Skip navigation links

Podmínky používání

Poslední aktualizace: 13. březen 2021

Vítejte na webových stránkách společnosti Garmin Ltd. a jejích dceřiných společností („Garmin“). „Webové stránky společnosti Garmin“ zahrnují weby garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com a další internetové weby, na kterých jsou zveřejněny tyto Podmínky. Na společnost Garmin se v tomto textu někdy odkazuje slovy „my,“ „nám“ nebo „náš“. Webové stránky společnosti Garmin, produkty a obsah mohou nést označení Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® a další značky vlastněné společností Garmin. Na společnost Garmin se v tomto textu někdy odkazuje slovy „my,“ „nám“ nebo „náš“.

PŘED POUŽITÍM LIBOVOLNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI GARMIN SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. Používáním libovolných webových stránek společnosti Garmin stvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte webové stránky společnosti Garmin používat.

Upozorňujeme, že na některé služby nebo funkce nabízené na určitých webových stránkách společnosti Garmin se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny v souvislosti s příslušnou službou nebo funkcí. Veškeré takovéto podmínky představují doplněk k těmto Podmínkám používání a v případě rozporu mají před těmito Podmínkami používání přednost.

Společnost Garmin může tyto Podmínky používání kdykoli upravit, a to prostřednictvím aktualizací tohoto textu. Všechny tyto změny jsou závazné, proto byste tuto stránku měli pravidelně navštěvovat a Podmínky používání kontrolovat.

Použití obsahu

Obsah webových stránek společnosti Garmin, například text, grafika, obrázky, zvuk, videozáznamy a jiné materiály, stejně jako názvy domén, doplňující text, uspořádání a vzhled těchto webových stránek (souhrnně „obsah“) jsou chráněny autorskými zákony, ochrannými známkami a jinými zákony Spojených států i zákony jiných zemí a jsou majetkem společnosti Garmin nebo třetích stran, které svůj obsah poskytly společnosti Garmin v rámci licence, nebo jsou pod jejich kontrolou. Neoprávněné používání obsahu může porušovat zákony o autorském právu, o ochranných známkách i jiné zákony. Tam, kde jsou webové stránky společnosti Garmin nakonfigurovány tak, aby umožňovaly stažení určitého obsahu, můžete stáhnout jednu kopii tohoto obsahu do jednoho počítače pouze pro svou osobní, nekomerční domácí potřebu, a to za podmínky, že (a) zachováte všechna upozornění na autorská a jiná vlastnická práva obsažená v původním obsahu, (b) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Garmin nesmíte obsah prodávat ani upravovat, kopírovat, zobrazovat, veřejně předvádět, distribuovat ani jej používat jakýmkoli jiným způsobem pro žádné veřejné ani komerční účely a (c) nesmíte obsah používat způsobem, který může naznačovat souvislost s některým z našich produktů, služeb nebo značek.

Materiály obsažené na všech webových stránkách společnosti Garmin nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Garmin prezentovat na žádném jiném serveru. Použití obsahu na jakýchkoliv jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačových sítí pro jakékoliv účely bez jednoznačného písemného souhlasu společnosti Garmin je zakázáno. Ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně „značky“) uvedené na těchto webových stránkách společnosti Garmin jsou vlastnictvím společnosti Garmin nebo třetích stran. Zakazuje se používat tyto značky bez jednoznačného písemného souhlasu společnosti Garmin nebo příslušné třetí strany. Chcete-li získat informace o získání svolení společnosti Garmin k využití obsahu na svých webových stránkách, zašlete e-mail na adresu [email protected].

Pokud vám na webových stránkách společnosti Garmin nabídneme stažení softwaru a vy si tento software stáhnete, pak je vám tento software, mimo jiné včetně všech souborů, obrázků začleněných do softwaru nebo jím vytvořených a doprovodných údajů k softwaru (souhrnně jako „software“), poskytován v rámci licence námi nebo třetími stranami jako poskytovateli licence pouze pro vaše osobní, nekomerční domácí použití. Nepřevádíme na vás vlastnická práva k softwaru. Software nesmíte distribuovat ani jinak využívat či dekompilovat, provádět zpětné sestavení, rozebírat nebo jinak převádět do formy čitelné pro člověka. SPOLEČNOST GARMIN TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, MIMO JINÉ VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁV, AŤ SE JEDNÁ O ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, POKUD TO NEBUDE KONKRÉTNĚ A VÝSLOVNĚ UVEDENO NA JINÉM MÍSTĚ.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST GARMIN NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA (1) JAKOUKOLI NEPŘESNOST, CHYBU ČI SELHÁNÍ SOFTWARU; (2) JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU (ZEJMÉNA NÁSLEDNOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ ČI ZVÝŠENOU ŠKODU) VZNIKLOU V DŮSLEDKU STAŽENÍ ČI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO VZNIKLOU V DŮSLEDKU TAKOVÉ NEPŘESNOSTI, CHYBY ČI SELHÁNÍ SOFTWARU.

