Skip navigation links

Garantie

De deugdelijkheid van de geleverde goederen en/of instal­la­tie­werkzaamhe­den wordt door Garmin Nederland gegarandeerd voor de tijds­duur van 24 maanden. Indien de looptijd van de fa­brieks­garan­tie voor de geleverde goederen korter is dan de vorenbe­doelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantie­termijn. De garantieduur gaat in op de dag van leve­ring. Uit hoofde van de garantie is Garmin Nederland slechts aanspra­kelijk voor gebre­ken omtrent welke Garmin Nederland binnen de garan­tie­duur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantie­duur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugde­lijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke mate­rialen.

De verplichtin­gen van Garmin Nederland uit hoofde van deze garan­tie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige produkt, zulks ter vrije keuze van Garmin Nederland.

Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervan­ging, dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor reke­ning van Opdrachtgever.

Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schrif­telijke goedkeuring van Garmin Nederland voor repara­tie/vervan­ging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garan­tie. Garmin Nederland is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige gebruik of onoordeelkundig of on­juist onderhoud of repara­ties/­vervangingen en/of onder­houd e.d. door derden.