Oświadczenie o ochronie prywatności

„Certyfikacja

Ostania aktualizacja: 3 kwietnia 2014 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. To Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane przez firmę Garmin, aby przedstawić użytkownikom sposób, w jaki są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane użytkowników. Prosimy o przeczytanie Oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapoznania się z naszymi zasadami ochrony prywatności. W razie pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres webmaster@garmin.com lub o przesłanie listu na adres podany pod koniec tego Oświadczenia.

To Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób postępowania z informacjami gromadzonymi przez firmę Garmin na stronach internetowych, na których znajduje się to Oświadczenie oraz z określonych produktów i aplikacji naszej firmy. Określone strony internetowe firmy Garmin oraz jej firm stowarzyszonych mogą być objęte zasadami ochrony prywatności innymi od tych opisanych poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności dla każdej z odwiedzanych stron firmy Garmin. Dodatkowo użytkownikom niektórych spośród naszych produktów i aplikacji są dostarczane oświadczenia o ochronie prywatności właściwe dla tych produktów i aplikacji. W takich przypadkach pełnią one rolę uzupełniającą i powinny być odczytywane w połączeniu z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

W przypadku osób, które dostarczają naszym oddziałom informacji przez Internet w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EEA”), nasze oddziały mogą udostępniać te informacje firmie Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Firma Garmin International, Inc. działa w sposób zgodny z określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych postanowieniami porozumienia ramowego zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią dotyczącego programu Safe Harbor odnoszącymi się do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych użytkowników z państw członkowskich UE oraz ze Szwajcarii. Firma Garmin International, Inc. posiada certyfikat Safe Harbor Privacy Principles oznaczający zgodność z zasadami dotyczącymi informowania użytkowników o gromadzeniu danych, umożliwienia im dokonania wyboru w kwestii gromadzenia lub zaprzestania gromadzenia danych, przesyłania danych stronom trzecim, ochrony danych, integralności danych, dostępu do danych oraz egzekwowania wspomnianych zasad. Dodatkowe informacje na temat programu Safe Harbor oraz certyfikatów przyznanych firmie Garmin można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Firma Garmin otrzymała znak zaufania TRUSTe Privacy Seal, co oznacza, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności oraz zasady postępowania ustanowione przez firmę Garmin zostały zweryfikowane przez organizację TRUSTe w zakresie zgodności z wymogami programu TRUSTe, takimi jak przejrzystość, odpowiedzialność i wybór w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Znak zaufania TRUSTe Seal obejmuje informacje gromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych, dostępnych pod adresami www.garmin.com, garmin.blogs.com i connect.garmin.com, nie obejmuje jednak informacji, które mogą być gromadzone przez inne strony lub za pośrednictwem pobieranego oprogramowania ani informacji z naszych aplikacji lub produktów. Misją organizacji TRUSTe, jako niezależnej strony trzeciej, jest globalne przyspieszenie budowania zaufania między klientami i organizacjami w Internecie poprzez stosowanie wiodącego znaku zaufania i innowacyjnych rozwiązań z zakresu zaufania. Pytania i skargi dotyczące naszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności i zasad postępowania prosimy kierować na adres webmaster@garmin.com. Jeśli nasza odpowiedź nie okaże się zadowalająca, prosimy o kontakt z organizacją TRUSTe.

1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

A. Dane osobowe

„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają określenie tożsamości osoby. Podczas tworzenia przez użytkownika konta na stronie firmy Garmin, rejestracji produktów, zakupu aktualizacji map lub produktów na stronie Garmin, rejestracji w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego, uczestnictwa w ofertach promocyjnych lub kontaktu z pomocą techniczną, mogą być gromadzone różnorodne dane osobowe, które, w zależności od okoliczności, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje dotyczące karty płatniczej. Danych osobowych możemy użyć w celach wymienionych poniżej:

