Oświadczenie o ochronie prywatności

„Certyfikacja

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. To Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane przez firmę Garmin, aby przedstawić użytkownikom sposób, w jaki są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane użytkowników. Prosimy o przeczytanie niniejszego Oświadczenia w celu zapoznania się z naszymi zasadami ochrony prywatności.

To Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób postępowania z informacjami gromadzonymi przez firmę Garmin za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia, oraz za pośrednictwem określonych produktów i aplikacji firmy Garmin. Dodatkowo użytkownikom niektórych spośród naszych produktów i aplikacji są dostarczane oświadczenia o ochronie prywatności właściwe dla tych produktów i aplikacji. W takich przypadkach pełnią one rolę uzupełniającą i powinny być odczytywane w połączeniu z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

A. Dane osobowe

„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają określenie tożsamości osoby. Podczas tworzenia przez użytkownika konta na stronie firmy Garmin, rejestracji produktów, zakupu lub innej formy uzyskiwania aktualizacji map lub produktów na stronie Garmin, rejestracji w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego, uczestnictwa w ofertach promocyjnych lub kontaktu z pomocą techniczną, mogą być gromadzone różnorodne dane osobowe, które, w zależności od okoliczności, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje dotyczące karty płatniczej. Dane osobowe mogą być gromadzone i/lub przechowywane przez firmę Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszkuje poza terenem Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mogą nie mieć tak szerokiego zastosowania, jak przepisy w kraju Użytkownika.

Danych osobowych możemy użyć w celach wymienionych poniżej:

 1. Komunikacja Możemy kontaktować się z użytkownikiem np. w celu zapewnienia produktów lub usług zamówionych przez użytkownika, w kwestii konta lub zawieranych z nami transakcji, w celu przekazania ważnych informacji o produktach lub aplikacjach oraz w celu (zgodnie z odnośnymi prawami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa poniżej w ustępie 6) wysyłania ofert i informacjach o promocjach odnoszących się do naszych produktów i aplikacji.
 2. Obsługa klienta W przypadku kontaktowania się z naszymi przedstawicielami działu pomocy technicznej przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub osobiście, mogą zostać zebrane dane osobowe zależne od danej sytuacji, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się; informacje o posiadanych produktach firmy Garmin, takie jak ich numery seryjne, data zakupu, dzienniki zdarzeń (jeśli mają zastosowanie) przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia i pomocy technicznej.
 3. Zakup W przypadku podania informacji o karcie płatniczej na stronie internetowej firmy Garmin lub bezpośrednio w produkcie firmy Garmin, firma Garmin może wykorzystać informacje dotyczące karty płatniczej oraz powiązane informacje o płatności i koncie, jak również imię i nazwisko oraz adres (jeśli mają zastosowanie), w celu uzupełnienia formularzy dotyczących zakupów lub pobierania regularnych opat, jeśli mają one zastosowanie.
 4. Promocje W przypadku udziału użytkownika w konkursach, zawodach i tym podobnych promocjach, możemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje do zarządzania wspomnianymi promocjami. W zakresie, w którym warunki promocji odnoszące się do korzystania z danych osobowych użytkownika naruszają warunki tego Oświadczenia, wiążące są warunki zasad promocji.
 5. Informacje zamieszczone przez odwiedzających Firma Garmin może udostępnić informacje i materiały zamieszczone przez użytkownika w wybranych usługach naszej strony (na przykład na forach dyskusyjnych, forach, pokojach rozmów i w blogach), do których użytkownik ma dostęp Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które użytkownik ujawni za pośrednictwem takich usług lub w inny sposób na naszych stronach, mogą stać się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla odwiedzających strony oraz innych osób. Zalecamy zachowanie ostrożności i uwagi przy ujawnianiu na naszych stronach danych osobowych lub jakichkolwiek innych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE DANY UŻYTKOWNIK DOBROWOLNIE UJAWNIŁ ZA POŚREDNICTWEM STRON.
 6. Wykorzystywanie na potrzeby działalności firmy Firma Garmin może wykorzystywać dane osobowe użytkownika: (a) do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych, operacyjnych, w tym do generowania raportów sprzedaży oraz pomiarów i analizy trendów demograficznych, zakupowych i zmian w zainteresowaniach użytkowników, a także innych trendów wśród naszych klientów; (b) do informowania użytkownika o określonych zmianach dotyczących niniejszego oświadczenia o prywatności; oraz (c) do wszelkich innych celów, o których wyraźnie poinformowaliśmy użytkownika w momencie gromadzenia danych lub jak zostało to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności bądź jak pozwala lub wymaga tego prawo, przepisy, regulacje, wezwania sądowe lub inny proces prawny.

B. Inne informacje

Pod pojęciem „Inne informacje” kryją się wszelkie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby i w uzasadniony sposób nie mogą stanowić podstawy takiej identyfikacji, np. informacje o przeglądarce i urządzeniu, dane dotyczące użytkowania aplikacji, informacje gromadzone z użyciem plików cookie, znaczników pikselowych oraz innych technologii, dane demograficzne i inne informacje podane przez użytkownika, anonimowe informacje oraz połączone informacje. Uwaga: inne informacje mogą być przez nas wykorzystywane i ujawniane w dowolnym celu z wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego odnośne przepisy prawa. Jeśli w świetle odnośnych przepisów prawa wymagane będzie traktowanie przez nas Innych informacji jako Danych osobowych, będzie możliwe wykorzystywanie ich przez nas w sposób opisany powyżej w sekcji Dane osobowe. W niektórych sytuacjach możemy łączyć Inne informacje z Danymi osobowymi. Po połączeniu Innych informacji z Danymi osobowymi otrzymane informacje będą traktowane jako Dane osobowe tak długo, jak będą używane łącznie. Inne informacje mogą na przykład obejmować:

 1. Informacje o lokalizacji W przypadku korzystania przez użytkownika w urządzeniu lub aplikacji firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, takich jak pogoda, godziny seansów filmowych, informacje o ruchu drogowym, ceny paliw lub lokalne wydarzenia, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji. Informacje o pozycji są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody urządzenie nawigacyjne lub aplikacja nawigacyjna firmy Garmin będzie gromadzić i przesyłać z urządzenia użytkownika takie dane, jak informacje o pozycji, prędkości i kierunku przemieszczania się. Te dane są następnie łączone z danymi pochodzącymi z urządzeń innych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na gromadzenie od nich danych, w celu podniesienia jakości informacji o ruchu drogowym i zawartości dostarczanej przez firmę Garmin lub dostawców zawartości. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody firma Garmin może także udostępnić lub sprzedać te dane stronom trzecim. Wtedy dane te będą udostępniane lub sprzedawane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.
 2. Dzienniki zdarzeń związanych z reklamami Podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji zawierających reklamy, takich jak informacje o ruchu drogowym, oraz z innego rodzaju zawartości zawierającej reklamy, mogą być gromadzone informacje dotyczące rodzajów przeglądanych reklam, częstotliwości ich wybierania oraz tego, jak często wykonywano określone działania, takie jak zapisywanie kuponu, inicjowanie połączenia telefonicznego z lokalizacją, której dotyczy reklama, lub wyznaczanie trasy do tej lokalizacji w celu umożliwienia dostawcom reklam zaoferowania zawartości, która może być interesująca dla użytkownika. Informacje są zbierane i udostępniane naszym odpowiednim partnerom w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.
 3. Aktywności i dane o aktywności Niektóre strony internetowe i aplikacje mobilne (takie jak Garmin Connect i Garmin Connect Mobile) firmy Garmin umożliwiają użytkownikom dobrowolne przesyłanie aktywności (np. biegów, spacerów, przepłyniętych dystansów, pieszych wędrówek, skrzynek, przygód itp.) i danych o aktywności (np. liczby kroków, pozycji, dystansu, tempa, czasu aktywności, spalonych kalorii, tętna, czasu snu itp.) za pośrednictwem urządzenia firmy Garmin. Zarządzając ustawieniami prywatności na takich stronach internetowych i w aplikacjach, użytkownicy mogą określać, kto może widzieć przesłane przez nich aktywności i dane o aktywności. Firma Garmin może wykorzystywać przesłane dane o aktywności w anonimowej i zbiorczej formie, która nie umożliwi identyfikacji użytkownika, do poprawy jakości swoich produktów i aplikacji. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie anonimowych danych pobranych z jego urządzenia, firma Garmin może udostępniać dane o aktywności partnerom strategicznym w anonimowej formie, która nie umożliwi identyfikacji użytkownika, w celu poprawy jakości produktów i aplikacji takich partnerów strategicznych. Firma Garmin nie przekaże ani nie sprzeda danych o aktywności użytkownika stronom trzecim bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika i uzyskania jego zgody.
