Skip navigation links

Veneilytuotteiden takuukäytäntö

EMEA Rev L (01/2021)

Sisällys

Takuulausunto
Takuu ja tuotteen rekisteröinti

 1. Kuluttajille tarkoitettu veneilytuotteiden rajoitettu vakiotakuu – omistajan tekemät asennukset
 2. Kuluttajille tarkoitetun veneilytuotteiden rajoitetun vakiotakuun mukainen palautuskäytäntö
 3. Sertifioitujen kiinteiden asennusten rajoitettu takuu – hyväksytyt asennukset
 4. Takuun rajoitukset
 5. Kiinteiden asennusten takuun hakemuskäytäntö

Liite A
Liite B

Lataa ja tallenna Garminin maailmanlaajuinen veneilytuotteiden takuukäytäntö


Takuulausunto

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TÄSSÄ ANNETUT TAKUUT JA KORVAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI VASTUUT, JOTKA PERUSTUVAT MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVIIN LAKISÄÄTEISIIN TAI MUIHIN TAKUISIIN. TÄMÄ TAKUU ANTAA OMISTAJALLE NIMENOMAISET OIKEUDET, JOTKA SAATTAVAT VAIHDELLA MAITTAIN. LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA RAJOITUKSET EIVÄT OLE MAHDOLLISIA, TÄMÄ TAKUU TÄYDENTÄÄ LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.

GARMIN EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ VAI TUOTTEEN VIOISTA. Joissakin maissa tai joillakin alueilla välillisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkeminen ei ole sallittua, joten edellä esitetty rajoitus ei välttämättä sovellu.

Garmin pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa tuotteen tai hyvittää tuotteen ostohinnan täysimääräisesti. TÄMÄ OIKEUSKEINO ON ASIAKKAAN YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO TÄMÄN TAKUUN TAKUURIKKOMUKSEN TAPAUKSESSA.


Takuu ja tuotteen rekisteröinti

Jälleenmyyjiä ja alkuperäisten laitteiden valmistajia pyydetään rekisteröimään asiakkaiden asennukset osoitteessa https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx tai kannustamaan asiakkaitaan rekisteröimään tuotteensa 30 päivän kuluessa myyntipäivästä. Asiakkaat voivat rekisteröidä tuotteensa osoitteessa https://my.garmin.com. Jos asiakkaalla ei ole käytössään Internet-yhteyttä, hän voi soittaa Garminin tuotetukeen (Isossa-Britanniassa) numeroon 08082380000 tai (muualla kuin Isossa-Britanniassa) numeroon +44 3708501242.

Joidenkin laitteiden mukana ei toimiteta tuoterekisteröintikortteja. Muista näissä tapauksissa päivätä asiakkaan ostokuitti, sillä se on hänen ainoa todisteensa ostoksesta. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröidä asiakkaan asennuksen osoitteessa https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx.

Kun jälleenmyyjä vastaanottaa Garmin- tai EmpirBus-merkkisen veneilytuotteen huoltoa varten, takuusta tarvitaan todiste. Sen vahvistamiseen on kolme vaihtoehtoista tapaa:

 1. jälleenmyyjä voi pitää kirjaa asiakkaiden nimistä, sarjanumeroista ja ostopäivistä
 2. asiakas voi esittää alkuperäisen ostokuitin todisteena ostosta
 3. jälleenmyyjä voi käyttää Garmin-jälleenmyyjien rekisteröintiportaalia Dealer Resource Centerissä.

Jotta Garmin- tai EmpirBus-merkkinen veneilytuote täyttää kiinteiden asennusten takuun edellytykset, sen on oltava Liitteen A luettelossa ja oltava "Hyväksytty asennus" eli sen asennuksen on täytynyt tehdä

 1. NMEA-asennuspalvelu, jolla on vähintään yksi sertifioitu työntekijä
 2. valtuutettu Garmin-palveluntarjoaja
 3. valtuutettu Garmin OEM -venevalmistaja tai
 4. valtuuttamaton OEM-venevalmistaja, joka on tehnyt asennuksen ja hankkinut sille NMEA-jälleenmyyjän tai valtuutetun Garmin-palveluntarjoajan hyväksynnän ja käyttöönottomerkinnän.

Asiakkaiden saatavilla on kaksi tuotetakuutasoa:

 1. kuluttajille tarkoitettu veneilytuotteiden rajoitettu vakiotakuu – omistajan itse tekemille asennuksille tai valtuuttamattoman asentajan asentamille laitteille
 2. sertifioitujen kiinteiden asennusten rajoitettu takuu – Liitteessä A lueteltujen tuotteiden hyväksytyt asennukset.

