Skip navigation links

Kasutustingimused

Viimati värskendatud: 13 March 2021

Tere tulemast ettevõtte Garmin Ltd. ja selle haruettevõtete ("Garmin") Interneti-saitidele. "Ettevõtte Garmin saitide" hulka kuuluvad saidid garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com ja muud Interneti-saidid, mille kohta käesolevad Kasutustingimused on avaldatud. Ettevõttele Garmin võidakse mõnikord viidata sõnadega "meie", "me" või "meid". Ettevõtte Garmin saidid, tooted või sisu võivad kanda tootemärki Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® või muid ettevõtte Garmin tootemärke. Ettevõttele Garmin võidakse mõnikord viidata sõnadega "meie", "me" või "meid".

ENNE ETTEVÕTTE GARMIN MIS TAHES SAIDI KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAD TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI. Ettevõtte Garmin mis tahes saidi kasutamine tähendab, et nõustute käesolevate Kasutustingimustega. Kui te pole käesolevate Kasutustingimustega nõus, siis ei saa te ettevõtte Garmin saite kasutada.

Pange tähele, et ettevõtte Garmin saitidel pakutavatele teatud teenustele või funktsioonidele võivad kehtida eritingimused. Sellised tingimused avaldatakse seoses vastava teenuse või funktsiooniga. Need tingimused on käesolevate Kasutustingimuste lisa ja vastuolu korral on käesolevatest Kasutustingimustest olulisemad.

Garmin võib kõnealuse väljaande uuendamisega Kasutustingimusi igal ajal muuta. Sellised muudatused on teie jaoks siduva tähtsusega ja seetõttu peaksite Kasutustingimuste kontrollimiseks seda lehekülge aeg-ajalt külastama.

Sisu kasutamine

Ettevõtte Garmin saitidel olevat sisu (nt tekst, graafika, kujutised, heli, video ja muu materjal, sh domeeninimed, sildid, ülesehitus ja kasutajaliides, ühise nimetusega "Sisu") kaitseb autoriõigus, kaubamärgi seadus ja muud seadused USA-s ja välisriikidest ning seda omab ja kontrollib Garmin või selle kolmandad osapooled, kes on oma sisu litsentsinud ettevõttele Garmin. Sisu volitamatu kasutamine võib rikkuda autoriõigust, kaubamärgi seadust ja teisi seaduseid. Kui ettevõtte Garmin sait on seadistatud nii, et lubatud on konkreetse Sisu allalaadimine, siis võite Sisust ühe koopia alla laadida ühte arvutisse oma isiklikuks mitteäriliseks kodukasutuseks tingimusel, et (a) säilitate originaalsisus olevaid kõiki autoriõigust ja omandit puudutavaid teateid, (b) te ei müü ega modifitseeri Sisu ega reprodutseeri, kuva, näita avalikult, jaga või muul viisil kasuta Sisu avalikul või ärilisel eesmärgil ilma ettevõtte Garmin kirjaliku nõusolekuta ja (c) te ei kasuta Sisu viisil, mis vihjab seosele meie toodete, teenuste või kaubamärkidega.

Ilma ettevõtte Garmin eelneva kirjaliku nõusolekuta te ei tohi "peegeldada" ettevõtte Garmin mis tahes saidil olevat materjali muus serveris. Ilma ettevõtte Garmin kirjaliku selgesõnalise nõusolekuta on Sisu kasutamine ühelgi muul veebisaidil või võrku ühendatud arvutikeskkonnas keelatud. Ettevõtte Garmin saitidel kuvatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid ("Märgid") kuuluvad ettevõttele Garmin või kolmandatele osapooltele. Te ei tohi ilma ettevõtte Garmin või sellise kolmanda osapoole selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kõnealuseid Märke kasutada. Kui soovite teavet ettevõttelt Garmin loa hankimiseks, et kasutada Sisu oma veebisaidil, siis saatke e-kiri aadressile [email protected].