 4. Informacje Insights Jeśli użytkownik ma konto Garmin Connect i przesyła dane o aktywności (np. liczbę kroków, pozycję, dystans, tempo, czas aktywności, spalone kalorie, tętno, czas snu itp.) za pośrednictwem urządzenia firmy Garmin na posiadane konto Garmin Connect, wówczas może zostać wyświetlona sekcja „Insights” w koncie Garmin Connect, w której będzie otrzymywać informacje i łącza do artykułów innych firm, które mogą go zainteresować w oparciu o rejestrowane przez niego dane o aktywności (np. artykuły o korzyściach płynących z odpowiedniego czasu wykonywania aktywności, jeśli dane o aktywności sugerują, że czas wykonywania aktywności nie jest odpowiedni). Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z wyświetlania sekcji „Insights” w koncie Garmin Connect, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji w serwisie Garmin Connect.
 5. Informacje z dzienników serwera Firma Garmin oraz jej usługodawcy wykorzystują informacje z dzienników serwera m.in. w celu obliczania poziomu korzystania ze stron, diagnozowania problemów z serwerami firmy Garmin i administrowania stronami firmy Garmin’. Dzienniki te mogą zawierać informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach. Rejestrowanie adresów IP jest powszechną praktyką stosowaną w Internecie i jest wykonywane automatycznie na wielu stronach. Adresy IP, pliki dzienników serwerów i inne powiązane informacje są traktowane jako Inne informacje, z wyjątkiem sytuacji, w których na podstawie obowiązujących przepisów prawa należy traktować takie informacje jako Dane osobowe.
 6. Pliki cookie i inne technologie Firma Garmin może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi. Te technologie pozwalają firmie Garmin śledzić ruch na jej stronach, mierzyć skuteczność reklam i tworzyć sumowane statystyki użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi. Umożliwiają one także płynniejszą nawigację po naszych stronach. Ponadto firma Garmin wykorzystuje narzędzie Google Analytics do monitorowania statystyk strony oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin na wielu spośród jej stron. Możemy także angażować jednego lub więcej dostawców usług do oferowania w naszym imieniu usług reklamowych. Mogą oni korzystać ze znaczników pikselowych lub innej podobnej technologii w celu gromadzenia anonimowych informacji o odwiedzinach na stronach, a także wykorzystywać te informacje w celu przesyłania określonym grupom odbiorców reklam produktów i usług. Informacje są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zasady postępowania oraz aby wycofać zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez innych dostawców usług, prosimy o odwiedzenie strony Networkadvertising.org.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie. Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje jurysdykcję, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

  W określonych sytuacjach, gdy korzystamy z programu Adobe Flash Player do dostarczenia szczególnego rodzaju zawartości, np. filmu lub klipu wideo, korzystamy z lokalnie zapisywanych obiektów, znanych także jako pliki „flash cookie”. Program Flash wykorzystuje tę technologię do zapamiętywania ustawień, preferencji i sposobów użycia zawartości. Pod tym względem działanie plików flash cookie przypomina działanie plików cookie w przeglądarce, tyle że plikami flash cookie nie można zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami prywatności oraz ustawieniami przechowywania plików flash cookie.

 7. Korzystanie z aplikacji W przypadku pobrania i wykorzystywania aplikacji firma Garmin i jej usługodawcy mogą śledzić i gromadzić dane dotyczące użytkowania aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację w urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji określone w oparciu o numer urządzenia. Firma Garmin korzysta z usług innych dostawców w celu zbierania informacji analitycznych związanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, np. informacji o stanie urządzeń, sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacji o sposobie działania aplikacji i fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika w momencie awarii. Informacje są zbierane i przechowywane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Firma Garmin używa takich zbiorczych danych do poprawy jakości i funkcjonalności swoich aplikacji mobilnych.