1. Kuluttajille tarkoitettu veneilytuotteiden rajoitettu vakiotakuu – omistajan tekemät asennukset

1.1.0 Garmin- tai EmpirBus-merkkisille veneilytuotteille myönnetään materiaali- tai valmistusvikojen varalta kahden vuoden takuu alkaen päivästä, jolloin ensimmäinen vähittäismyyntiasiakas osti tuotteen. Tämän jakson aikana Garmin (Europe) Ltd. ja sen yhteistyöyritykset (jäljempänä "Garmin") yksinomaisen harkintansa mukaan korjaavat tai korvaavat komponentit, jotka vioittuvat normaalissa käytössä.

1.1.1 Liitteessä B luetelluille Garmin-keulamoottoreille myönnetään materiaali- ja valmistusvirheiden varalta

(a) kolmen (3) vuoden takuu päivästä, jolloin ensimmäinen vähittäismyyntiasiakas osti tuotteen ei-kaupalliseen virkistyskäyttöön tai
(b) yhden (1) vuoden takuu päivästä, jolloin ensimmäinen asiakas osti sen, jos tuotetta on käytetty sen jälkeen kaupallisessa käytössä. Kaupallinen käyttö tarkoittaa käyttöä tarkoituksiin, joista saadaan tuloja, tai muuhun toimintaan, joka liittyy yrityksen liiketoimintaan.

Ei-kaupallisessa virkistyskäytössä käytettyjen keulamoottoreiden komposiittiakselille myönnetään elinikäinen, ei-siirrettävä takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Kaupalliseen käyttöön otettujen keulamoottoreiden komposiittiakselille myönnetään yhden (1) vuoden takuu alkaen päivästä, jolloin ensimmäinen asiakas osti tuotteen. Sovellettavan jakson aikana (elinikäinen takuu alkuperäiselle asiakkaalle, joka on käyttänyt keulamoottoria vain ei-kaupalliseen virkistyskäyttöön tai yhden (1) vuoden takuu kaupalliseen käyttöön otetun keulamoottorin ostopäivästä alkaen) Garmin toimittaa komposiittiakselille vaihto-osan Garminin vahvistaman materiaali- tai valmistusvian tapauksessa. Asiakas vastaa alkuperäisen akselin irrotuskuluista ja vaihtoakselin asennuskuluista.

1.1.1 Liitteessä A tai Liitteessä B lueteltujen tuotteiden korjaustöihin tai vaihtoon tarvittavia osia tai työtä ei veloiteta asiakkaalta edellyttäen, että asiakas vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista, joita aiheutuu tuotteen lähettämisestä Garminille.

1.1.2 Garmin ei vastaa aluksella käynnistä aiheutuneista työkustannuksista, matkakustannuksista tai kilometrikorvauksista
tämän kuluttajille tarkoitetun veneilytuotteiden rajoitetun vakiotakuun perusteella.

1.1.3 Tämä kuluttajille tarkoitettu veneilytuotteiden rajoitettu vakiotakuu ei vaikuta voimassaolevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin tai myynti- tai ostosopimukseen perustuviin asiakkaan oikeuksiin jälleenmyyjää vastaan. Jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä toisin, tämä rajoitettu takuu on asiakkaan yksinomainen oikeuskeino eikä Garmin vastaa mistään välillisistä tai seurannaisista vahingoista minkään nimenomaisen tai oletetun takuun perusteella.


2. Kuluttajille tarkoitetun veneilytuotteiden rajoitetun vakiotakuun mukainen palautuskäytäntö

2.1.0 Asiakkaiden ja jälleenmyyjien on otettava ensin yhteyttä Garmin Europen tuotetuen edustajaan teknistä tukea varten. Kun vianmäärityksen vakiotestit on tehty, myönnetään RMA (Return Merchandise Authorization) -numero. RMA-numero tulee merkitä selvästi Garminille korjausta varten lähetettävän pakkauksen päälle. RMA-numero toimii viitenumerona kaikille osapuolille. Sen avulla Garminin korjausteknikot saavat täyden ja selkeän kuvauksen ilmoitetuista vioista ja ongelmista sekä tiedon siitä, minne laite palautetaan korjaustöiden valmistuttua. Asiakkaat ja jälleenmyyjät voivat seurata RMA-numeron avulla korjaustöiden edistymistä.

2.1.1 Voit tehdä huoltopyyntöjä ja pyytää RMA-numeroa ottamalla yhteyttä Garmin-jälleenmyyjääsi. Katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.

2.1.2 Viallinen tuote on lähetettävä Garminille yhdessä ostotodistuksen kanssa. RMA-numero on merkittävä pakkauksen päälle näkyvästi.

2.1.3 Asiakas voi tehdä huoltopalveluntarjoajan kanssa sopimuksen näiden toimien suorittamisesta asiakkaan kustannuksella.