Kui pakume ettevõtte Garmin saidil allalaadimiseks tarkvara ja te laadite sellise tarkvara alla, siis tarkvara (sh, kuid mitte sellega piiratud, tarkvaras olevad või selle loodud mis tahes failid ja kujutised ning tarkvaraga kaasnevad andmed, ühise nimetusega "Tarkvara") litsentsime teile meie või litsentsib selle kolmandast osapoolest litsentsiandja üksnes teie isiklikuks mitteäriliseks kodukasutuseks. Me ei anna teile Tarkvara omandiõigust. Te ei tohi Tarkvara levitada ega muul viisil kasutada või dekompileerida, pöördprojekteerida, osadeks monteerida või seda muul viisil teisendada inimloetavale kujule. KUI POLE SELGESÕNALISELT ÖELDUD TEISITI, SIIS KÄESOLEVAGA ÜTLEB GARMIN LAHTI TARKVARAGA SEOTUD KÕIKIDEST GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD) KÕIK GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE JA RIKKUMISTE PUUDUMISE OSAS, SÕLTUMATA SELLEST, KAS SELLISED GARANTIID ON OTSESED, KAUDSED VÕI SEADUSEGA ETTENÄHTUD.

SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA GARMIN (1) TARKVARAS SISALDUVA ÜHEGI EBATÄPSUSE, VEA VÕI TÕRKE EEST; (2) ÜHEGI KAHJUMI VÕI KAHJU EEST (SH, KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD, MILLEGI TAGAJÄRJEL TEKKINUD, KAUDSED, JUHUSLIKUD, ERILISTEL ASJAOLUDEL ILMNENUD KAHJUD VÕI KAHJUTASUD), MIS ON SEOTUD TARKVARA ALLALAADIMISE VÕI KASUTUSEGA VÕI TINGITUD TARKVARA EBATÄPSUSEST, VEAST VÕI TÕRKEST.

Avalikud foorumid ja suhtlus

"Avalik foorum" on ettevõtte Garmin saidi osana pakutav ala, sait või funktsioon, mis võimaldab kasutajatel sisu ("Kasutajateave") edastada kuvamiseks ettevõtte Garmin ühel või mitmel saidil, sh (kuid mitte sellega piiratud) sõnumitahvlid, foorum, suhtluskeskkond, vestluslehekülg,või blogi.

Mõistate, et Avalik foorum ja seal pakutavad funktsioonid on avalikud ja pole mõeldud eravestlusteks ning te ei saa Avalikus foorumis Kasutajateabega seoses privaatsust eeldada. Me ei saa garanteerida kõnealuse meediumi kaudu avaldatud mis tahes teabe turvalisust; te avaldate seda vabatahtlikult ja võtate enda peale kõik riskid. Enne teisi kasutajaid, teenusepakkujaid, ettevõtet Garmin ja muid kolmandaid osapooli puudutava teabe, märkuste või muu sisu postitamist peate oma tegevuses olema täiesti kindel. Teised kasutajad, Garmin või kolmandad osapooled võivad ettevõtte Garmin saidil postitatud halvustavate kommentaaride, märkuste või muu teabe või sisu ja kahjudega seoses algatada kohtumenetluse. Garmin ei vastuta juriidilistelt Kasutajateabe eest, sh kui see on laimav või muul viisil seadusevastane.

Ettevõtte Garmin saidil oleva Avaliku foorumi kaudu enda edastatud Kasutajateabe ja seonduvate tagajärgede eest vastutate üksnes teie. Meil pole kohustust Avalikku foorumit jälgida. Vastutate ainuisikuliselt kahjude eest, mis tulenevad autoriõiguste või omandiõiguste rikkumisest või muude kahjude eest, mis lähtuvad teie esitatud andmetest. Ettevõtte Garmin saidil materjale esitades annate automaatselt õiguse või garantii, et sellise materjali omanik on andnud ettevõttele Garmin litsentsitasuta, alalise, tagasivõetamatu ja mitte-eksklusiivse õiguse ja litsentsi kasutada, taastoota, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida ja levitada sellist materjali (tervikuna või osaliselt) üleilmselt ja/või kaasata seda muudes eri vormides töödes, meediumites või teada olevates või tulevikus välja töötavates tehnoloogiates kogu autorikaitse aja või muu sellisele materjalile kuuluvate õiguste vältel. Samuti lubad teistel kasutajatel materjalile juurde pääseda, seda vaadata, talletada või reprodutseerida ainult nende isiklikel eesmärkidel. Annate ettevõttele Garmin õiguse kogu materjali, mille ettevõtte Garmin saidil avaldate, muuta, paljundada, avaldada ja levitada.

