAKO, AR JOS BŪTŲ FAKTINĖS, NUMANOMOS, ĮSTATYMINĖS AR KITOKIOS, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ NUMANOMĄ KOMERCINIO TINKAMUMO ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TEISINĖS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS AR KITOKIĄ GARANTIJĄ. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA JUMS SUTEIKIA KONKREČIAS JURIDINES TEISES, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ JURIDINIŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI KIEKVIENOJE ŠALYJE.

JEIGU NUMANOMŲ GARANTIJŲ ATMESTI NEGALIMA, TOKIOS GARANTIJOS GALIOJA TIEK LAIKO, KIEK GALIOJA ŠI RIBOTOJI GARANTIJA. KAI KURIOSE ŠALYSE NELEIDŽIAMI NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO APRIBOJIMAI, TODĖL MINĖTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS.

„GARMIN“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA REIKALAVIMO DĖL GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU, ESANT ATSITIKTINEI, SPECIALIAI, NETIESIOGINEI AR PASEKMINEI ŽALAI, ATSIRADUSIAI DĖL ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JO NAUDOTI ARBA DĖL PRODUKTO DEFEKTŲ. KAI KURIOSE ŠALYSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI NUOSTATŲ DĖL ATSITIKTINĖS AR ŠALUTINĖS ŽALOS, TAIGI PIRMIAU PATEIKTI APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

Jei garantiniu laikotarpiu pateikiate reikalavimą dėl garantinės priežiūros pagal šią ribotąją garantiją, „Garmin“ savo nuožiūra: i) pataisys įrenginį naudodama naujas dalis arba anksčiau naudotas dalis, kurios atitinka „Garmin“ kokybės standartus; ii) pakeis įrenginį nauju arba atnaujintu įrenginiu, atitinkančiu „Garmin“ kokybės standartus; arba (iii) grąžins visą įrenginio įsigijimo kainą. ŠI TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖ YRA VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ JŪSŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ BET KOKIO GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU. Pataisytiems arba pakeistiems įrenginiams suteikiama 90 dienų garantija. Jei atsiųstam įrenginiui vis dar galioja pradinė garantija, naujoji garantija galioja 90 dienų arba iki pradinės 1 metų garantijos pabaigos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis.

Prieš kreipdamiesi dėl garantinės priežiūros raskite ir peržiūrėkite žiniatinklio žinyno išteklius adresu support.garmin.com. Jei pasinaudojus šiais ištekliais įrenginys vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į „Garmin“ įgaliotą techninės priežiūros centrą pirminėje pirkimo šalyje arba vadovaukitės adresu support.garmin.com pateiktais nurodymais, kad gautumėte garantinę priežiūrą. Jei esate Jungtinėse Valstijose, taip pat galite skambinti tel. 1-800-800-1020.

Jei dėl garantinės priežiūros kreipiatės už pirminės pirkimo šalies ribų, „Garmin“ negali garantuoti, kad jūsų įrenginio remontui ar pakeitimui reikalingos dalys ir produktai bus prieinami dėl skirtingų produktų pasiūlos ir taikomų standartų, įstatymų bei kitų teisės aktų. Tokiu atveju „Garmin“ gali savo nuožiūra ir laikydamasi taikomų įstatymų pataisyti arba pakeisti jūsų produktą panašiais produktais ir dalimis arba pareikalauti, kad savo produktą pristatytumėte į „Garmin“ įgaliotą priežiūros centrą pirminėje pirkimo šalyje arba į „Garmin“ įgaliotą priežiūros centrą kitoje šalyje, kuris gali suteikti jūsų produkto techninės priežiūros paslaugas, tačiau tokiu atveju būsite atsakingi už visų taikomų importo ir eksporto įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi ir visų muitų, PVM, pristatymo mokesčių ir kitų susijusių mokesčių bei rinkliavų mokėjimą. Tam tikrais atvejais „Garmin“ ir jos įgaliotieji atstovai gali negalėti suteikti jūsų produkto techninės priežiūros paslaugų ne pirminėje jo pirkimo šalyje arba grąžinti suremontuotą ar pakeistą produktą toje šalyje dėl joje galiojančių standartų, įstatymų ar kitų teisės aktų.

Interneto aukcionuose įsigyti produktai: interneto aukcionuose įsigytiems produktams netaikomos nuolaidos ir kiti „Garmin“ garantijose pateikti specialūs pasiūlymai. Interneto aukciono patvirtinimai nėra priimami kaip garantijos įrodymai. Jei norite naudotis garantinėmis paslaugomis, reikia pateikti originalų pirkimo iš pradinio pardavėjo kvitą arba jo kopiją. „Garmin“ nemontuoja trūkstamų komponentų interneto aukcione įsigytuose rinkiniuose.

Kitose šalyse įsigyti produktai: priklausomai nuo šalies, ne JAV įsigytiems įrenginiams atskiras garantijas gali teikti tarptautiniai platintojai. Jei taikytina, šias garantijas teikia vietinis šalies platintojas; jis teikia ir įrenginio techninės priežiūros paslaugas. Platintojo garantijos galioja tik numatyto platinimo teritorijoje. JAV ar Kanadoje įsigyti įrenginiai techninei priežiūrai atlikti turi būti siunčiami į „Garmin“ priežiūros centrą Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje ar Taivanyje.

Jūrinių produktų garantijos nuostatos: tam tikriems „Garmin“ jūriniams produktams tam tikrose teritorijose taikomas ilgesnis garantinis laikotarpis ir papildomos nuostatos bei sąlygos. Eikite į www.garmin.com/lt-LT/legal/marine-warranty-policy ir raskite daugiau informacijos bei sužinokite, ar jūsų produktui taikomos „Garmin“ jūrinių produktų garantijos nuostatos.

Australijoje įsigyti produktai: mūsų prekėms suteikiamos garantijos, kurių negalima atmesti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Jūs turite teisę į pakeitimą arba pinigų grąžinimą esant dideliam gedimui ir bet kokio kito pagrįstai numatomo nuostolio ar žalos atlyginimą. Taip pat turite teisę, kad prekės būtų suremontuotos arba pakeistos, jei jos nėra priimtinos kokybės ir jei jų gedimas nėra didelis. Mūsų ribotosios garantijos suteikiami privalumai papildo kitas teises ir teisių gynimo priemones pagal su produktais susijusius galiojančius įstatymus. „Garmin Australasia“, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia (Australija). Tel. 1800 235 822.