 1. Komunikacja Możemy kontaktować się z użytkownikiem np. w celu zapewnienia produktów lub usług zamówionych przez użytkownika, w kwestii konta lub zawieranych z nami transakcji, w celu przekazania ważnych informacji o produktach lub aplikacjach oraz w celu (zgodnie z odnośnymi prawami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa poniżej w ustępie 6) wysyłania ofert i informacjach o promocjach odnoszących się do naszych produktów i aplikacji.
 2. Obsługa klienta W przypadku kontaktowania się z naszymi przedstawicielami działu pomocy technicznej przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub osobiście, mogą zostać zebrane dane osobowe zależne od danej sytuacji, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się; informacje o posiadanych produktach firmy Garmin, takie jak ich numery seryjne, data zakupu, dzienniki zdarzeń (jeśli mają zastosowanie) przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia i pomocy technicznej.
 3. Zakup W przypadku podania informacji o karcie płatniczej na stronie internetowej firmy Garmin lub bezpośrednio w produkcie firmy Garmin, firma Garmin może wykorzystać informacje dotyczące karty płatniczej oraz powiązane informacje o płatności i koncie, jak również imię i nazwisko oraz adres (jeśli mają zastosowanie), w celu uzupełnienia formularzy dotyczących zakupów lub pobierania regularnych opat, jeśli mają one zastosowanie.
 4. Promocje W przypadku udziału użytkownika w konkursach, zawodach i tym podobnych promocjach, możemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje do zarządzania wspomnianymi promocjami. W zakresie, w którym warunki promocji odnoszące się do korzystania z danych osobowych użytkownika naruszają warunki tego Oświadczenia, wiążące są warunki zasad promocji.
 5. Informacje zamieszczone przez odwiedzających Firma Garmin może udostępnić informacje i materiały zamieszczone przez użytkownika w wybranych usługach naszej strony (na przykład na forach dyskusyjnych, forach, pokojach rozmów i w blogach), do których użytkownik ma dostęp. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które użytkownik ujawni za pośrednictwem takich usług lub w inny sposób na naszych stronach, mogą stać się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla odwiedzających strony oraz innych osób. Zalecamy zachowanie ostrożności i uwagi przy ujawnianiu na naszych stronach danych osobowych lub jakichkolwiek innych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE DANY UŻYTKOWNIK DOBROWOLNIE UJAWNIŁ ZA POŚREDNICTWEM STRON.

B. Inne informacje

Pod pojęciem „Inne informacje” kryją się wszelkie informacje, które nie ujawniają dokładnej tożsamości użytkownika lub nie są w bezpośredni sposób powiązane z osobą, np. informacje o przeglądarce i urządzeniu, dane dotyczące użytkowania aplikacji, informacje gromadzone z użyciem plików cookie, znaczników pikselowych oraz innych technologii, dane demograficzne i inne informacje podane przez użytkownika oraz połączone informacje. Uwaga: inne informacje mogą być przez nas wykorzystywane i ujawniane w dowolnym celu z wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego odnośne przepisy prawa. Jeśli w świetle odnośnych przepisów prawa wymagane będzie traktowanie przez nas Innych informacji jako Danych osobowych, będzie możliwe wykorzystywanie ich przez nas w sposób opisany powyżej w sekcji Dane osobowe, jak również we wszystkich celach, w jakich są przez nas wykorzystywane i ujawniane Dane osobowe. W niektórych sytuacjach możemy łączyć Inne informacje z Danymi osobowymi. Po połączeniu Innych informacji z Danymi osobowymi otrzymane informacje będą traktowane jako Dane osobowe tak długo, jak będą używane łącznie.

