Pogoji in določila

1. Primernost

1.1 Sprejetje

Za vsak nakup Garminovih izdelkov s strani kupca ("naročilo") veljajo samo ti prodajni pogoji in določila ("prodajni pogoji") ter vse druge določbe dogovorjene v pisni obliki. Garmin ne sprejema in izrecno nasprotuje in zavrača kakršne koli pogoje, vsebovane v katerem koli naročilu za nakup ali v drugem dokumentu s strani kupca, ki se razlikujejo od, so v nasprotju z, spremenijo in/ali dopolnjujejo te prodajne pogoje. Nobena sprememba ali dopolnitev teh prodajnih pogojev ne bo veljala, v kolikor ni dogovorjena v pisni obliki in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika kupca in družbe Garmin. Kakršni koli ustni dogovori se izrecno izključujejo. Če družba Garmin izrecno ne nasprotuje morebitnim dodatnim ali nasprotujočim si določbam, ki se lahko pojavijo na, so vključene s sklicevanjem ali priložene naročilu za nakup, se ne šteje, da se odpoveduje tem prodajnim pogojem. Garmin si pridružuje pravico do zavrnitve katerega koli naročila, poslanega v potrditev. Če ni v pisni obliki s strani pooblaščenega predstavnika družbe Garmin dogovorjeno drugače, se s temi prodajnimi pogoji ne ponujajo posebni programi trženja (npr. količinski popusti, poslovno sodelovanje itd.).

1.2 Celotni sporazum

Razen pri (i) vseh sporazumih o plačilnih pogojih, ki jih podpiše Garmin v skladu s petim poglavjem, in/ali (ii) vseh dopolnilih ali ločenih pogodbah, podpisanih s strani pooblaščenega predstavnika kupca in družbe Garmin, ki izrecno spreminjajo ali nadomestijo te prodajne pogoje, ti prodajni pogoji predstavljajo celotno razumevanje in sporazum med kupcem in družbo Garmin.

2. Dostava

2.1 Datum

Kateri koli dobavni rok naveden v katerem koli dokumentu (vključno z naročilom) je le približen in ne predstavlja nobenega zagotovila o dobavi na določen datum.

2.2 Pogoji

Stroške dostave mora plačati kupec. Garminova izhodiščna točka, Olathe, KS (ali FCA za izvoz po INCOTERMS 2000) za vse izdelke, kupljene pri družbi Garmin USA, Inc. ali Garmin International, Inc.

2.3 Tovor

Stroški prevoza se plačajo vnaprej, kupec pa Garminu te stroške povrne ob prejemu računa za take stroške.

2.4 Lastninska pravica; Tveganje izgube

Lastninska pravica in tveganje izgube se prenese na kupca ob dostavi izdelkov družbe Garmin prevozniku na točkah FOB/FCA, če ni z družbo Garmin dogovorjeno drugače v pisni obliki.

3. Pregled in sprejem

Kupec mora dostavljene izdelke v skladu z naročilom ob prejemu takoj pregledati ter jih sprejeti ali zavrniti. V primeru, da izdelki niso v skladu z vsemi veljavnimi specifikacijami družbe Garmin, mora kupec družbo Garmin takoj obvestiti o takšnih neskladnostih, skupaj z razlogi za takšno neskladnost, in dati Garminu razumno priložnost, da takšno neskladnost odpravi. V primeru, da Garmin ne prejme pisnega obvestila o neskladnosti v roku petnajstih (15) dni po tem, ko kupec prevzame izdelke v skladu s temi pogoji, se šteje, da je kupec sprejel vse izdelke, dostavljene v skladu s temi pogoji, in da odstopa od uveljavljanja neskladnosti.

4. Spremembe izdelkov

Garmin si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez soglasja kupca, spreminja, dopolnjuje ali izboljšuje naročene izdelke ali jih ukine.

