Skip navigation links

Warunki korzystania

Ostania aktualizacja: 13 marzec 2021 r.

Witamy na Stronach internetowych firmy Garmin Ltd. i jej oddziałów („Garmin”). Pojęcie „Strony internetowe firmy Garmin” obejmuje strony garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com i inne strony internetowe, na których umieszczono niniejsze Warunki korzystania. Strony, produkty i materiały firmy Garmin mogą być oznaczone marką Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® lub inną marką należącą do firmy Garmin. Używane w tym dokumencie czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej („my”) oraz słowa „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Garmin.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KTÓREJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ FIRMY GARMIN. Korzystanie z którejkolwiek Strony internetowej firmy Garmin oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania. Osoby, które nie akceptują niniejszych Warunków korzystania, nie mogą używać Stron internetowych firmy Garmin.

Należy pamiętać, że w przypadku części usług lub funkcji udostępnianych na niektórych Stronach internetowych firmy Garmin mogą obowiązywać warunki specjalne. Warunki te są publikowane w miejscu występowania określonej usługi lub funkcji. Ewentualne warunki tego typu stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków korzystania i w przypadku sprzeczności mają pierwszeństwo nad warunkami określonymi w tym dokumencie.

Firma Garmin może modyfikować niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie, publikując ich aktualizację. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zmodyfikowanych warunków i z tego względu powinien od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z Warunkami korzystania.

Korzystanie z zawartości

Zawartość Stron internetowych firmy Garmin, w tym tekst, grafika, obrazy, filmy i inne materiały, a także nazwy domen, slogany, nazwy organizacji oraz ogólny wizerunek i sposób użytkowania stron (nazywane łącznie „Zawartością”) są chronione prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i są własnością firmy Garmin lub innych firm, które udzieliły jej licencji na swoje materiały. Ponadto nieautoryzowane wykorzystanie tej Zawartości może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych i innych praw. W przypadku Stron internetowych firmy Garmin, które umożliwiają użytkownikom pobieranie określonej Zawartości, użytkownik może pobrać i zapisać w jednym komputerze jeden egzemplarz takiej Zawartości wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego w domu, przy zachowaniu następujących zastrzeżeń: (a) wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje zawarte w oryginalnej Zawartości zostaną zachowane we wszystkich wykonanych kopiach Zawartości; (b) nie wolno sprzedawać i modyfikować Zawartości ani jej powielać, wyświetlać, prezentować publicznie, dystrybuować i używać w jakikolwiek sposób i w jakichkolwiek celach publicznych lub komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody firmy Garmin; (c) nie wolno używać Zawartości w sposób, który wskazywałby na jej powiązanie z jakimikolwiek produktami, usługami lub markami użytkownika.

Nie można bez uzyskania pisemnej zgody firmy Garmin wykonywać na jakimkolwiek serwerze kopii lustrzanej materiałów dostępnych na dowolnej Stronie internetowej firmy Garmin. Wykorzystanie Zawartości na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Znaki towarowe, logo i znaki usług („Znaki”) wyświetlane na Stronach internetowych firmy Garmin są własnością firmy Garmin lub stron trzecich. Używanie tych Znaków bez pisemnej zgody firmy Garmin lub stron trzecich jest zabronione. Informacje na temat uzyskania zgody firmy Garmin na wykorzystanie Zawartości na własnej stronie internetowej można uzyskać pod adresem e-mail [email protected].

Jeśli na dowolnej Stronie internetowej firmy Garmin zostanie udostępnione oprogramowanie do pobrania, a użytkownik pobierze takie oprogramowanie, będzie ono — w tym m.in. wszystkie pliki, obrazy stanowiące jego integralną całość lub dzięki niemu wygenerowane oraz zawarte w nim dane (nazywane łącznie „Oprogramowaniem”) — objęte licencją przyznaną użytkownikowi przez naszą firmę lub innych licencjodawców i obejmującą niekomercyjny użytek osobisty w domu. Nie oznacza to przeniesienia tytułu własności Oprogramowania na użytkownika. Nie wolno dystrybuować ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować i dezasemblować go, odtwarzać jego kodu źródłowego ani w jakikolwiek inny sposób przekształcać na postać możliwą do odczytu w części lub w całości. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDZIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE STWIERDZONE, FIRMA GARMIN NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI — WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH — NA OPROGRAMOWANIE, W TYM M.IN. GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ NIENARUSZANIA PRAW.

