Skip navigation links

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13 maart 2021

Welkom op de internetsites van Garmin Ltd. en haar dochtermaatschappijen ("Garmin"). De "Garmin-sites" zijn garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com en andere internetsites waarop deze Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd. De Garmin sites, producten en inhoud kunnen worden voorzien van het merk Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® of een ander merk dat eigendom is van Garmin. In deze gebruiksvoorwaarden kan naar Garmin worden verwezen met de termen "we", "ons" of "onze".

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U EEN WEBSITE VAN GARMIN GAAT GEBRUIKEN. Door een Garmin-site te gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Garmin-sites niet gebruiken.

Er kunnen speciale voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van sommige services of functies die worden aangeboden op bepaalde Garmin-sites. Die voorwaarden worden gepubliceerd in samenhang met de service of de functie waarop ze van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden vormen een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en hebben bij strijdigheid voorrang boven de Gebruiksvoorwaarden.

Garmin kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Gebruik van de inhoud

De inhoud op Garmin-sites, zoals tekst, afbeeldingen, foto's, geluid, beeld en andere materiaal, alsmede de domeinnamen, taglines, organisatie en het ontwerp en de uitstraling (tezamen de "Inhoud"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en soortgelijke wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen, en is eigendom van of wordt beheerd door Garmin of door derden die hun Inhoud in licentie aan Garmin hebben verstrekt. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkrechten en andere rechten. Als een Garmin-site geschikt is gemaakt voor het downloaden van bepaalde Inhoud, bent u gerechtigd om één exemplaar van dergelijke Inhoud te downloaden naar één enkele computer, uitsluitend voor privégebruik thuis zonder zakelijk winstoogmerk, op voorwaarde dat u zich houdt aan de volgende bepalingen: (a) u handhaaft alle auteursrechten en andere kennisgevingen met betrekking tot het eigendomsrecht in de oorspronkelijke Inhoud, (b) u bent niet gerechtigd de Inhoud te verkopen, te wijzigen, te reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verspreiden, of anderszins de Inhoud te gebruiken op enigerlei wijze voor enig openbaar of zakelijk doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin, en (c) u mag de Inhoud niet gebruiken op een manier die de indruk wekt van een associatie met een van onze producten, diensten of merken.

U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin materiaal van een Garmin-site te "spiegelen" op een andere server. Het gebruik van de Inhoud op enige andere Website of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Garmin. De handelsmerken, logo's en servicemerken (de "Merken") die op de Garmin-sites worden weergegeven, zijn eigendom van Garmin of van derden. Het is u verboden deze Merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Garmin of dergelijke derden. Als u informatie wilt over het verkrijgen van toestemming van Garmin voor het gebruik van de Inhoud op uw website, stuurt u dan een e-mailbericht naar [email protected].

Als wij de mogelijkheid aanbieden software te downloaden van een Garmin-site en u downloadt dergelijke software daadwerkelijk, dan wordt die software inclusief, zonder enige uitzondering, alle bestanden, afbeeldingen begrepen in of gegenereerd door die software, en gegevens die de software vergezellen (tezamen de "Software") u onder licentie verstrekt door ons of derden die licentiehouder zijn, uitsluitend voor privégebruik thuis zonder zakelijk winstoogmerk. We dragen het eigendom van de Software niet aan u over. U mag de Software niet distribueren, noch op andere wijze aanwenden voor het behalen van winst, noch decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of anderszins herleiden tot door mensen leesbare vorm. TENZIJ ELDERS UITDRUKKELIJK EN EXPLICIET GESTELD, WIJST GARMIN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, ONGEACHT OF DEZE GARANTIES EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK GEGARANDEERD ZIJN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GARMIN ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (1) ENIGE ONNAUWKEURIGHEID, FOUT OF ONVOLKOMENHEID IN DE SOFTWARE; (2) ENIG VERLIES OF SCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE) VOORTVLOEIEND UIT HET DOWNLOADEN OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OF ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE ONNAUWKEURIGHEID, FOUT OF ONVOLKOMENHEID IN DE SOFTWARE.

