Polityka prywatności dla użytkowników inReach i Garmin Explore

Ostania aktualizacja: 6 czerwca 2019 r.

Zobacz poprzednie polityki

Firma Garmin opracowała niniejsze Zasady ochrony prywatności, aby dostarczyć informacji na temat tego, w jaki sposób firma Garmin oraz jej podmiot zależny, inReach, Inc. („inReach”), przetwarzają dane osobowe użytkowników podczas odwiedzania przez nich witryny internetowej Garmin Explore, tworzenia konta Garmin, rejestrowania i użytkowania urządzenia inReach, subskrybowania i użytkowania usług komunikacji satelitarnej inReach oraz korzystania z aplikacji Earthmate i Explore.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail użytkownika, ponieważ adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o urządzeniach, aplikacjach, subskrypcji i koncie użytkownika, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z jego kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail użytkownika w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w dostarczaniu użytkownikowi ważnych informacji na temat jego urządzeń, aplikacji, subskrypcji lub konta.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy Garmin. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na swoim koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu subskrypcji usług komunikacji satelitarnej inReach:

Gdy użytkownik dokonuje zakupu subskrypcji inReach, firma Garmin Services gromadzi jego adres e-mail, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu oraz informacje kontaktowe wybranych przez niego kontaktów alarmowych. Strona trzecia, firma Worldpay, przetwarza dane karty płatniczej użytkownika, gdy ten dokonuje zakupu subskrypcji usług komunikacji satelitarnej inReach. Zalecamy uważne zapoznanie się z dokumentem Polityka prywatności firmy Worldpay.

Cel i podstawa prawna:

(a) Firma inReach przetwarza adres e-mail użytkownika w celu powiązania go z subskrypcją usług komunikacji satelitarnej inReach użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości wysyłania wiadomości e-mail i ich odbierania od innych użytkowników urządzeń inReach oraz w celu wysyłania użytkownikowi informacji rachunkowych i innych informacji na temat jego subskrypcji usług komunikacji satelitarnej inReach. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail użytkownika w tych celach jest zawarcie umowy o subskrypcję.

(b) Firma inReach przetwarza adres pocztowy użytkownika, ponieważ system GEOS oraz Międzynarodowe Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego GEOS (ang. IERCC — International Emergency Response Coordination Center) wykorzystuje adresy pocztowe subskrybentów inReach w celu ustalania, czy przycisk SOS został wciśnięty nieumyślnie przez subskrybenta w miejscu jego zamieszkania. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy inReach w zminimalizowaniu liczby fałszywych alarmów.

(c) Firma inReach przetwarza numer telefonu użytkownika, ponieważ numer ten jest wykorzystywany przez GEOS i IERCC w celu ustalania, czy subskrybent nieumyślnie wcisnął przycisk SOS w swoim miejscu zamieszkania, oraz jest wykorzystywany przez inReach w celu komunikacji z subskrybentem na temat informacji rozliczeniowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy inReach w zminimalizowaniu liczby fałszywych alarmów oraz na komunikacji z subskrybentami na temat ich informacji rozliczeniowych.

(d) Firma inReach przetwarza informacje kontaktowe wybranych przez użytkownika osób kontaktowych na wypadek sytuacji awaryjnych, aby zapewnić firmie inReach oraz/lub GEOS i IERCC możliwość komunikacji z takimi osobami w przypadku udziału użytkownika w sytuacji awaryjnej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy inReach w zapewnieniu możliwości komunikacji z wybranymi przez użytkownika osobami kontaktowymi w przypadku udziału użytkownika w sytuacji awaryjnej.

(e) Firma inReach przetwarza adres e-mail użytkownika w celu przesyłania wiadomości e-mail dotyczących podtrzymania subskrypcji, w przypadku gdy użytkownik mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych i nie zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości e-mail albo w przypadku, gdy użytkownik mieszka poza terenem Stanów Zjednoczonych i wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta w dowolnym czasie.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania z usług komunikacji satelitarnej inReach:

Produkty i usługi komunikacji satelitarnej firmy inReach zostały stworzone do wykorzystywania jako środki komunikacji z odpowiednimi organami w sytuacjach wymagających pomocy ratunkowej. Aby umożliwić firmie inReach, jej podmiotom powiązanym i dostawcom usług świadczenie tej usługi, firma inReach przetwarza wiadomości tekstowe, SMS i e-mail, wysyłane i otrzymywane przy użyciu urządzenia inReach użytkownika, oraz lokalizację urządzenia inReach użytkownika w przypadku komunikacji takiego urządzenia za pośrednictwem satelitów Iridium.

Cel i podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania urządzenia Garmin inReach:

Podczas synchronizacji urządzenia Garmin inReach za pośrednictwem aplikacji Explore lub Earthmate lub oprogramowania Garmin Express lub inReach Sync rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia.

Cel i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane do rozwiązywania problemów z naszymi urządzeniami. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest uzasadniony interes firmy Garmin poprawy stabilności naszych urządzeń i dostarczenia naszym klientom wysokiej jakości produktów.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku zdecydowania się na przesłanie aktywności, pozycji i danych aktywności z aplikacji Garmin Explore:

Za pomocą aplikacji Garmin Explore można przesyłać aktywności (np. biegi, wędrówki, przygody, polowania, trasy po bezdrożach itp.) oraz dane aktywności (np. pozycja, znacznik czasu, ślady, wysokość, prędkość, dystans itp.) z urządzenia na konto Garmin. Użytkownik może korzystać z urządzenia bez przesyłania aktywności do firmy Garmin. W przypadku przesłania aktywności do firmy Garmin użytkownik może określić, czy dane dotyczące aktywności mają być udostępniane innym użytkownikom za pośrednictwem usługi MapShare, serwisów społecznościowych lub w inny sposób.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza dane aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z aplikacji Garmin Explore i prześle je do firmy Garmin, aby umożliwić analizę danych dotyczących aktywności, wyświetlić swoją pozycję na kursie aktywności, wyświetlić pomiary i ewentualnie udostępnić dane dotyczące aktywności innym osobom. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin lub inReach:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i data zakupu oraz informacje o subskrypcjach użytkownika. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomagać w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firm Garmin i inReach w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej związanej z produktem. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Kategorie odbiorców danych osobowych