3. Sertifioitujen kiinteiden asennusten rajoitettu takuu – hyväksytyt asennukset

3.1.0 Liitteessä A lueteltujen Garmin- tai EmpirBus-merkkisten tuotteiden Kiinteiden asennusten takuujakso on kaksi (2) vuotta osille ja kiinteiden asennusten takuun huoltopalveluntarjoajan työlle.

3.1.1 Garminin Kiinteiden asennusten takuun takuujakso Liitteessä B luetelluille Garmin-keulamoottoreille, jotka on ostettu uutena Garminin valtuutetulta jälleenmyyjältä ja jotka ovat NMEA- tai ABYC-sertifioitujen asentajien asentamia, on

(a) kolme (3) vuotta osille ja paikan päällä tehtäville töille päivästä, jolloin ensimmäinen asiakas osti tuotteen ei-kaupalliseen virkistyskäyttöön, tai
(b) yksi (1) vuosi osille ja paikan päällä tehtäville töille päivästä, jolloin ensimmäinen asiakas osti tuotteen, jota on käytetty sen jälkeen kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2.0 Garminin kiinteiden asennusten takuun takuujakso keulamoottorin komposiittiakselille, jota on käytetty vain ei-kaupalliseen viihdekäyttöön, on alkuperäiselle käyttäjälle elinikäinen, eikä takuuta voida siirtää. Kiinteiden asennusten takuu keulamoottorin komposiittiakselille, jota on käytetty missä tahansa kaupallisessa käytössä, on yksi (1) vuosi päivästä, jolloin ensimmäinen asiakas osti tuotteen. Sovellettavan jakson aikana (elinikäinen takuu alkuperäiselle asiakkaalle, joka on käyttänyt keulamoottoria vain ei-kaupalliseen virkistyskäyttöön tai yhden (1) vuoden takuu päivästä, jolloin kaupalliseen käyttöön otettu keulamoottori ostettiin alun perin) Garmin toimittaa korvaavan komposiittiakselin Garminin vahvistaman materiaali- tai valmistusvian tapauksessa. Asiakas vastaa alkuperäisen akselin irrottamiseen ja vaihtoakselin asennukseen liittyvistä kuluista.

3.2.1 Takuujakso alkaa seuraavista ajankohdista aikaisimpana: (i) tuotteen ostopäivä, (ii) päivä, jolloin ensimmäinen vähittäisasiakas osti veneen, tai (iii) Hyväksytyn asennuksen käyttöönottopäivä.

3.1.2 Kiinteiden asennusten takuu koskee vain tiettyjä Garmin-veneilytuotteita, jotka on lueteltu tämän asiakirjan Liitteessä A ja vain Hyväksyttyjä asennuksia eli asennuksia, jotka on asentanut

 1. NMEA-asennuspalvelu, jolla on vähintään yksi sertifioitu työntekijä
 2. valtuutettu Garmin-palveluntarjoaja
 3. valtuutettu Garmin OEM -venevalmistaja tai
 4. valtuuttamaton OEM-venevalmistaja, joka on tehnyt asennuksen ja hankkinut sille NMEA-jälleenmyyjän tai valtuutetun Garmin-palveluntarjoajan hyväksynnän ja käyttöönottomerkinnän.

3.1.3 Kolmansien osapuolten tekemät asennukset, jotka eivät sisälly edellä esitettyyn kohtaan 3.1.2, luokitellaan omistajan tekemiksi asennuksiksi, joihin sovelletaan siten Kuluttajille tarkoitettua veneilytuotteiden rajoitettua vakiotakuuta Sertifioitujen kiinteiden asennusten rajoitetun takuun sijaan.

3.1.4 Asiakkaan todiste takuun olemassaolosta vaaditaan Kiinteiden asennusten takuuta varten. Siihen sisältyy (i) tuotteen lasku, josta ilmenee ostopäivä, (ii) tuotteen sarjanumero ja (iii) todistus Hyväksytystä asennuksesta edeltävän kohdan 3.1.2 mukaisesti.

3.1.5 Kiinteiden asennusten takuu ei vaikuta sovellettavan voimassaolevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin lakisääteisiin oikeuksiin tai myynti- tai ostosopimukseen perustuviin asiakkaan oikeuksiin jälleenmyyjää vastaan. Jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä toisin, tämä Kiinteiden asennusten takuu on asiakkaan yksinomainen oikeuskeino eikä Garmin vastaa mistään välillisistä tai seurannaisista vahingoista minkään nimenomaisen tai oletetun takuun nojalla.

3.1.5 Kiinteiden asennusten takuu kattaa vain tämän asiakirjan Liitteessä A lueteltujen nimenomaisten tuotteiden korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuneet huoltokustannukset.

3.1.6 Kiinteiden asennusten takuun menettelytapa
Asiakkaan on otettava huoltoa varten yhteyttä Garminiin tai valtuutettuun huoltopalveluntarjoajaan 30 päivän kuluessa Garmin- tai EmpirBus-merkkisen tuotteen vian ilmenemisestä. Kaikkien asiakkaiden ja/tai jälleenmyyjien on ensin tehtävä tavanomaiset vianmääritystoimet, jotta Kiinteiden asennusten takuun mukainen takuutilanne syntyy. Asiakkaat ja jälleenmyyjät voivat saada tätä varten tukea soittamalla suoraan Garmin-tuotetuen numeroon (Isossa-Britannia) 08082380000 tai numeroon (muualla kuin Isossa-Britanniassa) +44 3708501242 tai siirtymällä osoitteeseen [email protected]


4. Takuunrajoitukset

4.1.0 Edellä esitettyjen rajoitusten lisäksi takuunrajoituksia sovelletaan sekä Kuluttajille tarkoitettuun veneilytuotteiden rajoitettuun vakiotakuuseen että Sertifioitujen kiinteiden asennusten rajoitettuun takuuseen.

4.1.1 Jos asennusta ei ole tehty toimitetun Garmin- tai EmpirBus-tuotteiden käyttö- ja asennusoppaan asennusohjeiden mukaisesti, takuu saattaa raueta.

4.1.2 Takuukäytäntö ei kata tuotevirheitä, jotka johtuvat kuljetusvahingoista, onnettomuuksista, väärinkäytöksistä tai virheellisestä käytöstä, virheellisestä säilytyksestä, muutoksista tai valtuuttamattomista korjauksista, korroosiosta, tuotteista, joiden sarjanumeroa on peukaloitu, virtapiikeistä, ilkivallasta, vesivuodosta tai uppoamisesta tai muista luonnonmullistuksista (ylivoimainen este) tai sääolosuhteista, kuten salamoinnista, tulvista, ruoka- tai nesteroiskeista tai asiakkaan tekemistä virheellisistä säädöistä.

4.1.3 Takuukäytäntö ei sovellu, jos asiakas ei ole ilmoittanut Garminille tai EmpirBusille tuotteen väitetystä virheestä tai viasta sovellettavan kiinteiden asennusten takuun takuujakson aikana.

4.1.4 Takuukäytäntö ei sovellu, jos Garmin- tai EmpirBus-merkkinen tuote on liitetty muun kuin Garminin tai EmpirBusin toimittamaan lisävarusteeseen tai lisävarusteeseen, joka ei sovellu käytettäväksi Garmin- tai EmpirBus-tuotteiden kanssa, tai jos sitä käytetty yhdessä tällaisten lisävarusteiden kanssa tai sitä on muutoin käytetty aiotusta käyttötavasta poikkeavalla tavalla.

4.1.5 Garmin ei vastaa asennuksen aikaisista vahingoista.

4.1.6 Kiinteiden asennusten takuu ei kata omistajan tekemiä asennuksia.

4.1.7 Takuukäytäntö ei kata kustannuksia, jotka liittyvät muiden kuin Garminin valmistamiin kaikuantureihin, kaikuanturin vääränlaisesta kokoonpanosta johtuviin vahinkoihin eikä kaikuanturin vaihtoon tai vesiltänostoon ja vesillelaskuun. Se ei myöskään kata huollon tarvikkeita, menetettyä tuotantoaikaa tai oheisvahinkoja.

4.1.8 Takuukäytäntö ei kata virheellisesti määritettyä tuotetta, virheellisesti määritettyjä kaikuantureita, kaikuanturin väärää asennuspaikkaa, kaikuanturin ilmausongelmia, radiotaajuushäiriöihin liittyviä asennusongelmia, nykyisistä asennetuista sähköjärjestelmistä johtuvaa kohinaa tai hajajännitteitä, taajuuskartan virheitä tai yksikköjä, jotka ovat altistuneet väärälle syöttöjänniteteholle tai jännitetyypille tai jotka on kytketty niihin.

4.1.9 Takuukäytäntö ei kata LCD-näyttöjä, joissa ilmenee viallisia pikseleitä Garminin tai Garminin hyväksymän LCD-toimittajan antamien teknisten määritelmien rajoissa.

4.2.0 Takuu ei kata ohjelmistopäivityksiä, järjestelmätarkistuksia tai kalibrointeja, elleivät ne ole välttämättömiä korjattavan tai vaihdettavan järjestelmän vaihto-osien vuoksi.