Openbare Forums en communicatie

Een "Openbaar Forum" is een gedeelte, site of functie, aangeboden als onderdeel van een Garmin-site waarop of waarmee gebruikers de mogelijkheid wordt geboden inhoud te plaatsen ("Bijdragen van Gebruikers") die zichtbaar is voor één of meer gebruikers van Garmin-sites, inclusief, maar niet beperkt tot, bulletinboards, forums, omgevingen voor sociale netwerken, gesprekspagina's en blogs.

U erkent dat Openbare Forums en de daarmee samenhangende functies bedoeld zijn voor openbare communicatie, niet voor privécommunicatie, en dat u geen verwachtingen koestert omtrent de privacy van Bijdragen van Gebruikers aan een Openbaar Forum. We kunnen de veiligheid van informatie die u via dergelijke media hebt gepubliceerd, niet garanderen; u openbaart dergelijke publicaties vrijwillig en voor eigen risico. U dient uw gezonde oordeel te gebruiken bij het plaatsen van informatie, opmerkingen of andere inhoud met betrekking tot andere gebruikers, serviceproviders, Garmin of een andere derde partij. U kunt wellicht juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor schade die andere gebruikers, Garmin of derde partijen hebben opgelopen ten gevolge van juridisch bezwaarlijke of lasterlijke opmerkingen, notities of andere informatie of Inhoud die u op een Garmin-site plaatst. Garmin is juridisch gezien niet verantwoordelijk voor Bijdragen van Gebruikers, ook al is de Bijdrage van de Gebruiker lasterlijk of anderszins juridisch bezwaarlijk.

U bent en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor Bijdragen van Gebruikers die u distribueert naar of via een Garmin-site op enig Openbaar Forum, en voor de gevolgen van het verzenden en publiceren daarvan. Wij hebben geen verplichting Openbare Forums te bewaken. U bent zelf volledig aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg kan zijn van enige inbreuk op auteursrechten, schendingen van eigendomsrechten, of enige andere schade die het gevolg is van een Bijdrage van een Gebruiker. Door materiaal te verzenden naar een Garmin-site, verleent u automatisch aan Garmin het royaltyvrije, definitieve, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie voor het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van deze inhoud (hetzij volledig of gedeeltelijk) en/of om deze inhoud op te nemen in ander werk in willekeurige vorm, media of technologie, hetzij nu bestaand of in de toekomst ontwikkeld, gedurende de volledige termijn van op dergelijke materiaal rustend auteursrecht of enig ander recht, of staat u garant dat de eigenaar van dergelijk materiaal diezelfde rechten en licenties expliciet heeft verleend. U verleent ook andere gebruikers toestemming om het materiaal weer te geven, op te slaan of te reproduceren voor privégebruik door die gebruiker. U verleent hierbij Garmin het recht al het materiaal dat u beschikbaar maakt op een Garmin-site, te bewerken, te kopiëren, te publiceren en te distribueren.

U erkent dat u bij gebruik van of vertrouwen in een Bijdrage van een Gebruiker, die op een Openbaar Forum is gepost, geheel voor eigen risico handelt. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor, en evenmin onderschrijven we de meningen, adviezen of aanbevelingen die worden gepost of verzonden door gebruikers op enig Openbaar Forum, en we wijzen expliciet elke aansprakelijkheid af die daarmee samenhangt. We bevestigen of controleren de kwalificaties, achtergrond of vaardigheden van gebruikers of de informatie die ze op een Openbaar Forum posten niet. We raden u daarom aan voorzichtig te zijn en uw gezond verstand en beoordelingsvermogen te gebruiken wanneer u gebruikmaakt van een Garmin-site of een Openbaar Forum.