2. UJAWNIANIE INFORMACJI

A. Firmy stowarzyszone

Możemy wraz z naszymi firmami stowarzyszonymi udostępniać dane osobowe dostarczane firmie Garmin przez użytkowników w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Lista firm stowarzyszonych znajduje się w najnowszym Raporcie rocznym na formularzu 10-K dostępnym pod adresem: www.sec.gov. Nasze firmy stowarzyszone mają obowiązek chronić Dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Za zarządzanie używanymi wspólnie Danymi osobowymi odpowiada firma Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszkuje poza terenem Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mogą nie mieć tak szerokiego zastosowania, jak przepisy w kraju Użytkownika.

B. Dostawcy usług

Możemy korzystać z innych dostawców usług w celu obsługi naszej firmy i naszych stron internetowych lub administrowania wykonywaniem w naszym imieniu czynności, np. realizacji zakupów, przetwarzania płatności dokonanych z użyciem karty płatniczej i wysyłki produktów do użytkownika. Możemy udostępniać tym stronom trzecim Dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące karty płatniczej, jedynie w celu umożliwienia im świadczenia takich usług.

C. Inne sposoby ujawniania

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika innym podmiotom, jeśli mamy na to zgodę użytkownika udzieloną w takiej formie, jakiej wymagają odnośne przepisy prawa. Możemy także ujawniać Dane osobowe użytkowników, gdy uznamy to za stosowne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prawami i ustawami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu spełnienia wymogów procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądanie władz publicznych lub organów porządku publicznego, w tym również poza granicami kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu udzielenia pomocy lub wsparcia w śledztwie w sprawie kradzieży naszych produktów lub własności; (e) w celu zapewnienia zgodności z warunkami i zasadami; (f) w celu ochrony działań firmy Garmin oraz jej oddziałów i firm stowarzyszonych; (g) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności firmy Garmin, jej oddziałów i firm stowarzyszonych, użytkownika i innych; lub (h) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód.

D. Cesja

Możemy przekazywać informacje naszym oddziałom i firmom stowarzyszonym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również bez ograniczeń w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

3. DOBROWOLNE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O POZYCJI INNYM UŻYTKOWNIKOM

Użytkownik może mieć możliwość użycia w urządzeniu aplikacji firmy Garmin lub strony trzeciej, która zezwala użytkownikowi na zapraszanie stron trzecich do wyświetlania pozycji użytkownika w innych urządzeniach firmy Garmin i/lub na stronie internetowej. W przypadku użycia tego rodzaju aplikacji przez użytkownika należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się informacje o swojej pozycji. W przypadku dodania przez użytkownika na stronie serwisu społecznościowego innej firmy zaproszenia do wyświetlenia pozycji użytkownika, w zależności od zasad dotyczących prywatności danych obowiązujących w danym serwisie, może się okazać, że dostęp do tych informacji będą mieć poza osobami, dla których były przeznaczone informacje o pozycji, także inne osoby. Należy również zachować ostrożność, wysyłając tego rodzaju zaproszenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych innych firm; przed wykorzystaniem w ten sposób serwisu społecznościowego należy uważnie zapoznać się z jego zasadami dotyczącymi prywatności. W przypadku użycia przez użytkownika aplikacji lub produktu firmy Garmin, jak na przykład aplikacji LiveTrack, w celu zapraszania stron trzecich do wyświetlania informacji o swojej pozycji, firma Garmin może dostarczyć użytkownikowi oświadczenie o ochronie prywatności, które odnosi się konkretnie do danej aplikacji lub produktu i które stanowi uzupełnienie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