4.2.1 Takuukäytäntö ei kata tuotteita, joille ei voida esittää soveltuvaa ostopäivän, välittäjän tai jälleenmyyjän, sarjanumeron, asennustyön laskun (tarvittaessa) osoittavaa soveltuvaa ostotodistusta takuupyynnön esittämisajankohtana.

4.2.2 Takuukäytäntö ei kata kaikuanturin vaihtamisesta, vesiltänostosta tai vesillelaskusta johtuvia kustannuksia.

4.2.3 Takuukäytäntö ei kata meritestejä. Jos nimenomaisessa tilanteessasi tarvitaan poikkeuksellisesti meritestejä, ota yhteyttä Garmin Europen tuotetukeen, jotta saat ennakkosuostumuksen veneilytuotetakuun takuuasiamieheltä.

4.2.4 Garmin ei vastaa vahingoista, joita aiheutuu mekaanisiin, jälkiasennettuihin tai solenoidiohjeuksella toimiviin GHP™ 12- tai GHP™ Reactor™ -automaattiohjauksiin liitetyille muille kuin Garminin tuotteille.

4.2.5 Takuukäytäntö ei kata vahinkoja tai kustannuksia, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tuotteiden liittämisestä.

4.2.6 Garmin ei vastaa vahingoista, henkilövahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat EmpirBus-järjestelmän virheellisestä suunnittelusta, varajärjestelmän puuttumisesta, varamekanismien toteutuksesta, virheellisestä asennuksesta, asennuksen jälkeisen testauksen laiminlyönnistä, liitetyistä kaapeleista tai digitaalisten EmpirBus-kytkinjärjestelmien vääränlaisesta käytöstä.

4.2.7 Garmin ei vastaa kustannuksista, joita aiheutuu, jos muun toimijan kuin Garminin luomia ja toimittamia digitaalisen EmpirBus-kytkinjärjestelmän grafiikoita ja kokoonpanotiedostoja ei ole toimitettu Garminille tai säilytetty.

4.2.8 Digitaaliset kytkinjärjestelmät ovat erittäin joustavia ja monipuolisesti määritettäviä. Siten Garmin ei vastaa eikä voi vastata ohjeiden toimittamisesta kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin, joita voi ilmetä suunniteltaessa ja asennettaessa digitaalisia kytkinjärjestelmiä.

4.2.9 Takuukäytäntö ei kata tavanomaista kulumista, väärinkäyttöä tai kosmeettisia vaurioita, kuten naarmuja, kolhuja ja lommoja.

4.3.0 Takuukäytäntö ei kata virheellistä tai riittämätöntä huoltoa ja ylläpitoa. Siten takuukäytäntö ei kata keulamoottoreita, joita ei ole ylläpidetty asianmukaisessa Keulamoottorien huolto-oppaassa edellytetyllä tavalla, eikä mitään kustannuksia, jotka johtuvat soveltuvassa Keulamoottorin huolto-oppaassa edellytetyistä huoltotoimista.

4.3.1 Takuukäytäntö ei kata keulamoottoreita, joita on käytetty meri- tai murtovedessä.

4.3.2 Takuukäytäntö ei kata vahinkoja, jotka johtuvat onnettomuudesta, virheellisestä asennuksesta, väärinkäytöksistä, vedestä, tulvasta, tulipalosta tai muista luonnonilmiöistä tai ulkoisista syistä tai keulamoottorin edellyttämän vuosihuollon laiminlyönnistä.

4.3.3 Takuukäytäntö ei kata vaurioita tuotteessa, jonka liittämiseen on käytetty muita kuin Garminin toimittamia virtajohtoja ja/tai datakaapeleita, jotka eivät ole UL:n (Underwriters Laboratories) sertifioimia ja joissa ei ole merkintää Limited Power Source (LPS).

4.3.4 Takuukäytäntö ei kata kustannuksia, jotka liittyvät tavanomaiseen ylläpitoon tai sellaisten osien tai lisävarusteiden vaihtamiseen, joissa ei ole vahvistettu olevan valmistusvirhettä.

4.3.5 Takuukäytäntö ei kata viallisen laitteen Garminille palauttamisesta johtuvia kuljetuskustannuksia, eikä Garmin maksa tällaisia kuljetuskustannuksia.

4.3.6 Takuukäytäntö ei kata painevesisuihkun käytöstä johtuvia vesivuotoja tai vahvojen kemikaalien tuotteille aiheuttamia vaurioita.

4.3.7 Takuukäytäntö ei kata kustannuksia, jotka liittyvät valmistajan määrityksistä poikkeaviin muokattuihin tai maalattuihin tuotteisiin

4.3.8 Tuotteiden takaisinkutsu – Jos Garmin päättää kutsua takaisin tuotteita, pidätämme oikeuden määrittää laitteille kohtuulliset irrotus- ja vaihtokustannukset olosuhteiden perusteella.

