Det är viktigt för oss att respektera miljön i allt vi gör genom att tillhandahålla produkter som uppfyller rådande standarder och bestämmelser. Vi strävar efter att förbättra vår prestanda kontinuerligt genom att etablera mål för miljöpåverkan, bland annat genom att förebygga förorening och säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra butikspartner.

Säkerhetsföreskrifter

Som en del av vår produktomsorg och arbetsmiljösäkerhet tillhandahåller vi på begäran materialsäkerhetsdatablad för batterier och andra artiklar som säljs med en produkt.

Produktdesign

Garmin arbetar för att skapa produkter som lever upp till höga krav på miljömedvetenhet med minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel.

Återvinning

Garmin tillämpar tre viktiga principer inom återvinning - minska, återanvända och återvinna material för att skydda miljön.

Säker och korrekt kassering av produkter

I vissa Garmin-produkter används små mängder kvicksilver. De här Garmin-produkterna ska kasseras i enlighet med alla tillämpliga lokala, regionala och nationella krav.