 1. Informacje o pozycji W przypadku korzystania przez użytkownika w urządzeniu lub aplikacji firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, takich jak pogoda, godziny seansów filmowych, informacje o ruchu drogowym, ceny paliw lub lokalne wydarzenia, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji. Informacje o pozycji są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody urządzenie nawigacyjne lub aplikacja nawigacyjna firmy Garmin będzie gromadzić i przesyłać z urządzenia użytkownika takie dane, jak informacje o pozycji, prędkości i kierunku przemieszczania się. Te dane są następnie łączone z danymi pochodzącymi z urządzeń innych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na gromadzenie od nich danych, w celu podniesienia jakości informacji o ruchu drogowym i zawartości dostarczanej przez firmę Garmin lub dostawców zawartości. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody firma Garmin może także udostępnić lub sprzedać te dane stronom trzecim. Wtedy dane te będą udostępniane lub sprzedawane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.
 2. Przesyłanie informacji o punktach szczególnych Zachęcamy użytkowników do przesyłania informacji o własnych punktach szczególnych, takich jak restauracje, pola golfowe, lotniska, centra handlowe, stacje benzynowe i inne, aby dostępne dla użytkowników informacje dotyczące punktów szczególnych były jak najbardziej dokładne. Przesyłanie informacji związanych z punktami szczególnymi jest całkowicie dobrowolne, a przesyłane informacje są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Użytkownik może również mieć możliwość tworzenia nowych punktów szczególnych w urządzeniu Garmin, a także przesyłania fotografii i innych informacji powiązanych z punktami szczególnymi oraz udostępniania istniejących i nowo utworzonych punktów szczególnych stronom trzecim. Wszelka zawartość generowana przez użytkownika jest przez niego przesyłana całkowicie dobrowolnie i nie należy w żadnym razie oczekiwać, że firma Garmin potraktuje przesłane informacje jako prywatne lub poufne. Ta zawartość jest zbierana w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.
 3. Dzienniki zdarzeń związanych z reklamami Podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji zawierających reklamy, takich jak informacje o ruchu drogowym, oraz z innego rodzaju zawartości zawierającej reklamy, mogą być gromadzone informacje dotyczące rodzajów przeglądanych reklam, częstotliwości ich wybierania oraz tego, jak często wykonywano określone działania, takie jak zapisywanie kuponu, inicjowanie połączenia telefonicznego z lokalizacją, której dotyczy reklama, lub wyznaczanie trasy do tej lokalizacji w celu umożliwienia dostawcom reklam zaoferowania zawartości, która może być interesująca dla użytkownika. Informacje są zbierane i udostępniane naszym odpowiednim partnerom w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.
 4. Aktywności Niektóre strony firmy Garmin umożliwiają użytkownikom dobrowolne przesyłanie aktywności (np. biegów, spacerów, przepłyniętych dystansów, pieszych wędrówek, skrzynek, przygód itp.) za pośrednictwem urządzenia firmy Garmin. Zarządzając ustawieniami prywatności na takich stronach, użytkownicy mogą określać, kto może uzyskać dostęp do przesłanych przez nich aktywności.
 5. Informacje z dzienników serwera Firma Garmin oraz jej usługodawcy wykorzystują informacje z dzienników serwera m.in. w celu obliczania poziomu korzystania ze stron, diagnozowania problemów z serwerami firmy Garmin i administrowania stronami firmy Garmin’. Dzienniki te mogą zawierać informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach. Rejestrowanie adresów IP jest powszechną praktyką stosowaną w Internecie i jest wykonywane automatycznie na wielu stronach. Adresy IP, pliki dzienników serwerów i inne powiązane informacje są traktowane jako Inne informacje, z wyjątkiem sytuacji, w których odnośne przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Pliki cookie i Inne technologie Firma Garmin może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi. Te technologie pozwalają firmie Garmin śledzić ruch na jej stronach, mierzyć skuteczność reklam i tworzyć sumowane statystyki użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi. Umożliwiają one także płynniejszą nawigację po naszych stronach. Ponadto firma Garmin wykorzystuje narzędzie Google Analytics do monitorowania statystyk strony i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin na wielu spośród jej stron. Możemy także angażować jednego lub więcej dostawców usług do oferowania w naszym imieniu usług reklamowych. Mogą oni korzystać ze znaczników pikselowych w celu gromadzenia anonimowych informacji o odwiedzinach na stronach, a także wykorzystywać te informacje w celu przesyłania określonym grupom odbiorców reklam produktów i usług. Informacje są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zasady postępowania oraz aby wycofać zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez innych dostawców usług, prosimy o odwiedzenie strony Networkadvertising.org.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie. Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje jurysdykcję, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie tych technologii na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

  W określonych sytuacjach, gdy korzystamy z programu Adobe Flash Player do dostarczenia szczególnego rodzaju zawartości, np. filmu lub klipu wideo, korzystamy z lokalnie zapisywanych obiektów, znanych także jako pliki „flash cookie”. Program Flash wykorzystuje tę technologię do zapamiętywania ustawień, preferencji i sposobów użycia zawartości. Pod tym względem działanie plików flash cookie przypomina działanie plików cookie w przeglądarce, tyle że plikami flash cookie nie można zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami prywatności oraz ustawieniami przechowywania plików flash cookie.

 7. Funkcje społecznościowe i widgety Niektóre spośród naszych stron mogą oferować funkcje społecznościowe, takie jak np. przycisk „Lubię to” z Facebooka oraz widgety (interaktywne miniprogramy działające na stronach). Funkcje te mogą gromadzić takie dane jak adres IP użytkownika i adres strony odwiedzanej w serwisie, a ich prawidłowe działanie mogą zapewniać pliki cookie. Funkcje społecznościowe i widgety mogą znajdować się na stronach stron trzecich lub bezpośrednio na naszych stronach. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są objęte zasadami zawartymi w oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności obowiązującym w firmie dostarczającej omawianą funkcję. Uwaga: nie odpowiadamy za zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania (w tym zasady dotyczące bezpieczeństwa danych) innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub innych aplikacji, platform społecznościowych lub dostawców usług bezprzewodowych.
 8. Ramki Niektóre z naszych stron mogą wykorzystywać ramki i/lub techniki maskowania w celu przedstawienia zawartości pochodzącej od partnerów firmy Garmin przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i klimatu naszych stron.
 9. Korzystanie z aplikacji W przypadku pobrania i wykorzystywania aplikacji firma Garmin i jej usługodawcy mogą śledzić i gromadzić dane dotyczące użytkowania aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację w urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji określone w oparciu o numer urządzenia.
 10. Logowanie przy użyciu danych z innych usług Użytkownik może zalogować się do wybranych obszarów naszych stron internetowych, korzystając z usług jednokrotnego logowania, np. Facebook Connect lub OpenID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika i dają możliwość udostępnienia określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, w celu wstępnego uzupełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza logowania. Dzięki takim usługom, jak Facebook Connect, użytkownicy mogą udostępniać swoim znajomym z serwisów społecznościowych informacje o swoich aktywnościach, dodając je na swoich stronach profilowych w serwisach społecznościowych z poziomu wybranych obszarów naszych stron.