Nõustute, et kasutate andmeid ja tuginete andmetele, mida kasutajad on Avalikku foorumisse postitanud, omal vastutusel. Nt me ei vastuta Avalikus foorumis kasutajate postitatud või saadetud arvamuste, nõuannete ja soovituste eest ega kiida neid heaks ning ütleme konkreetselt lahti kogu seonduvast vastutusest. Me ei kinnita ega kontrolli Avaliku foorumi kasutajate pädevust, tausta või suutlikkust ega postitatud teavet. Seetõttu soovitame ettevõtte Garmin mis tahes saidi või Avaliku foorumi kasutamisel olla ettevaatlik ja rakendada kainet mõistust.

Käitumisjuhised. Nõustute, et ei postita ettevõtte Garmin mis tahes saidile Kasutajateavet, mis on järgmine:

 • laimav, teotav, ähvardav või rikub teise isiku õigust privaatsusele;
 • kitsarinnaline, vihkav, rassistlik või muul viisil solvav;
 • vägivalda õhutav, vulgaarne, sündsusetu, pornograafiline või seksuaalakti kujutav või muul viisil kahjustab või eeldatavast kahjustab mis tahes isikut või entiteeti;
 • ebaseaduslik, julgustab või pooldab ebaseaduslikku tegevust või arutelu ebaseaduslikel teemadel eesmärgiga neid täide viia, sh kasutaja esitatud sisu järgmistel teemadel: lapspornograafia, jälitustegevus, seksuaalrünnak, pettus, sündsusetu või varastatud materjali levitamine, narkootiliste ainete turustamine ja/või ravimite väärkasutus, vargus või vandenõu kuriteo sooritamiseks.
 • rikub kolmandate isikute õigusi, sealhulgas (a) autoriõigusi, patendi-, kaubamärgi-, ärisaladuste õigusi või muid varalisi või lepingulisi õigusi; (b) õigust eraelu puutumatusele (eelkõige arvesta, et ükskõik milliseid teise isiku isikuandmeid ei tohi ilma nende selgesõnalise loata levitada) või isikukajastuse kontrolli õigust; või (c) mis tahes konfidentsiaalsuskohustust;
 • müügiedenduslik, ärilist laadi või reklaamib või pakub müügiks mis tahes tooteid, teenused vms (kasumi teenimise eesmärgil või mitte) või teeb sobimatuid üleskutseid (sh üleskutse panuste või annetuste tegemiseks);
 • sisaldab viirust või muid kahjulikke komponente või muul viisil moonutab, rikub või kahjustab ettevõtte Garmin saite või mis tahes ühendatud võrku või muul viisil häirib isikute või entiteetide poolset ettevõtte Garmin saitide kasutamist;
 • (a) enamasti ei vasta asjakohase avaliku foorumi ettenähtud teemale; (b) rikub avaliku foorumi konkreetseid piiranguid, sh vanusepiirang ja protseduurid; on (c) ühiskonnavastane, häiriv või kahjustav, sh Internetis mahategemine, rämpspostitamine, liigpostitamine, trollimine ja ründamine;
 • vale või eksitav.

Me ei saa garanteerida, et teised kasutajad järgivad eeltoodud Käitumisjuhiseid ja Kasutustingimuste muid sätteid. Te võtate endale kogu riski juhiste eiramisest tingitud võimalike kahjude või kehavigastuste eest.

Meil on õigus keelduda (mis tahes kohustuste või vastutuseta) käesolevaid Kasutustingimusi (sh Käitumisjuhised) rikkuva Kasutajateabe postitamisest, edastamisest või eemaldamisest ettevõtte Garmin mis tahes saidil.

Kontod

Ettevõtte Garmin saitidel olevad teatud teenused võimaldavad või nõuavad osalemiseks või lisafunktsioonide kasutamiseks konto loomist. Nõustute, et registreerimisprotsessi käigus pakute, salvestate ja uuendate endaga seoses üksnes tõeseid, täpseid, ajakohaseid ja terviklikke andmeid ("Registreerimisandmed"). Te nõustute, et ei jäljenda ühtegi isikut või entiteeti ega jäta oma identiteedist või mis tahes isiku või entiteediga seoses vale muljet, sh teise isiku kasutajanime, parooli või muu kontoteabe või teise isiku nime, sarnasuse, hääle, kujutise või foto kasutamine. Kui märkate ettevõtte Garmin mis tahes saidil või sellega seoses oma kasutajanime, parooli või muu kontoteabe volitamatut kasutamist või mis tahes turbealast rikkumist, siis nõustute meid sellest viivitamatult teavitama e-posti aadressil [email protected] .