4. ŁĄCZA, APLIKACJE I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH

Na naszych stronach internetowych oraz w naszych aplikacjach i produktach mogą występować łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Garmin, a nasze strony oraz produkty użytkownika mogą zawierać aplikacje pobrane od stron trzecich. Takie strony internetowe, usługi i aplikacje nie są kontrolowane przez firmę Garmin i firma nie ponosi odpowiedzialności za dotyczące ich zasady ochrony prywatności ani dostępną tam zawartość. Jeśli jakiekolwiek Dane osobowe zostaną podane na stronach internetowych, w usługach lub aplikacjach należących do stron trzecich, transakcja nastąpi w ramach danej strony internetowej, usługi lub aplikacji, a podane informacje zostaną zgromadzone i będą chronione na zasadach określonych przez odpowiednią stronę trzecią w ramach jej oświadczenia o ochronie prywatności. FIRMA GARMIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA STRONACH LUB W APLIKACJACH STRON TRZECICH ANI ZA ZAWARTE W NICH TREŚCI. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności, które dana strona trzecia zobowiązuje się przestrzegać.

5. ZABEZPIECZENIA

Firma Garmin stosuje odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych Danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą. Więcej informacji na stronie Bezpieczeństwo danych przechowywanych przez firmę Garmin.

6. OPCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI MARKETINGOWEJ

Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim (innym niż nasze firmy stowarzyszone) w celach marketingowych stron trzecich, chyba że firma Garmin umożliwiła użytkownikowi wyrażenie na to zgody, a użytkownik zgodę tę wyraził. Firma Garmin i jej firmy stowarzyszone mogą wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym (w tym wiadomości e-mail) związanych z produktami i aplikacjami firmy Garmin, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania tego rodzaju korespondencji. Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Garmin i jej firm stowarzyszonych lub aby cofnąć wyrażoną wcześniej przez użytkownika zgodę na udostępnianie przez firmę Garmin Danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych stron trzecich, należy wysłać wiadomość e-mail na adres productsupport.privacy@garmin.com. Prosimy o określenie w wiadomości, czy celem wiadomości jest rezygnacja z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Garmin i jej firm stowarzyszonych i/lub cofnięcie wyrażonej wcześniej przez użytkownika zgody na udostępnianie przez firmę Garmin Danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych stron trzecich.

7. KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH, PRODUKTÓW I APLIKACJI PRZEZ DZIECI

Nasze produkty i aplikacje nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 13 lat i osoby takie nie powinny podawać danych osobowych na żadnej ze stron internetowych firmy Garmin ani za pośrednictwem jej produktów i aplikacji. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

8. AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili, ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można sprawdzić w sekcji „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności na stronach internetowych, w przypadku których ma ono zastosowanie. W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać odnośne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Informacja może zostać użytkownikowi przekazana za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez dodanie informacji o zmianach na stronach internetowych, których zmiany te dotyczą, lub w inny sposób zgodny z odnośnymi przepisami prawa, zanim zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na to, aby okres ten był dłuższy.

10. PRZEGLĄDANIE/POPRAWIANIE/AKTUALIZOWANIE/USUWANIE INFORMACJI I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Firma Garmin podejmuje uzasadnione działania mające na celu zapewnienie, że gromadzone przez nas Dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne. Użytkownik może zażądać dostępu do informacji oraz poprawienia błędnych lub niedokładnych Danych osobowych. Użytkownik może również zażądać usunięcia Danych osobowych. Firma Garmin bezzwłocznie odpowie na żądania, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla ochrony naszych użytkowników możemy przyjmować jedynie żądania odnoszące się do Danych osobowych powiązanych z określonym adresem e-mail wykorzystywanym do wysyłania żądań. Przed przyjęciem żądania może być konieczne potwierdzenie przez nas tożsamości użytkownika. Możemy odmówić przetworzenia żądań, które zagrażają bezpieczeństwu prywatności innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub które mogą wymagać od nas podjęcia jakichkolwiek działań zabronionych w świetle odnośnych przepisów prawa. Niektóre informacje musimy zachować do celów archiwalnych, a w naszej bazie i innych plikach mogą również pozostać pewne szczątkowe dane, które nie zostaną usunięte.

Żądania dotyczące dostępu, możliwości wprowadzenia korekty lub usunięcia można wysłać w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną, na adres: productsupport.privacy@garmin.com

Zwykłą pocztą, na adres: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.