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA GARMIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (1) NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDNE DZIAŁANIE LUB NIEFUNKCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE (W TYM M.IN. ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB STRATY MORALNE) WYNIKAJĄCE Z POBIERANIA I UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB POWSTAŁE W WYNIKU NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDU LUB BRAKIEM DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA.

Fora publiczne i wymiana informacji

Pojęcie „Forum publiczne” oznacza obszar, stronę lub funkcję udostępniane w ramach dowolnej Strony internetowej firmy Garmin, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie zawartości („Zawartość przesłana przez użytkownika”) wyświetlanej przez jednego lub większą liczbę użytkowników Stron internetowych firmy Garmin, w tym m.in. listy dyskusyjne, fora, środowiska społecznościowe, strony umożliwiające prowadzenie rozmów i blogi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora publiczne i udostępniane za ich pośrednictwem funkcje służą do publicznej, a nie prywatnej, wymiany informacji, i potwierdza, że nie oczekuje ochrony prywatności w odniesieniu do zawartości przesłanej przez użytkownika na Forum publiczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji ujawnianych za pośrednictwem tego typu mechanizmów; użytkownik ujawnia informacje z własnej woli i na własne ryzyko. Umieszczając informacje, uwagi lub innego rodzaju treści odnoszące się do innych użytkowników, dostawców usług, firmy Garmin lub wszelkich innych stron trzecich, użytkownik powinien kierować się rozwagą. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za szkody doznane przez innych użytkowników, firmę Garmin lub strony trzecie w wyniku podlegających zaskarżeniu lub oszczerczych komentarzy, uwag lub innych informacji lub treści umieszczanych przez użytkownika na dowolnej Stronie internetowej firmy Garmin. Firma Garmin nie ponosi prawnej odpowiedzialności za Zawartość przesyłaną przez użytkownika, nawet jeśli zawartość taka ma charakter oszczerczy lub zawiera treści zagrożone konsekwencjami prawnymi.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość, którą dystrybuuje na dowolnej Stronie internetowej firmy Garmin lub za jej pośrednictwem w ramach dowolnego Forum publicznego, oraz za następstwa ich przesyłania i publikowania. Nie spoczywa na nas obowiązek monitorowania któregokolwiek Forum publicznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody będące wynikiem naruszenia praw autorskich lub praw własności oraz za wszelkie inne szkody powstałe w związku z Zawartością przesłaną przez użytkownika. Przesyłając materiały do dowolnej Strony internetowej firmy Garmin, użytkownik automatycznie przyznaje lub gwarantuje, że ich właściciel wyraźnie przyznał firmie Garmin wolne od tantiem, stałe, nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję na używanie, powielanie, modyfikowanie, przystosowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję takich materiałów (w części lub w całości) na całym świecie i/lub umieszczenie ich w innych dziełach w dowolnej postaci, na dowolnym nośniku i z użyciem dowolnej technologii, znanej dziś lub opracowanej w przyszłości, na pełny okres praw autorskich lub innych praw, które mogą mieć zastosowanie do tego typu materiałów. Ponadto użytkownik zezwala innym użytkownikom na dostęp do materiałów oraz ich przeglądanie, przechowywanie i powielanie na prywatny użytek. Niniejszym użytkownik przyznaje firmie Garmin prawo do edytowania, kopiowania, publikowania i dystrybuowania wszelkich materiałów udostępnionych na dowolnej Stronie internetowej firmy Garmin.

