Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de cartografische database

Garmin Switzerland GmbH (hierna te noemen “Garmin”) licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de cartografische database

Leest u (hierna ook "licentiehouder" genoemd) deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zorgvuldig door voordat u de cartografische database installeert of voor de eerste keer gebruikt. Door de database op uw computer of GPS-toestel te installeren of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden.

1. Doel en bereik van services

1.1. Het doel van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna "EULA" genoemd) is de voorwaarden te bepalen voor gebruik van de cartografische database (hierna ook "Database" genoemd) door de licentiehouder.

1.2. Afhankelijk van het door de licentiehouder gekochte product wordt de Database geleverd op een dvd (met daarop ook de benodigde software voor gebruik van de database) en/of een SD kaart; of de licentiehouder downloadt de Database direct via internet naar het gegevensopslagmedium van zijn Garmin GPS-toestel (intern toestelgeheugen of SD kaart).

1.3. Voor gebruik van de dvd-versie van de Database moet deze eerst worden geïnstalleerd op een computer en vervolgens worden geactiveerd voor gebruik door Garmin met een Garmin GPS-toestel dat is goedgekeurd voor gebruik van de Database. Activering voor gebruik op een Garmin GPS-toestel is ook vereist als de Database wordt gedownload van internet. Deze activering gebeurt automatisch tijdens het downloadproces.

1.4. In deze EULA zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van het gebruik van de vereiste software voor gebruik van de Database. Dit gebruik is onderworpen aan afzonderlijke bepalingen (licentieovereenkomst voor eindgebruikers van software). De software kan ook worden gedownload van de website van Garmin.

1.5. De Database is auteursrechtelijk beschermd. De licentiehouder heeft een niet-exclusief recht om de Database te gebruiken in overeenstemming met deze EULA. Gebruik van de Database voor een niet uitdrukkelijk in deze EULA genoemd of wettelijk toegestaan doel is verboden.

2. Omvang van de gebruiksrechten

2.1. De licentiehouder heeft het recht om de Database te gebruiken op één computer (werkstation) en één Garmin GPS-toestel (op één locatie tegelijkertijd) ten behoeve van positiebepaling en navigatie. Gelijktijdig gebruik van de Database (geheel of gedeeltelijk) op meer dan één computer en één GPS-toestel is niet toegestaan. Gebruik van de Database op een netwerk (met gelijktijdige toegang voor meerdere gebruikers tot de database) is eveneens niet toegestaan.

2.2. Het maken van kopieën van de Database, permanent of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, met name op andere gegevensopslagmedia, is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze EULA of tenzij het de licentiehouder wettelijk is toegestaan om zulks te doen. De licentiehouder mag kopieën van de Database maken voor zover nodig om de Database te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Dit betreft met name de installatie op een computer van een op dvd geleverde Database en het opslaan van de Database in het werkgeheugen van de computer of het GPS-toestel of, indien de Database is gedownload van internet, het opslaan van de Database op het interne toestelgeheugen of de SD kaart van een Garmin GPS-toestel.

2.3. Als de Database moet worden geïnstalleerd op een andere computer en/of een ander GPS-toestel, bijvoorbeeld in geval van een defect op de vorige computer en/of het vorige GPS-toestel waarop activering plaatsvond, dient de Database eerst opnieuw door Garmin te worden geactiveerd. Garmin geeft toestemming voor activering nadat is aangetoond dat de eerdere installaties op de vorige computer en/of het vorige GPS-toestel volledig zijn verwijderd. Garmin kan daartoe als bewijs een schriftelijke verklaring verlangen van de licentiehouder.

2.4. Indien de gebruiksrechten op de Database moeten worden overgedragen aan een derde partij die de Database wil gebruiken, zal de vorige licentiehouder op geen enkele wijze kopieën of installaties bewaren van de Database en dient de Database volledig te worden verwijderd van de computer van de vorige licentiehouder en het betreffende GPS-toestel (indien de computer en het GPS-toestel in bezit blijven van de licentiehouder en niet samen met de rechten op de Database worden overgedragen aan de derde partij). Indien de Database oorspronkelijk werd verkocht als pakket op dvd en SD kaart, mogen deze dvd en SD kaart bovendien alleen samen worden overgedragen. Voor installatie van de Database op een nieuwe computer of nieuw GPS-toestel is opnieuw activering door Garmin vereist. Garmin zal toestemming geven voor activering na ontvangst van een schriftelijke bevestiging dat de vorige licentiehouder geen kopieën meer bezit van de Database en dat de derde partij akkoord gaat met de voorwaarden in deze EULA.