5. Cena in plačilo

Izdelek se kupcu proda po cenah, ki so bile posredovane kupcu ob prejemu posameznega naročila. Garmin si pridružuje pravico, da cene izdelkov občasno spreminja. Cene so navedene v ameriških dolarjih, plačilo pa se mora izvesti v valuti Združenih držav. Če niso s predhodnim pisnim sporazumom z družbo Garmin dogovorjeni drugačni plačilni pogoji, mora kupec celotno kupnino za vse naročene izdelke poravnati s predplačilom. Če kupec svojih obveznosti ne poravna v določenem roku, lahko Garmin, poleg vseh drugih pravnih sredstev predvidenih v zakonodaji, tudi: (1) izjavi, da kupec krši pogodbene obveznosti in zaradi neizpolnjevanja odpove naročilo, (2) zaseže blago, za katero ni prejel plačila; (3) zadrži naročene pošiljke po naročilih, dokler niso neplačani računi poravnani; (4) nadaljnje pošiljke po naročilu izda samo za gotovinsko plačilo ali po predplačilu, tudi po plačilu zapadlega dolga; (5) zaračuna zamudne obresti po obrestni meri 1,5 % na mesec oziroma po najvišji stopnji, ki jo zakon dopušča, v kolikor je ta nižja od navedene za posamezni mesec oziroma za obdobje prekoračitve plačilnega roka, skupaj z veljavnimi stroški skladiščenja in knjigovodskimi stroški; ali (6) zahteva povrnitev vseh stroškov prevzema, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški; in (7) po Garminovi presoji združi vse zgoraj navedene pravice in pravna sredstva v skladu z zakonodajo.

6. Kreditna sposobnost

Garmin si pridržuje pravico, da opravi pregled kreditne sposobnosti kupca pred ali po prejemu naročila. Garmin ni dolžan sprejeti ali izpolniti naročila, če po lastni presoji oceni, da je kreditna sposobnost kupca za Garmin nezadovoljiva. Garmin si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obvestila spremeni ali umakne kreditne pogoje, ter zahteva garancijo, zavarovanje ali plačilo vnaprej zneska zadevnega kredita.

7. Davki

Kupec je odgovoren za in plača vse davke (prodaja, trošarine, uporaba itd.) ter vse izvozne in uvozne takse, ki veljajo za prodajo in/ali dostavo izdelkov. V skladu s tem si Garmin pridržuje pravico do spremembe svoje cene po izvedbi naročila med strankami, da se vključijo vsi davke ali dajatve, ki lahko nastanejo zaradi izvršitve v skladu s tem. Garmin lahko kupcu izstavi račun za omenjeni dodatni znesek. Ta klavzula velja tudi po sprejemu in dokončni izvršitvi naročila sodelujočih strank.

8. Poboti

Vsi krediti, nadomestila ali drugi zneski, ki jih mora Garmin plačati ali povrniti kupcu, so lahko predmet pobota za kakršne koli zahtevke ali druge zneske, ki jih dolguje kupec Garminu.

9. Višja sila

Nobena stranka ne nosi odgovornosti zaradi nezmožnosti ali zamude pri izpolnjevanju obveznosti (razen obveznosti za plačilo blaga, ki je bilo dobavljeno v skladu z naročilom), kadar je takšna nezmožnost ali zamuda posledica vzrokov izven njene razumne kontrole in do njih pride brez krivde ali malomarnosti stranke. Taki razlogi vključujejo, brez omejitev, nevihte, poplave in druge naravne pojave, požare, eksplozije, nemire, vojno ali državljanske nemire, stavke in druge delovne spore, prepovedi, zakone za nadzor izvoza, zamude pri transportu in nezmožnosti, da bi zagotovili delovno silo, zaloge ali proizvodne zmogljivosti, vključno s pomanjkanjem materialov ali zamude pri dobavah Garminovih dobaviteljev. V primeru, da Garminu kateri koli dogodek višje sile onemogoči dobavo izdelkov svojim strankam, ima Garmin pravico, da razdeli svojo razpoložljivo zalogo izdelkov med svoje stranke v razmerju, ki se Garminu po lastni presoji zdi primerno.

10. Garancije

10.1 Omejena garancija

Vsi izdelki Garmin imajo garancijo, da bodo brez okvar materiala ali tovarniških napak eno leto od dneva nakupa.

10.2 Izključitve

Omejena garancija, kot je navedena v 10. poglavju, ne velja za izdelke, ki: (1) so bili spremenjeni s strani kupca ali tretjih strank; (2) jih je popravljal nekdo, ki ni pooblaščen serviser družbe Garmin; (3) so bili napačno ali malomarno uporabljeni, zanemarjeni ali je prišlo do nezgode; ali (4) so poškodovani zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.

