Algemene Voorwaarden Garmin Nederland B.V.

Artikel 1 - AANBIEDINGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door Garmin Nederland B.V. ("Garmin") gevestigd te Eemnes tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij van Garmin wordt hierin opdrachtgever genoemd.

Door het accepteren van het aanbod van Garmin heeft de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden aanvaard en maken zij deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Garmin niet aanvaard.

Alle aanbiedingen door Garmin zijn gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden. Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie zijn niet tot in bijzonderheid maatgevend. Garmin behoudt zich het recht voor om constructieveranderingen in het te leveren product aan te brengen, voor zover deze de deugdelijkheid en de werking niet schaden.

Artikel 2 - INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, anderszins te bezwaren, dan wel aan derden af te staan of te wijzigen. De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het eigendom van en alle rechten op industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij Garmin.

Opdrachtgever zal aanduidingen van intellectuele eigendommen niet verwijderen. Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Garmin bevat. Het is Garmin toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van Garmin danwel van een derde, ter zake van het geleverde.

Artikel 3 - PRIJZEN

Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, gelden voor levering franco huis, zijn exclusief montage en inbedrijfstellingskosten en zijn exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prijsverhogende factoren (zoals bij voorbeeld wisselkoersen) ná de datum van aanbieding door Garmin komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 4 - BETALING

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij de aflevering van de apparatuur te geschieden.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering naar een percentage van 1,5% per maand, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €.230,--. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 5 - LEVERING

In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat Garmin in het bezit is van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Garmin aangegane verplichting, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en wel binnen uiterlijk vijf dagen na het beroep van Garmin op de opschorting plaats te vinden. Garmin is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

Artikel 6 - RECLAMES

Opdrachtgever is verplicht om direct bij of na levering het geleverde te controleren. Klachten van Opdrachtgever over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij Garmin worden ingediend binnen vijf dagen na aflevering, resp. binnen vijf dagen nadat de goederen ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld. Indien Opdrachtgever binnen genoemde termijn van vijf dagen geen schriftelijke klacht bij Garmin heeft ingediend, geldt het door Garmin geleverde als door Opdrachtgever goedgekeurd en aanvaard. Indien een klacht van Opdrachtgever gegrond wordt bevonden is Garmin bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de Opdrachtgever te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 7 - GARANTIE

De deugdelijkheid van de geleverde goederen wordt door Garmin gegarandeerd voor de tijdsduur van twaalf maanden. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen korter is dan de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van de garantie is Garmin slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Garmin binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.

De verplichtingen van Garmin uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Garmin.

Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervanging, dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Garmin voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. Garmin is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Garmin is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten is uitdrukkelijk uitgesloten.

Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in Boek 6 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid van de zijde van Garmin altijd beperkt tot:

a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie;

b. bij levering in termijnen- het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;

c. het bedrag dat door de verzekering van Garmin wordt gedekt, indien dat bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.

Bij doorverkoop/doorlevering van het van Garmin betrokken product is Opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk en deugdelijk te verzekeren tegen alle risico's die uit die doorverkoop/doorlevering kunnen voortvloeien.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven eigendom van Garmin tot aan het moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens Garmin is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die zij op Opdrachtgever verkrijgt wegens tekort schieten door Opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, danwel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij Garmin hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 - PANDRECHT EN RETENTIERECHT

Bij niet tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens Garmin is Opdrachtgever verplicht om, ingeval de door Garmin geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiend rechten jegens die derden aan Garmin te verpanden tot zekerheid van al hetgeen Garmin nog van Opdrachtgever te vorderen heeft.

Ter voldoening aan deze verplichting verpandt Opdrachtgever reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra Opdrachtgever in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens Garmin, is Garmin bevoegd genoemde derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen.

Opdrachtgever is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van Garmin onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door Garmin geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake die doorlevering jegens derden heeft verkregen.

Artikel 11 - BUITENLAND

Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie van deze voorwaarden, zal de Nederlandse prevaleren.

Tenzij anders overeengekomen, geldt voor leveranties in het buitenland dat opgegeven prijzen af-fabriek zijn.

Ter zake van in het buitenland afgeleverde goederen geldt dat de extra kosten die gemoeid zijn met het voldoen van Garmin aan haar Garantieverplichtingen, zoals onder andere transport, voor rekening van Opdrachtgever zijn.

Artikel 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, gedaan door Garmin en/of overeenkomsten aangegaan door Garmin en Opdrachtgever, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 13 - GELDIGHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van ongeldige bepalingen het meest nabij komt.

Indien Garmin uit coulance of om andere haar moverende redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens Opdrachtgever geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verliest zij daarmee niet het recht om, indien met Opdrachtgever geen overeenstemming wordt bereikt, in een later stadium alsnog een beroep te doen op iedere van toepassing zijnde bepaling van deze algemene voorwaarden.