Skip navigation links
YRITYS
Ihmisoikeudet ja konfliktimineraalit

Ihmisoikeudet ja konfliktimineraalit

Garmin pyrkii varmistamaan, että kaikkien toimitusketjuumme osallistuvien työntekijöiden ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että kaikilla on turvalliset, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät työolosuhteet. Garmin tukee toimittajia, jotka ovat kanssamme samaa mieltä siitä, että oikeudenmukaiset työkäytännöt ja turvalliset työolosuhteet ovat olennaisia ihmisoikeuksia.

California Transparency in Supply Chains Act of 2010

California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657) astui voimaan 1.1.2012. Lailla pyrittiin laajentamaan tiettyjen valmistajien ja jälleenmyyjien tiedonantovelvollisuutta mahdollisista toimistaan esimerkiksi orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan. Laki edellyttää nimenomaisesti, että tietyt valmistajat ja jälleenmyyjät ilmoittavat, millä toimilla ne pyrkivät poistamaan orjuuden ja ihmiskaupan suorista toimitusketjuistaan, jotka toimittavat aineellisia hyödykkeitä myyntiin.”

Toimitusketjumme perustuu maailmanlaajuisiin materiaalilähteisiin ja työvoimaan. Tuotteissamme käytettyjä raaka-aineita tuotetaan maailmanlaajuisesti, ja tuotteitamme valmistetaan sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. Garminilla on erityinen tiimi, joka vastaa toimitusketjun hallinnasta.

Garmin odottaa tavarantoimittajiltaan tiettyjen perustavanlaatuisten työ- ja ihmisoikeusnormien noudattamista ja valvomista. Arvioimme ja valvomme näiden vaatimusten noudattamista suorittamalla säännöllisiä tarkastuksia ja tutkimuksia eri tavarantoimittajillemme. Toimittajien toimintasäännöt koskevat toimittajien työ- ja ihmisoikeusasioita koskevia käytäntöjä, kuten maksimityöaikaa, peruspalkkaa, kunnioitusta, tasavertaisuutta ja pakkotyötä koskevia rajoituksia. Lisäksi vakiomuotoinen toimitussopimuksemme edellyttää toimittajan vakuuttavan meille, ettei heidän toimittamiensa tuotteiden tuotannossa, valmistuksessa tai pakkaamisessa ole käytetty pakkotyötä tai vanki- tai lapsityövoimaa.

Garmin arvioi ja valvoo toimittajien toimintasääntöjen sekä muiden toimitusketjua koskevien vaatimusten toteutumista suorittamalla säännöllisesti tarkastuksia ja tutkimuksia eri toimittajilleen. Näihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sisältyy lapsityövoiman ja pakkotyön käytön sekä muiden ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseen tähtäävien käytäntöjen toteutumisen arviointi. Tavoitteenamme on ottaa samat tarkastuskäytännöt käyttöön toimipaikoissamme kaikkialla maailmassa. Vaikka toimitusketjun hallintakäytäntöihimme ei tällä hetkellä kuulu yllätystarkastuksia tai ulkopuolisten tahojen käyttöä toimitusketjujen selvittämiseen tai tarkastuksiin, Toimittajien toimintasäännöt edellyttävät kaikkien toimittajiemme ja muiden toimitusketjun osapuolten noudattavan kaikkia voimassa olevia lakeja, säädöksiä sekä kansainvälisiä työ- ja ihmisoikeuksia koskevia normeja.

Garmin on myös sitoutunut kouluttamaan henkilöstöään nykyajan orjakauppaan ja ihmiskauppaan liittyvistä asioista ja varmistamaan, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan. Työntekijöiden toimintasäännöt edellyttävät, että työntekijämme noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien niitä, jotka koskevat nykyajan orjakauppaa ja ihmiskauppaa. Käytäntömme ja menettelytapamme rohkaisevat työntekijöitämme tekemään ilmoituksen kaikista havaitsemistaan lainrikkomuksista, toimintasääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muista huolenaiheista. Edellytämme myös työntekijöiden ja urakoitsijoiden ottavan vastuun mahdollisista sovellettavien lakien ja säädösten tai omien toimintasääntöjemme rikkomuksista. Lisäksi Garmin tarjoaa toimitusketjun hallinnasta suoraan vastaaville työntekijöille ja johtohenkilöille ihmiskauppaa ja orjakauppaa käsittelevää koulutusta. Pyrimme päivittämään ja laajentamaan nykyajan orjakauppaa ja ihmiskauppaa koskevia sisäisiä käytäntöjämme ja koulutusohjelmiamme liiketoimintamme ja toimitusketjumme kehitystä vastaavasti.

