Skip navigation links

Piiratud tarbijagarantii

KÕNEALUNE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED JA TEIL VÕIVAD OLLA KA MUUD JURIIDILISED ÕIGUSED, MIS SÕLTUVAD OSARIIGIST, RIIGIST VÕI MAAKONNAST. GARMIN EI VÄLISTA, PIIRA VÕI TAKISTA MUID JURIIDILISI ÕIGUSI, MIS TEIL VÕIVAD OLLA VASTAVALT TEIE OSARIIGI, RIIGI VÕI MAAKONNA SEADUSTELE. OMA ÕIGUSTE TÄIELIKUKS MÕISTMISEKS TUTVUGE OMA OSARIIGI, RIIGI VÕI MAAKONNA SEADUSTEGA.

Lennundusvälistel toodetel ei esine ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast puudusi materjali ja töökvaliteedi osas. Selle aja vältel parandab Garmin® tavakasutusel vigaseks osutunud komponendi või vahetab selle välja. Remont või osade väljavahetus on kliendile tasuta, seda nii materjalide kui ka töö osas; kliendi kanda jääb üksnes transpordikulu. Käesolev piiratud garantii ei hõlma järgmist: (i) tavapärane füüsiline kulumine, näiteks kriimustused, kulumine ja deformatsioon; (ii) lisatarvikud, näiteks akud, v.a juhul, kui tootekahjustus on tekkinud puudustest nende materjali ja töökvaliteedi osas; (iii) õnnetuse, väärkasutuse, veekahjustuse, kuumuskahjustuse vms tagajärjel tekkinud kahjustused; (iv) kahjustused, mis on tekkinud toote remontimisel ettevõtte Garmin volitamata teenusepakkuja poolt; (v) kahjustused, mis on tekkinud toote ümberehitamise või modifitseerimise tõttu, kui selleks puudus ettevõtte Garmin kirjalik nõusolek; (vi) kahjustused, mis on tekkinud selliste toite- ja andmekaablite kasutamisest, mille tootja ei ole Garmin, või kahjustused, mis tekkinud sellest, et toode on ühendatud vahelduvvooluadapterite ja kaablitega, millel puudub UL-i (Underwriters Laboratories) sertifikaat ja piiratud toiteallika (LPS) märgis. Garmin jätab endale ka õiguse garantiinõuetest keelduda, kui toodete ja teenuste hankimine ja/või kasutamine ei ole kooskõlas riigis kehtivate seadustega. Toode on ette nähtud kasutamiseks ainult abivahendina reisimisel ja seda ei tohi kasutada mis tahes otstarbel, mille puhul on vajalik täpne suuna, kauguse, asukoha või topograafia mõõtmine. Garmin ei anna ühtki garantiid kaardiandmete täpsuse ega täielikkuse suhtes.

Käesolev piiratud garantii ei rakendu ka järgmisele ning Garmin ei vastuta navigatsiooniseadmete Garmin talitlustõrgete eest, mis on tingitud nende seadmete kasutusest telefoni või muu seadme läheduses, millel on globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) (nt globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS)) sagedusala lähedale jääv maapealse laivõrgu töösagedus. Selliste seadmete kasutamine võib häirida GNSS-signaalide vastuvõttu.

KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES ON KÄESOLEVA PIIRATUD GARANTII TAGATISED JA HÜVITISED VÄLISTAVAD JA ASENDAVAD NING GARMIN ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST MUUDEST OTSESTEST, KAUDSETEST, SEADUSJÄRGSETEST VMS GARANTIIDEST JA HÜVITISTEST, SH (KUID MITTE AINULT) KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA, SEADUSJÄRGSED HÜVITISED VMS. KÕNEALUNE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED JA TEIL VÕIVAD OLLA KA MUUD JURIIDILISED ÕIGUSED, MIS SÕLTUVAD RIIGIST.

KUI KAUDSETEST GARANTIIDEST EI SAA LOOBUDA, SIIS ON SELLISED GARANTIID PIIRATUD KÄESOLEVA PIIRATUD GARANTII KEHTIVUSAJAGA. MÕNED RIIGID EI LUBA MÄÄRATA KAUDSE GARANTII KESTUST, MISTÕTTU EI PRUUGI EELTOODUD PIIRANG TEILE RAKENDUDA.

ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA GARMIN GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISEGA SEOTUD MIS TAHES JUHUSLIKE, ERILISEL ASJAOLUL ILMNENUD, KAUDSETE VÕI MILLEGI TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUDE EEST, MIS TEKKISID TOOTE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST VÕI TOOTEDEFEKTIDEST. MÕNED RIIGID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU VÄLJAARVAMIST, SEEGA EI PRUUGI NEED PIIRANGUD TEILE KEHTIDA.