Użytkownik potwierdza, że korzystając lub bazując na Zawartości przesłanej przez użytkownika opublikowanej w dowolnym Forum publicznym, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Nie odpowiadamy na przykład za opinie, porady i zalecenia publikowane lub wysyłane przez użytkowników na dowolne Fora publiczne — nie podpisujemy się pod nimi i stanowczo zrzekamy się wszelkiej związanej z nimi odpowiedzialności. Nie potwierdzamy także ani nie weryfikujemy kwalifikacji, przygotowania, wykształcenia lub umiejętności użytkowników lub informacji zamieszczanych przez nich na dowolnym Forum publicznym. Dlatego też zalecamy ostrożność oraz posługiwanie się zdrowym rozsądkiem i rozwagą podczas korzystania z dowolnej Strony internetowej lub dowolnego Forum publicznego firmy Garmin.

Zasady zachowania: Użytkownik potwierdza, że nie będzie wysyłać na jakąkolwiek Stronę internetową firmy Garmin zawartości, która:

 • ma charakter oszczerczy, obelżywy lub napastliwy, zawiera groźby lub stanowi naruszenie prawa do prywatności innej osoby;
 • zawiera treści wyrażające uprzedzenia, nienawiść lub obraźliwe uwagi dotyczące rasy lub innych kwestii;
 • zawiera treści związane z przemocą, wulgaryzmy, obsceniczne zwroty, materiały pornograficzne lub inne wyraźnie odnoszące się do seksu, lub treści, które w jakikolwiek inny sposób szkodzą lub mogą w przewidywalny sposób zaszkodzić innym osobom lub podmiotom prawnym;
 • zawiera treści niezgodne z prawem, nawołujące do popełnienia przestępstwa lub broniące takich postaw, porusza kwestie bezprawnych działań w połączeniu z zamiarem ich popełnienia; obejmuje to także Zawartość przesyłaną przez użytkownika, która wyraża dowód lub stanowi próbę zaangażowania się w działania związane z dziecięcą pornografią, dręczeniem innych osób, napaścią seksualną, oszustwem, handlem zakazanymi lub kradzionymi materiałami, rozprowadzaniem narkotyków i/lub ich nadużywaniem, napastliwością, kradzieżą lub zmową mającą na celu popełnienie czynów prawnie zabronionych;
 • łamie lub narusza jakiekolwiek prawa stron trzecich, obejmujące m.in.: (a) prawa autorskie, patenty, znaki, towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności lub prawa wynikające z zawartych umów; (b) prawo do zachowania prywatności (w szczególności nie wolno dystrybuować jakichkolwiek danych osobowych innych osób bez ich wyraźnej zgody) lub prawo do upubliczniania; lub (c) zobowiązania dotyczące zachowania poufności;
 • ma charakter handlowy lub biznesowy, reklamuje dowolne produkty, usługi lub inne pozycje lub oferuje ich sprzedaż (bez względu na to, czy ma to charakter zarobkowy czy nie) lub zawiera prośby kierowane do innych osób (w tym prośby o datki lub darowizny);
 • zawiera wirusa lub inny szkodliwy składnik lub w inny sposób ingeruje, utrudnia działanie lub uszkadza Strony internetowe firmy Garmin lub jakąkolwiek połączoną sieć, lub w jakikolwiek inny sposób przeszkadza osobom lub podmiotom prawnym w użytkowaniu Stron internetowych firmy Garmin;
 • (a) zasadniczo nie odnosi się do tematu lub motywu przewodniego danego Forum publicznego; (b) narusza ograniczenia obowiązujące na Forum publicznym, w tym ograniczenia dotyczące wieku oraz procedur; lub (c) ma charakter antyspołeczny, zakłóca spokój lub wpływa destrukcyjnie — obejmuje to m.in. „flaming” (obrzucanie się obelgami), „spamming” (rozsyłanie niechcianych wiadomości), „flooding” (rozsyłanie dużej liczby wiadomości), „trolling” (ośmieszanie lub obrażanie użytkowników forum) i „griefing” (irytowanie współuczestników zabawy (gry) dla własnej przyjemności) w rozumieniu, w jakim pojęcia te są powszechnie stosowane w Internecie; lub
 • zawiera nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

Nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy będą przestrzegać opisanych powyżej zasad zachowania lub innych postanowień niniejszych Warunków korzystania, a zatem użytkownik bierze na siebie całe ryzyko związane z ewentualnymi szkodami i krzywdami wywołanymi nieprzestrzeganiem tych zasad i postanowień.

