Skip navigation links

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Golf

Poslední aktualizace: 24. října 2017

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje, které získáváme, když používáte aplikaci Garmin Golf.

Chcete-li si otevřít konkrétní část tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte na příslušný odkaz:

Shromažďování a využívání osobních údajů společností Garmin

„Osobní údaje“ jsou údaje vztahující se k osobě, která byla nebo může být identifikována. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Vytvoření účtu Garmin

Když si vytvoříte účet, žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet Garmin je chráněn heslem.

V souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části „Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence“ může společnost Garmin tyto údaje využívat také k zasílání informací o produktech či aplikacích Garmin, které by vás mohly zajímat.

Přihlášení k účtu Garmin prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě

K účtu Garmin se můžete přihlašovat i prostřednictvím přihlašovacích údajů z vašeho účtu na sociální síti (například Facebook). Pokud tuto možnost zvolíte, pak budete při prvním přihlášení k účtu Garmin prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě požádáni o potvrzení souhlasu, zda může poskytovatel služeb dané sociální sítě předat společnosti Garmin určité údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, profilový obrázek, příspěvky, komentáře a další údaje týkající se vašeho účtu na sociální síti.

Tyto informace jsou společnosti Garmin k dispozici jen kvůli tomu, že je tak nastaven přihlašovací systém sociální sítě; společnost Garmin z nich ale použije pouze vaši e-mailovou adresu. E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost Garmin do vašeho účtu Garmin. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím sociální sítě, můžete používat tuto e-mailovou adresu.

Jestliže si nepřejete, aby sociální síť tyto údaje se společností Garmin sdílela, nepoužívejte k přihlašování k účtu Garmin přihlašovací údaje ze sociální sítě, ale vytvořte si konkrétní přihlašovací údaje pro Garmin.

Udělení oprávnění mobilní aplikaci Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf žádá o povolení přístupu k údajům o poloze z vašeho mobilního telefonu, aby vám umožnila vyhledávat golfová hřiště v okolí. Toto oprávnění není nutné udělit. Kdykoli později také můžete své rozhodnutí změnit a oprávnění udělit nebo odebrat v nastavení vašeho mobilního zařízení.

Komunikace se společností Garmin

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu Garmin, abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování informací ohledně vašich produktů či aplikací a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části „Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence“ také při zasílání informací o našich produktech či aplikacích.

Ostatní případy použití osobních údajů společností Garmin

Společnost Garmin může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti Garmin ohledně sdílení vašich osobních údajů

Skórkarty

Sdílení skórkarty je automaticky nastaveno na možnost Po dokončení kola. Když je sdílení skórkarty nastaveno na možnost Po dokončení kola, skórkarta se nezobrazuje v žebříčku, dokud kolo nedokončíte. Než pak skórkartu uložíte, můžete si nastavit, zda ji chcete v žebříčku zobrazit. Pokud nastavíte sdílení skórkarty na možnost Během kola, skóre bude průběžně aktualizováno v průběhu kola a v žebříčku se bude zobrazovat průběžně. Pokud se chcete zúčastnit turnaje, musí být sdílení nastaveno na možnost Během kola. Je-li sdílení skórkarty nastaveno na možnost Později, vaše skórkarta se nezobrazuje v žádném žebříčku.

Vaše příspěvky a komentáře

Aplikace Garmin Golf nabízí funkce, jejichž prostřednictvím můžete zveřejňovat informace, zprávy a materiály. Můžete například zveřejňovat komentáře k žebříčkům. Upozorňujeme, že všechny informace, které na webu prostřednictvím těchto funkcí zveřejníte, se stávají veřejnými a mohou být přístupné návštěvníkům webu a široké veřejnosti. Doporučujeme vám při rozhodování se o zveřejnění osobních údajů i jiných informací v aplikaci Garmin Golf jednat obezřetně a uvážlivě.

Subjekty, s nimiž společnost Garmin může vaše osobní údaje sdílet

Ostatní společnosti Garmin

Garmin je nadnárodní společnost. Abychom mohli nabízet naše produkty, aplikace a služby, musíme vaše osobní údaje sdílet s dalšími firmami společnosti Garmin v jiných zemích, například se společností Garmin International, Inc., která sídlí v USA, kde se také nachází řada našich serverů. V jiných zemích mohou platit jiná pravidla pro nakládání s osobními údaji než v zemi, ve které tyto údaje zadáváte. Seznam společností Garmin si můžete prohlédnout zde.

Každý přenos osobních údajů ze společností Garmin v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Garmin International, Inc. v USA probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Všechny společnosti Garmin jsou povinny dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

Poskytovatelé služeb

Společnost Garmin využívá při odesílání e-mailů cloudové služby společnosti Adobe. Tyto e-maily jsou zasílány v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence.

Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas ve formě, jakou případně vyžadují platné zákony.

V souladu s platnými zákony ve vaší jurisdikci můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, že to je podle našeho názoru nezbytné či vhodné: (a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti Garmin; (e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad; (f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou; (g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti Garmin, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran; a (h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či akcií společnosti Garmin, zejména v souvislosti s konkursem nebo podobným řízením.

Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Aplikace Garmin Golf může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány společností Garmin. Tyto odkazované weby a aplikace nepodléhají naší kontrole a neneseme tedy odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah těchto odkazovaných webů a aplikací. Budete-li používat weby nebo aplikace třetích stran, veškeré osobní údaje, které tento web nebo aplikace třetí strany získá, podléhají zásadám ochrany soukromí této třetí strany.

Úložiště dat

Když společnosti Garmin poskytnete údaje, budou vaše osobní údaje shromážděny a uloženy společností Garmin International, Inc. v USA. Vaše osobní údaje mohou být také shromážděny a uloženy na serverech v zemi nebo oblasti, kde žijete nebo kde používáte aplikaci Garmin Golf. Pokud nemáte trvalý pobyt v USA, upozorňujeme, že zákony na ochranu dat a osobních údajů v USA mohou být méně obsáhlé než tyto zákony ve vaší zemi.

Zabezpečení

Společnost Garmin přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace o opatřeních společnosti Garmin v oblasti zabezpečení dat naleznete zde, kde také můžete nahlásit případné bezpečnostní riziko nebo incident.

Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Naše společnost i další členové skupiny společností Garmin mohou vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty či aplikacemi Garmin, a to v souladu s nastaveními předvoleb e-mailu v centru předvoleb myGarmin. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost Garmin marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v centru předvoleb myGarmin nebo v libovolném marketingovém e-mailu od společnosti Garmin klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

Zásady týkající se dětí

Aplikace Garmin Golf není určena dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Garmin nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme veškeré kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jestliže dojde k výrazným změnám, upozorníme vás, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme vás o souhlas. Toto upozornění vám bude zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn přímo v aplikaci.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu Garmin. Společnost Garmin bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: [email protected]
Poštou: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA

{lv_cs-CZ_ad_tracking}