Skip navigation links
TECHNOLOGIE GARMIN

FILTRUJTE PODLE KATEGORIE

Zdravotní funkce
Sledování spánku

Sledování spánku

Pokročilý monitoring spánku, které je k dispozici ve vybraných produktech značky Garmin využívá několik faktorů, které pomáhají porozumět spánku1. Vedle základních informací, jako je čas usnutí a čas probuzení, můžete sledovat dobu bdělosti a kolik času jste strávili v klíčových fázích spánku (lehký, hluboký, REM). Uvidíte také, kdy během noci jednotlivé fáze probíhaly.

Doby a fáze spánku jsou rozpoznávány na základě kombinace údajů o srdečním tepu, variabilitě srdečního tepu a tělesných pohybech. Cenná data pro analýzu a zlepšování spolehlivosti měření poskytují údaj o věku zadaný v profilu uživatele a detekovaná osobní fyziologická data.

Vybrané Garmin produkty sledují i frekvenci dýchání a hladinu nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) během noci. Všechna tato data společně poskytují podrobný pohled na váš spánek.

Vysvětlení údajů o spánku

Spánek je kritickým faktorem pro vaši fyzickou i duševní pohodu. Dostatek pravidelného a kvalitního spánku podporuje dobré zdraví, může zlepšovat náladu, pomáhá vytěžit maximální užitek z cvičení a přináší řadu dalších výhod.

Kontrolujte své údaje o spánku a vyhledávejte změny a trendy v čase. Můžete tak lépe porozumět často složitému vztahu mezi tím, co děláte, když jste vzhůru, a tím, jak dobře jste v noci spali.

Špatný spánek během jedné noci bývá snadné vysvětlit, ale zjištění dlouhodobějších trendů může být podnětem pro trvalejší změnu. Efekt případných změn je možné opět sledovat na průbězných změnách měření, což může fungovat jako skvělá motivace.

Skóre spánku

Vybrané Garmin produkty s funkcí pokročilého sledování spánku mají k dispozici i tzv. skóre spánku. Skóre spánku v rozmezí 0–100 prozrazuje jednoduchou formou jak kvalitní spánek jste dané noci měli. Skóre spánku bývá doprovozeno tipy a slovním vysvětlením důvodů a příčin případného nižšího / vyššího skóre vašeho spánku.

Výpočet skóre spánku

Noční skóre spánku se vypočítává na základě kombinace délky spánku a faktorů jeho kvality. Délka spánku se porovnává s celosvětově akceptovanými doporučeními podle věku2. Kvalitativní aspekty skóre spánku vycházejí z kombinace skladby spánku, údajů o stresu, přerušení v průběhu noci a dalších vlivů3.

Skladba spánku říká, kolik času jste strávili ve fázi lehkého spánku, fázi hlubokého spánku a ve fázi REM, a jak vypadaly přechody mezi těmito fázemi během noci. Měření stresu/zatížení vychází z analýza variability srdečního tepu, která má za cíl odhalit rovnováhu aktivity sympatiku a parasympatiku ve vegetativním nervovém systému. Když je váš srdeční tep nízký a variabilita srdečního tepu vysoká oproti normálnímu stavu, ukazuje to na dominanci parasympatiku, což znamená, že je tělo zatížené a aktivně doplňuje zdroje vyčerpané během dne.

Mezi další faktory ovlivňující skóre spánku patří neklid, počet probuzení na dobu delší než 5 minut a celková doba v bdělém stavu.

Fáze spánku

Ve spánkové laboratoři se zjišťují fáze spánku na základě specifických mozkových vln a vzorců aktivity neuronů. Tyto vzorce se typicky projevují fyziologicky jako změny v srdečním tepu, variabilitě srdečního tepu a změnách dýchání. Dokážeme-li identifikovat takové fyziologické změny během spánku, získáme cenná vodítka pro rozpoznávání fází spánku v podmínkách reálného světa, mimo stěny spánkové laboratoře.

Studie ukazují, že každá fáze spánku hraje určitou roli v procesech duševní a fyzické regenerace.

Lehký spánek (N1, N2)

Lehký spánek je první fáze spánkového cyklu. Během lehkého spánku se zpomalují pohyby očí a svalová aktivita, přičemž se tělo připravuje na hluboký spánek.

Hluboký spánek (N3)

Při přechodu do hlubokého spánku zcela ustane oční a svalová aktivita. Zpomalí se vaše tepová frekvence a dýchání. V tomto okamžiku by bylo náročné vás probudit a po probuzení byste byli dezorientovaní. Panuje obecná shoda, že hluboký spánek má bezpočet přínosů pro zdraví. Například pomáhá s regenerací svalů.

Spánek s rychlými pohyby očí (REM)

Fáze spánku REM se považuje za poslední etapu spánkového cyklu. Během fáze REM se nám zdají sny. Fáze REM jsou zpočátku krátké a v průběhu noci se prodlužují. Fáze spánku REM je považována za fázi, kdy má mozek možnost zpracovávat údaje a dát jim smysl. Dokonce lze najít souvislost i se způsobem učení nových dovedností.

Bdělost

Obecně je nejlepší, pokud je spánek nepřetržitý, popřípadě jen s minimem bdělých okamžiků.

Sledování spánku na základě pohybů

Starší zařízení Garmin a zařízení bez integrované funkce monitorování srdečního tepu na zápěstí používají sledování spánku na základě pohybů a analyzují zachycené pohyby zápěstí nebo těla akcelerometrem. Tento algoritmus zohledňuje i denní dobu a poskytuje jednodušší náhled na spánek. Dokáže určit, zda jste vzhůru, váš spánek je lehký, nebo zda je váš spánek hlubší. Podobná zařízení ale neumožňují detekovat konkrétní fáze spánku.

Podpora sledování spánku

1Viz Garmin.com/ataccuracy
2”National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report,” Sleep Health, vol. Epub 2015 Oct 31, pp. 233–243, 2015.
3National Sleep Foundation, “National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report,” Sleep Health, vol. 3, no. 1, pp. 6–19.