10.3 Omejitev pravnih sredstev

V obdobju veljavnosti garancije bo Garmin pod lastnimi pogoji popravil ali zamenjal vse sestavne dele, ki so del običajne uporabe. Stroški za nadomestne dele ali delo pri tovrstnih popravilih in zamenjavi se ne zaračunajo stranki, če stranka prevzame stroške transporta. Garmin ima izključno pravico do popravila in zamenjave izdelka ali programske opreme. Po lastni presoji lahko tudi v celoti povrne kupnino. TO JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU KRŠITVE GARANCIJSKIH DOLOČIL. Če želite pridobiti garancijsko popravilo, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca izdelkov Garmin ali pokličite Garminovo službo za podporo strankam na eno od spodaj navedenih številk, da dobite navodila:

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Brezplačna številka: 800/800.1020
Telefon: 913/397.8200 Faks: 913/397.0836

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate
Romsey, S051 9DL, U.K.
Telefon: 44/1794.519944 FAX: 44/1794.519222

10.4 Izključna garancija

VSEBOVANE GARANCIJE IN PRAVNA SREDSTVA SO ZAKONSKO ALI DRUGAČE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČAJO DRUGE IZRAŽENE, NAKAZANE ALI ZAKONSKE GARANCIJE, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI, KI IZHAJAJO IZ GARANCIJE ZA TRŽENJE ALI ZA DOLOČEN NAMEN, IN OBOJE SE S TEM IZRECNO ZAVRAČA.

11. Omejitev odgovornosti

Skupna odgovornost družbe Garmin pri vseh zahtevkih za izgubo ali škodo, ki izhaja iz ali je povezana z naročilom, z izvršitvijo ali neizpolnitvijo naročila, iz proizvodnje, prodaje, dostave, preprodaje, popravila ali uporabe katerega koli izdelka ali ponujene storitve, vključene ali omogočene po naročilu, ne sme v nobenem primeru presegati cene izdelka, zaradi katerega je prišlo do zahtevka, razen v skladu z določili iz odstavka z naslovom "Kršitve patenta." V NOBENEM PRIMERU PA GARMIN NI ODGOVOREN ZA POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO S TERJATVAMI ZARADI IZGUBE DOBIČKA ALI PRODAJE.

12. Zaupnost

Med odnosom nakup-prodaja med strankama, lahko kupec od Garmina pridobi zaupne informacije (kot so opredeljene spodaj). Kupec se strinja, da vsaka taka zaupna informacije vsebuje dragocene poslovne skrivnosti in je lastnina družbe Garmin. Kupec bo zaupne informacije strogo varoval in jih ne bo razkrival kateri koli drugi osebi, podjetju ali korporaciji, niti jih uporabljal, razen za namene, potrebne za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi. Kupec ne bo nobenega izdelka kopiral ali izvajal povratnega inženiringa. Zgoraj navedena obveznost ne velja za informacije, ki postanejo javne, a ne po krivdi kupca. Izraz "zaupne informacije" v skladu s tem zajema vse znanje, modele, risbe, informacije o cenah, specifikacije in druge podatke, v pisni obliki ali ne, vse, kar se nanaša na načrtovanje, proizvodnjo, uporabo, trženje in storitve katerega koli izdelka Garmin kot tudi vse druge informacije, ki se nanašajo na poslovanje družbe Garmin in bodo kupcu morda razkrite, niso pa znane javnosti.

13. Blagovne znamke

Vsi izdelki prodani kupcu, morajo imeti oznako blagovne znamke Garmin. Kupec teh blagovnih znamk ne bo odstranjeval, prikrival ali spreminjal. Kupec priznava in se strinja, da ti prodajni pogoji ne dajejo kupcu nobenih pravic glede blagovne znamke Garmin, razen tega, da Garmin kupcu podeljuje omejeno in neizključno licenco v času nabavnega odnosa Garmina s kupcem, za reprodukcijo blagovne znamke Garmin v oglasih in drugih promocijskih gradivih o izdelkih, v skladu s standardi za uporabo blagovnih znamk Garmin, kot jih določi Garmin. Takšna licenca preneha veljati takoj po poteku ali prekinitvi nabavnega odnosa kupca z Garminom. Poslovna vrednost, ki izhaja iz kupčeve uporabe blagovnih znamk Garmin, se doda izključno v korist Garmina. Vsi oglasi in druga promocijska gradiva, ki uporabljajo blagovne znamke Garmin in jih je pripravil kupec, morajo vključevati ustrezno obvestilo, da so te blagovne znamke v lasti družbe Garmin. Kupec ne sme uporabljati blagovnih znamk družbe Garmin ali imena Garmin kot del imena svojega podjetja oziroma firmo, pod pogojem, da se kupec lahko sam opredeli kot pooblaščeni kupec izdelkov Garmin.