Zastrzegamy sobie prawo, zrzekając się przy tym jakiegokolwiek zobowiązania i odpowiedzialności, do uniemożliwienia publikacji lub usuwania Zawartości przesłanej przez użytkownika na dowolną Stronę internetową firmy Garmin, która narusza niniejsze Warunki korzystania (w tym zasady zachowania).

Konta

Niektóre usługi dostępne na Stronach internetowych firmy Garmin umożliwiają założenie konta (lub tego wymagają) w celu uczestniczenia w określonych działaniach lub uzyskania dodatkowych korzyści. Użytkownik zobowiązuje się podać, utrzymywać i aktualizować prawdziwe, dokładne, bieżące i pełne dane o sobie, zgodnie z wymogami określonymi podczas rejestracji („Dane rejestracji”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podawał się za inną osobę lub podmiot prawny i składał nieprawdziwych oświadczeń dotyczących tożsamości lub powiązań z innymi osobami bądź podmiotami prawnymi; użytkownik nie będzie m.in. używał nazw, haseł i danych konta innych użytkowników ani nazwisk, podobizn, głosu, wizerunku lub fotografii innych osób. Użytkownik zobowiązuje się również powiadomić nas niezwłocznie — wysyłając wiadomość na adres [email protected] — o wszelkich znanych mu przypadkach nieuprawnionego użycia nazw, haseł i innych danych konta oraz o naruszeniach zabezpieczeń w związku z używaniem dowolnej Strony internetowej firmy Garmin.

W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania lub warunków specjalnych dotyczących określonej usługi możemy wstrzymać lub na stałe zablokować możliwość korzystania przez niego z konta lub dowolnej Strony internetowej firmy Garmin (lub jej części).

Odpowiedzialność firmy Garmin

Firma Garmin nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, niezawodności, kompletności i aktualności Zawartości ani wyników uzyskanych dzięki korzystaniu ze Stron internetowych firmy Garmin i Zawartości. Użytkownik korzysta ze Stron internetowych firmy Garmin i Zawartości na własne ryzyko. Od czasu do czasu na Stronach internetowych firmy Garmin są wprowadzane zmiany; mogą one być wprowadzone w dowolnym momencie. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług lub funkcji na Stronach internetowych firmy Garmin (w tym do zmian lub usuwania Zawartości) w dowolnym czasie bez obowiązku powiadamiania o tym użytkownika. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich w przypadku korzystania z tych praw. Część Zawartości udostępnianej na Stronach internetowych firmy Garmin może być dostarczona przez strony trzecie, za którą firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności.

FIRMA GARMIN NIE GWARANTUJE BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA SWOICH STRON INTERNETOWYCH ANI TEGO, ŻE JEJ STRONY INTERNETOWE I SERWERY, Z KTÓRYCH ONE KORZYSTAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z STRON INTERNETOWYCH FIRMY GARMIN LUB ZAWARTOŚCI DOPROWADZI DO POTRZEBY NAPRAWY LUB WYMIANY SPRZĘTU, UTRATY ZYSKÓW LUB DANYCH, FIRMA GARMIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE KOSZTY.

STRONY INTERNETOWE FIRMY GARMIN ORAZ ZAWARTOŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W FORMIE „TAKIEJ JAKIEJ SĄ”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA GARMIN, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI LUB PRAW STRONY TRZECIEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU.

FIRMA GARMIN DOŁOŻY WSZELKICH UZASADNIONYCH STARAŃ, ABY CHRONIĆ INFORMACJE LUB DANE PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA STRONĘ INTERNETOWĄ FIRMY GARMIN W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK USŁUGĄ LUB FUNKCJĄ TEJ STRONY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ JEDNAK NA TO, ŻE PRZESŁANIE TAKICH INFORMACJI LUB DANYCH ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO I NINIEJSZYM ZWALNIA FIRMĘ GARMIN Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIEGO Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK STRATY LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z TAKIMI INFORMACJAMI.