Kui te ei järgi käesolevaid Kasutustingimusi ja konkreetse teenuse eritingimusi, siis võime peatada või sulgeda teie konto või ettevõtte Garmin mis tahes saidi või selle osa kasutusvõimaluse.

Ettevõtte Garmin vastutus

Garmin ei kinnita ega garanteeri Sisu või ettevõtte Garmin saidi ja Sisuga seotud tulemuste täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust või ajakohasust. Kasutate ettevõtte Garmin mis tahes saiti ja Sisu üksnes enda vastutusel. Ettevõtte Garmin saite võidakse igal ajal muuta. Garmin jätab endale õiguse muuta, peatada või tühistada ettevõtte Garmin saitidel olevaid teenused või funktsioone igal ajal ja ilma teile etteteatamata (sh mis tahes muudatused või Sisu eemaldamine) ning selliste õiguste kasutamisel Garmin ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees. Ettevõtte Garmin saitidel olevat teatud Sisu võivad pakkuda kolmandad osapoole ning Garmin ei vastuta kolmandate osapoolte pakutava Sisu eest.

GARMIN EI GARANTEERI ETTEVÕTTE GARMIN SAITIDE TÕRGETETA TÖÖD VÕI SEDA, ET ETTEVÕTTE GARMIN SAIDID VÕI NENDE SERVERID EI SISALDA VIIRUSEID VÕI MUID KAHJULIKKE KOMPONENTE. KUI ETTEVÕTTE GARMIN SAITIDE VÕI SISU KASUTAMISE TAGAJÄRJEL PEATE SEADMEID HOOLDAMA VÕI ASENDAMA VÕI JÄÄTE ILMA KASUMIST VÕI ANDMETEST, SIIS GARMIN EI VASTUTA SELLISTE VÄLJAMINEKUTE EEST.

ETTEVÕTTE GARMIN SAITE JA SISU PAKUTAKSE KUJUL 'NAGU ON' ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA. GARMIN ÜTLEB SUURIMAS SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, VARALISTE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE RIKKUMISTE PUUDUMISE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIIDEST.

GARMIN RAKENDAB MÕISTLIKKE MEETMEID ETTEVÕTTE GARMIN SAIDILE VÕI SELLE MIS TAHES TEENUSE VÕI FUNKTSIOONIGA SEOTUD TEIE EDASTATUD TEABE VÕI ANDMETE KAITSMISEKS, KUID TE NÕUSTUTE, ET EDASTATE SELLIST TEAVET VÕI ANDMEID ÜKSNES ENDA VASTUTUSEL NING VABASTATE ETTEVÕTTE GARMIN IGASUGUSEST VASTUTUSEST, MIS ON SEOTUD SELLIST TEAVET PUUDUTAVA MIS TAHES KAOTUSE VÕI KOHUSTUSEGA.

GARMIN EI VASTUTA ETTEVÕTTE GARMIN SAITIDE VÕI SEONDUVATE TEENUSTE VÕI FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEL TEKKINUD ANDMESIDETASUDE EEST.