GEOS i IERCC:

Jeśli w przypadku korzystania z usług komunikacji satelitarnej nadany zostaje sygnał pomocy ratunkowej SOS, firma inReach przekazuje informacje, takie jak imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, treść wiadomości i czas wysłania, a także tożsamość i lokalizacja nadawcy i odbiorcy, do firmy GEOS i Międzynarodowego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (IERCC) GEOS; możemy także przekazywać te informacje odpowiednim organom, służbom pierwszego reagowania oraz członkom rodziny użytkownika. GEOS i IERCC mogą także przekazać te informacje służbom ratowniczym w sytuacjach wymagających pomocy ratunkowej.

Organy poszukiwawczo-ratownicze i służby ratunkowe:

Jeśli podczas korzystania z usług komunikacji satelitarnej nadany zostaje sygnał pomocy ratunkowej SOS, firma inReach może również przekazywać informacje, takie jak imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, treść wiadomości i czas wysłania, a także tożsamość i lokalizacja nadawcy i odbiorcy, odpowiednim organom poszukiwawczo-ratowniczym i służbom ratunkowym. W razie potrzeby GEOS i IERCC także mogą przekazywać te informacje odpowiednim organom poszukiwawczo-ratowniczym i służbom ratunkowym.

Członkowie rodziny:

W przypadku wybrania takiej opcji przez użytkownika w ustawieniach firma inReach może również przekazywać informacje, takie jak treść wiadomości i czas wysłania oraz tożsamość i lokalizacja nadawcy i odbiorcy, członkom rodziny użytkownika zidentyfikowanym w ustawieniach subskrypcji.

Osoby wybrane przez użytkownika do śledzenia jego miejsca pobytu:

Użytkownik może zapraszać członków rodziny, znajomych lub inne osoby do śledzenia jego postępów na ich komputerach lub urządzeniach mobilnych przy użyciu portalu internetowego MapShare™. Urządzenie inReach będzie wysyłać punkty śledzenia we wcześniej ustalonych odstępach czasu, aby osoby śledzące mogły znać miejsce pobytu użytkownika. Użytkownik może również zaprosić członków rodziny, znajomych lub inne osoby, aby za pomocą portalu MapShare wysyłały sygnał do urządzenia inReach użytkownika, co umożliwi im śledzenie jego pozycji GPS i przebiegu trasy oraz wysyłanie wiadomości podczas podróży użytkownika. Użytkownik może również umieszczać swoją stronę MapShare na blogu, w witrynie internetowej lub w serwisie społecznościowym.

Inni dostawcy usług:

Firma Garmin korzysta z usług chmury stron trzecich, takich jak Adobe Emarsys i Mailchimp, które pomagają w wysyłaniu wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji oraz w powiązanych celach. Firma Garmin korzysta także z usług firmy Pipedrive do zarządzania komunikacją z klientami biznesowymi. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z dokumentem Polityka prywatności firmy Mailchimp i Polityka prywatności firmy Pipedrive. Firma Garmin Services wykorzystuje SendGrid do wysyłania wiadomości z urządzeń Garmin inReach na adresy e-mail.

Firma Garmin Services wykorzystuje rozwiązanie Azure Cloud firmy Microsoft do przechowywania danych i usług na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Australii i Europie.

Inne przypadki udostępniania:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin; (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi lub (e) jeśli uzna to za niezbędne lub stosowne w celu podjęcia próby sprowadzenia pomocy do użytkownika w przypadku jego udziału w sytuacji awaryjnej.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom powiązanym, podmiotom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników spoza Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych aktywności do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz firmy Garmin (Europe) Ltd. w Wielkiej Brytanii. Dane osobowe użytkowników z Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Witryna internetowa:

Aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynie internetowej Garmin Explore, kompilację zbiorczych statystyk dotyczących użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, diagnozę problemów z serwerami Garmin oraz administrowanie witryną internetową Garmin Explore, firma Garmin we współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi analityczne zbiera określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Aplikacje Explore, aplikacje Earthmate i Garmin Express:

Możemy również gromadzić dane na temat korzystania przez użytkowników z aplikacji Explore, Earthmate i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji Explore, Earthmate, Garmin Express i innych aplikacji firmy Garmin; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami, aplikacjami i witrynami internetowymi, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszych produktów, aplikacji i witryn internetowych.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

Usługi analityczne:

  • Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, , zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.
  • Aplikacja Azure Insights Aplikacja Azure Insights pomaga nam lepiej zrozumieć użycie aplikacji Garmin Express, aby móc podnosić komfort obsługi aplikacji. Azure Application Insights jest usługą firmy Microsoft.
  • NewRelic: NewRelic służy do śledzenia wydajności witryn internetowych i sposobu korzystania z tychże, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze ogólne wrażenia użytkowe.
  • Loggly: Loggly służy do śledzenia informacji o błędach występujących w obrębie witryny internetowej Garmin Explore i infrastruktury przetwarzania wiadomości inReach, aby umożliwić firmie Garmin poprawę wydajności systemu.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Garmin Connect i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd z siedzibą pod adresem 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Chiny, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” "„Moje prawa”") dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub usunięcia lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić stronę Centrum Zarządzania Kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Chinach, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc. pod adresem [email protected]

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia można znaleźć na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.