FIRMA GARMIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPŁATY ZA PRZESYŁ DANYCH, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ NALICZONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB FUNKCJI NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY GARMIN.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu niektórych strat

Użytkownik korzysta ze Stron internetowych firmy Garmin wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku braku satysfakcji z Zawartości, innych materiałów, jakiejkolwiek usługi lub funkcji na Stronach internetowych firmy Garmin lub niewyrażenia zgody na Warunki korzystania należy zaprzestać używania Stron internetowych firmy Garmin. FIRMA GARMIN I STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY GARMIN NIE PONOSZĄ W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM MIĘDZY INNYMI PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE I WYNIKOWE, UTRATĘ KORZYŚCI LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH FIRMY GARMIN I ZAWARTOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ BYŁOBY NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY LUB GWARANCJI LUB POPEŁNIENIE CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NAWET JEŻELI FIRMA GARMIN ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE, STANY LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE RAŻĄCYMI ZANIEDBANIAMI, ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GARMIN BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE JEST DOPUSZCZALNE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Garmin wobec użytkownika za wszelkie straty i szkody, w tym za jakiekolwiek dorozumiane gwarancje, nie może przekroczyć kwoty pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50,00 USD) ani całkowitej kwoty zapłaconej przez użytkownika firmie Garmin za korzystanie z dowolnej usługi lub funkcji na Stronach internetowych firmy Garmin w ciągu dwunastu miesięcy przed datą zgłoszenia pierwszego roszczenia wobec firmy Garmin.

Łącza do innych stron

W Stronach internetowych firmy Garmin mogą występować łącza do stron internetowych stron trzecich utrzymywanych przez inne firmy. Łącza te są publikowane wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią rekomendacji firmy Garmin prezentowanych tam treści. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do dokładności materiałów przedstawianych na tych stronach ani procedur związanych z zachowaniem poufności danych stosowanych przez strony trzecie. Użytkownik korzysta ze stron internetowych innych firm wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aplikacje stron trzecich

Na stronach internetowych firmy Garmin może nadarzyć się okazja pobrania aplikacji, które stworzyliśmy we współpracy ze stronami trzecimi. Firma Garmin nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji odnośnie zawartości lub funkcjonalności takich aplikacji stron trzecich bądź odnośnie zasad ochrony prywatności tych twórców oprogramowania, jak również nie bierze za nie odpowiedzialności. W przypadku zdecydowania się na pobranie i użytkowanie którejkolwiek z tych aplikacji użytkownik robi to na własne ryzyko.

Odszkodowania

Korzystając ze strony internetowej firmy Garmin, użytkownik zgadza się, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, chronić i zabezpieczać firmę Garmin i jej przedstawicieli, kierowników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami prawnymi i kosztami wynikającymi z domniemanego lub faktycznego naruszenia przez użytkownika Warunków korzystania, prawa lub praw strony trzeciej.

Kontrola eksportu

Stany Zjednoczone i niektóre inne kraje nadzorują eksport produktów i informacji. Użytkownik zgadza się przestrzegać takich ograniczeń i nie eksportować ani reeksportować Zawartości do krajów lub osób objętych zakazem w myśl ustawy o kontroli eksportu. Pobierając Zawartość, użytkownik potwierdza, że nie przebywa w kraju objętym zakazem tego rodzaju eksportu i że nie jest wymieniony w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych ani na liście podmiotów objętych sankcjami (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami lokalnej jurysdykcji odnośnie importu, eksportu lub reeksportu Zawartości.

Polityka praw autorskich

Firma Garmin przestrzega praw własności intelektualnej innych. Zasadą firmy Garmin jest zamykanie, według własnego uznania i kiedy jest to stosowne, kont użytkowników, którzy mogą naruszać lub wielokrotnie naruszyli prawa autorskie stron trzecich.