3. Verdere beperkingen op gebruik

3.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin is het de Licentiehouder niet toegestaan om de Database of delen daarvan te gebruiken voor:

 • Andere doeleinden dan navigatie of positiebepaling
 • De levering van zakelijke informatie, onderzoeksdiensten of soortgelijke diensten aan derden
 • Publicatie in naslagwerken, boeken of andere gedrukte media
 • Gebruik in online diensten
 • Marketingdoeleinden (bijvoorbeeld gebruik van schermafdrukken in advertenties)
 • Reverse engineering van de Database of daaraan gerelateerde software
 • Andere niet-persoonlijke toepassingen

4. Aansprakelijkheid

4.1. VOOR ZOVER NIET VERBODEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZAL GARMIN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE BEDRIJFSSCHADE OF ZAKELIJKE VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DATABASE DOOR DE LICENTIEHOUDER, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND (CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS LICHAMELIJK LETSEL, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal Garmin's totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade (behalve zoals vereist kan zijn op grond van toepasselijk recht in geval van persoonlijk letsel) meer bedragen dan het bedrag van één Amerikaanse dollar ($ 1,00).

4.2. De bovenstaande beperkingen gelden ook indien met het bovengenoemde verhaalsrecht het wezenlijke doel ervan niet wordt bereikt.

4.3. De mate van beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Garmin op grond van bovenstaande bepalingen is dienovereenkomstig van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en agenten van Garmin.

4.4. Mogelijke bevoorrechte posities van Garmin met betrekking tot aansprakelijkheid blijven onverlet. Het bepaalde in artikel 4 van deze EULA houdt geen aansprakelijkheid van Garmin in jegens de licentiehouder waar deze aansprakelijkheid anders niet zou bestaan.

4.5. De bovenstaande bepalingen houden geen wijziging in van de bewijslast ten nadele van de licentiehouder.

4.6. Alle aanspraken van de licentiehouder op schadevergoeding van Garmin vervallen binnen de wettelijke verjaringstermijnen vanaf de ingangsdatum van de wettelijke termijn.

5. Garantie

5.1. Als de licentiehouder een klant is die consument is, heeft de licentiehouder mogelijk wettelijke rechten in zijn land van verblijf die de toepasselijkheid van de volgende beperkingen verbieden. Indien verboden, zijn deze beperkingen niet van toepassing. Voor meer informatie over rechten kunnen consumenten contact opnemen met een plaatselijke consumentenadviesorganisatie.

5.2. GARMIN WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN KWALITEIT, WERKING, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID AF. DOOR GARMIN OF HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMEN GEEN GARANTIE, EN DE LICENTIEHOUDER KAN GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST.

6. Beslechting van geschillen

6.1. Als de Licentiehouder een consument is, is het recht van de staat of het land waar de licentiehouder woont van toepassing op alle claims en geschillen, ongeacht principes van internationaal privaatrecht. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling of enig deel daarvan niet-afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen van deze licentie onverminderd van kracht.

6.2. Indien de licentiehouder een handelaar, een overheidsinstantie of openbaar lichaam met eigen middelen is, of geen officieel adres heeft in Zwitserland, is de enige bevoegde rechtbank voor geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze EULA de rechtbank van Zürich, Zwitserland. Garmin mag echter een vordering indienen tegen de licentiehouder bij elke andere bevoegde rechtbank.

7. Gegevens van derden

7.1. De cartografische database kan worden gemaakt met gelicentieerde gegevens van derde partijen en als dergelijke gegevens aanwezig zijn in de database, stemt u ermee in de volgende aanvullende voorwaarden na te komen.

HERE Data

7.2. Voor zover de Database HERE Data bevat geldt het volgende:

 • U beëindigt uw gebruik van de Data als u de voorwaarden en bepalingen van deze EULA niet naleeft.
 • Gebruik van de Database is onderworpen aan bepaalde beperkingen en/of vereisten gesteld door externe leveranciers en/of overheids- of regelgevende instanties, en in het geval van HERE Data, zoals nader uiteengezet in http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
 • Als u een eindgebruiker bij de Amerikaanse overheid bent, geldt dat de Data een 'commercial item’ betreft, zoals deze term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, en in licentie is gegeven overeenkomstig de voorwaarden waarop de Database wordt verstrekt.

Swisstopo gegevens

7.3. Voor zover de Database Swisstopo Data bevat gelden:

 • Speciale gebruiksvoorwaarden voor de data over sneeuwschoenroutes en skiroutes. De sneeuwschoenroutes en skiroutes dienen te worden beschouwd als algemene richtingaanwijzingen. De Swiss Alpine Club (SAC) noch het Federal Topographical Office kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de routeinformatie. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard in geval van ongelukken van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van deze routegegevens. Voorafgaand aan een tocht dient de route altijd te worden gecontroleerd met de juiste SAC-wandelgids. Het in detail plannen van tochten wordt ten zeerste aanbevolen. SAC formulieren voor het plannen van tochten zijn te vinden op: www.sac-cas.ch/unterwegs/tourenplanung.

Institut Géographique National ("IGN") Data

7.4. Voor zover de Database IGN Data bevat geldt het volgende:

 • De Database bevat IGN Data of geoservices waarvoor de IGN alle benodigde rechten houdt of die naar behoren in licentie zijn genomen bij derde partijen.
 • Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers houdt in geen geval een overdracht van eigendom van de IGN Data in.
 • De IGN Data en/of geoservices mogen niet worden geëxtraheerd uit de Database of onafhankelijk daarvan worden gebruikt.