Skip navigation links

Beperkte garantie op consumentenproducten

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. DAARNAAST KUNT U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VERSCHILLEN PER STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE). ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WETGEVING VAN UW STAAT (OF LAND OF PROVINCIE) WORDEN DOOR GARMIN NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT. RAADPLEEG DE WETGEVING VAN UW STAAT, LAND OF PROVINCIE VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN UW RECHTEN.

Producten die niet voor de luchtvaart bestemd zijn, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en productiefouten gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin® alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijke productie; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het uitvoeren van onderhoud; (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin; of (vi) schade aan een product dat is aangesloten op voedings- en/of gegevenskabels die niet door Garmin zijn meegeleverd of schade aan een product dat is aangesloten op netadapters en kabels die niet zijn gecertificeerd door UL (Underwriters Laboratories) en niet zijn gemarkeerd als Limited Power Source (LPS). Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van een land. De navigatieproducten van Garmin zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en dienen niet te worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van kaartgegevens.

Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op, en Garmin is niet verantwoordelijk voor, enige prestatievermindering van een Garmin navigatieproduct als gevolg van gebruik nabij een handset of ander toestel dat gebruikmaakt van een breedbandnetwerk dat functioneert op frequenties die zeer dicht bij de frequenties liggen die worden gebruikt door een GNSS (Global Navigation Satellite System) worden gebruikt, zoals GPS (Global Positioning Service). Het gebruik van zulke toestellen beïnvloedt mogelijk de ontvangst van GNSS-signalen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOGESTAAN ZIJN DE GENOEMDE GARANTIES EN VERHAALMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN, EN WIJST GARMIN ALLE OVERIGE GARANTIES EN VERHAALMOGELIJKHEDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIE INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE PER STAAT (OF PER LAND) KUNNEN VERSCHILLEN. ALS IMPLICIETE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN VOLGENS DE WETGEVING VAN UW STAAT OF LAND, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES WAT BETREFT DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN BEPAALDE STATEN (EN LANDEN EN PROVINCIES) ZIJN BEPERKINGEN INZAKE DE DUUR VAN EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

GARMIN IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIEBREUK IN HET GEVAL VAN INCIDENTELE, SPECIALE, OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE RESULTEREND UIT HET ONJUIST GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DIT PRODUCT OF ALS RESULTAAT VAN DEFECTEN AAN IN HET PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN (EN LANDEN EN PROVINCIES) IS DE AFWIJZING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN OF AFWIJZINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Indien u tijdens de garantieperiode een claim voor garantieservice indient volgens deze Beperkte garantie, dan zal Garmin naar eigen inzicht: (i) het toestel repareren met nieuwe of gebruikte onderdelen die aan de kwaliteitsvereisten van Garmin voldoen, (ii) het toestel vervangen door een nieuw of opgeknapt toestel dat aan de kwaliteitsvereisten van Garmin voldoet of (iii) het toestel tegen volledige teruggave van de verkoopprijs terugnemen. EEN DERGELIJKE VERHAALMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD. U hebt 90 dagen garantie op gerepareerde of vervangen toestellen. Als het toestel ter reparatie wordt opgestuurd tijdens de originele garantieperiode, duurt de nieuwe garantieperiode 90 dagen of tot het einde van de originele garantieperiode van twee jaar, naargelang welke periode het langst duurt.

Raadpleeg de online hulpbronnen op support.garmin.com voordat u een claim voor garantieservice indient. Als u deze informatie hebt geraadpleegd en het toestel daarna nog steeds niet naar behoren functioneert, kunt u contact opnemen met een door Garmin bevoegde servicefaciliteit in het land van aankoop of volgt u de instructies op support.garmin.com voor de garantieservice. Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunt u ook bellen met 1-800-800-1020.

Als u gebruik wilt maken van garantieservice buiten het oorspronkelijke land van aankoop, kan Garmin niet garanderen dat de benodigde onderdelen en producten voor reparatie of vervanging van uw product beschikbaar zijn, vanwege de verschillen in het productaanbod en de toepasselijke vereisten, wetten en regelgeving. In dat geval repareert of vervangt Garmin naar eigen inzicht en krachtens de geldende wetgeving uw product mogelijk met vergelijkbare Garmin producten en onderdelen, of dient u uw product naar een door Garmin bevoegde servicefaciliteit te verzenden in het land van aankoop of naar een door Garmin bevoegde servicefaciliteit in een ander land die uw product in behandeling kan nemen. In dat geval draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor conformiteit met alle toepasselijke import- en exportwet- en regelgeving en dient u zelf alle douanekosten, btw, verzendkosten en andere extra belastingen en kosten te betalen. In sommige gevallen kunnen Garmin en haar dealers uw product niet in behandeling nemen in een ander land dan het land van aankoop of een gerepareerd of vervangen product naar u terugsturen vanwege toepasselijke vereisten, wetten en regelgeving in dat land.

Aankopen via online veilingen: Producten die worden aangeschaft via online veilingen komen niet in aanmerking voor korting of andere speciale aanbiedingen onder de garantiedekking van Garmin. Aankoopbevestigingen van online veilingen worden niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen ontbrekende onderdelen van producten die via een online veiling zijn aangeschaft.

Internationale aankopen: Er wordt door internationale distributeurs mogelijk een aparte garantieverklaring uitgegeven voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht, afhankelijk van het land waarin het product is gekocht. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garantieverklaringen van distributeurs zijn alleen geldig in het beoogde distributiegebied.

Garantiebeleid voor nautische producten: Op bepaalde nautische producten van Garmin zijn een langere garantieperiode en aanvullende bepalingen en voorwaarden van toepassing. Ga naar www.garmin.com/nl-BE/legal/marine-warranty-policy voor meer informatie en om te ontdekken of het Garantiebeleid voor nautische producten van Garmin op uw product van toepassing is.

Aankopen in Australië: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of teruggave van de aankoopprijs in het geval van een ernstige storing en op compensatie voor andere redelijkerwijs te verwachten verliezen of schade. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet leidt tot een ernstige storing. De vergoedingen onder onze Beperkte garantie zijn een aanvulling op de overige rechten en herstelmogelijkheden onder de geldende wetgeving met betrekking tot de producten. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australië. Telefoon: 1800 235 822.