Veřejná fóra a komunikace

„Veřejné fórum“ znamená jakoukoli oblast, stránku nebo funkci nabízenou jako součást libovolných webových stránek společnosti Garmin, které nabízejí uživatelům možnost odeslat obsah („příspěvky uživatele“) ke zobrazení jedním nebo více uživateli webových stránek společnosti Garmin, mimo jiné včetně nástěnky, fóra, prostředí sociální komunity, stránky konverzace nebo blogu.

Berete na vědomí, že veřejná fóra a funkce, které jsou v nich nabízeny, jsou určeny k veřejným, nikoli soukromým sdělením, a v souvislosti s příspěvky uživatele na veřejném fóru neočekáváte žádné soukromí. Nemůžeme zaručit zabezpečení žádných informací, které prostřednictvím těchto médií poskytnete. Tyto údaje poskytujete dobrovolně a na své vlastní riziko. Při zveřejňování informací, poznámek a dalšího obsahu byste se měli řídit zdravým úsudkem a brát ohled na jiné uživatele, poskytovatele služeb, společnost Garmin nebo jinou třetí stranu. Můžete být voláni k právní odpovědnosti za škody, které utrpí jiní uživatelé, společnost Garmin nebo třetí strany, a to v důsledku právně postižitelných nebo urážlivých komentářů, poznámek či dalších informací nebo obsahu, který zveřejníte na webových stránkách společnosti Garmin. Společnost Garmin není právně odpovědná za žádné příspěvky uživatele, a to ani v případě, že jsou tyto příspěvky uživatele urážlivé nebo jinak právně postižitelné.

Jste a zůstanete výhradně odpovědní za příspěvky uživatele, které šíříte na jakýchkoli webových stránkách společnosti Garmin v libovolném veřejném fóru nebo jejich prostřednictvím a za důsledky jejich odeslání a zveřejnění. Nejsme nijak povinni veřejné fórum sledovat. Budete výhradně odpovědní za veškeré škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských práv, vlastnických práv nebo jinou škodu vyplývající z příspěvku uživatele. Odesláním materiálu na libovolné webové stránky společnosti Garmin automaticky zaručujete nebo potvrzujete, že vlastník tohoto materiálu výslovně povolil společnosti Garmin celosvětové, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo používat a licenci reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, zveřejňovat, překládat a distribuovat tento materiál (jako celek nebo částečně) po celém světě nebo tento materiál začlenit do dalších děl jakékoli formy, médií a technologií, které jsou nyní známy nebo teprve budou vyvinuty, a to po celou dobu platnosti případných autorských práv nebo jiných práv, která se mohou k tomuto materiálu vázat. Také povolujete jinému uživateli, aby k materiálu získal přístup, zobrazoval jej, ukládal nebo reprodukoval pro své osobní použití. Tímto udělujete společnosti Garmin právo upravovat, kopírovat, zveřejňovat a distribuovat veškerý materiál, který zpřístupníte na libovolných webových stránkách společnosti Garmin.

Potvrzujete, že všechny příspěvky uživatele zveřejněné na jakémkoli veřejném fóru budete používat a spoléhat na ně na své vlastní riziko. Nejsme například odpovědní za názory, rady nebo doporučení zveřejněná nebo zaslaná uživateli na libovolném veřejném fóru a neschvalujeme je a konkrétně se zříkáme veškeré odpovědnosti v souvislosti s výše uvedeným. Nepotvrzujeme ani neověřujeme kvalifikaci, zázemí nebo schopnosti uživatelů nebo informací, které tito zveřejní na libovolném veřejném fóru. Proto doporučujeme, abyste byli opatrní a při využívání webových stránek společnosti Garmin nebo veřejného fóra používali zdravý rozum a úsudek.

