Privacyverklaring vívofit® jr.

Ingangsdatum: 29 september 2016

Garmin heeft deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over ons privacybeleid ten aanzien van op de vívofit jr. app, het vívofit jr. toestel en het toestel waarop u de vívofit jr. app hebt geïnstalleerd (“uw mobiele toestel”) verzamelde informatie. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig, zodat u op de hoogte bent van onze beleidsregels op het gebied van privacy.

Garmin’s algemene Privacyverklaring is ook van toepassing wanneer u zich aanmeldt bij uw Garmin Connect account of een Garmin Connect account maakt, wanneer u uw vívofit jr. toestel bij Garmin registreert of wanneer de vívofit jr. app een browservenster start om een Garmin website te openen (zoals wanneer u klikt op “Extra banden kopen”). Wij raden u aan om ook de algemene Privacyverklaring van Garmin zorgvuldig te lezen.

1. PRIVACY VAN KINDEREN

De vívofit jr. app is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en het is personen onder de 16 verboden om de vívofit jr. app te downloaden. Hoewel het vívofit jr. toestel is ontworpen om te worden gedragen door een kind, is onze licentienemer wat betreft de app de ouder/voogd die de vívofit jr. app heeft gedownload en de vívofit jr. app gebruikt om de gegevens op het vívofit jr. toestel te synchroniseren met het account van de ouder/voogd. Ouders (of voogden) moeten vívofit jr. toestellen registreren en vívofit jr. apps downloaden om hun gebruik van de app en gebruik van het toestel of de app door hun kind(eren) te ondersteunen. We erkennen het belang van het beschermen van persoonlijke informatie van het kind en raden ouders en voogden ten zeerste aan om wat betreft de online activiteiten van hun kinderen de vinger aan de pols te houden.

Als u vragen hebt over ons informatiebeleid ten aanzien van kinderen of als u informatie van uw kind(eren) wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, of als u de verdere verzameling ervan wilt stoppen, kunt u ons per e-mail bereiken op productsupport.privacy@garmin.com of per post: Garmin International, Inc., c/o Associate General Counsel, 1200 E. 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

In de volgende paragrafen worden de categorieën van informatie beschreven, zoals Persoonlijke informatie, die Garmin verzamelt. "Persoonlijke informatie" is informatie aan de hand waarvan een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd. Als we andere informatie (namelijk informatie aan de hand waarvan een persoon niet kan worden geïdentificeerd) koppelen aan Persoonlijke informatie, wordt deze gecombineerde informatie, voor zo lang deze is gecombineerd, door ons behandeld als Persoonlijke informatie.

A. Informatie die u ons verstrekt

Eerst ontvangen wij informatie die u invoert in de vívofit jr. app en slaan deze op. U verstrekt ons uw Persoonlijke informatie wanneer u een account maakt op de vívofit jr. app, zich aanmeldt met een account bij een sociaal netwerk van een derde partij of contact opneemt met onze medewerkers van product support voor hulp bij de vívofit jr. app of het vívofit jr. toestel. Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen de soorten Persoonlijke informatie die u ons verstrekt uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

U hebt de keuze om ons via de vívofit jr. app informatie over uw kind te verstrekken, zoals de voornaam, een foto, leeftijd, geslacht en de gebruikelijke tijdstippen waarop uw kind gaat slapen en opstaat. Wij verzamelen deze informatie om u in staat te stellen de functies van de vívofit jr. app te gebruiken, zoals de activiteiten, taken en beloningen van uw kind bekijken en beheren.

Wanneer u het vívofit jr. toestel synchroniseert met de vívofit jr. app, kunt u ook informatie uploaden naar de vívofit jr. app over de activiteiten van uw kind (bijvoorbeeld karweitjes) en bijbehorende gegevens (zoals stappen, afstand, tempo, duur van de activiteit, slaap, etc.) op basis van door het vívofit jr. toestel verzamelde gegevens. Wij kunnen dergelijke geüploade activiteitgegevens samengevoegd en op anonieme wijze gebruiken, zodat u of uw kind niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd, om de kwaliteit van onze producten en toepassingen te verbeteren.

En als u een andere voogd uitnodigt (via het gedeelte “Gezin en verzorgers” van het hoofdmenu) om de vívofit jr. app te gebruiken, verstrekt u ons de naam en het adres van de tweede voogd. Wij gebruiken die informatie om de tweede voogd een bericht te sturen met de uitnodiging om de vívofit jr. app te downloaden en “lid te worden van uw gezin.” De tweede voogd wordt gelegenheid geboden om deze Privacyverklaring te lezen alvorens ons aanvullende informatie te verstrekken.

B. Automatisch verzamelde informatie

Van elke interactie tussen u en ons ontvangen wij bepaalde soorten informatie en slaan deze op. Zo verzamelen wij elke keer dat u de vívofit jr. app gebruikt automatisch informatie over bijvoorbeeld de hardware en het besturingssysteem van uw toestel. Wij gebruiken deze informatie om u de juiste inhoud te kunnen leveren en ten behoeve van accountbeheer en productondersteuning.