Kui esitate garantiiperioodil garantiiteenuse taotluse käesoleva piiratud garantii kohaselt, siis Garmin oma äranägemise järgi (i) parandab seadme uute osade või ettevõtte Garmin kvaliteedistandardile vastavate kasutatud osade abil, (ii) asendab seadme uue seadme või ettevõtte Garmin kvaliteedistandardile vastava taastatud seadmega või (iii) vahetab seadme kogu ostusumma vastu. KÄESOLEV GARANTII MOODUSTAB TEIE AINUKESE ÕIGUSKAITSEVAHENDI. Remonditud või asendatud seadmetel on 90-päevane garantii. Kui remonditavale seadmele kehtib veel algne garantii, kehtib uus garantii 90 päeva või kuni algse üheaastase garantiiaja lõpuni, sõltuvalt sellest, kumb kestab kauem.

Enne garantiiteenuse kasutamist vaadake võrgupõhiseid abiressursse veebiaadressil support.garmin.com. Kui pärast kõnealuste ressursside kasutamist seade endiselt nõuetekohaslet ei tööta, siis võtke garantiiteenuse saamiseks ühendust ettevõtte Garmin volitatud hoolduskeskusega algses osturiigis või järgige veebiaadressil support.garmin.com olevaid juhiseid. Kui asute USA-s, võite helistada numbril 1-800-800-1020.

Kui vajate garantiiteenust väljaspool algset osturiiki, ei saa Garmin tootepakkumiste, kohaldatavate standardite, seaduste ja määruste erinevuse tõttu garanteerida teie toote parandamiseks vajalike osade ja seadmete kättesaadavust. Sellisel juhul võib Garmin oma äranägemise järgi ja kohaldatavatele seaduste alusel parandada või asendada teie toote võrreldava ettevõtte Garmin toote või osadega või paluda teil saata toode ettevõtte Garmin volitatud hoolduskeskusesse algses osturiigis või saadaolevasse ettevõtte Garmin hoolduskeskusesse mõnes muus riigis, misjuhul vastutate kõikide kohalduvate impordi- ja ekspordiseaduste ja -määruste järgimise ning tollimaksude, käibemaksu, tarnekulude ja muude seonduvate maksude ja lõivude eest. Teatud juhtudel ei pruugi ettevõttel Garmin ja selle edasimüüjatel olla võimalik hooldada teie toodet väljaspool algset osturiiki või tagastada remonditud või asendatud toote sellesse riiki kohalduvate standardite, seaduste või määruste tõttu.

__Veebipõhise oksjoni ostud: __veebipõhise oksjoni kaudu soetatud toodetele ei rakendu ostuhüvitis ega muud ettevõtte Garmin garantiiperioodi eripakkumised. Veebipõhise oksjoni kinnitused ei anna õigust garantiihoolduse saamiseks. Garantiihoolduse saamiseks on vaja esitada müüjalt saadud ostutšeki originaalkoopia. Garmin ei asenda puuduvaid komponente veebipõhise oksjoni kaudu ostetud saadetistes.

Rahvusvahelised ostud: rahvusvahelised müügiesindajad võivad pakkuda väljastpoolt USA-d ostetud seadmetele eraldi garantiid; see sõltub konkreetsest riigist. Kui taoline garantii rakendub, pakub seda kohalik riigisisene müügiesindaja, kes tagab ka seadme remondi. Müügiesindaja garantii kehtib kindlates turunduspiirkondades. USA-st ja Kanadast ostetud seadmed tuleb garantiiremondiks toimetada ettevõtte Garmin teeninduskeskusesse, mis asuvad Ühendkuningriigis, USA-s, Kanadas jaTaiwanis.

Mereelektroonika garantii: teatud ettevõtte Garmin mereelektroonikat puudutavatele toodetele kehtib pikem garantiiperiood ning garantii eritingimused. Avage www.garmin.com/et-EE/legal/marine-warranty-policy ja lugege lisateavet ning vaadake, kas teie tootele rakendub ettevõtte Garmin mereelektroonika garantii.

Austraalias tehtud ostud: meie toodetel on garantii, millest pole Austraalia tarbijakaitse seaduse alusel võimalik loobuda. Teil on ulatusliku rikke korral õigus asendustootele või tagasimaksele ning mõistliku ettenähtava kahjumi või kahjustuse korral kompensatsioonile. Kui toode pole aktsepteeritava kvaliteediga ja rike pole märkimisväärne, on teil õigus lasta toode parandada või välja vahetada. Meie piiratud garantii eelised lisanduvad toodetega seotud kohaldatava seaduse muudele õigustele ja hüvitistele. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Telefon: 1800 235 822.