Pravidla chování: souhlasíte s tím, že neodešlete na žádné webové stránky společnosti Garmin příspěvek uživatele, který:

 • je urážlivý, nemístný, obtěžující, výhružný nebo představuje zásah do práva na soukromí jiné osoby;
 • je fanatický, nenávistný nebo rasově či jinak urážlivý;
 • je násilný, vulgární, obscénní, pornografický nebo jinak sexuálně vybízivý nebo jinak škodlivý nebo lze důvodně předpokládat, že určité osobě nebo subjektu uškodí;
 • je nezákonný nebo podporuje či prosazuje nezákonnou činnost nebo diskusi o nezákonných činnostech za účelem jejich spáchání, včetně takového příspěvku uživatele, který je pokusem nebo představuje pokus o dětskou pornografii, stalking, sexuální útok, podvod, obchodování s obscénním nebo odcizeným materiálem, obchodování s drogami nebo zneužívání drog, obtěžování, krádež nebo spiknutí za účelem páchání trestné činnosti;
 • poškozuje nebo porušuje práva třetí strany včetně: (a) autorských a patentových práv, práv na ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická či smluvní práva; (b) právo na soukromí (zejména nesmíte šířit žádný druh osobních informací jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu) nebo zveřejnění, nebo (c) případné povinnosti zachování důvěrnosti;
 • je komerční povahy, souvisí s obchodem nebo propaguje či nabízí prodej výrobků, služeb a podobně (za účelem zisku či nikoli) nebo cokoli žádá od druhých (včetně žádostí o příspěvky nebo dary);
 • obsahuje virus nebo jiný škodlivý komponent nebo jinak manipuluje, znehodnocuje nebo poškozuje webové stránky společnosti Garmin nebo jakoukoli související síť nebo jinak zasahuje do používání webových stránek společnosti Garmin jinou osobou nebo subjektem;
  (a) obecně nesouvisí s označeným tématem příslušného veřejného fóra; (b) porušuje některá specifická omezení vztahující se na veřejné fórum včetně jeho omezení věku a postupů; nebo (c) je protispolečenský, narušující nebo destruktivní, včetně akcí typu „flaming,“ „spamming,“ „flooding,“ „trolling,“ a „griefing“ tak, jak jsou tyto termíny obecně chápány a používány na internetu; nebo
 • je nepravdivý či zavádějící.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že ostatní uživatelé dodržují a budou dodržovat výše uvedená pravidla chování nebo jiná ustanovení těchto Podmínek používání, a stejně jako platí ve vztahu mezi vámi a námi, přebíráte tímto veškeré riziko škody nebo újmy vyplývající z případných případů jejich nedodržení.

Vyhrazujeme si právo, avšak zříkáme se jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti, odmítnout nebo odstranit libovolný příspěvek uživatele z webových stránek společnosti Garmin, který porušuje tyto Podmínky používání (včetně pravidel chování).

Účty

Některé služby na webových stránkách společnosti Garmin povolují nebo vyžadují, abyste pro účast nebo zajištění dalších výhod vytvořili účet. Souhlasíte s tím, že poskytnete, budete udržovat a aktualizovat pravdivé, přesné a úplné informace o sobě tak, jak k tomu budete vyzváni v rámci registračních postupů („registrační údaje“). Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za žádnou osobu nebo subjekt nebo nesprávně prezentovat svou identitu nebo své spojení s libovolnou osobou nebo subjektem včetně používání uživatelského jména, hesla nebo jiné informace o účtu jiné osoby, jména, podoby, hlasu, obrázku nebo fotografie jiné osoby. Také souhlasíte s tím, že nás na e-mailu [email protected] neprodleně upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského jména, hesla, jiné informace o účtu nebo jiného porušení zabezpečení, o kterém se dozvíte ve spojitosti nebo souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami společnosti Garmin.

Váš účet a vaši možnost používat webové stránky společnosti Garmin nebo jejich část můžeme pozastavit nebo ukončit, pokud nebudete dodržovat tyto Podmínky používání nebo zvláštní podmínky týkající se určité služby.

Odpovědnost společnosti Garmin

Společnost Garmin neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo včasnosti obsahu nebo výsledků, které budou používáním webových stránek společnosti Garmin a obsahu získány. Jakékoli použití webových stránek společnosti Garmin a obsahu je na vlastní riziko. Webové stránky společnosti Garmin se pravidelně mění a změny mohou být prováděny kdykoli. Společnost Garmin si dále vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravovat, pozastavit nebo ukončit fungování libovolné služby nebo funkce na webových stránkách společnosti Garmin (například změny nebo odstranění obsahu); při takovém kroku nemá společnost Garmin vůči vám nebo třetím stranám žádné závazky. Některý obsah na webových stránkách společnosti Garmin může být poskytován třetími stranami a společnost Garmin za něj nebude odpovědná.

