Skip navigation links

Verkoopvoorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze Algemene verkoopvoorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de verkoop van producten door Garmin (Europe) Ltd aan u. Garmin (Europe) Ltd. is een onderneming die is geregistreerd in Engeland & Wales en ons vestigingsadres is Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk.

1.2 Op uw gebruik van de Site zelf zijn de Gebruiksvoorwaarden van onze Site van toepassing.

1.3 Ons Privacybeleid is ook van toepassing op uw gebruik van de Site. Lees het Privacybeleid aandachtig voor belangrijke informatie over onze privacypraktijken.

1.4 Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u op de Site bestelt. Door producten op de Site te bestellen, geeft u aan dat u akkoord gaat aan deze Algemene voorwaarden gehouden te zijn. Deze vormen een juridische overeenkomst tussen u en ons en kunnen alleen worden gewijzigd met onze toestemming.

1.5 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door deze op de Site te wijzigen, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging geen invloed heeft op aankopen die u hebt gedaan voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

2. Bestelling

2.1 U kunt een bestelling plaatsen om een voor verkoop op de Site geadverteerd product te kopen door de instructies op het scherm te volgen nadat u op het product hebt aangeklikt waarin u geïnteresseerd bent. U krijgt de mogelijkheid om invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling verzendt.

2.2 Nadat u een bestelling bij ons hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail met de ontvangstbevestiging van uw bestelling. Let op: Deze e-mail is een ontvangstbevestiging en is geen aanvaarding van uw bestelling.

2.3 De aanvaarding van uw bestelling en de vorming van een overeenkomst tussen ons vinden plaats wanneer we u een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de bestelde producten naar u worden verzonden, tenzij we u hebben laten weten dat we uw bestelling niet aanvaarden of dat u deze al hebt geannuleerd.

2.4 U kunt de status van een openstaande bestelling op elk gewenst moment controleren door de betreffende bestelling op te zoeken nadat u hebt ingelogd op het gedeelte 'Uw account' van de site. U gebruikt hiervoor de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat we u hebben gevraagd aan te maken om een geregistreerde klant van de site te worden.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijs van de producten is zoals van tijd tot tijd vermeld op onze Site, behalve in geval van duidelijke fouten. Productprijzen zijn inclusief btw tegen het geldende tarief. De prijs die op onze site wordt vermeld, is exclusief verzendkosten die afzonderlijk op onze site worden vermeld.

3.2 Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd voorafgaand aan (maar niet na) aanvaarding van uw bestelling.

3.3 Wij kunnen uw bestelling pas aanvaarden nadat u deze volledig hebt betaald. U kunt met de meeste bekende creditcards en betaalpassen betalen door de relevante gegevens op de afrekenpagina in te vullen.

3.4 Onze Site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige op onze site vermelde producten onjuist zijn geprijsd. We controleren gewoonlijk de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat we het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending van het product naar u als de juiste prijs van een product lager is dan onze vermelde prijs. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de op onze website vermelde prijs, zullen wij gewoonlijk, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies voordat we het product verzenden of uw bestelling weigeren en u mededelen dat wij de bestelling weigeren. Als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een fout kon worden herkend, hoeven we de producten niet tegen de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren.

3.5 Door een creditcard/betaalkaart te gebruiken voor het betalen van uw bestelling garandeert en bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is of, indien niet van u, dat u bevoegd bent om deze kaart te gebruiken. Alle transacties met creditcard/betaalkaart zijn onderhevig aan validatiecontroles en goedkeuring door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw kaart weigert om de betaling goed te keuren, aanvaarden we uw bestelling niet. Wij zijn niet verplicht u te informeren over de reden voor de weigering en wij zijn niet aansprakelijk voor niet-levering. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de uitgever van uw kaart of uw bank u kosten in rekening brengt als gevolg van onze verwerking van uw creditcard-/betaalkaartbetaling in overeenstemming met uw bestelling.