4.3.9 Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuhuoltoa koskevat vaatimukset, joiden se katsoo olevan kohtuuttomia tai tässä takuuasiakirjassa määritettyjen käytäntöjen ja toimintatapojen vastaisia. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden kieltäytyä maksamasta takuuhuollon hyvitystä mille tahansa palveluntarjoajalle, jonka työnlaadun se katsoo olevan riittämätöntä tai joka vaikuttaa tähän takuukäytäntöön tavalla, joka ei ole Garminin ja asiakkaan etujen mukainen.


5. Kiinteiden asennusten takuun hakumenettely

5.1.0 Kaikki Kiinteiden asennusten takuuseen perustuvat vaatimukset on ilmoitettava Garminille hakemuslomakkeella.

5.1.1 Hakemuslomakkeet on täytettävä englanniksi.

5.1.2 Jokaiseen Kiinteiden asennusten takuun mukaiseen hakemukseen on liitettävä kokonaan täytetty hakemuslomake, jota käytetään hakemuksen seuraamiseen. Siihen on viitattava kaikissa hakemusta koskevissa asioissa.

5.1.3 Jos hakemusta ei ole täytetty kokonaan, tiedot ovat puutteellisia tai tiedot eivät ole riittäviä, käsittely viivästyy ja hakemus saatetaan hylätä.

5.1.4 Kaikki täytetyt kiinteiden asennusten takuun mukaiset hakemuslomakkeet on toimitettava takuuvaatimusosastolle.

5.2.0 Huoltoraportti
Hakemuslomakkeeseen on liitettävä täytetty huoltoraportti. Huoltoraporttiin on sisällyttävä vian kuvaus ja tehdyt korjaustoimet sekä lisätöiden, matkakustannusten ja/tai kilometrikorvausten syy, jos Garmin on hyväksynyt ne.

5.2.1 Kaikki huoltoraportit on täytettävä englanniksi.

5.3.0 Kiinteiden asennusten takuun mukaiset työkustannukset
Kaikkien tämän takuukäytännön mukaan tehtyjen takuuhakemusten työkustannukset maksetaan alueellesi vahvistetun hinnaston mukaan.

5.3.1 Suurin hyvitettävä summa määräytyy Garminin käytännön mukaan. Ylityökorvauksia ja muita lisämaksuja ei huomioida.

5.4.0 Kiinteiden asennusten takuun mukaiset matkakustannukset ja kilometrikorvaukset
Kiinteiden asennusten takuun ehtojen mukaiset matkakustannukset ja kilometrikorvaukset hyvitetään.

5.4.1 Takuuhakemuksen mukana on toimitettava tiedot matka-ajasta, veneen sijainnista ja korjauksen tehneestä huoltohenkilöstä sekä tositteet maksetuista matkoista. Jos niitä ei toimiteta, matkakustannushakemus hylätään.

5.4.2 Jos vene sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä asennuksen tehneestä jälleenmyyjästä, Garmin olettaa sen toteuttavan Kiinteiden asennusten takuun mukaisen huollon. Muissa tapauksissa alusta lähinnä sijaitsevan huoltoedustajan oletetaan toteuttavan kiinteän takuun mukaisen takuuhuollon, jotta matka-ajasta ja matkan pituudesta johtuvat kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Jos matka-aika ja matka ovat pidempiä kuin on kohtuullista, Garminin ennakkovaltuutus tarvitaan.

5.5.0 Korjauksen enimmäiskesto
Garmin määrittää kulloinkin voimassa olevat korjauksen enimmäiskestoajat. Näistä ajoista poikkeamiseen on hankittava Garmin Europen veneilytuotetakuun asiamiehen hyväksyntä, joten ilmoita näissä tapauksissa yhteyshenkilön nimi huoltoraportissa.

5.6.0 Ei hyvitystä meritesteistä
Garmin ei hyvitä meritestejä, joten niiden teettäminen veloitetaan yleensä asiakkaalta. Jos nimenomaisessa tilanteessasi tarvitaan poikkeuksellisesti meritestejä, ota yhteyttä Garmin Europen veneilytuotetakuiden asiamieheen hyväksyntää varten. Hyväksynnän tiedot on liitettävä takuuhakemukseen.

5.7.0 Tuotteiden palautuskäytäntö
RMA (Return Merchandise Authorization) -numero on merkittävä selvästi palautettavien viallisten tuotteiden pakkaukseen.

5.7.1 Jokaisessa palautettavassa tuotteessa on oltava RMA-numero näkyvissä ja takuuhakemuslomake liitettynä, jotta viat ja palautukset voidaan tunnistaa ja takuuhakemus kohdistaa oikein.