14. Nadomestilo za škodo

Obe stranki se strinjata, da bosta izključili in branili drugo stranko pred kakršnimi koli zahtevki, tožbami, dejanji, odgovornostjo, odškodninami, izgubo, zahtevami, stroški (vključno z razumnimi stroški za odvetnike), ki izhajajo iz katere koli dejanske ali domnevne poškodbe ali smrti katere koli osebe ali škode na katerem koli premoženju, ali kakršne koli druge škode ali izgube, ki izhaja v celoti ali deloma iz domnevne ali dejanske napake na izdelkih, ki jih je Garmin dobavil kupcu ali kupec svoji stranki (razen za zahtevke zaradi kršitve patenta, ki se urejajo z določili iz 15. poglavja), vendar pod pogojem, da te obveznosti plačila odškodnine ne določajo, da so takšni zahtevki, tožbe, dejanja, škoda, izguba ipd. bili povzročeni ali so posledica dejanj druge stranke ali njenih zastopnikov, zaposlenih in/ali predstavnikov.

15. Kršitve patenta

15.1 Obveznost zagovarjanja

Po takojšnjem pisnem obvestilu, ki ga pošlje kupec o katerem koli zahtevku, zagroženem ali sproženem, v zvezi s kršitvijo patenta, se bo Garmin branil ali poravnal vse zahteve, ki izhajajo iz kršitev katerega koli ameriškega patenta pri izdelku Garmin, pri čemer bo Garmin prevzel vse stroške, vendar pod pogojem, da ima Garmin zagotovljen popolni in izključni nadzor za vodenje obrambe ali poravnavo.

15.2 Izključitve

Garminova dolžnost za obrambo in poravnavo pa ne velja (1) za izdelke ali dele izdelane po specifikacijah kupca ali proizvedene po zasnovi kupca; (2) za vse izdelke ali dele spremenjene ali dopolnjene s strani kupca, (3) za uporabo ali proizvodnjo izdelkov v povezavi s katerim koli drugim izdelkom, ki ga ne proizvaja Garmin, ali (4), v primeru, ko pri normalni uporabi, za katero so bili izdelki namenjeni, do kršitve ne bi prišlo. Ne prevzamemo odgovornosti za dejanske ali domnevne kršitve katerega koli tujega patenta

15.3 Pravna sredstva

Odškodninska odgovornost družbe Garmin je v skladu z navedenim omejena na škodo, izračunano zgolj na vrednost katerega koli izdelka, ki se prodaja kupcu. V NOBENEM PRIMERU GARMIN NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO ALI STROŠKE, KI IZHAJAJO IZ NJE. V primeru kakršnega koli zahtevka, da izdelek, dobavljen v skladu z navedenim, krši kateri koli patent ZDA, lahko Garmin po svoji izbiri in na lastne stroške (a) zagotovi kupcu pravico, da nadaljuje z uporabo izdelka, (b) nadomesti ali spremeni izdelek, tako da patenta več ne krši, ali (c) odobri kupcu kredit za take izdelke, zmanjšan za razumen znesek amortizacije za uporabo, škodo in zastarelost ob vračilu Garminu. Ta sredstva predstavljajo edina in izključna pravna sredstva kupca in so namesto kakršne koli druge eksplicitne ali implicitne garancije Garmina v zvezi z intelektualno lastnino (patenti, poslovne skrivnosti, izdelava maske, blagovne znamke, avtorske pravice in podobno).