  1. Informatie over uw account bij een ander platform Als u zich aanmeldt met een sociaalnetwerkaccount, kunnen wij aan uw account bij het andere platform verbonden Persoonlijke informatie (zoals naam, e-mailadres) verzamelen, voor zover uw privacy-instellingen op het andere platform een dergelijke verzameling toestaan of voor zover anderszins door u toegestaan. Wachtwoorden voor een dergelijk platformaccount verzamelen wij echter niet en wij hebben daar ook geen toegang toe.
  2. Informatie over het gebruik van de vívofit jr. app en het vívofit jr. toestel Wanneer u de vívofit jr. app downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders gegevens over het gebruik van de app traceren en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de app op uw toestel zich toegang verschaft tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de app zijn gedownload op basis van uw toestelnummer.
  3. Toestelgegevens opslaan De vívofit jr. app slaat informatie over uw toestel op en gebruikt deze wanneer dit nodig is voor het functioneren van de vívofit jr. app en voor uw gebruiksgemak (wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij uw Garmin account, slaat Garmin bijvoorbeeld een token op uw toestel op, zodat u de vívofit jr. app kunt gebruiken zonder dat u zich elke keer opnieuw hoeft aan te melden).

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij gebruiken Persoonlijke informatie om u in staat te stellen uw accountgegevens of profielgegevens betreffende uw gezin te verstrekken of bij te werken en de activiteiten, taken en beloningen van uw kind te beheren.

Wij kunnen uw Persoonlijke informatie ook gebruiken om uw machtiging te verifiëren (d.w.z. om vast te stellen of u gemachtigd bent om toegang te krijgen tot uw account), met u te communiceren over uw account of transacties met ons, u informatie te verschaffen over onze producten en toepassingen, u klantenservice en productondersteuning te bieden en u, overeenkomstig toepasselijk recht en de keuzes die u ter beschikking staan zoals beschreven in onderstaand Artikel 8, aanbiedingen en promotiemateriaal sturen over onze producten en toepassingen.

Wij kunnen Persoonlijke informatie gebruiken (a) om de kwaliteit van onze producten en toepassingen te verbeteren; (b) voor interne statistische doeleinden en marketing- of bedrijfsdoeleinden (hieronder vallen onder andere het maken van verkooprapporten, het meten en analyseren van demografische gegevens, interesses van gebruikers, koopgedrag en andere trends onder onze klanten); (c) om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze Privacyverklaring, en (d) voor overige doeleinden waarvan we u op de hoogte stellen op het moment dat de gegevens worden verzameld, of zoals verder beschreven staat in deze Privacyverklaring, of zoals is toegestaan of vereist volgens wet- en regelgeving, een dagvaarding of andere rechtsvordering.

Wij wijzen u erop dat wij, voor zover wettelijk toegestaan, informatie die geen Persoonlijke informatie is voor elk doel kunnen gebruiken.

4. INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

We handelen niet in persoonsgegevens en delen Persoonlijke informatie alleen met anderen zoals beschreven in deze beleidsverklaring.

A. Gelieerde ondernemingen

We kunnen Persoonlijke informatie delen met onze dochterbedrijven over de hele wereld voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Een lijst met onze dochterbedrijven staat in ons meest recente Jaarverslag in Form 10-K, dat te vinden is op www.sec.gov. Onze dochterbedrijven zijn verplicht Persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten is verantwoordelijk voor het beheer van gemeenschappelijk gebruikte Persoonlijke informatie. Als u zich in een ander land dan de Verenigde Staten bevindt, dient u er rekening mee te houden dat de wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens en privacy in de Verenigde Staten kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

B. Sociale netwerken

Sociale netwerken van derde partijen die interactieve plug-ins of socialenetwerkfuncties bieden (zoals de mogelijkheid om u met uw Facebook, Google, Yahoo!, Twitter, Microsoft of LinkedIn account aan te melden bij de vívofit jr. app) op onze website, kunnen cookies of andere methoden (zoals webbakens) gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Dergelijke derde partijen kunnen deze cookies of andere traceringsmethoden gebruiken voor hun eigen doeleinden door informatie over uw gebruik van onze website te koppelen aan persoonlijke informatie die zij van u hebben. Het gebruik van dergelijke informatie door een derde partij is afhankelijk van het privacybeleid van die derde partij en wij raden u aan om dit goed door te lezen.

C. Serviceproviders

Garmin gebruikt een externe serviceprovider om analytische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze mobiele apps, zoals informatie over de status van toestellen, de hardware en het besturingssysteem en informatie over de werking van apps. Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen op zodanige wijze dat de identiteit van een gebruiker niet kan worden achterhaald. Garmin gebruikt deze samengevoegde gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van mobiele Garmin apps te verbeteren.

