På Garmin förstår vi att vi ansvarar för att vara miljömedvetna i valet av material för våra produkter. Därför har vi införlivat lämpliga kontroller i vår produktion och för material vi köper in för att säkerställa att det finns så lite farliga material som möjligt i våra produkter och att vi efterlever lämpliga miljöstandarder. Dessa kontroller är bland annat:

  • Analys av alla stadier i verksamheten för att identifiera möjliga problem, som t.ex. material som kan ha skadliga effekter för människor och miljön.
  • Anamma lämpliga säkerhetskontroller och skyddsrutiner, t.ex. genom att eliminera farliga material från våra produkter.
  • Dokumentera och granska alla åtgärder som har vidtagits.
  • Ta initiativ för att förbättra aktuella miljörutiner, bland annat genom att använda innovativa och återvunna material för att minska produkternas miljöpåverkan och underlätta återvinning.

Europeiska unionens RoHS-direktiv och Garmins svar

Det här kontrollsystemet utgör en viktig del av Garmins insats för att efterleva RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances). Det här direktivet förbjuder ny elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller mer än vissa tillåtna nivåer av farliga ämnen på den europeiska marknaden efter den första juli 2006. Dessa ämnen är bland annat bly, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom samt flamskyddsmedel med polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

Garmin har gjort en avsevärd ansträngning och lagt ned stora resurser på att säkerställa överensstämmelse med RoHS-direktivet. Vi samarbetar med industripartner som t.ex. GPS Industry Council, National Electronic Distributors Association och American Electronics Association för att begränsa användningen av vissa material i våra produkter. Utveckling av delspecifikationer, teststandarder, protokoll för materialdeklaration och andra aktiviteter är en del av det arbete som har gjorts.

Garmin och EU-förordningen REACH

EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) är en förordning för kemisk reglering som trädde i kraft den 1 juni 2007. Garmin stöder målet med REACH, vilket är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom en tidig och förbättrad identifiering av de kemiska substansernas inneboende egenskaper.

Garmin är en tillverkare av artiklar i enlighet med definitionen i REACH-förordningen. Den här tillverkningen av artiklar sker utanför EU och Garmin använder inte och köper inte ämnen för användning inom EU i tillräckligt stora mängder för att beröras av de skyldigheter som nämns i artikel 6 (om allmänna skyldigheter att registrera substanser som används enskilt eller i förening) i REACH-förordningen. Garmin tillverkar inte några artiklar som innehåller substanser som är avsedda att frigöras under normala eller rimligt förutsebara omständigheter. Vissa strömkablar för fordon (cigarettändarladdare) och nätadaptrar/laddare som medföljer som tillbehör till Garmin-enheter kan innehålla dietylhexylftalat [DEHP] i koncentrationer över 0,1 vikt/vikt i kabelisoleringen. Garmin arbetar just nu tillsammans med våra leverantörer för att ta fram ett alternativ till DEHP.

Vi kommer att kommunicera ytterligare med våra leverantörer och kunder för att samla in information för att kunna säkerställa överensstämmelse med REACH även i fortsättningen. Garmin reserverar därför rätten att göra ändringar i våra produkter och den här informationen när nya uppgifter blir tillgängliga.