15.4 Garancija kupca

V primeru, da je izdelek, ki naj bi bil dobavljen po naročilu, izdelan v skladu z načrti, vzorci ali proizvodnimi specifikacijami predloženimi ali zasnovanimi s strani kupca, in izdelka ni oblikoval Garmin, se kupec strinja, da Garmin varuje in brani pred kakršnimi koli zahtevki zaradi kršitev v zvezi s takimi izdelki v skladu z istimi določili, kot so opredeljena zgoraj v obveznostih Garmina do kupca. Kupec se tudi strinja, da bo poravnal vse stroške in izdatke Garmina, nastale pri obrambi, in znesek v primeru obsodbe Garmina v vsaki tožbi ali postopku proti Garminu, ki temelji na terjatvi zaradi kršitve, ki je izključno posledica združevanja izdelkov, dobavljenih po tej pogodbi, z izdelki, ki jih ne proizvaja ali dobavlja Garmin, ali iz prodaje ali uporabe katere koli takšne kombinacije s strani kupca.

16. Posebna orodja in podatki

Če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, je ves material, programska oprema, podatkovni procesi, oprema, zmogljivosti in posebna orodja, vključno z in brez omejitve šablone, matrice, pritrjevala, kalupi, vzorci, posebni nadzorni elementi, posebni merilniki, posebna preskusna oprema, druga posebna oprema in proizvodni pripomočki ter njihovi nadomestki, ki se uporabljajo pri proizvodnji izdelkov, vključenih v naročilo, v lasti in ostaja v lasti družbe Garmin. Garmin ohranja vse pravice, lastništvo in deleže v risbah, navodilih za izdelavo, specifikacijah in vseh drugih pisnih podatkih, če so na voljo, dostavljenih z izdelki.

17. Izvoz

Kupec je odgovoren za skladnost z zakoni in drugimi predpisi vlade ZDA za nadzor izvoza, in kadar to zahtevajo zakoni in predpisi, za pridobitev dovoljenj za izvoz in ponovni izvoz, potrebnih za blago, storitve in tehnične podatke, dostavljene po naročilu. Garmin kupcu ne odgovarja za nezagotavljanje blaga, storitev ali tehničnih podatkov zaradi katerega koli od naslednjih ukrepov ameriške vlade: (1) zavrnitev dovoljenja za izvoz ali ponovni izvoz; (2) preklic dovoljenja za izvoz ali ponovni izvoz, ali (3) vsako naknadno interpretacijo izvozne zakonodaje in uredb ZDA, po datumu naročila, ki omejuje ali ima pomemben negativen učinek na stroške izvršitve naročila s strani Garmina.

18. Dodelitev

Nobena stranka ne more prenesti naročila ali katerega koli dela naročila brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke, ki soglasja ne sme neutemeljeno zavrniti. Stranka brez dodelitve ne bo imela nobenih obveznosti do dodeljevalca dodelitvene stranke, razen če se pridobi ustrezno soglasje.

19. Odpoved

Če Garmin ne uveljavlja vseh ali katere koli od svojih pravic ob vsaki kršitvi naročila, se to ne šteje za odpoved tem pravicam, bodisi v zvezi s takšno kršitvijo ali kakršno koli nadaljnjo kršitvijo, prav tako pa sprejetje plačila ali storitve ne pomeni odpovedi pravicam. Taka odpoved lahko izhaja samo iz izrecne pisne odpovedi, podpisane s strani pooblaščenega predstavnika družbe Garmin. Opustitev katere koli pravice se ne razširi na ali vpliva na katero koli drugo pravico Garmina niti se odpoved ne razširi na katero koli kasnejšo podobno ali različno kršitev.

20. Neodvisnost določb

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh prodajnih pogojev iz katerega koli razloga nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se ta določba šteje za izbrisano za zadevni spor, vse ostale določbe pa ostanejo v polni veljavi.

21. Spori

Če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki med kupcem in Garminom, o katerem koli nesporazumu ali zahtevku, ki izhaja iz ali se nanaša na dano naročilo kupca, ki je registriran v ZDA, in ki ga ne rešita stranki sami, odloča pristojno sodišče. Za naročila s strani kupca, ustanovljenega zunaj Združenih držav, se o vsakem nesporazumu ali zahtevku, ki izhaja iz ali se nanaša na dano naročilo, odloča z arbitražo v skladu z mednarodnimi arbitražnimi pravili Mednarodnega centra za reševanje sporov. Arbitraža bo potekala v mestu Kansas City, Missouri, ZDA. Jezik arbitraže bo angleščina.

22. Veljavno pravo

Odnos nakup-prodaja med kupcem in Garminom se ureja in razlaga v skladu z zakoni zvezne države Kansas, brez sklicevanja na načela kolizije zakonov.