Skip navigation links

Přesnost metrik kondice a sledování aktivity

Nositelná zařízení Garmin jsou nástroje, které poskytují informace, jež mají podpořit váš zdravý a aktivní životní styl. Nositelná zařízení Garmin využívají snímače, které sledují váš pohyb a další metriky. Získaná data a informace představují poměrně přesný odhad sledované aktivity a metrik, nemohou však zaručit naprostou spolehlivost. Nositelná zařízení Garmin nejsou lékařské přístroje. Získaná data také nejsou určena k lékařským účelům a nemohou sloužit k určování diagnózy nebo k léčbě či prevenci onemocnění. Společnost Garmin doporučuje, abyste se před započetím pravidelné tréninkové aktivity poradili s lékařem.

Přesnost srdečního tepu měřeného na zápěstí (Elevate)

Optický monitor srdečního tepu (HR) na zápěstí pro nositelná zařízení Garmin je užitečný přístroj, který kdykoli poskytne přesný odhad srdečního tepu uživatele. Optický monitor HR je navržen k nepřetržitému sledování srdečního tepu uživatele. Četnost měření srdečního tepu se liší v závislosti na stupni aktivity uživatele. Pokud používáte optické zařízení na měření HR od společnosti Garmin a zahájíte aktivitu, optický monitor HR bude podávat zpětnou vazbu častěji, protože v takovém případě je optický snímač zapnutý po celou dobu a snaží se měřit srdeční tep nepřetržitě po trvání dané aktivity. Cílem je poskytnout uživateli častější a přesnější informace o srdečním tepu v průběhu dané aktivity.

Monitor HR na zápěstí využívá špičkovou technologii, přesto však má některá omezení, kvůli kterým mohou být údaje o srdečním tepu za jistých okolností nepřesné. Jedná se například o fyzické vlastnosti uživatele, způsob upevnění zařízení a typ a intenzita aktivity (viz výše). Údaje z monitoru HR nejsou určeny pro zdravotnické účely ani pro diagnózu, léčbu, péči nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu.

Přesnost měření srdečního tepu na zápěstí během plavání je velmi omezená, nebo u některých nositelných zařízení Garmin vůbec nefunguje. Společnost Garmin nedoporučuje používání měření srdečního tepu u plaveckých aktivit, pokud nositelné zařízení nemá profil aktivity plavání, u nějž lze měření srdečního tepu na zápěstí zapnout. V popisu produktu se uvádí, zda má nositelné zařízení profil aktivity plavání, který umožňuje zapnutí měření srdečního tepu na zápěstí. Upozorňujeme, že u některých starších zařízení je měření srdečního tepu na zápěstí v profilu aktivity plavání záměrně vypnuté. Chcete-li dosáhnout té nejlepší přesnosti měření srdečního tepu během plavání, společnost Garmin doporučuje monitory srdečního tepu v kombinaci s kompatibilními zařízeními.

Přesnost měření pulzního oxymetru na zápěstí

Některá nositelná zařízení Garmin nabízejí funkci pulzního oxymetru. Kdykoli nabídku této funkce otevřete, poskytne vám aktuální odhadovanou hodnotu periferního nasycení vaší krve kyslíkem (SpO2%). Můžete si také nastavit, aby měření probíhalo souvisle po určitou dobu během spánku. Některá zařízení mohou hodnoty sledovat i pravidelně v průběhu dne a zobrazovat je společně s hodnotou nadmořské výšky nebo převýšení.

Vyvíjíme velké úsilí, aby přesnost měření byla co nejvyšší, existují však určitá omezení, která mohou výsledky zkreslovat. Naměřené hodnoty mohou být například ovlivněny fyzickými dispozicemi uživatele, způsobem upevnění zařízení a také intenzitou okolního světla. Společnost Garmin čas od času vydává aktualizace softwaru, kterými se snaží některé aspekty měření zpřesnit. Údaje z pulzního oxymetru nejsou určeny pro zdravotnické účely ani pro diagnózu, léčbu, péči nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu.

Nepřiměřený pohyb a poloha zařízení mohou ovlivnit přesnost měření. Je důležité, abyste kvůli co nejlepší přesnosti měření ponechali ruku/snímač přibližně minutu v klidu.