SPOLEČNOST GARMIN NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI GARMIN BUDOU FUNGOVAT BEZCHYBNĚ NEBO ŽE JEJICH SERVERY NEMOHOU OBSAHOVAT POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ POLOŽKY. POKUD BUDE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI GARMIN NEBO OBSAHU NUTNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ NEBO DOJDE KE ZTRÁTĚ ZISKU NEBO DAT, SPOLEČNOSTI GARMIN ZA TYTO NÁKLADY NEODPOVÍDÁ.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI GARMIN I OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST GARMIN SE DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO PRÁV TŘETÍ STRANY A ZÁRUKY NA VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST GARMIN VYNALOŽÍ PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ, ABY OCHRÁNILA INFORMACE A DATA, KTERÁ JSTE POSKYTLI NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI GARMIN V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU NEBO FUNKCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI GARMIN. SOUHLASÍTE VŠAK S TÍM, ŽE TYTO INFORMACE A DATA POSKYTUJETE NA VLASTNÍ RIZIKO, A ZPROŠŤUJETE SPOLEČNOST GARMIN VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU NEBO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ.

SPOLEČNOST GARMIN NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA PŘENOS DAT V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO FUNKCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI GARMIN.

Zřeknutí se odpovědnosti za určité škody

Webové stránky společnosti Garmin používáte na své vlastní riziko. Jestliže nejste spokojeni s jakýmkoli obsahem nebo jiným obsahem, službou nebo funkcí webových stránek společnosti Garmin nebo s těmito Podmínkami, je vaším jediným opravným prostředkem ukončení používání webových stránek společnosti Garmin. SPOLEČNOST GARMIN ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ NÁHODNÝCH, ZVÝŠENÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ) ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI GARMIN, AŤ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ DOMNĚNKY A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST GARMIN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ ZEMĚ, STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU HRUBÉHO ZANEDBÁNÍ, ZA ZRANĚNÍ, SMRT NEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ, POKUD SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN OMEZENA ROZSAHEM OMEZENÍ, KTERÉ STANOVÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY. Odpovědnost společnosti Garmin vůči vám za veškeré případné ztráty a škody včetně předpokládaných záruk v žádném případě nepřekračuje padesát amerických dolarů (50,00 $ USD) nebo celkovou částku, kterou jste společnosti Garmin za používání služby nebo funkce na webových stránkách společnosti Garmin zaplatili za posledních dvanáct měsíců před vznesením nároku vůči společnosti Garmin (platí vyšší z uvedených variant).

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky společnosti Garmin mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran spravované jinými společnostmi. Všechny tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze z praktických důvodů. Společnost Garmin tím nijak nepropaguje obsah webových stránek třetích stran. Společnost Garmin neodpovídá za obsah webových stránek třetích stran, na něž odkazuje, a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se obsahu nebo přesnosti materiálů na webových stránkách těchto třetích stran nebo postupů těchto třetích stran v souvislosti se soukromím. Pokud se rozhodnete použít odkazy na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Aplikace třetích stran

Na webových stránkách společnosti Garmin můžete mít příležitost stáhnout si aplikace, které byly vyvinuty třetími stranami. Společnost Garmin není zodpovědná za obsah ani funkčnost těchto aplikací třetích stran nebo za postupy ochrany osobních údajů vývojářů třetích stran. Společnost Garmin neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se jejich obsahu a funkčnosti nebo postupů ochrany osobních údajů vývojářů třetích stran. Pokud se rozhodnete stáhnout a používat jakékoliv aplikace těchto třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Odškodnění

Používáním webových stránek společnosti Garmin souhlasíte, že společnost Garmin, její vedoucí pracovníky, představenstvo, zaměstnance a zástupce (v míře dané zákonem) obhájíte, odškodníte a ochráníte před jakýmikoli nároky, žalobami či požadavky, zejména přiměřenými poplatky na právní zastupování a účetními poplatky, vyplývajícími z vašeho porušení těchto Podmínek používání.

Kontrola vývozu

Spojené státy a některé další země kontrolují export produktů a informací. Souhlasíte s takovýmito omezeními a s tím, že obsah nebudete exportovat ani reexportovat do zemí nebo osobám, v jejichž případě zákony o kontrole exportu export zakazují. Stažením obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že se nenacházíte v zemi, do které je takový export zakázán, a že nejste uvedeni v Seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA ani v seznamu Zvlášť uvedených státních příslušníků Ministerstva financí USA. Odpovídáte za dodržování zákonů místní jurisdikce týkajících se importu, exportu nebo reexportu obsahu.