2. UJAWNIANIE INFORMACJI

A. Firmy stowarzyszone

Możemy wraz z naszymi firmami stowarzyszonymi udostępniać informacje dostarczane firmie Garmin przez użytkowników w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Lista firm stowarzyszonych znajduje się w najnowszym Raporcie rocznym na formularzu 10-K dostępnym pod adresem www.sec.gov. Nasze firmy stowarzyszone mają obowiązek chronić Dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Za zarządzanie używanymi wspólnie Danymi osobowymi odpowiada firma Garmin International, Inc.

B. Dostawcy usług

Możemy korzystać z innych dostawców usług w celu obsługi naszej firmy i naszych stron internetowych lub administrowania wykonywaniem w naszym imieniu czynności, np. realizacji zakupów, przetwarzania płatności dokonanych z użyciem karty płatniczej i wysyłki produktów do użytkownika. Możemy udostępniać tym stronom trzecim Dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące karty płatniczej, w celu umożliwienia im świadczenia usług.

C. Inne sposoby ujawniania

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika innym podmiotom, jeśli mamy na to zgodę użytkownika udzieloną w takiej formie, jakiej wymagają odnośne przepisy prawa. Możemy także ujawniać Dane osobowe użytkowników, gdy uznamy to za stosowne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prawami i ustawami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu spełnienia wymogów procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądanie władz publicznych lub organów porządku publicznego, w tym również poza granicami kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu udzielenia pomocy lub wsparcia w śledztwie w sprawie kradzieży naszych produktów lub własności; (e) w celu zapewnienia zgodności z warunkami i zasadami; (f) w celu ochrony działań firmy Garmin oraz jej oddziałów i firm stowarzyszonych; (g) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności firmy Garmin, jej oddziałów i firm stowarzyszonych, użytkownika i innych; lub (h) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód.

D. Cesja

Możemy przekazywać informacje naszym oddziałom i firmom stowarzyszonym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również bez ograniczeń w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

3. DOBROWOLNE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O POZYCJI INNYM UŻYTKOWNIKOM

Użytkownik może mieć możliwość użycia w urządzeniu aplikacji firmy Garmin lub strony trzeciej, która zezwala użytkownikowi na zapraszanie stron trzecich do wyświetlania pozycji użytkownika w innych urządzeniach firmy Garmin i/lub na stronie internetowej. W przypadku użycia tego rodzaju aplikacji przez użytkownika należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się informacje o swojej pozycji. W przypadku dodania przez użytkownika na stronie serwisu społecznościowego innej firmy zaproszenia do wyświetlenia pozycji użytkownika, w zależności od zasad dotyczących prywatności danych obowiązujących w danym serwisie, może się okazać, że dostęp do tych informacji będą mieć poza osobami, dla których były przeznaczone informacje o pozycji, także inne osoby. Należy również zachować ostrożność, wysyłając tego rodzaju zaproszenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych innych firm; przed wykorzystaniem w ten sposób serwisu społecznościowego należy uważnie zapoznać się z jego zasadami dotyczącymi prywatności. W przypadku użycia przez użytkownika aplikacji lub produktu firmy Garmin w celu zapraszania stron trzecich do wyświetlania informacji o swojej pozycji, firma Garmin dostarczy użytkownikowi oświadczenie o ochronie prywatności, które odnosi się konkretnie do danej aplikacji lub produktu i które stanowi uzupełnienie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

