ข้ามการนำทางลิงก์

พันธกิจของเรา: การเป็นบริษัทที่ยั่งยืน

Garmin มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน และความมุ่งมั่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นในพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของเรา เราประเมินความยั่งยืนของเราผ่านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคม ผลลัพธ์ทางการเงิน และความเป็นผู้นำของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุในสิ่งที่เราพูดและตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา — รวมถึงพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น — ในระยะยาว

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ 2021

สำหรับคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืน โปรดอีเมล์ไปที่ [email protected]