Konfliktimineraalit

Konfliktimineraaleiksi kutsutaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, jotka tunnetaan yhdessä myös 3TG-mineraaleina. Vaikka Garmin ei osta toimittajiltaan 3TG-mineraaliraaka-aineita sellaisenaan, ostamme toimittajiltamme osia, jotka saattavat sisältää Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurimaissa sijaitsevista kaivoksista peräisin olevia 3TG-mineraaleja.

Garmin Conflict Minerals Fact Sheet

Garmin tekee yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa osallistumalla Responsible Minerals Initiative (RMI) -hankkeeseen (aiemmin nimeltään Conflict Free Sourcing Initiative). Hankkeen tarkoituksena on kehittää sulattojen ja jatkojalostuslaitosten valvontamekanismeja RMI-hankkeen Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) -menettelytapoja noudattavien riippumattomasti validoitujen tarkastusten avulla. RMAP-menettely auttaa RMI:tä löytämään konfliktimineraaleja sisältämättömiä materiaaleja käyttävät sulatot ja jatkojalostuslaitokset. RMI-hankkeen puitteissa erikoiskoulutetut ulkopuoliset tarkastajat varmistavat, että kyseiset sulatot ja jatkojalostuslaitokset eivät todellakaan käytä konfliktimineraaleja, ja julkaisevat sitten verkossa luettelon tarkastuksen vaatimukset täyttävistä sulatoista ja uudelleensulatuslaitoksista. Lisäksi RMI on kehittänyt Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) -raporttimallin, joka standardoi konfliktimineraaleja koskevien tietojen keräämistä kaikkien alan toimitusketjujen toimittajilta.

Garmin edellyttää toimittajiltaan seuraavia toimia:

  • Niiden on otettava käyttöön mineraalien vastuullista hankintaa koskeva käytäntö ja edellytettävä samaa koko toimitusketjultaan.
  • Niiden on otettava käyttöön kyseistä käytäntöä tukevia prosesseja sekä sen mahdollisia vaikutuksia lieventäviä suunnitelmia.
  • Niiden on noudatettava toimittajien toimintasääntöjä.
  • Niiden työntekijät on tarvittaessa koulutettava Garminin konfliktimineraaleja käsittelevän koulutusohjelman avulla.
  • Niiden on hankittava materiaalit vastuullisilta toimittajilta.
  • Niiden on laadittava ja toimitettava CMRT-raportti meille ajoissa ja annettava meille pyydettäessä kaikki muutkin toimittamiensa tuotteiden sisältämien mineraalien hankintaa koskevat tiedot.

Saatavilla on seuraavat Garminin konfliktimineraaliraportit.

Jos Garmin saa tietoonsa, että jokin toimittaja ei noudata toimittajille tässä käytännössä asetettuja ehtoja, käynnistämme ilmoitusprosessin ja ryhdymme tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mihin sisältyy mahdollisesti toimittajasuhteen purkaminen.

Mikäli toimittajalla tai muulla ulkopuolisella osapuolella on kysyttävää tämän menettelytavan toteuttamisesta tai mikäli he haluavat ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä, heidän tulee ottaa yhteyttä tavanomaiseen hankintakanavaansa tai Garminin edustajaan. Toimittajat ja muut ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat sekä yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa Garmin-tuotteiden sisältämien 3TG-mineraalien hankintaa koskevista huolenaiheistaan Garminin konfliktimineraalitiimille ja Chief Compliance Officerille sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Switzerland