Gedragsregels: U stemt ermee in dat u geen Bijdrage van een Gebruiker op een Garmin-site zult plaatsen die:

 • beledigend, grof, irritant of bedreigend is, of een inbreuk betekent op de privacy van iemand anders;
 • bekrompen, haatdragend of aanstootgevend is op raciale of andere gronden;
 • gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet is, of op een andere wijze personen of groepen zal of kan schaden;
 • illegaal is of aanzet tot illegale activiteiten, of die verdedigt, of uitnodigt tot discussies die tot doel hebben illegale activiteiten te ontplooien, inclusief Bijdragen van Gebruikers met als onderwerp kinderpornografie, stalken, seksueel misbruik, fraude, handel in gestolen of obscene goederen, drugs en/of drugsgebruik, het lastigvallen van anderen, diefstal, of samenzwering met het doel criminele activiteiten te ontplooien, en bijdragen waarin pogingen worden gedaan daaraan deel te nemen;
 • inbreuk maakt op de rechten van derden of die rechten schendt, inclusief: (a) auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten voortvloeiend uit een contract; (b) recht op privacy (u mag met name geen privégegevens van andere personen, van welke aard dan ook, distribueren zonder hun expliciete toestemming) of publicatie; of (c) geheimhoudingsplicht;
 • een commercieel of zakelijk doel heeft, of waarbij reclame wordt gemaakt voor producten, diensten of andere zaken, of producten, diensten en andere zaken ter verkoop worden aangeboden (al dan niet met winstoogmerk), of naar de gunst van anderen wordt gedongen (inclusief oproepen tot bijdragen of donaties);
 • een virus of een anderszins kwaadaardig onderdeel bevat, of op andere wijze Garmin-sites of aangesloten netwerken wijzigt, onbruikbaar maakt of beschadigt, of op andere wijze gebruik en genot van de Garmin-sites voor willekeurige personen of groepen verstoort;
 • (a) niet in het algemeen betrekking heeft op het vastgestelde onderwerp of thema van het onderhavige Openbare Forum; (b) specifieke restricties schendt die van toepassing zijn op een Openbaar Forum, inclusief leeftijdsbeperkingen en procedures met betrekking tot leeftijd; of (c) asociaal, ontwrichtend, of destructief is, inclusief berichten waarbij sprake is van "flames", "spam", "floods", "trols" en "griefers", in de gangbare betekenis en het gangbare gebruik van die termen op internet; of
 • vals, dan wel misleidend zijn.

We kunnen niet garanderen, en doen dat dan ook niet, dat andere gebruikers de hiervoor genoemde Gedragsregels of andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zullen naleven, en, in de relatie tussen u en ons, draagt u alle risico van schade of letsel die voortvloeit uit dergelijk niet-naleving.

We behouden ons het recht voor, maar wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid af, om te weigeren Bijdragen van Gebruikers te posten, of te communiceren, of te verwijderen van welke Garmin-site dan ook, als die Bijdragen van Gebruikers deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels) schenden.

Accounts

Sommige services op de Garmin-sites staan u toe of verplichten u een account aan te maken voor deelname of de toegang tot extra voordelen. U verklaart hierbij dat u tijdens het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie (de "Registratiegegevens") opgeeft. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon of groep, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon of groep, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken, noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto, noch misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u ons via [email protected] onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op een Garmin-site, of waarbij een Garmin-site is betrokken.

We mogen uw account sluiten en de mogelijkheid gebruik te maken van Garmin-sites of delen daarvan opschorten bij niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of speciale voorwaarden die zijn gekoppeld aan een specifieke dienst.

De aansprakelijkheid van Garmin

Garmin doet geen uitspraken over en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of tijdigheid van de Inhoud, of over de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Garmin-sites en de Inhoud. Het gebruik van de Garmin-sites en de Inhoud is geheel voor uw eigen risico. Er worden regelmatig wijzigingen op de Garmin-sites aangebracht. Dit kan op elk moment gebeuren. Garmin behoudt zich het recht voor om op elk moment met of zonder kennisgeving aan u services op of functies van de Garmin sites (inclusief wijzigingen in of verwijdering van inhoud) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, en Garmin is niet aansprakelijk jegens u of derden indien zij dergelijke rechten uitoefent. Bepaalde Inhoud op de Garmin-sites is afkomstig van derden. Garmin is niet verantwoordelijk voor dergelijke van derden afkomstige Inhoud.