5.7.2 Kuljetuskustannukset
Asiakas tai huoltopalveluntarjoaja maksaa viallisen tuotteen Garminille palauttamisesta johtuvat kuljetuskustannukset.

5.7.3 Tuotteiden takaisinkutsu
Näissä tilanteissa jälleenmyyjille tiedotetaan toimintatavoista.

5.7.4 Valtuuttamattomat palautukset
Garminille lähetetyt tuotteet, joiden pakkaukseen ei ole selvästi merkitty RMA-numeroa, luokitellaan valtuuttamattomiksi palautuksiksi, ja ne palautetaan välittömästi yhdessä lähetyskustannukset kattavan laskun kanssa.

5.7.5 Korvaavat laitteet – korvaava tuote
Kiinteiden asennusten takuuseen sisältymättömät tuotteet palautetaan Garminille asiakkaan kustannuksella korjattavaksi tai jotta asiakkaalle voidaan tarjota kokonainen korvaava laite. Katso Liitteestä A luettelo yksittäisistä tuotteista, jotka sisältyvät Kiinteiden asennusten takuuseen.

5.7.6 Palautettavat tuotteet lähetetään Garmin-jälleenmyyjän antamaan osoitteeseen ja RMA-numero merkitään pakkauksen päälle selvästi.


Liite A

Kiinteiden asennusten takuun mukaiset työkustannukset.
Kiinteiden asennusten takuun mukaiset työkustannukset maksetaan työstä ja matka-ajasta sovittujen aluekohtaisten taksojen mukaisesti
Hyväksytty asennus kohdan 3.1.3. mukaisesti
Kiinteiden asennusten takuu kattaa vain seuraavat nimenomaiset tuotteet.

Tutkaskannerit Työ Matkat
GMR™ 18HD+ / 18xHD 2 tuntia 1 tunti
GMR 24xHD 2 tuntia 1 tunti
GMR 424xHD2 3 tuntia 1 tunti
GMR 62X / 122X / 252X xHD2 3 tuntia 1 tunti
GMR Fantom™ 18 / 24 2 tuntia 1 tunti
GMR Fantom 54/56/124/126/254/256 3 tuntia 1 tunti
Purjeveneen mastoasennus (lisävaihtoehto) 1 tunti N/A
MFD-karttaplotterit Työ Matkat
Tarvittava ohjelmistopäivitys 0,5 tunti N/A
GPSMAP 74xx-/76xx -sarja 2 tuntia 1 tunti
GPSMAP 84xx / 86xx / 87xx2 2 tuntia 1 tunti
GPSMAP 7X2-/9X2 -sarja 1 tunti 1 tunti
GPSMAP 10X2-/12X2 -sarja 1 tunti 1 tunti
GPSMAP 12X2 Touch -sarja 1 tunti 1 tunti
GPSMAP 7x2 / 9x2 / 12x2 PLUS 1 tunti 1 tunti
GPSMAP 7x3 / 9x3 / 12x3 1 tunti 1 tunti
echoMAP CHIRP / PLUS / ULTRA / UHD 1 tunti 1 tunti
Garmin GHP™ 12 / 20 / Compact / Reactor™ Työ Matkat
Pumppu (1.0, 1.2, 2.0, älykäs) 3 tuntia 1 tunti
ECU™ / CCU™ 1 tunti 1 tunti
GHP™ Gateway 1 tunti 1 tunti
Shadow Drive™ 2,5 tuntia 1 tunti
GHC™ 20 1 tunti 1 tunti
Luokkien A/B ohjausyksiköt (Garmin) 2 tuntia 1 tunti
EmpirBus™ Työ Matkat
NXT DCM / Connect 50 1 tunti 1 tunti
NXT MCU / WDU 1 tunti 1 tunti
Anturit Työ Matkat
GA™ 38 1 tunti 1 tunti
GPS 19x NMEA 2000 1 tunti 1 tunti
GPS 19x HVS 1.5 tuntia 1 tunti
GPS 24xd 1 tunti 1 tunti
GSD™ 24 / 25 / 26 1 tunti 1 tunti
GCV™ 10 / 20 1 tunti 1 tunti
Meteor™ 300 1 tunti 1 tunti
Garmin-kompassianturit 1 tunti 1 tunti
Ondeck®-keskitinjärjestelmä 1 tunti 1 tunti
Laitteet Työ Matkat
GMI™ 20 0.5 tunti 1 tunti
GNX™ Wind 1 tunti 1 tunti
GND™ 10 1 tunti 1 tunti
gWind™-sarja 1 tunti 1 tunti
GNX™ 20 / 21 / 120 / 130 1 tunti 1 tunti
GRID 20 1 tunti N/A
VHF-radiot/AIS Työ Matkat
VHF 300 / 300i 0.5 tunti N/A
VHF 115 / 215 / 215AIS / 315 0.5 tunti N/A
VHF 210 AIS / 210i AIS / 300 AIS 0.5 tunti N/A
AIS™ 300 / 600 / 800 1 tunti N/A
Garmin-kaikuanturit3 Työ Matkat
Panoptix™-sarja 2 tuntia 1 tunti
Runkoon asennettava tai läpivientiasennettava GT/CV-sarja 2 tuntia 1 tunti
Garmin Kicker -ohjaus Työ Matkat
Kicker-ohjauksen kaasuttimen toimilaitteet 2 tuntia 1 tunti