Aby przesłać firmie Garmin powiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczące Strony internetowej firmy Garmin, w tym między innymi Zawartości przesłanej przez użytkownika lub Zawartości, należy przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), podając niżej określonemu przedstawicielowi ds. praw autorskich następujące informacje w formie pisemnej:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, co do którego istnieje podejrzenie, iż jest naruszane.
 • Określenie pracy objętej prawami autorskimi, której dotyczy podejrzenie naruszenia praw autorskich, albo, w przypadku gdy powiadomienie dotyczy wielu prac na pojedynczej stronie internetowej, podanie reprezentatywnej listy tych prac z tej strony.
 • Określenie materiału, którego dotyczy podejrzenie naruszenia praw autorskich lub będącego przedmiotem działań naruszających te prawa, który należy usunąć lub do którego należy zamknąć dostęp, oraz podanie wystarczających informacji umożliwiających dostawcy usługi zlokalizowanie tego materiału.
 • Wystarczające informacje umożliwiające dostawcy usługi skontaktowanie się ze stroną składającą skargę, takie jak: adres, numer telefonu i, jeśli dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę.
 • Oświadczenie, że strona składająca skargę kieruje się dobrą wolą w przekonaniu, iż określony materiał jest używany w sposób niedozwolony przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod karą za krzywoprzysięstwo, że strona składająca skargę jest upoważniona do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, co do którego istnieje podejrzenie, iż jest naruszane.

Należy przyjąć do wiadomości, że w razie niespełnienia wszystkich wymagań wymienionych w poprzednim ustępie powiadomienie w związku z ustawą DMCA może zostać uznane za nieważne. Zobacz przepisy 17 U.S.C. § 512 w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat ustawy DMCA i powiadomień związanych z tą ustawą.

Z naszym przedstawicielem ds. powiadomień o podejrzeniu naruszenia praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób:

Przez pocztę elektroniczną: [email protected]n.com

Przez zwykłą pocztę:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Informacje ogólne

Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w kolejnym ustępie wszystkie kwestie prawne wynikające z korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej firmy Garmin lub z nim związane oraz niniejsze Warunki korzystania reguluje prawo stanu Kansas obowiązujące w przypadku kontraktów wykonywanych na terenie stanu Kansas, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Korzystając ze Strony internetowej firmy Garmin, użytkownik zgadza się na osobiste i wyłączne podporządkowanie jurysdykcji Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla okręgu Kansas lub dowolnego sądu stanu Kansas z siedzibą w hrabstwie Johnson w celu rozwiązania wszelkich sporów, roszczeń lub ustalenia przyczyn działań prawnych wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub z korzystania przez użytkownika ze Stron internetowych firmy Garmin. Użytkownik w sposób nieodwołalny odstępuje w maksymalny zakresie dopuszczalnym przez prawo od wszelkich obiekcji, obecnie i w przyszłości, dotyczących miejsca rozprawy w sądzie i roszczeń, które mogą zostać w takim sądzie przedstawione. Jeśli użytkownik: (a) nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych; (b) nie zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych; (c) nie uzyskuje dostępu do Strony internetowej firmy Garmin z terytorium Stanów Zjednoczonych; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, wówczas użytkownik niniejszym oświadcza, iż jakiekolwiek spory, roszczenia lub przyczyny działań prawnych wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub z korzystania przez użytkownika ze Stron internetowych firmy Garmin będą rozstrzygane zgodnie z określonymi w tym dokumencie postanowieniami obowiązującego prawa, z wyłączeniem mocy istniejących przepisów kolizyjnych, oraz w sposób nieodwołalny wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji sądowej obowiązującej w stanie, regionie lub kraju określonym poniżej, którego prawo jest prawem właściwym:

W przypadku użytkowników zamieszkałych na terytorium dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Australii prawem właściwym jest prawo obowiązujące w miejscu zamieszkania użytkowników, natomiast sądy właściwe to sądy w miejscu zamieszkania użytkowników.

Z zakresu stosowania niniejszych Warunków korzystania w szczególności wyłączona jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W razie konieczności złożenia skargi lub uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z firmą Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone, telefonicznie pod numerem (913) 397-8200 (należy prosić o kontakt z administratorem), lub przy użyciu poczty e-mail: [email protected].

Jeśli użytkownik w swoim kraju zamieszkania jest niepełnoletni, powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania razem z rodzicem lub opiekunem prawnym, tak aby zarówno on, jak i jego rodzic lub opiekun prawny, rozumieli niniejsze Warunki korzystania.