Skip navigation links

MŪSU APŅEMŠANĀS

Mūsu klienti paļaujas uz Garmin produktiem un pakalpojumiem, izbaudot aktivitātes brīvā dabā, gan uz sauszemes, gan jūrā, gan gaisā. Lai saglabātu dabu, apkārtējās vides aizsardzība ir izvirzīta priekšplānā visos mūsu uzņēmējdarbības aspektos. Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot savu veiktspēju, nosakot tādus apkārtējās vides mērķus, kas identificē mūsu aktivitāšu ietekmi uz vidi un atbilst vai pat pārsniedz mūsu atbilstības saistības.

SERTIFIKĀCIJA

SERTIFIKĀCIJA

Garmin ir apņēmies visā mūsu darbībā iekļaut ekoloģiskos apsvērumus. Papildus visu juridisko prasību atbilstošai veikšanai, esam saņēmuši apliecinājumu, ka mūsu produktu dizains, ražošana, izplatīšana un atbalsts atbilst starptautiskajam standartam ISO 14001.

UZZINĀT VAIRĀK
PRECES UN IEPAKOJUMI

PRECES UN IEPAKOJUMI

Saskaņā ar vides standartiem mēs esam ieviesuši vairākus pasākumus, lai samazinātu bīstamo materiālu daudzumu, kas tiek izmantoti mūsu produktos. Tie ietver katra mūsu darbības posma analīzi, lai noteiktu materiālus, kuriem varētu būt potenciāli kaitīga ietekme uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, atbilstošu kontroles un drošības pasākumu pieņemšanu un visu veikto darbību dokumentēšanu.

Šobrīd tiek īstenotas arī iniciatīvas, lai samazinātu iepakojuma radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot iepakojuma dizainu, izmantojot videi draudzīgākus materiālus un samazinot iepakojuma izmēru. Lielākā daļa mūsu produktu tiek piegādāti kartona iepakojumā, kas izgatavots no vairāk nekā 80% pārstrādāta materiāla. Mēs esam arī atteikušies no plastmasas iepakojumu lietošanas. Dažos gadījumos, kad mēs sadarbojamies ar lidaparātu ražotājiem, izmantojot pamatiekārtu ražotāja (OEM) programmas, mēs piegādājam savas aviācijas elektronikas iekārtas neiepakotas, izmantojot vairākkārt lietojamo kravas pārvadāšanas taru. Šī tara ļauj lidaparātu ražotājiem pēc nepieciešamības izmantot mūsu aviācijas elektronikas aprīkojumu un atgriezt taru, tiklīdz tā ir tukša, novēršot nepieciešamību pēc liekā iepakojuma.

Pārstrāde

PĀRSTRĀDE

Garmin veicina bīstamo sastāvdaļu drošu pārvaldību un mēs atbalstām vērtīgo materiālu atgūšanu un atkārtotu izmantošanu, izmantojot pārstrādi. Mēs regulāri rīkojam sanāksmes par vides jautājumiem un sekojam otrreizējās pārstrādes tendencēm, lai tās atbilstu aktuālajām pārstrādes vajadzībām un nodrošinātu atbilstību arī citās valstīs. Koncentrēšanās uz otrreizējo pārstrādi mūsu uzņēmumos ir būtiski samazinājusi atkritumu daudzumu, kas tiek sūtīts uz atkritumu poligoniem.

  1. gadā mūsu otrreizējās pārstrādes programmas ietvaros ražotnes Oulatī (Olathe), Kanzasā, Apvienotajā Karalistē un Taivānā ir savākušas un pārstrādājušas vairāk nekā 1950 tonnas materiālu.

Mēs esam arī izveidojuši iekārtu pārstrādes protokolus ASV, Japānā, Eiropā, Ķīnā un citās vietās visā pasaulē.


MATERIĀLI

Lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi un piedāvātu patērētājiem produktu drošības papildu garantijas, Garmin ierobežo bīstamu materiālu izmantošanu produktu dizainā un materiālos. Mēs ievērojam Eiropas Savienības direktīvu par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS), kas aizliedz jaunas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kurās bīstamo vielu daudzumus pārsniedz pieļaujamo. Mēs atbalstām arī regulu, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals — REACH), kas uzlabo cilvēku veselības un vides aizsardzību, veicot ķīmisko vielu raksturīgo īpašību agrīnu un labāku noteikšanu.

UZZINĀT VAIRĀK

DZĪVES CIKLA BEIGAS

Garmin darbojas saskaņā ar ES direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), kas palīdz veicināt drošu un atbildīgu atkritumu iznīcināšanu un pārstrādi. Mēs turpinām meklēt iespējas visā pasaulē, kas palīdzētu aizsargāt vidi un palīdzētu pareizi iznīcināt un pārstrādāt produktus, kuri ir sasnieguši sava dzīves cikla beigas. Mūsu centienos ir ietverta produktu atjaunošana ("refurbishing"), sastāvdaļu atkārtota izmantošana un sadarbības veicināšana ar elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādātājiem attiecībā uz precēm, kuras mēs nevaram izmantot atkārtoti.

  1. gadā mēs atkārtoti pārstrādājām vairāk nekā 183 tonnas elektrisko iekārtu atkritumu.

Ja tiek veikts pieprasījums, mēs sniedzam informāciju, kas ir nepieciešama atkārtotas izmantošanas centriem un apstrādes un pārstrādes uzņēmumiem, lai mūsu produktus izmantotu atkārtoti, apstrādātu vai pārstrādātu. EEIA informācijas pieprasījuma veidlapa.

Turklāt, ja produkta šķidro kristālu ekrāna panelī vai iekšējā lampā ir neliels daudzums dzīvsudraba, mēs par to informējam produkta lietošanas rokasgrāmatā un iesakām, ka tikai Garmin sertificēts servisa tehniķis drīkst veikt jebkādu apkopi vai nomaiņu.

Lai iegūtu informāciju par ilgtspējību,
lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected]