ข้ามการนำทางลิงก์

เงื่อนไขการใช้งาน

อัปเดตล่าสุด: 11 มีนาคม 2021

ยินดีต้อนรับเข้าสู่อินเตอร์เน็ตไซต์ของ Garmin Ltd. และบริษัทสาขา ("Garmin") "ไซต์ Garmin" รวมถึง garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com, thisisant.com, FltPlan.com หรือแบรนด์อื่นที่ Garmin เป็นเจ้าของ Garmin ในที่นี้อ้างถึงโดยใช้ "เรา" หรือ "ของเรา" ในบางครั้ง

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้ไซต์ Garmin ใดๆ โดยการใช้ไซต์ Garmin ใดๆ คุณได้แสดงการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ คุณจะต้องไม่ใช้ไซต์ Garmin

โปรดทราบว่าอาจมีเงื่อนไขพิเศษในบริการหรือคุณสมบัติบางอย่างที่ให้บริการในไซต์ Garmin บางไซต์ เงื่อนไขเหล่านี้จะติดประกาศเกี่ยวข้องกับบริการหรือคุณสมบัติดังกล่าว เงื่อนไขดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง ให้ใช้เงื่อนไขดังกล่าวแทนเงื่อนไขการใช้งานนี้

Garmin อาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงประกาศนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลผูกพันถึงคุณด้วย ดังนั้น โปรดเข้ามาที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้

การใช้เนื้อหา

เนื้อหาที่อยู่ในไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ รวมถึงชื่อโดเมน ข้อความประจำไซต์ องค์กร และรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และเป็นของหรืออยู่ภายใต้การควบคุณโดย Garmin หรือบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ Garmin ใช้เนื้อหา การใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อไซต์ Garmin กำหนดให้ดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่างได้ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาดังกล่าวหนึ่งฉบับลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสำหรับการใช้งานส่วนตัวภายในบ้านที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น โดย (ก) คุณต้องเก็บข้อความลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีในเนื้อหาต้นฉบับไว้ (ข) คุณต้องไม่ขายหรือดัดแปลงเนื้อหา หรือทำสำเนา แสดง ใช้งานในที่สาธารณะ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ต่อสาธารณะหรือทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin และ (ค) คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาในลักษณะที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์อื่นๆ ของเรา

คุณต้องไม่ "คัดลอก" ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ Garmin ใดๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Garmin เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมาย") ที่แสดงบนไซต์ Garmin เป็นของ Garmin หรือบุคคลที่สาม ห้ามใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Garmin หรือบุคคลที่สาม หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณจาก Garmin โปรดส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

ในกรณีที่เราให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในไซต์ Garmin และคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าว เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงไฟล์ ภาพที่เกี่ยวข้องหรือสร้างโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าว และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") สำหรับการใช้งานส่วนตัวภายในบ้านที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น เราไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณต้องไม่แจกจ่ายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากซอฟต์แวร์ หรือถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือลดให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ Garmin ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถทางการค้า การรับประกันความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ สิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าการรับประกันดังกล่าวจะเป็นไปโดยนัยหรือตามกฎหมาย เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะและโดยชัดแจ้ง

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้มีผลบังคับ Garmin จะไม่รับผิดชอบสำหรับ (1) ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลวใดๆ ของซอฟต์แวร์; (2) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่ตามมา ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นกรณีตัวอย่าง) อันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ หรืออันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลวใดๆ ของซอฟต์แวร์

ฟอรัมสาธารณะและการสื่อสาร

"ฟอรัมสาธารณะ" หมายถึงพื้นที่ ไซต์ หรือคุณสมบัติที่ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของไซต์ Garmin ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ส่งเนื้อหา ("การส่งเนื้อหาของผู้ใช้") เพื่อผู้ใช้ไซต์ Garmin คนอื่นสามารถดูได้ เช่น กระดานข้อความ ฟอรัม สภาพแวดล้อมชุมนชนสังคม หน้าการสนทนา และบล็อก