2 Volvo Penta Glass Cockpit -erillislaite ja -näytöt soveltuvat
3 Garmin-kaikuanturin vaihto sisältää enintään 150,00 € vesiltänosto- ja vesillelaskukuluja, laskut tarvitaan

Kilometrikorvaukset ja -maksut
Suurin sallittu kilometrikorvaus ennen valtuutusta on 80 kilometrin edestakainen matka
Kilometrimaksu on xxx /km (aluekohtainen taksa)

Huomautus:
Enimmäiskorvaukset mainitaan edellä. Huoltoraportista täytyy näkyä tarvittu aika. Pitkäkestoisempaan tai kalliimpaan takuuhuoltoon tarvitaan etukäteen hankittu valtuutus Garmin Europen veneilytuotetakuiden asiamieheltä.
Jos vene sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä asennuksen tehneestä jälleenmyyjästä, Garmin olettaa sen toteuttavan Kiinteiden asennusten takuun mukaisen huollon. Muissa tapauksissa alusta lähinnä sijaitsevan huoltoedustajan oletetaan toteuttavan kiinteän takuun mukainen takuuhuolto, jotta matka-ajasta ja matkan pituudesta johtuvat kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Jos matka-aika ja matka ovat pidempiä kuin on kohtuullista, Garminin ennakkovaltuutus tarvitaan.


Liite B

Kiinteiden asennusten takuun mukaiset työkustannukset.
Kiinteiden asennusten takuun mukaiset työkustannukset maksetaan työstä ja matka-ajasta sovittujen aluekohtaisten taksojen mukaisesti
Hyväksytty asennus kohdan 3.1.2. mukaisesti
Kolmen vuoden takuu tai Kiinteä takuu koskee vain seuraavia nimenomaisia tuotteita.

Force®-keulamoottori Työ Matkat
Täydellinen keulamoottori 1 tunti N/A
Ohjausjärjestelmä 0.5 tunti N/A
Teline 1 tunti N/A
Fusion Entertainment Työ Matkat
Stereot
RA770 / RA670 / WB670 0.5 tunti N/A
AV755 / UD755 / AV650 / UD650 0.5 tunti N/A
Kaukosäätimet
ERX400 / SRX400 / NRX300 0.5 tunti N/A
Vahvistimet
DA12250 / DA41400 / DA51600 / DA82000 0.5 tunti N/A
DA61500 / 24DA61500 0.5 tunti N/A
Kaiuttimet
FL652SPW / F652W / FL652PC (ea) 0.25 tunti N/A
FL772SPW / F772W / FL772SPC (ea) 0.25 tunti N/A
FL882SPW / F882W / FL882SPC (ea) 0.25 tunti N/A
Wake-tornikaiuttimet
FLT652SPW / FLT652SPC / FL772SPW (ea) 0.25 tunti N/A
FL772SPC / FL882SPW / FL882SPC (ea) 0.25 tunti N/A
Bassokaiuttimet
SL102SPW / SL102SPC / S102W 0.25 tunti N/A

Kilometrikorvaukset ja -maksut
Suurin sallittu kilometrikorvaus ennen valtuutusta on 80 kilometrin edestakainen matka
Kilometrimaksu on xxx /km (aluekohtainen taksa)

Huomautus:
Enimmäiskorvaukset mainitaan edellä. Huoltoraportista täytyy näkyä tarvittu aika. Pitkäkestoisempaan tai kalliimpaan takuuhuoltoon tarvitaan etukäteen hankittu valtuutus Garmin Europen veneilytuotetakuiden asiamieheltä.
Jos vene sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä asennuksen tehneestä jälleenmyyjästä, Garmin olettaa sen toteuttavan Kiinteiden asennusten takuun mukaisen huollon. Muissa tapauksissa alusta lähinnä sijaitsevan huoltoedustajan oletetaan toteuttavan kiinteän takuun mukainen takuuhuolto, jotta matka-ajasta ja matkan pituudesta johtuvat kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Jos matka-aika ja matka ovat pidempiä kuin on kohtuullista, Garminin ennakkovaltuutus tarvitaan.