Teatud kahjudega seotud lahtiütlus

Kasutate ettevõtte Garmin saite üksnes enda vastutusel. Kui te pole ettevõtte Garmin saitide või nende mis tahes sisu, teenuse või funktsiooni või muu sisu või käesolevate Kasutustingimustega rahul, siis on teie ainsaks lahenduseks ettevõtte Garmin saitide kasutamise lõpetamine. GARMIN EGA ETTEVÕTTE GARMIN SAITIDEL NIMETATUD ÜKSKI KOLMAS OSAPOOL EI VASTUTA MIS TAHES KAHJUDE EEST (SH, KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD, JUHUSLIKUD JA MILLEGI TAGAJÄRJEL ILMNENUD KAHJUD, RAHATRAHV, SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI ANDMEKAO VÕI ÄRIKATKESTUSE TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUD), MIS KAASNESID ETTEVÕTTE GARMIN SAITIDE JA SISU KASUTAMISE VÕI KASUTUSVÕIMALUSE PUUDUMISEGA, SÕLTUMATA SELLEST, KAS ALUSEKS ON GARANTII, LEPING, ÕIGUSRIKKUMINE VÕI MUU ÕIGUSTEOORIA, SH VAATAMATA SELLELE, KAS GARMIN TEADIS SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST VÕI MITTE. TEATUD RIIGID, OSARIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA HOOLETUSVEA, KEHAVIGASTUSTE VÕI SURMAJUHTUMI VÕI JUHUSLIKE VÕI MILLEGI TAGAJÄRJEL ILMNENUD KAHJUDEGA SEOTUD VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, MISTÕTTU EI PRUUGI EELTOODUD PIIRANGUD VÕI VÄLISTUSED TEILE RAKENDUDA, MISJUHUL ON ETTEVÕTTE GARMIN VASTUTUS VÄLISTATUD VÕI PIIRATUD KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES. Ühelgi juhul ei ületa ettevõtte Garmin vastutus mis tahes kahjudega (sh mis tahes kaudsed garantiid) seoses teie ees viitkümmend USA dollarit (US $50.00) või kogusummat, mida maksite ettevõttele Garmin tema saitidel oleva mis tahes teenuse või funktsiooni kasutamiseks 12 kuu jooksul enne ettevõtte Garmin vastu algse nõude tegemist.

Lingid muudele saitidele

Ettevõtte Garmin saidid võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida meie ei halda. Selliseid linke pakutakse teile üksnes mugavuse nimel ning Garmin ei anna heakskiitu kolmandate osapoolte veebisaitide sisu kasutamiseks. Garmin ei vastuta lingitud kolmandate osapoolte saitide sisu eest ning ei anna ühtegi kinnitust ega garantiid kolmandate osapoolte veebisaitidel oleva sisu või materjali täpsuse või kolmandate osapoolte privaatsustavade kohta. Kui otsustate kasutada lingitud kolmandate osapoolte veebisaite, siis teete seda enda vastutusel.

Kolmandate osapoolte rakendused

Ettevõtte Garmin saitidel võib olla kolmandate osapoolte arendatud rakenduste allalaadimise võimalus. Garmin ei vastuta ega paku ühtegi kinnitust või garantiid seoses kolmandate osapoolte rakenduste sisu või kasutatavusega või kolmandate osapooltena tegutsevate arendajate privaatsustavadega. Kui otsustate kolmandate osapoolte rakendusi alla laadida ja kasutada, siis teete seda enda vastutusel.

Kahjude hüvitamine

Ettevõtte Garmin saidi kasutamisega nõustute seaduses lubatud maksimaalses ulatuses kaitsma (sh hüvitama) ettevõtet Garmin, selle juhtkonda, töötajaid ja esindajaid mis tahes nõuete, toimingute või kahjutasude eest, sh (kuid mitte sellega piiratud) mõistlikud juriidilised ja arvepidamisega seotud tasud, mis on tekkinud teiepoolsest kõnealuste Kasutustingimuste või seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest.

Ekspordikontroll

USA ja teatud muud riigid kontrollivad toodete ja teabe eksporti. Nõustute järgima selliseid piiranguid ja ekspordikontrolliseadustega keelatud riikidesse või isikutele Sisu mitte eksportima või taaseksportima. Sisu allalaadimisega kinnitate, et te ei asu ekspordikeeluga riigis ja te pole nimekirjas "U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders" või "U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals". Sisu importimisel, eksportimisel või taaseksportimisel vastutate teie oma kohaliku jurisdiktsiooni seaduste järgimise eest.

Autoriõigust puudutav poliitika

Garmin austab teiste isikute intellektuaalomandiõiguseid. Ettevõte Garmin võib oma äranägemise järgi või asjakohasuse korral lõpetada nende kasutajate kontod, kes võivad rikkuda või korduvalt rikuvad kolmandate isikute autoriõigusi.

