Bij Garmin nemen wij onze verantwoordelijkheid om milieubewust om te gaan met de materialen die wij gebruiken voor onze producten. Daarom passen wij controles in onze productie en toeleveringsketen toe om het gebruik van gevaarlijke materialen in onze producten te beperken en relevante milieunormen na te leven. Tot deze controles behoren:

  • Analyse van elke fase van onze productie om potentiële problemen te onderkennen, zoals materialen die mogelijke schadelijke effecten kunnen hebben voor mens en milieu.
  • Implementatie van relevante controles en voorzorgsmaatregelen, zoals het verwijderen van gevaarlijke materialen uit onze producten.
  • Registreren en beoordelen van alle genomen maatregelen.
  • Initiatieven om de huidige milieumaatregelen te verbeteren, zoals het gebruik van innovatieve en gerecyclede materialen om de nadelige milieugevolgen van producten te beperken en hergebruik te vergemakkelijken.

De RoHS-richtlijn van de Europese Unie en de reactie van Garmin

Dit controlesysteem vormt een belangrijk instrument bij de naleving door Garmin van de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances). Deze richtlijn verbiedt nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die meer dan de toegestane niveaus aan gevaarlijke stoffen bevat op de Europese markt na 1 juli 2006. Tot deze stoffen behoren lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, en polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) voor vlamvertragers.

Garmin doet aanzienlijke uitgaven en inspanningen om naleving van de RoHS-richtlijn te garanderen. Wij werken samen met industriepartners, zoals het GPS Industry Council, de National Electronic Distributors Association en de American Electronics Association om het gebruik van bepaalde materialen in onze producten te beperken. De ontwikkeling van onderdeelspecificaties, testnormen, protocollen voor het aangeven van materialen en andere activiteiten helpen bij deze inspanningen.

Het standpunt van Garmin inzake het REACH-initiatief van de EU

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) is regelgeving op het gebied van chemische stoffen van de Europese Unie die op 1 juni 2007 van kracht is geworden. Garmin ondersteunt de doelstelling van REACH om de bescherming van de volksgezondheid en het milieu te verbeteren door tijdige en verbeterde identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

Garmin produceert artikelen volgens de definities die zijn vastgelegd in de REACH-regelgeving. Deze productie van artikelen vindt plaats buiten de Europese Unie en Garmin gebruikt en koopt geen stoffen voor gebruik binnen de Europese Unie in hoeveelheden die zo groot zijn dat ze onder de verplichtingen van Artikel 6 van de REACH-regelgeving vallen (algemene verplichtingen om stoffen afzonderlijk of in preparaten te registreren). Garmin produceert geen artikelen waarbij het de bedoeling is dat er stoffen vrijkomen onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. De kabelisolatie van sommige voertuigvoedingskabels of netspanningsadapters/opladers die als accessoires voor Garmin-toestellen worden geleverd, kunnen Bis (2-ethyl(hexyl)ftalaat) [DEHP] bevatten in concentraties boven 0,1 procent gewicht/gewicht. Garmin probeert in samenwerking met haar leveranciers alternatieven te vinden voor DEHP.

Wij blijven in gesprek met onze leveranciers en klanten om informatie te verzamelen waarmee wij de naleving van de REACH-regels kunnen garanderen. Als zodanig behoudt Garmin zich het recht voor om wijzigingen in onze producten en deze informatie aan te brengen als nieuwe informatie beschikbaar komt.