Zásady ochrany autorských práv

Společnost Garmin respektuje právo člověka na své duševní vlastnictví. Jedna ze zásad společnosti Garmin stanoví, že účty uživatelů, kteří porušili nebo opakovaně porušují autorská práva třetích stran, budou podle vlastního uvážení společnosti a vhodnosti zrušeny.

Chcete-li společnosti Garmin zaslat v souvislosti s webovými stránkami společnosti Garmin oznámení o porušování autorských práv (například v příspěvcích uživatelů nebo v obsahu), odešlete v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) písemné oznámení níže uvedenému zástupci pro autorská práva a uveďte v něm následující údaje:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.
 • Identifikaci chráněného díla, které je předmětem porušení autorského práva. V případě, kdy se oznámení týká více chráněných děl na jediném webu online, uveďte výčet těchto děl na daném webu.
 • Identifikaci materiálu, který je prohlašován za porušující autorská práva nebo je předmětem takové činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zakázán přístup, a přiměřené informace, na jejichž základě poskytovatel služby dokáže uvedený materiál vyhledat.
 • Kontaktní informace pro poskytovatele služby o osobě či společnosti vznášející stížnost, například adresa, telefonní číslo, v případě dostupnosti i adresa elektronické pošty, na které lze stěžovatele zastihnout.
 • Prohlášení stěžovatele bona fide o neoprávněném použití díla, které je předmětem porušení autorského práva, ke kterému nedal souhlas vlastník práv, jeho agent nebo zákon dané země.
 • Prohlášení stěžovatele o přesnosti údajů v oznámení a o tom, že je oprávněn jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno. Toto prohlášení lze v případě nepravosti žalovat jako křivou přísahu.

Berete na vědomí, že v případě nedodržení všech požadavků z předchozího odstavce vaše oznámení o porušení DMCA nemusí být platné. Další informace týkající se zákona DMCA a oznámení podle DMCA najdete v 17 U.S.C., § 512.

Kontaktní údaje našeho agenta autorských práv, přijímajícího oznámení o porušování autorských práv:

E-mail: [email protected]

Poštovní adresa:
DMCA určený agent:
K rukám: Právní oddělení
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Obecné

S výjimkou rozsahu výslovně uvedeného v následujícím odstavci budou všechny právní problémy plynoucí z vašeho používání webových stránek společnosti Garmin nebo s ním související a těchto Podmínek používání vykládány v souladu se zákony státu Kansas, platnými pro smlouvy, jež byly uzavřeny a naplněny ve státě Kansas, a budou se těmito zákony řídit bez ohledu na principy střetu zákonů. Používáním webových stránek společnosti Garmin souhlasíte s tím, že se při řešení sporů, nároků nebo žalob v souvislosti s těmito Podmínkami nebo vaším využíváním webových stránek společnosti Garmin podřídíte osobní a exkluzivní jurisdikci Okresního soudu USA v Kansasu nebo kteréhokoli kansaského Státního soudu sídlícího v kraji Johnson. Tímto se neodvolatelně zříkáte, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, všech současných nebo budoucích námitek vůči místu konání takovéhoto řízení před uvedeným soudem a zříkáte se veškerých námitek ve smyslu nevhodnosti místa konání jakéhokoli podobného řízení u uvedeného soudu. (a) Nejste-li občanem USA; (b) nemáte-li trvalý pobyt ve Spojených státech; (c) nepřistupujete-li k webovým stránkám společnosti Garmin ve Spojených státech; a (d) jste občanem některé z níže uvedených zemí, souhlasíte tímto, že případné spory, nároky nebo žaloby v souvislosti s těmito Podmínkami nebo vaším využíváním webových stránek společnosti Garmin budou ošetřeny příslušným právem uvedeným níže, bez ohledu na případný střet zákonů, a tímto se neodvolatelně podřizujete pravomoci jurisdikce státu, provincie nebo země uvedené níže, jejíž zákony jsou rozhodné:

Pokud jste obyvatelem země Evropské unie, Velké Británie, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Austrálie, bude rozhodným právem a tribunálem právo a soud příslušný místu vašeho obvyklého pobytu.

Uplatnění těchto Podmínek je výslovně vyloučeno u Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

V případě stížnosti nebo zájmu o další informace lze poskytovatele písemně kontaktovat na adrese Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, telefonicky na čísle (913) 397-8200 (žádejte webmastera) nebo e-mailem na adrese [email protected].

Pokud jste podle zákonů země svého trvalého pobytu nezletilí, přečtěte si tyto Podmínky se svým rodičem nebo opatrovníkem; ten jim musí porozumět a vyjádřit svůj souhlas za vás.