3.6 Wij raden u aan uw betaalkaartgegevens niet via e-mail of chat door te geven aan anderen, waaronder aan ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die u kunt oplopen bij het naar ons verzenden van informatie via een internetkoppeling, e-mail of chat. Dergelijke schade is volledig uw eigen verantwoordelijkheid.

4. Informatie over bezorging en retourzendingen

4.1 Elke bezorgdatum die op de Site of in enig document of e-mail wordt vermeld, is slechts bij benadering en vormt geen garantie voor bezorging op een bepaalde datum.

4.2 Het eigendom en het risico van verlies gaan op u over na bezorging van de producten door ons aan de toepasselijke vervoerder, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen door ons.

4.3 Bezorgkosten worden aan het totale verschuldigde bedrag toegevoegd nadat u een bezorgservice uit de beschikbare opties hebt geselecteerd.

4.4 We bezorgen op het adres dat in uw bestelling is opgegeven. U kunt uw verzendadres niet meer wijzigen nadat uw bestelling is geplaatst.

4.5 U hebt onder uw wettelijke rechten het recht om uw bestelling te annuleren, een product te retourneren of een serviceovereenkomst om welke reden dan ook te annuleren. Als u een op de site gekocht product wilt retourneren, dient u uw voornemen om te retourneren eerst aan ons kenbaar te maken via https://support.garmin.com/nl-BE/credit-return binnen 30 dagen na de datum waarop u, of een door u aangewezen persoon, het product of de producten in ontvangst hebt of heeft genomen. Voor alle vragen met betrekking tot een retour van uw bestelling, kunt u ons contacteren via [email protected].

Als u ons hebt laten weten dat u het product wilt retourneren, stuurt u het product met de originele bon, de originele verpakking en de meegeleverde accessoires naar ons terug. Nadat u hebt aangegeven dat u een product wilt retourneren of een serviceovereenkomst wilt annuleren, hebt u nog 14 dagen de tijd om uw producten te retourneren. De directe kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor uw rekening. U kunt aansprakelijk worden gesteld als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van uw behandeling van de goederen (behalve wanneer dit nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

Wij betalen alle van u ontvangen betalingen voor de aangeschafte goederen terug en betalen tevens de bezorgkosten terug voor de goedkoopste bezorgvorm die wij aanbieden, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij de bovenstaande communicatie hebben ontvangen. We gebruiken dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijk transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins akkoord bent gegaan. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen weer hebben ontvangen of u bewijs hebt verstrekt dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang wat eerder is.

Let op: U mag het volgende niet retourneren, behalve in geval van een defect of een conformiteitsgebrek:

 • Elektronische softwaredownloads wanneer het downloaden is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning dat u uw herroepingsrecht verliest.

 • Services, nadat de services volledig zijn verleend, als de serviceverlening is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning dat u uw herroepingsrecht verliest nadat de services volledig zijn verleend. Als de services niet volledig zijn verleend en u hebt verzocht dat de verlening binnen 14 dagen na de afsluitingsdatum van de serviceovereenkomst begint, wordt u een bedrag in rekening gebracht dat evenredig is aan de verleende services tot het moment waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw voornemen om de serviceovereenkomst te annuleren.

 • Verzegelde software waarvan de verzegeling na bezorging is verbroken.

5. Garanties

5.1 De door u aangeschafte Garmin-producten vallen onder de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen voor beperkte garantie die gelden op het moment van verzending, zoals weergegeven op onze website of zoals vermeld op de productverpakking.

5.2 Deze voorwaarden voor beperkte garantie hebben geen invloed op uw wettelijke rechten en zijn een aanvulling op de consumentenrechten voorzien in EU-wetgeving of de wetgeving van het land waarin u woont als u een consument bent.

5.3 Ga voor productondersteuning en garantieservice naar support.garmin.com.

6. Productinformatie

6.1 We hebben redelijke stappen ondernomen om de kleuren en andere details van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de afbeeldingen op de Site. Aangezien de werkelijke kleuren en details die u op uw scherm ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat alle op uw monitor weergegeven kleuren of andere details exact overeenkomen met de kleuren of details van het product dat u ontvangt.