GARMIN GARANDEERT NIET DAT DE GARMIN-SITES FOUTLOOS WERKEN OF DAT DE GARMIN-SITES OF DE BIJBEHORENDE SERVER VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ZAKEN. ALS UW GEBRUIK VAN DE GARMIN-SITES OF DE INHOUD RESULTEERT IN NOODZAKELIJK ONDERHOUD OF VERVANGENDE APPARATUUR OF VERLIES VAN WINST OF GEGEVENS, IS GARMIN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN.

DE GARMIN-SITES EN DEZE INHOUD WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK. GARMIN WIJST, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN, RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

GARMIN ZAL REDELIJKE INSPANNINGEN LEVEREN OM INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U NAAR EEN Garmin SITE HEBT VERZONDEN TE BESCHERMEN IN VERBAND MET ENIGE SERVICE OP OF FUNCTIE VAN DE GARMIN SITE, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW INDIENING VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF GEGEVENS UW EIGEN RISICO IS, EN U ONTSLAAT GARMIN HIERBIJ VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE OP WELKE MANIER DAN OOK.

GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE DATAKOSTEN DIE U MAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN SERVICES OP OF FUNCTIES VAN DE GARMIN SITES.

Afwijzing van bepaalde schade

Het gebruik van de Garmin sites door u geschiedt volledig op uw eigen risico. Als u ontevreden bent met enige Inhoud op de Garmin sites of andere inhoud op, of functie van de Garmin sites, of met deze Gebruiksvoorwaarden, is de enige remedie de Garmin sites niet langer gebruiken. GARMIN, EN EVENMIN ENIGE DERDE DIE WORDT GENOEMD OP DE GARMIN SITES, IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE SCHADE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF SCHADE DOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GARMIN SITES EN DE INHOUD, AL DAN NIET OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ZELFS NIET INDIEN GARMIN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE LANDEN, STATEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR ERNSTIGE NALATIGHEID, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN NIET TOEGESTAAN; OF VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS, IN WELK GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN BEPERKT IS TOT DE VOLLE OMVANG VAN EEN DERGELIJKE UITSLUITING OF BEPERKING IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Garmin jegens u voor alle verliezen en schade, inclusief voor eventuele impliciete garanties, groter zijn dan vijftig Amerikaanse dollar (USD $ 50,00) of het totale bedrag dat u Garmin hebt betaald om in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van een eerste claim tegen Garmin gebruik te maken van een service op of functie van de Garmin sites.

Koppelingen naar andere sites

Op de Garmin-sites staan mogelijk koppelingen naar websites van derden die door anderen worden onderhouden. Dergelijke koppelingen worden slechts als service aan u aangeboden en houden geen goedkeuring in door Garmin van de inhoud op dergelijke websites van derden. Garmin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en doet geen uitspraken over, en geeft evenmin garanties voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op websites van derden of de handelwijze met betrekking tot privacy van dergelijke derden. Als u ervoor kiest om gekoppelde websites van derden te bezoeken, dan doet u dat op uw eigen risico.

Toepassingen van externe partijen

Op Garmin sites kunt u mogelijk toepassingen downloaden die zijn ontwikkeld door externe partijen. Garmin is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties met betrekking tot de content of functionaliteit van deze toepassingen van externe partijen of het privacybeleid van dergelijke externe ontwikkelaars. Als u besluit deze toepassingen van externe partijen te downloaden en gebruiken, is dat op uw eigen risico.

Schadeloosstelling

Door gebruik te maken van een Garmin site, gaat u ermee akkoord om, voor zover toegestaan door de wet, Garmin en de medewerkers, managers, werknemers en agenten te verdedigen in, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, rechtszaken of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het door u schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Exportbeperkingen

De Verenigde Staten en bepaalde andere landen hebben wetgeving op het terrein van de export van producten en informatie. U gaat ermee akkoord u aan dergelijke beperkingen te houden en de Inhoud niet te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen of personen waarnaar dat volgens de exportwetgeving niet is toegestaan. Door de Inhoud te downloaden gaat u ermee akkoord dat u zich niet in een land bevindt waarnaar dergelijke export niet is toegestaan en verklaart u dat u niet voorkomt op de Denial Orders van de Commerce Department van de V.S. of de lijst van de Treasury Department met Specially Designated Nationals. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving van uw rechtsgebied met betrekking tot het importeren, exporteren of opnieuw exporteren van de Inhoud.