คุณยอมรับว่าฟอรัมสาธารณะและคุณสมบัติที่ให้บริการดังกล่าวเป็นการสื่อสารสาธารณะ และไม่เป็นส่วนตัว และคุณไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในฟอรัมสาธารณะ เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยผ่านทางสื่อเหล่านี้ คุณเต็มใจเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น และคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง คุณควรใช้วิจารณญาณในการส่งข้อมูล ความเห็น หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนอื่น, ผู้ให้บริการ, Garmin หรือบุคคลที่สาม คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้คนอื่น,, Garmin หรือบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากข้อคิดเห็น ความเห็น หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้หรือเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งคุณส่งไปยังไซต์ Garmin Garmin ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ แม้ว่าการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้ที่คุณเผยแพร่ทางไซต์ Garmin ในฟอรัมสาธารณะใดๆ และสำหรับผลที่ตามมาของการส่งเนื้อหาดังกล่าว เราไม่ได้หน้าที่เฝ้าตรวจสอบฟอรัมสาธารณะใดๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ โดยการส่งข้อมูลไปยังไซต์ Garmin ใดๆ คุณได้ให้สิทธิ์หรือรับรองว่าเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้ให้สิทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดไป เรียกคืนไม่ได้ ไม่เฉพาะเจาะจง และอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ Garmin ใช้ ทำสำเนา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ทั่วโลก และ/หรือรวมไว้ในงานอื่นๆ ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ตามระยะเวลาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว คุณอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าถึง ดู จัดเก็บ และทำซ้ำข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ คุณให้สิทธิ์ Garmin แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่ายข้อมูลที่คุณจัดหาในไซต์ Garmin ใดๆ

คุณยอมรับว่าการใช้งานหรือการเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้ในฟอรัมสาธารณะถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ตัวอย่างเช่น เราไม่ผิดชอบและรับรองความเห็น คำปรึกษา การแนะนำที่ผู้ใช้ส่งในฟอรัมสาธารณะ และเราปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เราไม่ยืนยันหรือตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ หรือความสามของผู้ใช้หรือข้อมูลที่ส่งในฟอรัมสาธาณะใดๆ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังและใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณเมื่อใช้ไซต์ Garmin หรือฟอรัมสาธารณะ

หลักปฏิบัติ: คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไปยังไซต์ Garmin:

 • หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ก่อกวน คุกคาม หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น;
 • ไม่เคารพบุคคลอื่น น่ารังเกียจ หรือการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรืออื่นๆ;
 • รุนแรง หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือเนื้อหาทางเพศอื่นๆ หรือที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือคาดว่าได้จะว่าเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ;
 • ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย หรือการพูดคุยถึงการกระทำผิดกฎหมายโดยมีเจตนากระทำการดังกล่าว รวมถึงการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่แสดงความพยายามมีส่วนร่วม สื่อลามกเด็ก การติดตาม การล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวง การค้าสิ่งลามกหรือของที่ถูกโจรกรรม การค้ายาเสพติดและ/หรือการใช้ยาเสพติด การก่อกวน การโจรกรรม หรือการคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรม;
 • ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามได้แก่: (ก) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญาอื่นๆ; (ข) สิทธิส่วนบุคคล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไม่แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือสิทธิสาธารณะ; หรือ (ค) การรักษาความลับใดๆ;
 • เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจ โฆษณา หรือข้อเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ตาม) หรือชักชวนบุคคลอื่น (รวมถึงการชักชวนให้เข้าร่วมหรือบริจาค);
 • มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือคุกคาม ทำให้ผิดปกติ ทำความเสียหายให้กับไซต์ Garmin หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ หรือรบกวนการใช้งานหรือความบันเทิงในไซต์ Garmin ของบุคคลใดๆ;
  • (ก) ไม่สัมพันธ์กับหัวข้อหรือแนวคิดที่กำหนดไว้ของฟอรัมสาธารณะที่เกี่ยวข้อง; (ข) ละเมิดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับฟอรัมสาธารณะ รวมถึงการจำกัดอายุและขั้นตอนต่างๆ; หรือ (ค) ต่อต้านสังคม ทำให้แตกแยก หรือทำลาย รวมถึง "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" และ "griefing" ซึ่งเป็นคำที่เข้าใจกันทั่วไปในอินเตอร์เน็ต; หรือ
  • ไม่เป็นความจริงหรือทำให้เข้าใจผิด

เราไม่สามารถและไม่รับรองว่าผู้ใช้คนอื่นจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวที่มาและข้อกำหนดอื่นๆ ของเงื่อนไขการใช้งานนี้ และในการตกลงระหว่างคุณกับเรา คุณยอมรับความเสี่ยงสำหรับอันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งหรือสื่อสารหรือลบการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในไซต์ Garmin ซึ่งละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน (รวมถึงหลักปฏิบัติ) และปฏิเสธภาระผูกพันและความรับผิดชอบใดๆ