4. ŁĄCZA, APLIKACJE I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH

Na naszych stronach internetowych oraz w naszych aplikacjach i produktach mogą występować łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Garmin, a nasze strony oraz produkty użytkownika mogą zawierać aplikacje pobrane od stron trzecich. Takie strony internetowe, usługi i aplikacje nie są kontrolowane przez firmę Garmin i firma nie ponosi odpowiedzialności za dotyczące ich zasady ochrony prywatności ani dostępną tam zawartość. Jeśli jakiekolwiek Dane osobowe zostaną podane na stronach internetowych, w usługach lub aplikacjach należących do stron trzecich, transakcja nastąpi w ramach danej strony internetowej, usługi lub aplikacji, a podane informacje zostaną zgromadzone i będą chronione na zasadach określonych przez odpowiednią stronę trzecią w ramach jej oświadczenia o ochronie prywatności. FIRMA GARMIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA STRONACH LUB W APLIKACJACH STRON TRZECICH ANI ZA ZAWARTE W NICH TREŚCI. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności, które dana strona trzecia zobowiązuje się przestrzegać.

5. ZABEZPIECZENIA

Firma Garmin stosuje odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych Danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą. Na niektórych stronach internetowych firmy Garmin możliwe jest utworzenie konta w celu uczestniczenia w określonych działaniach lub uzyskania dodatkowych korzyści. Przesyłanie informacji dostarczanych firmie Garmin przez użytkownika podczas procesu rejestracji jest szyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Socket Layer). W przypadku stwierdzenia, że kontaktowanie się z nami może nie być bezpieczne (na przykład w razie podejrzenia naruszenia zabezpieczeń konta), należy natychmiast powiadomić o tym firmę Garmin, kontaktując się z nią zgodnie z opisem w ustępie 10 poniżej.

6. OPCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI MARKETINGOWEJ

Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim (innym niż nasze firmy stowarzyszone) w celach marketingowych stron trzecich, chyba że firma Garmin umożliwiła użytkownikowi wyrażenie na to zgody, a użytkownik zgodę tę wyraził. Firma Garmin i jej firmy stowarzyszone mogą wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym (w tym wiadomości e-mail) związanych z produktami i aplikacjami firmy Garmin, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania tego rodzaju korespondencji. Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Garmin i jej firm stowarzyszonych lub aby cofnąć wyrażoną wcześniej przez użytkownika zgodę na udostępnianie przez firmę Garmin Danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych stron trzecich, należy wysłać wiadomość e-mail na adres webmaster@garmin.com. Prosimy o określenie w wiadomości, czy celem wiadomości jest rezygnacja z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Garmin i jej firm stowarzyszonych i/lub cofnięcie wyrażonej wcześniej przez użytkownika zgody na udostępnianie przez firmę Garmin Danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych stron trzecich.

7. KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH, PRODUKTÓW I APLIKACJI PRZEZ DZIECI

Nasze produkty i aplikacje nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 13 lat i osoby takie nie powinny podawać danych osobowych na żadnej ze stron internetowych firmy Garmin lub za pośrednictwem jej produktów i aplikacji. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

8. AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili, ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można sprawdzić w sekcji „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności na stronach internetowych, w przypadku których ma ono zastosowanie. W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać odnośne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Informacja może zostać użytkownikowi przekazana za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez dodanie informacji o zmianach na stronach internetowych, których zmiany te dotyczą, lub w inny sposób zgodny z odnośnymi przepisami prawa, zanim zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na to, aby okres ten był dłuższy.

10. PRZEGLĄDANIE/POPRAWIANIE/AKTUALIZOWANIE/USUWANIE INFORMACJI I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Firma Garmin podejmuje działania w rozsądnym zakresie, mające na celu zapewnienie, że gromadzone przez nas Dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne. Użytkownik może zażądać dostępu do informacji oraz poprawienia błędnych lub niedokładnych Danych osobowych. Użytkownik może również zażądać usunięcia Danych osobistych. Firma Garmin bezzwłocznie odpowiada (w ciągu 30 dni) na żądania w sposób zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Dla ochrony naszych użytkowników możemy przyjmować jedynie żądania odnoszące się do Danych osobowych powiązanych z określonym adresem e-mail wykorzystywanym do wysyłania żądań. Przed przyjęciem żądania może być konieczne potwierdzenie przez nas tożsamości użytkownika. Możemy odmówić przetworzenia żądań, które zagrażają bezpieczeństwu prywatności innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub które mogą wymagać od nas podjęcia jakichkolwiek działań zabronionych w świetle odnośnych przepisów prawa. Niektóre informacje musimy zachować do celów archiwalnych, a w naszej bazie i innych plikach mogą również pozostać pewne szczątkowe dane, które nie zostaną usunięte.

Żądania dotyczące dostępu, możliwości wprowadzenia korekty lub usunięcia można złożyć w następujący sposób:

pocztą e-mail: webmaster@garmin.com

zwykłą pocztą: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, Stany Zjednoczone