Auteursrechtbeleid

Garmin respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is het beleid van Garmin om, naar eigen goeddunken en waar van toepassing, de accounts van gebruikers te beëindigen die mogelijk inbreuk plegen op of herhaaldelijk inbreuk plegen op het auteursrecht van derden.

Als u bij Garmin melding wilt maken van schending van het auteursrecht met betrekking tot een Garmin site, inclusief maar niet gelimiteerd tot bijdragen of inhoud van gebruikers, dien dan een melding in overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door de volgende informatie schriftelijk bij de onderstaande met auteursrechten belaste medewerker in te dienen:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd.
 • Vermelding van het werk waarop auteursrecht berust waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd, of, als het om meerdere werken gaat waarop auteursrecht berust die zich op een en dezelfde website bevinden en waarvoor één melding wordt ingediend, een representatieve lijst met desbetreffende werken op die site.
 • Vermelding van het materiaal waarop auteursrecht berust en waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd of dat onderwerp is van inbreukplegende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe toegang onmogelijk dient te worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden bereikt.
 • Een verklaring dat de klagende partij er oprecht van overtuigd is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover de klacht wordt ingediend niet is toegestaan door degene bij wie het auteursrecht berust, door zijn agent, of door de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en op straffe van meineed dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd.

U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten in de voorgaande alinea uw DMCA-melding mogelijk ongeldig is. Raadpleeg 17 U.S.C. § 512 voor meer informatie over de DMCA en DMCA-meldingen.

Onze medewerker voor meldingen van vermoedelijke inbreuk op auteursrechten kan als volgt worden bereikt:

Per e-mail: [email protected]

Per post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062, Verenigde Staten

Algemeen

Behalve voor zover expliciet in onderstaande paragraaf bepaald, worden alle wettelijke publicaties die voortvloeien uit of in verband staan met uw gebruik van een Garmin site en deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld in overeenstemming met en zoals vastgelegd in de wetgeving van de staat Kansas met betrekking tot overeenkomsten die zijn aangegaan en van kracht zijn in de staat Kansas en zijn niet onderworpen aan conflicterende wetsregels. Door gebruik te maken van een Garmin site gaat u ermee akkoord dat u zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de Amerikaanse rechtbank van het district Kansas of even welke rechtbank in Johnson County, Kansas, om het even welk geschil, eis of oorzaak van actie op te lossen die uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de plaatsen van Garmin voortvloeit. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in, voor zover wettelijk toegestaan, nu of later geen bewaar te hebben tegen beslissingen omtrent locatie of dergelijke procedures in een dergelijke rechtbank en enige claim dat een dergelijke procedure in een dergelijke rechtbank plaatsvindt. Als (a) u geen ingezetene bent van de Verenigde Staten; (b) niet in de Verenigde Staten woont; (c) u de Garmin site niet vanuit de Verenigde Staten gebruikt; en (d) u een ingezetene bent van een van de onderstaande landen, stemt u er hierbij mee in dat enig geschil, claim of oorzaak van een rechtszaak voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Garmin sites onderworpen zal zijn aan het toepasselijk recht zoals hieronder vermeld, ongeacht enige conflicterende rechtsprincipes, en u onderwerpt zich hiermee onherroepelijk aan het rechtsgebied van de rechtbanken in de staat, provincie of het land hieronder waarvan de wetten bepalend zijn:

Als u ingezetene bent van een land in de Europese Unie, van het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Australië is het recht van uw gebruikelijke woonplaats toepasselijk en zijn de rechtbanken in uw gebruikelijke woonplaats bevoegd.

Specifiek uitgesloten van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

In het geval van een klacht of als u meer informatie wenst, kunt u schriftelijk contact opnemen met Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten van Amerika, of telefonisch op 00 1 913 397-8200 (vraag naar de webmaster), of per e-mail via [email protected].

Als u in uw land van verblijf wordt beschouwd als minderjarige, dient u deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen met een ouder of voogd om ervoor te zorgen dat u en uw ouder of wettelijke voogd deze Gebruiksvoorwaarden begrijpen.