6.2 Alle informatie op de Site over de afmetingen van producten is uitsluitend als richtlijn opgenomen. Als u niet zeker bent van de grootte van een product raden wij u aan naar support.garmin.com te gaan.

7. Onze aansprakelijkheid

Garmin en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (i) schade dat niet is veroorzaakt door enige schending van onze verplichtingen, of (ii) enig zakelijk schade (met inbegrip van winstderving, verspilde uitgaven of verlies van omzet, contracten, verwachte besparingen, gegevens of goodwill), of (iii) eventuele indirecte schade of gevolgschade dat door u noch door ons was te voorzien toen de verkoopovereenkomst voor de producten door ons aan u werd aangegaan.

De wetgeving van sommige landen staat enkele of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetgeving op u van toepassing is, zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Niets in deze voorwaarden beperkt onze verantwoordelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze verklaringen door ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet-naleven van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden als de vertraging of het niet-naleven voortkomt uit een oorzaak die buiten onze redelijke zeggenschap ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw recht om de producten binnen een redelijke tijd naar u te laten toesturen. Als de vertraging optreedt voordat de producten worden verzonden, brengen wij u geen kosten in rekening voor de producten totdat deze worden verzonden. U kunt uw bestelling op elk moment vóór verzending annuleren.

8. Exportbeperkingen

Op deze overeenkomst zijn de toepasselijke exportwetten van toepassing. U mag geen producten die u in de Store hebt gekocht, exporteren naar een ander land of een andere regio als dit door exportwetten is verboden. Als u van plan bent om een product naar een ander land of een andere regio te exporteren, moet u voorafgaand alle wettelijk vereiste exportvergunningen (of andere overheidsgoedkeuringen) verkrijgen.

9. Algemeen

9.1 Als wij een recht niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht. U mag uw rechten krachtens deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Als wij alle of enige van onze rechten niet uitoefenen als u deze Algemene voorwaarden schendt, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten met betrekking tot dergelijke schendingen of daaropvolgende schendingen, noch impliceren wij enige afstand door de aanvaarding van enige betaling. Een dergelijke verklaring van afstand komt uitsluitend tot stand middels een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand die is ondertekend door een daartoe bevoegde Garmin-vertegenwoordiger. Geen enkele verklaring van afstand van enig recht heeft betrekking op of beïnvloedt enig ander recht waarover wij mogelijk beschikken, noch zal een dergelijke verklaring van afstand van toepassing zijn op enige daaropvolgende soortgelijke of niet-soortgelijke schending.

9.2 Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is niet van toepassing.

9.3 Indien enig deel van deze Algemene voorwaarden wettelijk onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven alle andere delen van deze Voorwaarden ongewijzigd en blijven onverminderd van kracht.

9.4 Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Engelse recht van toepassing. Onverminderd de toepassing van verplichte bepalingen aanvaardt u de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Londen, Engeland om eventuele geschillen te beslechten die uit deze Algemene voorwaarden kunnen ontstaan. Als u een consument bent en in de EU woont, is de wet van uw woonplaats van toepassing op elk geschil dat onder deze Algemene voorwaarden valt. In dat geval kunt u een claim indienen om uw consumentenrechten af te dwingen in verband met deze Voorwaarden in het EU-land waarin u woont.

10. Alternatieve geschillenbeslechting

U kunt het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU openen via de volgende koppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Laatst bijgewerkt: 15 december 2021


Modelherroepingsformulier voor het retourneren van producten

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

 • Aan:
  Garmin Belux
  Pieter Dupontstraat 165
  1140 Evere

 • Ik/wij [] stel/stellen [] u hierbij in kennis dat ik/wij [] mijn/onze [] verkoopovereenkomst van de volgende goederen [] wil/willen [] herroepen

 • Besteld op []/ontvangen op [],

 • Naam van de consument(en),

 • Adres van de consument(en),

 • Handtekening van de consument(en) (enkel als dit formulier op papier wordt ingevuld)

 • Datum.