Garmin saidiga seoses ettevõttele Garmin autoriõiguse rikkumisteavituse edastamiseks, sh (kuid mitte sellega piiratud) Kasutajateave või Sisu, saatke teavitus vastavalt seadusele Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), esitades allpool märgitud autorikaitsetöötajale järgmine kirjalik teave.

 • Selle isiku füüsiline või elektrooniline allkiri, kellel on volitus väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel tegutseda.
 • Väidetavalt rikutud autoriõigustega kaitstud teose kirjeldus või kui üks teatis puudutab ühel Interneti-saidil olevat mitut autoriõigustega kaitstud teost, siis sellel saidil olevate teoste näitlik loend.
 • Kirjeldus väidetavalt rikkuva materjali kohta, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb keelata, ning teave, mille alusel saab teenusepakkujale selle materjali üles leida.
 • Teave, mis on mõistlikult piisav selleks, et teenusepakkuja saaks kaebuse esitanud osapoolega ühendust võtta, nagu aadress, telefoninumber ja võimaluse korral e-posti aadress, mille kaudu saab kaebuse esitatud osapoolega ühendust võtta.
 • Avaldus, milles kinnitatakse, et kaebuse esitanud osapoolel on heauskselt alust arvata, et materjali kasutati ilma autoriõiguste omaniku, tema esindaja või seadusliku loata.
 • Avaldus, milles kinnitatakse, et teatises esitatud teave on tõene, samuti kinnitatakse, riskides karistusega valevandumise eest, et kaebuse esitanud osapoolel on volitus tegutsemiseks omaniku nimel, kelle ainuõigusi on väidetavalt rikutud.

Nõustute, et kui te eelneva jaotise kõiki nõudeid ei täida, võib teie DMCA-teatis kehtetu olla. Lisateabe saamiseks DMCA ja DMCA teatiste kohta vt 17 U.S.C. § 512.

Meie agendiga, kes võtab vastu väidetava autoriõiguste rikkumise teatise, saab ühendust võtta järgmiselt.

E-posti aadress: [email protected]

Tavaposti teel:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Üldine

Kui alltoodud punktis pole selgesõnaliselt teisiti kirjas, siis ettevõtte Garmin saidi teiepoolse kasutuse ja käesolevate Kasutustingimustega seotud kõikidele juriidilistele probleemidele rakenduvad Kansase osariigi seadused ja tõlgendus, mis käsitlevad Kansase osariigis sõlmitud ja jõustunud lepinguid, arvestamata kollisiooninorme. Ettevõtte Garmin saidi kasutamisel nõustute käesolevate Kasutustingimuste või ettevõtte Garmin saidiga seotud vaidluste, nõuete või hagidega eranditult pöörduma Kansase USA piirkonnakohtusse või Kansase osariigi Johnsoni maakonna mis tahes kohtusse. Käesolevaga ütlete lahti seadusega lubatud maksimaalses ulatuses jäädavalt kõikidest praegustest või edaspidistest vastuväidetest, mis on seotud kohtumõistmise koha ja koosseisuga. Kui (a) te pole USA kodanik; (b) te ei ela USA-s; (c) te ei kasuta ettevõtte Garmin saiti USA-s või (d) olete allpool märgitud riigi kodanik, siis käesolevaga nõustute, et kõnealuste Kasutustingimuste või ettevõtte Garmin saitide teiepoolse kasutamisega seotud mis tahes vaidlusele, nõudele või hagile kohaldatakse alltoodud seaduseid, arvestamata kollisiooninorme, ja käesolevaga nõustute jäädavalt alltoodud osariigi, maakonna või riigi kohtujurisdiktsiooniga.

Kui elate Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigis, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Norras, Islandil või Austraalias, siis rakendatakse teie elukoha seaduseid ja kohtumõistmist.

Käesolevate Kasutustingimuste rakendamisest jäetakse konkreetselt välja ÜRO konventsioon, mis käsitleb kaupade rahvusvahelise müügi lepinguid.

Kaebuse korral või lisateabe saamiseks saatke kiri aadressile Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA või helistage numbril (913) 397-8200 (küsige veebimeistrit) või saatke e-kiri aadressile [email protected].

Kui olete oma elukohariigi järgi alaealine, siis peaksite käesolevaid Kasutustingimusi nende mõistmiseks lugema koos lapsevanema või eestkostjaga.