D. Overige openbaarmakingen

Wij kunnen Persoonlijke informatie bovendien openbaar maken aan anderen wanneer wij daarvoor in een vorm zoals onder toepasselijk recht kan zijn vereist, uw toestemming hebben.

Wij kunnen Persoonlijke informatie ook aan anderen bekendmaken als wij vinden dat dit nodig of gepast is: (a) onder de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan uw land van verblijf; (b) om rechtshandhaving mogelijk te maken; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties en rechtshandhavers, met inbegrip van overheidsfunctionarissen van een ander land dan uw land van verblijf; (d) om mee te werken aan onderzoeken naar diefstal van producten of eigendommen van Garmin; (e) om naleving van onze algemene voorwaarden of onze beleidsregels, geheel of gedeeltelijk, af te dwingen; (f) om onze activiteiten of die van onze gelieerde ondernemingen en dochterbedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar partners, gelieerde ondernemingen en dochterbedrijven, uzelf of anderen te beschermen; (h) in verband met fusies en overnames of andere activiteiten die resulteren in de vervreemding van enig deel van de activiteiten, activa of het aandelenkapitaal van Garmin, of (i) om gebruik te kunnen maken van rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan of om de schade die wij mogelijk oplopen te kunnen beperken.

5. KOPPELINGEN, TOEPASSINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN PRIVACYBELEID VAN EXTERNE PARTIJEN

De vívofit jr. app kan koppelingen bevatten naar andere websites, services of toepassingen die niet door Garmin worden geëxploiteerd. Garmin heeft geen zeggenschap over deze gekoppelde websites, services en toepassingen en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke gekoppelde websites, services of toepassingen. De verwerking en het gebruik van Persoonlijke informatie door derden is onderworpen aan de privacyverklaring of het privacybeleid van elke respectieve derde partij. We raden u daarom aan om de privacyverklaring of het privacybeleid van derde partijen zorgvuldig te lezen.

6. OPSLAGLOCATIE IN DE VERENIGDE STATEN

Uw Persoonlijke informatie en die van uw kind worden opgeslagen door Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten. Als u zich in een ander land dan de Verenigde Staten bevindt, dient u er rekening mee te houden dat de wetgeving inzake de bescherming van gegevens en privacy in de Verenigde Staten kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

7. BEVEILIGING

Garmin voorziet in redelijke beveiligingsmaatregelen om de Persoonlijke informatie waarover Garmin beschikt te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, toegang door onbevoegden en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Hoewel wij ernaar streven om uw informatie en privacy te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat gegevenstransmissie of opslag volledig veilig zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.garmin.com onder het tabblad "Beveiliging".

8. UW KEUZES MET BETREKKING TOT MARKETINGCORRESPONDENTIE

Wij en onze dochterbedrijven kunnen uw Persoonlijke informatie gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over producten of toepassingen van Garmin.

U kunt aangeven dat u dergelijke marketinggerelateerde correspondentie niet wenst te ontvangen van Garmin en onze dochterbedrijven door uw e-mailvoorkeuren in het myGarmin Preference Center aan te passen of te klikken op “Afmelden”.

9. PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN

Wij bewaren Persoonlijke informatie niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor deze informatie werd verzameld, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

10. AANPASSINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, wanneer wij nieuwe functies toevoegen, vívofit jr. bijwerken of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding LAATST BIJGEWERKT boven aan deze pagina. De wijzigingen worden van kracht nadat wij de herziene Privacyverklaring op onze website(s) hebben geplaatst. De Privacyverklaring is beschikbaar via het vívofit jr. menu onder “Juridische informatie”. U ontvangt bericht van ons wanneer deze wijzigingen zijn geëffectueerd. Waar wettelijk verplicht, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij wijzigingen doorvoeren in eerder door ons verzamelde Persoonlijk informatie. Wij kunnen u berichten per e-mail, door een aankondiging van de wijzigingen op Garmin's website en/of in App Stores waar de vívofit jr. app verkrijgbaar is te plaatsen, of op andere wijze, voordat de wijziging van kracht wordt, overeenkomstig toepasselijk recht.

11. INFORMATIE INZIEN/CORRIGEREN/BIJWERKEN/VERWIJDEREN

Garmin neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is. U kunt vragen om toegang tot uw Persoonlijke informatie en om onjuiste of onnauwkeurige Persoonlijke informatie bij te werken. U kunt ook verzoeken om de Persoonlijke informatie te verwijderen.

Garmin zal direct reageren op uw verzoeken, overeenkomstig toepasselijk recht. Ten behoeve van de beveiliging van Persoonlijke informatie kunnen wij dergelijke verzoeken alleen honoreren voor zover het de Persoonlijke informatie betreft die is gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u hebt gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Bovendien moeten wij mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Wij attenderen u erop dat wij bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden. In reactie op legitieme verzoeken om Persoonlijke informatie te verwijderen zullen wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om uw Persoonlijke informatie volledig van onze systemen te verwijderen. Er kunnen echter restgegevens achterblijven.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: productsupport.privacy@garmin.com

Post: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.