แอคเคาท์

บริการบางอย่างในไซต์ Garmin อนุญาตหรือต้องการให้คุณสร้างแอคเคาท์เพื่อเข้าร่วมหรือรักษาผลประโยชน์เพิ่มเติม คุณตกลงที่จะให้ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตามที่ร้องขอโดยกระบวนการลงทะเบียนของเรา ("ข้อมูลการลงทะเบียน") คุณตกลงที่จะเป็นปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือแสดงตัวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นความจริงกับบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลแอคเคาท์ของบุคคลอื่น หรือชื่อ ลักษณะ เสียง ภาพ หรือรูปถ่ายของบุคคลอื่น คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีทาง [email protected] สำหรับการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลแอคเคาท์อื่นๆ ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่คุณทราบว่าเกี่ยวข้องกับไซต์ Garmin

เราอาจพักหรือยกเลิกแอคเคาท์และความสามารถในใช้งานไซต์ Garmin หรือบางส่วน เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการบางอย่าง

ความรับผิดของ Garmin

Garmin จะไม่รับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความทันการณ์ของเนื้อหาหรือเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการใช้ไซต์ Garmin และเนื้อหาดังกล่าว การใช้งานไซต์ Garmin และเนื้อหาของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงในไซต์ Garmin เป็นระยะๆ และการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ตลอดเวลา Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกบริการหรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์ Garmin (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหา) ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ และ Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามหากมีการใช้สิทธิ์ดังกล่าว เนื้อหาบางอย่างในไซต์ Garmin อาจจัดหาไว้โดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่จัดหาไว้โดยบุคคลที่สาม

GARMIN ไม่รับประกันว่าไซต์ GARMIN จะทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือไซต์ GARMIN หรือเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสินค้าที่เป็นอันตรายอื่นๆ หากการใช้ไซต์ GARMIN หรือเนื้อหาของคุณส่งผลให้คุณจำเป็นต้องนำโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ารับบริการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือสูญเสียกำไรหรือข้อมูล GARMIN จะไม่รับผิดชอบต่อภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

ไซต์ GARMIN และเนื้อหานี้จัดหาให้ตาม 'ที่เป็นอยู่' โดยไม่มีการรับประกันใดๆ GARMIN ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้มีผลบังคับ

GARMIN จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลหรือข้อมูลที่คุณส่งให้ไซต์ GARMIN โดยเกี่ยวข้องกับบริการหรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์ GARMIN แต่คุณยอมรับว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณยินยอมที่จะปลดปล่อย GARMIN จากความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่มีต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

GARMIN จะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในไซต์หรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์ GARMIN ของคุณ

การปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายบางประการ

การใช้งานไซต์ Garmin ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณไม่พอใจกับเนื้อหา ข้อมูลอื่นๆ บริการใดๆ หรือคุณสมบัติของไซต์ Garmin หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณต้องยุติการใช้งานไซต์ Garmin GARMIN หรือบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในไซต์ GARMIN จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ในทุกกรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นกรณีตัวอย่าง และความเสียหายที่ตามมา การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการสูญหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ GARMIN และเนื้อหา ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า GARMIN จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม บางประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในกรณีนี้ความรับผิดของ GARMIN จะจำกัดเฉพาะในขอบเขตสูงสุดที่การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความรับผิดทั้งหมดของ Garmin ต่อคุณสำหรับการสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดรวมถึงการรับประกันโดยนัยจะไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (US $50.00) หรือจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายให้ Garmin เพื่อใช้บริการหรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์ Garmin ในช่วงสิบสองเดือนก่อนวันที่มีการเรียกร้องครั้งแรกกับ Garmin

ลิงก์ไปยังไซต์อื่น

ไซต์ Garmin อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลอื่น ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น และ Garmin ไม่ให้การรับรองใดๆ ต่อข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลในไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่ให้การรับรองข้อมูลหรือความถูกต้องใดๆ ของเอกสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

ในไซต์ Garmin คุณอาจมีโอกาสดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม Garmin จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการทำงานของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณตัดสินใจดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าเสียหาย

โดยการใช้ไซต์ของ Garmin คุณได้ตกลงภายในขอบเขตกฏหมายที่มีผลบังคับ ที่จะคุ้มครอง ชดเชย และไม่เรียกร้องต่อ Garmin เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากและต่อค่าเสียหาย การดำเนินการ หรือความต้องการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีที่เหมาะสม อันเกิดจากหรือเป็นผลจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือการฝ่าฝืนกฏหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม

การควบคุมการส่งออก

สหรัฐอเมริกาและบางประเทศมีกฎหมายควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์และข้อมูล คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว และไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำเนื้อหาไปยังประเทศหรือบุคคลต้องห้ามภายใต้กฎหมายการควบคุมการส่งออก โดยการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณยอมรับว่าคุณไม่อยู่ในประเทศที่ถูกห้ามการส่งออกดังกล่าว และคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อในตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์ หรือรายชื่อสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา คุณจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก หรือการส่งออกซ้ำของเนื้อหา

นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Garmin ให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น Garmin มีนโนบายยกเลิกแอคเคาท์ของผู้ใช้ที่อาจละเมิดหรือทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องตามดุลยพินิจของบริษัทและในกรณีที่เหมาะสม

ในการส่งการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยัง Garmin ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ Garmin รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ กรุณาส่งรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") โดยระบุตัวแทนลิขสิทธิ์ด้านล่างพร้อมข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร:

 • ลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด
 • หลักฐานระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือในกรณีที่มีงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นในไซต์ออนไลน์เดียวกันในรายงานเดียว ให้แสดงรายการของงานดังกล่าวในไซต์แห่งนั้น
 • หลักฐานระบุเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในกิจกรรมการละเมิดและจะต้องนำออกหรือยกเลิกการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการค้นพบเนื้อหาดังกล่าว
 • ข้อมูลที่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ หากมี ซึ่งสามารถใช้ติดต่อผู้ร้องเรียนได้
 • ข้อความยืนยันว่าผู้ร้องเรียนเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือโดยกฎหมาย
 • ข้อความยืนยันว่าข้อมูลในการรายงานมีความถูกต้องโดยขอรับโทษในกรณีที่ให้การเป็นเท็จ และผู้ร้องเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

คุณรับทราบว่าหากไม่สามารถทำตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ชี้แจงเอาไว้เบื้องต้นได้ การร้องเรียนของคุณอาจไม่เป็นผล โปรดดูที่ 17 U.S.C. § 512 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียน DMCA และ DMCA

ติดต่อตัวแทนรับร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

ทางอีเมล์: [email protected]

ทางจดหมาย:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

ทั่วไป

ยกเว้นที่ระบุไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้ ปัญหาด้านกฎหมายที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้ไซต์ Garmin และเงื่อนไขการใช้งานของคุณ อาจตีความโดยสอดคล้องและควบคุมโดยกฎหมายของรัฐ Kansas ที่บังคับใช้กับสัญญาที่ลงนามและดำเนินการภายในรัฐ Kansas โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยการใช้ไซต์ Garmin คุณยอมรับเขตอำนาจศาลที่จะยื่นต่อศาลระดับประเทศประจำภาค Kansas หรือรัฐ Kansas แห่งสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในมณฑล Johnson เพื่อแก้ไขข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือสาเหตุของการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้ไซต์ Garmin ของคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้มีผลบังคับ คุณสละสิทธิ์โดยไม่อาจเพิกถอนได้ต่อการโต้แย้งคัดค้านใดๆ ที่คุณอาจมีในขณะนี้หรืออาจมีในภายหลัง ในการกำหนดสถานที่ที่นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีโดยศาล และการฟ้องร้องใดๆ ที่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีโดยศาลแล้ว หาก (ก) คุณไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (ข) คุณไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ค) คุณไม่ได้เข้าใช้ไซต์ Garmin จากสหรัฐอเมริกา และ (ง) คุณเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งทางด้านล่างนี้ คุณยอมรับว่าข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือสาเหตุใดๆ ที่เกิดจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานไซต์ของ Garmin ของคุณซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ทางด้านล่าง โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของกฎหมาย และคุณยอมรับเขตอำนาจศาลในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุทางด้านล่าง ซึ่งกฎหมายมีการบังคับใช้:

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร (U.K.) สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือออสเตรเลีย กฎหมายและศาลที่มีอำนาจบังคับให้เป็นกฎหมายและศาลของถิ่นพำนักที่คุณอาศัยอยู่โดยปกติ

กเว้นกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติ เรื่องการขายสินค้านานาชาติ ให้ละเว้นจากการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถติดต่อไปยังผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (913) 397-8200 (ขอสายเว็บมาสเตอร์) หรือทางอีเมล์ที่ [email protected]

หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณและผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้